Tiền Giang Hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

      (THTG)   Ngày 28/3/2013  Ủy  ban  nhân  dân  tỉnh  Tiền  Giang  chủ trì   Hội  nghị  đóng  góp  ý kiến  dự thảo  Luật Đất  đai  (sửa đổi).

      Đến dự  có  ông  Nguyễn  Văn  Khang, phó  bí  thư  tỉnh  ủy,  chủ tịch  ủy  ban  nhân  dân tỉnh  Tiền  Giang;  ông  Lê  Văn  Hưởng,  phó  chủ tịch  ủy  ban  nhân dân tỉnh  Tiền  Giang   và   các đại   biểu  là lãnh  đạo  các huyện thị thành , các Sở Ngành  của tỉnh  Tiền  Giang


      Tại  Hội nghị,  các đại biểu  cơ  bản  thống nhất nội  dung  của Dự thảo   Luật  Đất  đai  (sửa đổi ), đồng  thời  tham  gia  đóng  góp  ý kiến  thiết  thực ở nhiều  nội  dung  khác nhau  như:  cơ  sở định  giá  đất , quy  định  về hạn  điền , thời gian  lập  kế  hoạch  sử dụng  đất  đai ,  quyền và phân quyền   quyết  định  về  đất  đai …..


      Phát  biểu  kết   luận Hội nghị, ông  Nguyễn  Văn  Khang, phó  bí  thư  tỉnh  ủy,  chủ tịch  ủy  ban  nhân  dân tỉnh  Tiền  Giang  ghi  nhận  các ý kiến  của các đại  biểu , đồng thời  đề nghị  các đơn vị cấp  huyện  nhanh  chóng  báo  cáo  kết  quả  tổng  họp  ý kiến  của nhân dân  về cơ  quan chủ quản  cấp  tỉnh,  để  tổng hợp  ý kiến  gởi  về trung  ương  theo  đúng  tiến độ  qui  định .