Tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016

(THTG) Chiều ngày 17/1, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Tham dự có ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

1

Ảnh: Lê Long

Trong năm 2016, việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền các cấp và toàn thể nhân dân nên đã có thêm 12 xã ra mắt xã nông thôn mới, nâng tổng số đến nay toàn tỉnh có 24 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2017, tỉnh tiếp tục cũng cố nâng chất các tiêu chí đã đạt được tại các xã đã ra mắt nông thôn mới, phấn đấu có thêm từ 10 đến 12 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong năm 2017, các ngành, các cấp, các địa phương tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó, chú trọng 4 nội dung chủ yếu là: hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho người dân vùng nông thôn; phát triển sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập đầu người; tạo chuyển biến rõ nét về vệ sinh, môi trường và giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao đời sống văn hóa vùng nông thôn. Đồng thời kiện toàn bộ máy BCĐ xây dựng nông thôn mới theo hướng chuyên trách, nâng cao trách nhiệm gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới.

Kim Nữ