Tiền Giang sơ kết 6 tháng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

(THTG) Chiều ngày 26/7, ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2011 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Đến thời điểm này, công tác triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành một số nội dung như: thành lập Ban chỉ đạo các cấp, điều tra hiện trạng xây dựng nông thôn mới, xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh, tập huấn cho cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện và 40 xã được chọn để chỉ đạo xây dựng nông thôn mới về phương pháp xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã, ban hành các văn bản hướng dẫn của địa phương để chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh.

Cuộc họp đã triển khai 2 quyết định gồm: Quyết định số 1832/QĐ-UBND về việc thành lập lại Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết số 04-NQ-TU ngày 13/7/2011 của tỉnh ủy về việc lãnh đạo xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. Triển khai thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 800/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Khang nhấn mạnh: Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng yếu của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Cần kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp. Các xã cần thực hiện nông thôn mới trên cơ sở kế thừa và lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia khác. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội trọng yếu, tiến hành đồng thời ở tất cả các xã, thực hiện đồng bộ 19 tiêu chí, đầu tư hoàn tòan dứt điểm để phát huy hiệu quả. Phát động cuộc thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Mục tiêu đến năm 2015 xây dựng 29/145 xã, chiếm 20% số xã trên địa bàn tỉnh, trong đó có 10 xã đạt 19/19 tiêu chí. Đến năm 2020 có 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới, số xã còn lại đạt 14/19 tiêu chí.