MTTQ chuyển 8 triệu ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

      Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu trân trọng cảm ơn MTTQ đã tập hợp được kết quả trí tuệ, tâm huyết, nguyện vọng của nhân dân

Sáng 1/4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức bàn giao cho Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Bản tổng hợp ý kiến nhân dân tham gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Bản tổng hợp của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập hợp hơn 8 triệu ý kiến của các tầng lớp nhân dân góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992 rất phong phú, sâu sắc với nhiều khía cạnh khác nhau, thể hiện tính nghiêm túc, khách quan và cẩn trọng. Phát biểu tại lễ bàn giao, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cho biết: 3 tháng qua, MTTQ Việt Nam đã nhận được ý kiến góp ý vào dự thảo sủa đổi Hiến pháp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực từ Trung ương đến cơ sở. Trong đó có rất nhiều nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu trong và ngoài nước, các chức sắc tôn giáo rất tâm huyết, đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm, khoa học và phù hợp với thực tiễn. Chủ tịch MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm khẳng định: Thời gian tới MTTQ cùng các tổ chức thành viên, phối hợp với chính quyền các cấp tiếp tục tạo mọi điều kiện và có những hình thức phù hợp để tập hợp thêm ý kiến của nhân dân cho đến ngày 30/9.

Thay mặt Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trân trọng cảm ơn MTTQ Việt Nam đã tập hợp được kết quả trí tuệ, tâm huyết, nguyện vọng của nhân dân và các tổ chức thành viên nhằm góp phần tiếp tục hoàn thiện Dự thảo để Hiến pháp năm 1992 sửa đổi thực sự là kết tinh trí tuệ, ý chí của toàn dân, đáp ứng được những yêu cầu phát triển, đổi mới đất nước. Phó Chủ tịch Quốc hội mong MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục tổ chức rộng rãi để nhân dân góp ý, kiến nghị vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho tới khi Quốc hội thông qua. Đồng thời khẳng định Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ chỉ đạo Ban biên tập nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu đầy đủ tất cả các ý kiến của nhân dân gửi đến để tiếp tục hoàn thiện, chỉnh lý việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992./.