Quy định mới của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức của cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định 41 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ khi bị kỷ luật, có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu […]