Tiền Giang sẽ ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn 2030

(THTG) Ngày 21/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang  phối  hợp  với Liên hiệp  các  hội khoa học và kỹ thuật  thuật tỉnh  Tiền Giang  tổ chức “ Hội  thảo đóng  góp  ý kiến dự thảo Nghị quyết của Tỉnh  ủy về phát  triển du  lịch tỉnh  Tiền Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030”.

1

 Đến dự hội  thảo  có ông  Võ Văn  Bình, Phó Bí thư  Tỉnh  ủy, ông Lê  Văn Hưởng, Chủ tịch  Ủy ban nhân dân tỉnh, ông  Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch  Ủy ban nhân dân  tỉnh, ông  Nguyễn Văn Khang, nguyên Chủ tịch  Ủy ban nhân dân tỉnh,  Chủ tịch Liên hiệp  các hội   khoa  học kỹ thuật  Tiền Giang .

Trong  những qua, ngành  du  lịch  của tỉnh  Tiền Giang đã đạt được những  kết  quả tích  cực, hàng năm luôn duy  trì được tốc độ tăng trưởng  khá, góp  phần vào  việc tăng trưởng  chung  của tỉnh. Tổng lượng khách  lượng  du lịch  đến Tiền Giang đứng thứ  5/13 tỉnh, thành  khu vực đồng  bằng  sông  Cửu  Long. Bên cạnh  những kết  quả đạt được, ngành  du  lịch của tỉnh Tiền Giang  cũng  đã bộc lộ nhiều  hạn chế, chưa  phát  triển tương  xứng với  vị thế và tiềm năng du lịch của tỉnh. Để thực hiện Nghị quyết  của Đại hội  đại biểu Đảng bộ tỉnh  Tiền Giang  lần thứ  X, nhằm tạo  bước đột  phá phát  triển du  lịch  tỉnh  Tiền Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đưa du lịch thực sự trở thành  ngành  kinh  tế  quan trọng, đóng  góp  chung  vào  sự nghiệp  xây  dựng  và phát  triển tỉnh  Tiền Giang.

Qua  buổi  hội  thảo  này,  tỉnh  Tiền Giang  sẽ ban  hành  Nghị  quyết về phát  triển du  lịch của tỉnh  Tiền Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030 với  các  nhiệm vụ  và  giải  pháp  chủ yếu như:  Nâng  cao  nhận thức về phát  triển du  lịch;  xây  dựng chính  sách hỗ trợ, đầu tư  phát  triển du lịch; cơ  cấu lại ngành  du  lịch bảo  đảm tính chuyên nghiệp , hiện đại và phát  triển bền vững; đầu  tư phát  triển  kết  cấu  hạ tầng  và cơ  sở vật  chất kỹ thuật   thúc đẩy phát  triển du  lịch; Tăng cường xúc tiến  quảng  bá du lịch , đào tạo  nguồn nhân lực du  lịch  và tăng  cường  năng lực  quản lý Nhà nước về du  lịch .

Bài và ảnh: Công Luận