Thủ tướng chỉ đạo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

       Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Chỉ thị nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và nhiều địa phương đã nghiêm túc triển khai thực hiện. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với với đất (gọi chung là giấy chứng nhận) trong năm qua của cả nước đã tăng nhanh, nhiều mô hình cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây dựng và có hiệu quả tích cực.

Tuy nhiên, việc cấp giấy chứng nhận lần đầu vẫn còn chậm; số lượng tồn đọng cần cấp giấy chứng nhận còn nhiều; lượng giấy chứng nhận đã ký chưa trao cho người được cấp ở một số địa phương còn khá lớn; việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở nhiều địa phương còn chậm, chưa đồng bộ; việc xây dựng, cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính chưa được thực hiện đầy đủ, thường xuyên theo quy định.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên đây là do Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố chưa nhận thức đúng trách nhiệm, thiếu quyết tâm, chưa thật sự tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành chưa chặt chẽ, thiếu tích cực.

Bên cạnh đó, một số quy định của pháp luật liên quan đến cấp giấy chứng nhận chưa phù hợp thực tế, chưa khuyến khích người sử dụng đất đăng ký đất đai theo quy định; thủ tục cấp giấy chứng nhận ở một số địa phương còn phức tạp, chưa đúng quy định, thời gian thực hiện còn kéo dài; tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu vẫn còn tiếp diễn ở một số nơi…

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của địa phương phải hoàn thành căn bản việc cấp giấy chứng nhận lần đầu, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho tối thiểu một đơn vị cấp huyện để làm mẫu nhằm rút kinh nghiệm triển khai diện rộng.

Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành trước tháng 5/2013 các công việc như: Rà soát, thống kê đầy đủ số lượng thửa đất tồn đọng cần cấp giấy chứng nhận theo từng loại đất, nguồn gốc sử dụng đất. Giao chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận cho từng huyện, xã và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp phải thực hiện từng quý trong năm 2013, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/11/2013 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành quy định giải quyết các vướng mắc do có nguồn gốc sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai, pháp luật xây dựng có tính phức tạp, phổ biến ở địa phương, nhất là tại các dự án phát triển nhà ở; tiếp tục cải cách thủ tục cấp giấy chứng nhận ở địa phương; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định về thủ tục không đúng pháp luật hiện hành…

Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước tháng 6 năm 2013 phải hoàn thành việc tổng hợp nhu cầu kinh phí để thực hiện việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với những tỉnh khó khăn cần hỗ trợ kinh phí từ Ngân sách Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.