Tỉnh ủy Tiền Giang triển khai Quy định 89 của Bộ Chính trị

(THTG) Ngày 7/9, Ban thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức triển khai Quy định 89, ngày 4/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 Still0907_00014

Still0907_00007

Các đại biểu nghe triển khai Quy định 89 -QĐ/TW tại hội nghị. Ảnh: Đoàn Vũ

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai Quy định 89 -QĐ/TW, ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và triển khai hướng dẫn số 01 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về  nội dung, phương pháp, quy trình đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ huyện, thành phố thị xã.

Quy định số 89 nêu rõ tiêu chuẩn chung cán bộ trên phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia – dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng về độc lập dân tộc và CNXH… Phải mẫu mực về phẩm chất đạo đức; sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung; cần – kiệm – liêm – chính, chí công vô tư. Tuyệt đối không tham vọng quyền lực, có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc; là trung tâm đoàn kết, gương mẫu về mọi mặt. Không tham nhũng, cơ hội, vụ lợi và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ đạo quyết liệt chống tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, cửa quyền và lợi ích nhóm; tuyệt đối không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi… Phải luôn gắn bó mật thiết với nhân dân và vì nhân dân phục vụ.

Still0907_00011 Still0907_00008 Still0907_00010

Các đại biểu góp ý kiến tạo hội nghị. Ảnh: Đoàn Vũ

Tại hội nghị, nhiều ý kiến của các đại biểu xoay quanh Quy định 89 của Bộ Chính trị và hướng dẫn số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang trong việc tham mưu, ban hành thực hiện Quy định 89 của Bộ Chính trị trong năm 2017, cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện hướng dẫn 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Still0907_00013

Ông Võ văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đoàn Vũ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Võ văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ: Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch triển khai phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định 89 của Bộ Chính trị ở cấp mình cho phù hợp; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ. Đặc biệt, để thực hiện Quy định 98 của Bộ Chính trị đạt hiệu quả, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần tham mưu, nghiên cứu đề xuất các nội dung xây dựng theo chức danh, theo diện quản lý, làm cơ sở để đánh giá xếp loại công tác Đảng cuối năm đạt hiệu quả và thiết thực, đặc biệt là xây dựng thang điểm đánh giá sát với tình hình thực tế, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện Quy định 89 của Bộ Chính trị và hướng dẫn số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang.

Thu Thủy