Tiền Giang có 4 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới

(THTG) Theo báo các của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, trong những tháng đầu năm 2023, Tiền Giang thực hiện lồng ghép các nguồn vốn, huy động tốt nguồn lực của địa phương để tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

thanh tuut kinh te

thanh tuut kinh te 4

Triển lãm những thành tựu kinh tế nổi bật của của huyện nông thôn mới Gò Công Đông. Ảnh: Phan Quyền

Trong đó tỉnh chú trọng vận động và hỗ trợ người dân tham gia xây dựng Nông thôn mới; hỗ trợ các địa phương thực hiện việc củng cố, nâng chất và duy trì các tiêu chí tại tất cả các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nhất là các tiêu chí về tổ chức sản xuất, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm.

Kết quả đến cuối tháng 6 năm 2023, toàn tỉnh có 137/142 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, chiếm 96,5% số xã; có 39/142 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, chiếm 27,5% số xã; 02 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu; 4/8 huyện đạt chuẩn huyện Nông thôn mới và 3 đô thị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới. 4 huyện đạt chuẩn Nông thông mới gồm: Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông và huyện Cai Lậy.

Thùy Trang