Thông báo thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

UBND tỉnh thông báo về thời gian nghỉ lễ, việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8 2014) và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2014) như sau:

* Về thời gian nghỉ lễ:  Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội được nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 30-8-2014 đến hết ngày 2-9-2014 và đi làm bù thứ bảy, ngày 6-9-2014 để nghỉ hoán đổi thứ hai, ngày 1-9-2014.

Trong thời gian nghỉ lễ, các cơ quan, đơn vị và địa phương phải tổ chức trực bảo vệ, tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, những âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch.

Danh sách trực của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương gửi về Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh chậm nhất ngày 28-8-2014 để được theo dõi, kiểm tra.

* Về việc treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu: Từ chiều ngày 1-9-2014 đến hết ngày 2-9-2014, các cơ quan, đơn vị treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tại trụ sở (giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn nội dung khẩu hiệu). Việc treo cờ Tổ quốc ở các hộ nhân dân, UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phổ biến để nhân dân thực hiện theo thời gian đã nêu.

Nguồn: UBND tỉnh Tiền Giang