ASEAN và Ấn Độ tương đồng về tầm nhìn Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương

Cả ASEAN và Ấn Độ đều ưu tiên củng cố phát triển mối quan hệ này, coi đây là một trong những nền tảng để đẩy mạnh phục hồi, tranh thủ thêm nguồn lực và duy trì quan hệ cân bằng, để thực hiện các chiến lược của mình. Nhận […]