Tọa đàm  về việc kiểm tra chấp  hành Điều  lệ công  đoàn Việt  Nam 

(THTG) Nhân dịp phát  động  Tháng  công  nhân,  Công  đoàn viên chức tỉnh  Tiền Giang tổ chức tọa đàm  với  nội  dung về việc kiểm tra chấp  hành Điều  lệ công  đoàn Việt  Nam  và kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài  chính công  đoàn.

03

Ảnh: Công Luận

 Thời  gian  qua,  Ủy  ban kiểm tra Công đoàn viên chức tỉnh  Tiền Giang  đã kiểm tra việc chấp  hành  Điều lệ công đoàn Việt Nam  tại các cơ  quan đơn vị . Qua  kiểm tra, nhìn chung  các công đoàn cơ sở  đã tương  đối thực hiện tốt. Tuy vẫn còn  một  số  vướng mắc trong việc  thực hiện điều lệ công  đoàn, trong đó  có việc quản lý, sử dụng  tài  chính công  đoàn.

Buổi  tọa đàm này  nhằm giúp cho các Công  đoàn cơ  sở  trực thuộc  Công  đoàn viên chức tỉnh  có điều kiện trao đổi kinh  nghiệm  trong  việc  thực hiện chấp   hành  Điều  lệ  công đoàn Việc Nam  và công  tác quản lý  sử dụng  tài  chính  công đoàn./.

Công Luận