Tiền Giang sơ kết Nghị quyết 33 và Kết luận 29 của Ban Bí thư

(THTG) Ngày 06/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33/ NQ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI và 7 năm thực hiện Kết luận 29 của Ban Bí thư Khóa XI.

vlcsnap-2019-06-06-14h49m44s212

vlcsnap-2019-06-06-14h52m04s803

Quang cảnh hội nghị sơ kết Nghị quyết 33 và Kết luận 29 của Ban Bí thư tại Tiền Giang. Ảnh: Trần Liêm

Trên tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch 67 và Chương trình hành động số 57 để triển khai thực hiện nghị quyết. Theo đánh giá chung, việc thực hiện các nội dung theo tinh thần Nghị quyết 33 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hiệu quả và đi vào chiều sâu, thể hiện trên các mặt: Môi trường văn hóa và thiết chế văn hóa được quan tâm, gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, chất lượng ngày càng được nâng lên, góp phần phát triển tất cả các lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Hoạt động văn học – nghệ thuật của tỉnh có bước phát triển mới, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa – tinh thần của người dân. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và các hành vi tiêu cực ảnh hưởng xấu đến nền văn hóa, làm tha hóa con người được chú trọng. Việc đầu tư cho phát triển giáo dục – đào tạo được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, chất lượng giáo dục chuyển biến rõ nét, công tác giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương được các cấp, các ngành, địa phương chú trọng.

Riêng đối với Kết luận số 29 của Ban Bí thư Khóa XI về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, qua 07 năm triển khai thực hiện đã được các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang chú trọng, nhất là trong giai đoạn bùng nổ thông tin, các cấp ủy Đảng  đã chủ động đa dạng cách tiếp cận, nhằm mục đích cập nhật kịp thời thông tin, phục vụ công tác chuyên môn, vốn được xem là nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng.

Hội nghị tập trung thảo luận và định hướng việc thực hiện Nghị quyết 33 và Kết luận số 29 trong thời gian tới, trong đó chú trọng về xây dựng con người trong hệ thống chính trị, xây dựng văn hóa trong Đảng và văn hóa trên các lĩnh vực đời sống, quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là nâng cao chất lượng thông tin của báo chí về truyên truyền xây dựng Đảng tại địa phương.

Thanh Thảo