Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII: Tiền Giang sẽ giảm hơn 3.000 biên chế cấp tỉnh và cấp huyện

(THTG) Ngày 07/6, tỉnh Tiền Giang tổ chức hội  nghị triển khai Đề án 02 của Tỉnh  uỷ về việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống  chính  trị tỉnh Tiền Giang theo Nghị quyết số 18 và số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.  Đến dự có ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang;  ông Phan Văn Nhiệm – Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương.

Still0607_00037 Still0607_00038

Quang cảnh hội  nghị triển khai Đề án 02 của Tỉnh  uỷ Tiền Giang. Ảnh: Phi Phụng

Mục tiêu đề án 02 của Tỉnh uỷ tỉnh Tiền Giang nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức  bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với xu hướng phát  triển. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước và chất  lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp trong tỉnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giảm biên chế đồng bộ, gọn nhẹ, gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Giảm chi thường xuyên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản lý tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Giảm đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp. Tinh giảm biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng  cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức.

Still0607_00049 Still0607_00051 Still0607_00052

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy Tiền Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phi Phụng

Việc thực hiện đề án 02 của Tỉnh uỷ Tiền Giang về việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sẽ đem lại hiệu quả thiết thực. Đối với tổ chức bộ máy,  sẽ giảm 02 đơn vị cấp sở ngành, giảm 86 đơn vị cấp phòng và cấp tương đương, giảm 80 đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với tinh giản biên chế, thực hiện đề án 02 của Tỉnh uỷ Tiền Giang sẽ giảm 3.119 biên chế, trong đó khối Đảng, Mặt  trận tổ quốc và các đoàn thể tinh giản 121 biên chế; đối với khối nhà nước, tinh  giản 2.998 biên chế và đối với cấp xã, ấp, khu phố đến năm 2021 giảm 50% biên chế so với hiện tại.

Công Luận