Tiền Giang tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 trong 14 ngày, từ 00 giờ ngày 19/7/2021

(THTG) Ngày 18-7, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn 3776/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện các ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 14 ngày, từ 00 giờ, ngày 19/7/2021.

Chot kiem tra Covid

Kiểm tra thân nhiệt tại chốt kiểm dịch trên địa bàn Tp. Mỹ Tho. Ảnh: Việt Bình

Thực hiện công văn 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương; căn cứ tình hình, diễn biến dịch bệnh và kết quả bước đầu qua 07 ngày thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 (gọi tắt Chỉ thị 16) của Thủ tướng Chính phủ,  UBND tỉnh ban hành công văn 3776/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện các ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục thực hiện cách ly xã hội trong vòng 14 ngày, từ 00 giờ, ngày 19/7/2021, theo tinh thần Chỉ thị 16 trên địa bàn toàn tỉnh; các nội dung thực hiện theo Công văn 3550/UBND-KGVX ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn 3585/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh, không cho người từ địa phương khác vào địa bàn tỉnh Tiền Giang (kể cả người Tiền Giang đi ra địa phương khác và quay về tỉnh).

Đối với các trường hợp khẩn cấp, bất khả kháng khác (chỉ áp dụng đối với người từ ngoài tỉnh vào địa bàn tỉnh là công dân Tiền Giang), giao Trưởng các chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch thông báo cho Chủ tịch UBND cấp huyện nơi các trường hợp này dự kiến về lưu trú quyết định đối với từng trường hợp cụ thể. Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức kiểm tra y tế và xử lý theo quy trình phòng, chống dịch đã quy định.

3. Đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương, các cơ quan báo chí của tỉnh phối hợp thông tin, tuyên truyền để người dân tiếp tục thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 và các biện pháp phòng, chống dịch dịch.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Công văn này và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

P.H