Thị xã Gò Công đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu

(THTG) Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, thương hiệu là yếu tố quyết định sự phát triển các sản phẩm trên từng địa bàn, TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang đã thực hiện nhiều đề tài về sản phẩm, đặc sản điển hình của địa phương như: Chương trình xây dựng mô hình trồng rau an toàn, chương trình nâng cao sản lượng chất lượng sản phẩm nông nghiệp … để từng bước xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương.