Tiền Giang kiên quyết đấu tranh đối với hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”    

(THTG) Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Công văn số 5254 /BNV-TGCP ngày 15/9/2023 về việc kiên quyết đấu tranh với hoạt động của “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” (HTĐCTM), ngày 20-9-2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Công văn số: 6334/UBND-NC, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện một số công việc sau:

  1. Sở Nội vụ chủ trì, nắm bắt tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ về phương diện tổ chức đối với HTĐCTM trên địa bàn tỉnh (giải tán, thu hồi giấy phép đối với các nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, không để tổ chức này tái nhóm, hình thành các tụ điểm hoạt động mới; không chấp thuận đăng ký hoạt động dưới mọi hình thức, bao gồm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, thành lập tổ chức phi chính phủ, công ty, văn phòng đại diện, cửa hàng, câu lạc bộ, chương trình ngoại khoá…), tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.
  2. Công an tỉnh theo dõi nắm tình hình, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tiêu cực cho người tin theo và xã hội của HTĐCTM, như hành vi xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; xúc phạm, chia rẽ tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người theo tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau; lợi dụng hoạt động tôn giáo để trục lợi… Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, mức độ vi phạm để xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm hành vi trên không gian mạng.
  3. Báo Ấp Bắc; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch: Thực hiện thông tin, tuyên truyền cho Nhân dân và trong các tổ chức tôn giáo về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là các hoạt động vi phạm pháp luật, tác hại do HTĐCTM gây ra để nâng cao nhận thức, cảnh giác, đồng thuận xã hội, đồng thuận tôn giáo trong nhìn nhận, phê phán, phát giác, ngăn chặn, xử lý hoạt động vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đạo đức tôn giáo của HTĐCTM. Chú ý làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền ở cấp cơ sở.
  4. Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các đoàn thể tỉnh, cơ quan Trung ương đóng địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền cho học sinh, sinh viên nhận thức rõ bản chất, hành vi, thủ đoạn, phương thức hoạt động của HTĐCTM để cảnh giác, không bị lôi kéo; xử lý theo quy chế, kỷ luật của cơ quan, đơn vị, tổ chức đối với người tham gia đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương thực hiện nghiêm các nội dung trên. Quá trình thực hiện, nếu phát sinh vấn đề phức tạp, đề nghị báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để chỉ đạo, giải quyết.

                                        UBND TỈNH TIỀN GIANG