Tiền Giang phấn đấu năm 2015 có 10 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới

(THTG) Theo Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng thôn mới tỉnh Tiền Giang, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 22/29 xã điểm có đồ án quy hoạch, 27 xã xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới được UBND huyện phê duyệt.

Qua 2 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới tại 29 xã điểm, có 11 xã đạt từ 9-13 tiêu chí, 16 xã đạt từ 5-8 tiêu chí, 2 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Tổng kinh phí đã triển khai thực hiện trong 2 năm tại 29 xã này là 331 tỉ đồng; trong đó ngân sách Nhà nước là 184 tỉ đồng, nhân dân đóng góp 56 tỉ đồng, còn lại là vốn lồng ghép từ chương trình dự án khác, các doanh nghiệp đóng góp…

Tiền Giang phấn đấu đến năm 2015, có 10 xã điểm đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, Tiền Giang tăng cường tuyên truyền trong cán bộ và nhân dân nâng cao nhận thức và hành động, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, tập trung rà soát lại 10 xã điểm, mạnh dạn thay đổi, bổ sung các xã có đủ điều kiện để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện từng tiêu chí gắn với lộ trình cụ thể.