“Phải xây dựng BCH Trung ương thật sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Phải xây dựng được một BCH Trung ương thật sự là bộ tham mưu chiến đấu, là hạt nhân lãnh đạo chính trị…

Sáng 11/5, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị lần này, Ban chấp hành Trung ương sẽ bàn và quyết định các vấn đề: Phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khoá 13, phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội 13 của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

h1_puhb

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị.

Liên quan vận mệnh của Đảng, tiền đồ của đất nước

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng các Uỷ viên Trung ương cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Đề cập về phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khoá 13, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, tại Hội nghị lần này Trung ương sẽ thảo luận cho ý kiến, xem xét quyết định phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khoá 13 để làm cơ sở cho việc chuẩn bị nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá 13 và nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được bàn tại các hội nghị tiếp theo.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đất nước đã trải qua gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử nhưng cũng còn không ít hạn chế, khuyết điểm. Dự báo những năm tới, thời cơ và thách thức đối với nước ta đều rất lớn.

Do đó cần phải tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự và ngày càng trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống, ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đổi mới sáng tạo phát triển nhanh và bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

“Muốn vậy chúng ta phải xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương – Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội Đảng thật sự là bộ tham mưu chiến đấu, là hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân tộc. Đây là công việc hệ trọng có quan hệ đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của Đất nước” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các Uỷ viên Trung ương cần nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa to lớn của công việc hệ trọng này, tập trung thảo luận, phân tích làm sâu sắc các nội dung. Cần lưu ý, nhấn mạnh trong thời điểm hiện nay cần phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của quốc gia dân tộc, có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, thật sự gương mẫu, không tham nhũng cơ hội, tham vọng quyền lực, có ý thức giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, được quần chúng tin cập tín nhiệm.

Về phương hướng bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá 15 và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là một sự kiện chính trị trọng đại của Đất nước.

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân sắp tới là lần thứ 3 thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá 10 về đổi mới tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong cùng một thời điểm theo đúng quy định của Hiến pháp năm 2013 và phát luật về bầu cử hiện hành.

h2_dgiv

Toàn cảnh hội nghị Trung ương 12.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Trung ương thảo luận, xem xét quyết định các vấn đề trong Đề án và Tờ trình để có cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công việc bầu cử.

Theo đó cần chú ý phân tích, bổ sung làm rõ sự thống nhất cao về những vấn đề cốt yếu, có ý nghĩa quyết định sự thành công của cuộc bầu cử như mục tiêu, yêu cầu quan điểm chỉ đạo công tác bầu cử, việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, tiêu chuẩn Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nói chung và đại biểu chuyên trách nói riêng; số lượng, cơ cấu, độ tuổi đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND nhất là số lượng cơ cấu đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu người dân tộc thiểu số, đại biểu đại diện cho các thành phần giai tầng trong xã hội, đơn vị bầu cử và số dư người ứng cử ở các đơn vị bầu cử, ứng cử, quy trình ứng cử, đề cử, việc tuyên truyền vận động bầu cử giải quyết khiếu nại tố cáo việc tổ chức bầu cử đại biểu HĐND ở những nơi mà cấp dưới không tổ chức Hội đồng nhân dân phường, ngày bầu cử dự kiến và các công việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

Lựa chọn đúng, bầu được người xứng đáng

Thông tin về số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng  nhấn mạnh, trên cơ sở nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm việc phân bổ đại biểu ở một số Đại hội Đảng toàn quốc gần đây như khoá X,XI, XII, Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến về nguyên tắc và các văn cứ phân bổ đại biểu và dự kiến số lượng phân bổ đối với 67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Theo đó, nguyên tắc phân bổ đại biểu phải thực hiện theo quy định Điều lệ Đảng, có số lượng hợp lý, tiêu biểu cho trí tuệ của toàn Đảng, bảo đảm thành công của Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, theo kinh nghiệm của các khoá trước đây việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc theo các nguyên tắc và căn cứ về cơ bản đều đước các cấp uỷ, tổ chức Đảng đồng tình. Điều quan trọng nhất là phải làm sao lựa chọn đúng và bầu được các đồng chí thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho Đảng bộ dự Đại hội Đảng toàn quốc.

“Đề nghị các Uỷ viên Trung ương tập trung cho ý kiến về các nguyên tắc tiêu chí phân bổ đại biểu, việc dự kiến phân bổ số lượng cụ thể như đã nêu trong tờ trình của Bộ Chính trị và các phụ lục kèm theo. Sau khi Ban Chấp hành Trung ương thống nhất về nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu, Bộ Chính trị sẽ xem xét quyết định cụ thể số lượng Đại biểu của từng Đảng bộ dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13″ – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết.

Hội nghị sẽ diễn ra đến hết ngày 14/5.

Nguồn vov.vn