Tiền Giang tham gia hội nghị trực tuyến về nông nghiệp, nông dân và nông thôn

 (THTG) Ngày 11/7/2011, UBND tỉnh Tiền Giang tham gia hội nghị trực tuyến với chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì.

Nghị quyết Trung ương 7, khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã tạo sự chuyển biến nhất định trên thực tế, nhất là trong lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Nổi bật là đến năm 2010 công nghiệp và dịch vụ đã chiếm xấp xỉ 60% cơ cấu kinh tế nông thôn; nâng tỷ lệ số xã sử dụng điện lưới lên 97,8%; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 11,3%…. Cũng trong giai đoạn 2009-2011 tổng vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn lên tới gần 290.000 tỷ đồng. Trên cơ sở triển khai thí điểm xây dựng nông thôn mới tại 11 xã điểm ở 11 tỉnh, thành phố đã hình thành bước đầu mô hình nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn là vấn đề chiến lược của đất nước và là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên của cả hệ thống chính trị.