Mời đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

(THTG) Thực hiện Hướng dẫn 151, ngày 10-9-2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn 01, ngày 23-10-2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang về việc công bố, lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (gọi tắt là dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng), Trang thông tin Điện tử Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

images1636117_daihoi13

Nhằm giúp quý độc giả có thể nghiên cứu dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, làm cơ sở cho việc đóng góp các dự thảo văn kiện hiệu quả, Trang thông tin Điện tử Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang xin giới thiệu toàn văn dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được đăng trên Báo Nhân dân điện tử, bao gồm:

1 – Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

2 – Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030;

3 – Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025;

4 – Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Các ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng của quý độc giả, xin gửi về Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang, số 125, đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 4, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; hoặc qua địa chỉ Email: banbientap@thtg.vn

Thời gian lấy ý kiến đóng góp: Từ nay đến ngày 10-11-2020.

                                                                             BAN BIÊN TẬP