Tiền Giang có 1.438 Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn

(THTG) Thống kê  từ Liên đoàn Lao  động  tỉnh Tiền Giang  cho  biết: Hiện nay, toàn tỉnh  có tổng  cộng  1.438 Công  đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn  với trên 109.760  công  đoàn viên .Trong  đó  khu vực ngoài Nhà nước có 288 Công đoàn cơ  sở , Nghiệp đoàn với 66.481 đoàn viên.

1

Năm 2015 là năm thứ hai Luật Công đoàn và Bộ luật Lao động năm 2012 đi vào cuộc sống, từng bước tạo hành lang pháp lý cho tổ chức Công  đoàn  hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của tổ chức Công  đoàn và  người  lao  động.

Nhìn chung  tư tưởng, tâm trạng, đời sống, thu nhập, việc làm của  công  nhân viên chức lao  động  ổn định; thể hiện sự an tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, ra sức lao động, sản xuất kinh doanh, nòng cốt đi đầu trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, góp phần thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao./.

 

CÔNG LUẬN