Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2017 của Liên đoàn Lao động các tỉnh Bắc Sông Hậu.

(THTG) Ngày 23/6, tại Tiền Giang, Liên đoàn Lao  động các tỉnh  Bắc sông  Hậu sơ  kết công  tác thi  đua 6 tháng  đầu  năm 2017.

Untitled 2

 

 Liên đòan Lao  động  các tỉnh  Bắc sông  Hậu sơ  kết công  tác thi  đua 6 tháng  đầu  năm 2017. Ảnh : Công Luận 

Trong 6 tháng  đầu  năm 2017, Liên đòan Lao  động  các tỉnh  Bắc sông  Hậu  đã  hoàn thành  tốt  nhiệm vụ  chính trị ở địa phương, tổ chức thực hiện có hiệu  quả các phong trào thi đua ; có nội  dung  và phương  hướng  hoạt  động  công  đoàn hiệu  quả, thiết  thực.  Nổi  bật như  việc Liên đoàn Lao động  các tỉnh  Bắc sông Hậu  đã tích  cực   hưởng  ứng các phong  trào do  Tổng  Liên đoàn Lao  động  Việt  Nam phát  động như : tổ chức  các chương  trình  văn nghệ  kết  hợp  với việc tặng  quà tết, xây  dựng  mái  ấm công  đoàn cho  công nhân, lao động  có hoàn cảnh  khó  khăn.  Phát  động Tháng  công nhân, các  phong  trào  thi  đua yêu  nước  lao  động  giỏi, lao  động  sáng  tạo ở địa phương các tỉnh….

Tại  hội  nghị, Liên  đoàn Lao  động  các tỉnh  Bắc sông  Hậu  đã đề ra phương hướng  hoạt  động trong  6 tháng  cuối năm 2017 là tập trung tuyên truyền đường  lối  của Đảng,  chính sách pháp luật  của  Nhà nước  về giai cấp  công  nhân. Chăm lo đời  sống, bảo  vệ quyền lợi hợp  pháp của người  lao  động. Đẩy mạnh  các phong trào  thi  đua yêu  nước, tổ chức các hoạt  động  văn hóa  thể thao, nâng  cao  đời  sống tinh  thần cho  người  lao  động …

Công Luận