Quốc hội thông qua bốn luật

Sáng 6-4, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua bốn luật (sửa đổi) gồm: Luật Tiếp cận thông tin; Luật Dược; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

1

Ảnh: DUY LINH

Theo đó, Luật Tiếp cận thông tin gồm 5 Chương 37 Điều và có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2018. Luật quy định về thông tin công dân được tiếp cận, thông tin công dân không được tiếp cận, quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin, phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin, thông tin phải được công khai…

Về thông tin công dân được tiếp cận, Luật quy định công dân được tiếp cận thông tin của cơ quan nhà nước, trừ thông tin gồm: thông tin thuộc bí mật nhà nước, bao gồm những thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ, các lĩnh vực khác theo quy định của luật.

Luật cũng quy định, công dân không được tiếp cận thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác; thông tin thuộc bí mật công tác; thông tin về các cuộc họp nội bộ của cơ quan; các tài liệu do cơ quan soạn thảo cho công việc nội bộ.

Luật Dược gồm 14 Chương 116 Điều, quy định về chính sách của Nhà nước về dược và phát triển công nghiệp dược; hành nghề dược; kinh doanh dược; đăng ký, lưu hành, thu hồi thuốc và nguyên liệu làm thuốc; dược liệu và thuốc cổ truyền; đơn thuốc và sử dụng thuốc; thông tin thuốc, cảnh giác dược và quảng cáo thuốc; dược lâm sàng; quản lý thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; thử thuốc trên lâm sàng và thử tương đương sinh học của thuốc; quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc và quản lý giá thuốc.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế. Theo đó, Luật đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (Điều 1); về sửa đổi, bổ sung Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (Điều 2); về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (Điều 3).

Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu gồm 5 Chương 22 Điều, quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thời điểm tính thuế, biểu thuế; thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

ĐCSVN