LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 8/2021

KHUNG GIỜ THỨ 2 26/07/2021 THỨ 3 27/07/2021 THỨ 4 28/07/2021 THỨ 5 29/07/2021 THỨ 6 30/07/2021 THỨ 7 31/07/2021 CHỦ NHẬT 01/08/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Phù dao hoàng hậu T20 PTQ – Phù dao hoàng hậu T21 PTQ – Phù dao hoàng hậu T22 PTQ – Phù dao hoàng hậu T23 PTQ – Phù dao hoàng hậu T24 PTQ – Phù dao hoàng hậu T25 PTQ – Phù dao hoàng hậu T26
7:05 (PL 21:35) PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T2 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T3 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T4 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T5
8:35 PVN – Ngã ba Đồng Lộc T1 PVN – Ngã ba Đồng Lộc T2 (Hết) PVN – Thiên thần T157,158,159 PVN – Thiên thần T160,161,162 PVN – Thiên thần T163,164,165 PVN – Thiên thần T166,167,168 PVN – Thiên thần T169,170,171
12:00 PTQ – Minh lan truyện T54 PTQ – Minh lan truyện T55 PTQ – Minh lan truyện T56 PTQ – Minh lan truyện T57 PTQ – Minh lan truyện T58 PTQ – Minh lan truyệnT59 PTQ – Minh lan truyệnT60
12:45 PAD – Ngày mới bắt đầu T80 PAD – Ngày mới bắt đầu T81 PAD – Ngày mới bắt đầu T82 PAD – Ngày mới bắt đầu T83 PAD – Ngày mới bắt đầu T84 PAD – Ngày mới bắt đầu T85 PAD – Ngày mới bắt đầu T86
14:00 PVN – Cho yêu thương quay về T27 PVN – Cho yêu thương quay về T28 PVN – Cho yêu thương quay về T29 PVN – Cho yêu thương quay về T30 PVN – Cho yêu thương quay về T31 PVN – Cho yêu thương quay về T32 PVN – Cho yêu thương quay về T33
16:25 PTQ – Diên hy công lược T42 PTQ – Diên hy công lược T43 PTQ – Diên hy công lược T44 PTQ – Diên hy công lược T45 PTQ – Diên hy công lược T46 PTQ – Diên hy công lược T47 PTQ – Diên hy công lược T48
17:30 PDL – Ký ức tình yêu T18 PDL – Ký ức tình yêu T19 PDL – Ký ức tình yêu T20 PDL – Ký ức tình yêu T21 PDL – Ký ức tình yêu T22 PDL – Ký ức tình yêu T23 PDL – Ký ức tình yêu T24
19:48 PTQ – Phù dao hoàng hậu T21 PTQ – Phù dao hoàng hậu T22 PTQ – Phù dao hoàng hậu T23 PTQ – Phù dao hoàng hậu T24 PTQ – Phù dao hoàng hậu T25 PTQ – Phù dao hoàng hậu T26 PTQ – Phù dao hoàng hậu T27
20:50 PVN – Hoa hồng không dành cho em T15 PVN – Hoa hồng không dành cho em T16 PVN – Hoa hồng không dành cho em T17 PVN – Hoa hồng không dành cho em T18 PVN – Hoa hồng không dành cho em T19 ĐĐVQ PVN – Hoa hồng không dành cho em T20
21:35 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T2 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T3 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T4 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T5
22:45 (PL 14:00) PVN – Cho yêu thương quay về T27 PVN – Cho yêu thương quay về T28 PVN – Cho yêu thương quay về T29 PVN – Cho yêu thương quay về T30 PVN – Cho yêu thương quay về T31 PVN – Cho yêu thương quay về T32 PVN – Cho yêu thương quay về T33
23:30 (PL 8:35) PVN – Ngã ba Đồng Lộc T1 PVN – Ngã ba Đồng Lộc T2 (Hết) PVN – Thiên thần T157,158,159 PVN – Thiên thần T160,161,162 PVN – Thiên thần T163,164,165 PVN – Thiên thần T166,167,168 PVN – Thiên thần T169,170,171
0:30 (PL 16:25) PTQ – Diên hy công lược T42 PTQ – Diên hy công lược T43 PTQ – Diên hy công lược T44 PTQ – Diên hy công lược T45 PTQ – Diên hy công lược T46 PTQ – Diên hy công lược T47 PTQ – Diên hy công lược T48
1:30  (PL17:30) PDL – Ký ức tình yêu T18 PDL – Ký ức tình yêu T19 PDL – Ký ức tình yêu T20 PDL – Ký ức tình yêu T21 PDL – Ký ức tình yêu T22 PDL – Ký ức tình yêu T23 PDL – Ký ức tình yêu T24
2:15 (PL 20:50) PVN – Hoa hồng không dành cho em T15 PVN – Hoa hồng không dành cho em T16 PVN – Hoa hồng không dành cho em T17 PVN – Hoa hồng không dành cho em T18 PVN – Hoa hồng không dành cho em T19 ĐĐVQ PVN – Hoa hồng không dành cho em T20
3:30 (PL 12:00) PTQ – Minh lan truyện T54 PTQ – Minh lan truyện T55 PTQ – Minh lan truyện T56 PTQ – Minh lan truyện T57 PTQ – Minh lan truyện T58 PTQ – Minh lan truyệnT59 PTQ – Minh lan truyệnT60
4:15 (PL 12:45) PAD – Ngày mới bắt đầu T80 PAD – Ngày mới bắt đầu T81 PAD – Ngày mới bắt đầu T82 PAD – Ngày mới bắt đầu T83 PAD – Ngày mới bắt đầu T84 PAD – Ngày mới bắt đầu T85 PAD – Ngày mới bắt đầu T86
KHUNG GIỜ THỨ 2 02/08/2021 THỨ 3 03/08/2021 THỨ 4 04/08/2021 THỨ 5 05/08/2021 THỨ 6 06/08/2021 THỨ 7 07/08/2021 CHỦ NHẬT 08/08/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Phù dao hoàng hậu T27 PTQ – Phù dao hoàng hậu T28 PTQ – Phù dao hoàng hậu T29 PTQ – Phù dao hoàng hậu T30 PTQ – Phù dao hoàng hậu T31 PTQ – Phù dao hoàng hậu T32 PTQ – Phù dao hoàng hậu T33
7:05 (PL 21:35) PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T6 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T7 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T8 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T9
8:35 PVN – Thiên thần T172,173,174 PVN – Thiên thần T175,176,177 PVN – Thiên thần T178,179,180 PVN – Thiên thần T181,182,183 PVN – Thiên thần T184,185,186 PVN – Thiên thần T187,188,189 (Hết) PVN – Bao giờ cho đến tháng mười T1
12:00 PTQ – Minh lan truyện T61 PTQ – Minh lan truyện T62 PTQ – Minh lan truyện T63 PTQ – Minh lan truyện T64 PTQ – Minh lan truyện T65 PTQ – Minh lan truyệnT66 PTQ – Minh lan truyệnT67
12:45 PAD – Ngày mới bắt đầu T87 PAD – Ngày mới bắt đầu T88 PAD – Ngày mới bắt đầu T89 PAD – Ngày mới bắt đầu T90 PAD – Ngày mới bắt đầu T91 PAD – Ngày mới bắt đầu T92 PAD – Ngày mới bắt đầu T93
14:00 PVN – Cho yêu thương quay về T34 PVN – Cho yêu thương quay về T35 PVN – Cho yêu thương quay về T36 PVN – Cho yêu thương quay về T37 PVN – Cho yêu thương quay về T38 (Hết) PVN – Cô gái kiêu kỳ T1 PVN – Cô gái kiêu kỳ T2
16:25 PTQ – Diên hy công lược T49 PTQ – Diên hy công lược T50 PTQ – Diên hy công lược T51 PTQ – Diên hy công lược T52 PTQ – Diên hy công lược T53 PTQ – Diên hy công lược T54 PTQ – Diên hy công lược T55
17:30 PDL – Ký ức tình yêu T25 PDL – Ký ức tình yêu T26 PDL – Ký ức tình yêu T27 PDL – Ký ức tình yêu T28 PDL – Ký ức tình yêu T29 (Hết) PDL – Chỉ dành cho em T1 PDL – Chỉ dành cho em T2
19:48 PTQ – Phù dao hoàng hậu T28 PTQ – Phù dao hoàng hậu T29 PTQ – Phù dao hoàng hậu T30 PTQ – Phù dao hoàng hậu T31 PTQ – Phù dao hoàng hậu T32 PTQ – Phù dao hoàng hậu T33 PTQ – Phù dao hoàng hậu T34
20:50 PVN – Hoa hồng không dành cho em T21 PVN – Hoa hồng không dành cho em T22 PVN – Hoa hồng không dành cho em T23 PVN – Hoa hồng không dành cho em T24 PVN – Hoa hồng không dành cho em T25 ĐĐVQ PVN – Hoa hồng không dành cho em T26
21:35 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T6 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T7 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T8 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T9
22:45 (PL 14:00) PVN – Cho yêu thương quay về T34 PVN – Cho yêu thương quay về T35 PVN – Cho yêu thương quay về T36 PVN – Cho yêu thương quay về T37 PVN – Cho yêu thương quay về T38 (Hết) PVN – Cô gái kiêu kỳ T1 PVN – Cô gái kiêu kỳ T2
23:30 (PL 8:35) PVN – Thiên thần T172,173,174 PVN – Thiên thần T175,176,177 PVN – Thiên thần T178,179,180 PVN – Thiên thần T181,182,183 PVN – Thiên thần T184,185,186 PVN – Thiên thần T187,188,189 (Hết) PVN – Bao giờ cho đến tháng mười T1
0:30 (PL 16:25) PTQ – Diên hy công lược T49 PTQ – Diên hy công lược T50 PTQ – Diên hy công lược T51 PTQ – Diên hy công lược T52 PTQ – Diên hy công lược T53 PTQ – Diên hy công lược T54 PTQ – Diên hy công lược T55
1:30  (PL17:30) PDL – Ký ức tình yêu T25 PDL – Ký ức tình yêu T26 PDL – Ký ức tình yêu T27 PDL – Ký ức tình yêu T28 PDL – Ký ức tình yêu T29 (Hết) PDL – Chỉ dành cho em T1 PDL – Chỉ dành cho em T2
2:15 (PL 20:50) PVN – Hoa hồng không dành cho em T21 PVN – Hoa hồng không dành cho em T22 PVN – Hoa hồng không dành cho em T23 PVN – Hoa hồng không dành cho em T24 PVN – Hoa hồng không dành cho em T25 ĐĐVQ PVN – Hoa hồng không dành cho em T26
3:30 (PL 12:00) PTQ – Minh lan truyện T61 PTQ – Minh lan truyện T62 PTQ – Minh lan truyện T63 PTQ – Minh lan truyện T64 PTQ – Minh lan truyện T65 PTQ – Minh lan truyệnT66 PTQ – Minh lan truyệnT67
4:15 (PL 12:45) PAD – Ngày mới bắt đầu T87 PAD – Ngày mới bắt đầu T88 PAD – Ngày mới bắt đầu T89 PAD – Ngày mới bắt đầu T90 PAD – Ngày mới bắt đầu T91 PAD – Ngày mới bắt đầu T92 PAD – Ngày mới bắt đầu T93
KHUNG GIỜ THỨ 2 9/08/2021 THỨ 3 10/08/2021 THỨ 4 11/08/2021 THỨ 5 12/08/2021 THỨ 6 13/08/2021 THỨ 7 14/08/2021 CHỦ NHẬT 15/08/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Phù dao hoàng hậu T34 PTQ – Phù dao hoàng hậu T35 PTQ – Phù dao hoàng hậu T36 PTQ – Phù dao hoàng hậu T37 PTQ – Phù dao hoàng hậu T38 PTQ – Phù dao hoàng hậu T39 PTQ – Phù dao hoàng hậu T40
7:05 (PL 21:35) PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T10 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T11 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T12 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T13
8:35 PVN – Bao giờ cho đến tháng mười T2 (Hết) PVN – Bức tranh để lại PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T1 PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T2 (Hết) PVN – Chuyến xe bão táp T1 PVN – Chuyến xe bão táp T2 (Hết) PVN – Cô gái trên sông T1
12:00 PTQ – Minh lan truyện T68 PTQ – Minh lan truyện T69 PTQ – Minh lan truyện T70 PTQ – Minh lan truyện T71 PTQ – Minh lan truyện T72 PTQ – Minh lan truyệnT73 (Hết) PTQ _ Mẹ nuôi T1
12:45 PAD – Ngày mới bắt đầu T94 PAD – Ngày mới bắt đầu T95 PAD – Ngày mới bắt đầu T96 PAD – Ngày mới bắt đầu T97 PAD – Ngày mới bắt đầu T98 PAD – Ngày mới bắt đầu T99 PAD – Ngày mới bắt đầu T100
14:00 PVN – Cô gái kiêu kỳ T3 PVN – Cô gái kiêu kỳ T4 PVN – Cô gái kiêu kỳ T5 PVN – Cô gái kiêu kỳ T6 PVN – Cô gái kiêu kỳ T7 PVN – Cô gái kiêu kỳ T8 PVN – Cô gái kiêu kỳ T9
16:25 PTQ – Diên hy công lược T56 PTQ – Diên hy công lược T57 PTQ – Diên hy công lược T58 PTQ – Diên hy công lược T59 PTQ – Diên hy công lược T60 PTQ – Diên hy công lược T61 PTQ – Diên hy công lược T62
17:30 PDL – Chỉ dành cho em T3 PDL – Chỉ dành cho em T4 PDL – Chỉ dành cho em T5 PDL – Chỉ dành cho em T6 PDL – Chỉ dành cho em T7 PDL – Chỉ dành cho em T8 PDL – Chỉ dành cho em T9
19:48 PTQ – Phù dao hoàng hậu T35 PTQ – Phù dao hoàng hậu T36 PTQ – Phù dao hoàng hậu T37 PTQ – Phù dao hoàng hậu T38 PTQ – Phù dao hoàng hậu T39 PTQ – Phù dao hoàng hậu T40 PTQ – Phù dao hoàng hậu T41
20:50 PVN – Hoa hồng không dành cho em T27 PVN – Hoa hồng không dành cho em T28 PVN – Hoa hồng không dành cho em T29 PVN – Hoa hồng không dành cho em T30 PVN – Hoa hồng không dành cho em T31 ĐĐVQ PVN – Hoa hồng không dành cho em T32
21:35 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T10 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T11 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T12 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T13
22:45 (PL 14:00) PVN – Cô gái kiêu kỳ T3 PVN – Cô gái kiêu kỳ T4 PVN – Cô gái kiêu kỳ T5 PVN – Cô gái kiêu kỳ T6 PVN – Cô gái kiêu kỳ T7 PVN – Cô gái kiêu kỳ T8 PVN – Cô gái kiêu kỳ T9
23:30 (PL 8:35) PVN – Bao giờ cho đến tháng mười T2 (Hết) PVN – Bức tranh để lại PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T1 PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T2 (Hết) PVN – Chuyến xe bão táp T1 PVN – Chuyến xe bão táp T2 (Hết) PVN – Cô gái trên sông T1
0:30 (PL 16:25) PTQ – Diên hy công lược T56 PTQ – Diên hy công lược T57 PTQ – Diên hy công lược T58 PTQ – Diên hy công lược T59 PTQ – Diên hy công lược T60 PTQ – Diên hy công lược T61 PTQ – Diên hy công lược T62
1:30  (PL17:30) PDL – Chỉ dành cho em T3 PDL – Chỉ dành cho em T4 PDL – Chỉ dành cho em T5 PDL – Chỉ dành cho em T6 PDL – Chỉ dành cho em T7 PDL – Chỉ dành cho em T8 PDL – Chỉ dành cho em T9
2:15 (PL 20:50) PVN – Hoa hồng không dành cho em T27 PVN – Hoa hồng không dành cho em T28 PVN – Hoa hồng không dành cho em T29 PVN – Hoa hồng không dành cho em T30 PVN – Hoa hồng không dành cho em T31 ĐĐVQ PVN – Hoa hồng không dành cho em T32
3:30 (PL 12:00) PTQ – Minh lan truyện T68 PTQ – Minh lan truyện T69 PTQ – Minh lan truyện T70 PTQ – Minh lan truyện T71 PTQ – Minh lan truyện T72 PTQ – Minh lan truyệnT73 (Hết) PTQ _ Mẹ nuôi T1
4:15 (PL 12:45) PAD – Ngày mới bắt đầu T94 PAD – Ngày mới bắt đầu T95 PAD – Ngày mới bắt đầu T96 PAD – Ngày mới bắt đầu T97 PAD – Ngày mới bắt đầu T98 PAD – Ngày mới bắt đầu T99 PAD – Ngày mới bắt đầu T100
KHUNG GIỜ THỨ 2 16/08/2021 THỨ 3 17/08/2021 THỨ 4 18/08/2021 THỨ 5 19/08/2021 THỨ 6 20/08/2021 THỨ 7 21/08/2021 CHỦ NHẬT 22/08/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Phù dao hoàng hậu T41 PTQ – Phù dao hoàng hậu T42 PTQ – Phù dao hoàng hậu T43 PTQ – Phù dao hoàng hậu T44 PTQ – Phù dao hoàng hậu T45 PTQ – Phù dao hoàng hậu T46 PTQ – Phù dao hoàng hậu T47
7:05 (PL 21:35) PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T14 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T15 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T16 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T17
8:35 PVN – Cô gái trên sông T2 (Hết) PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T1 PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2 (Hết) PVN – Đêm cuối năm T1 PVN – Đêm cuối năm T2 (Hết)
12:00 PTQ _ Mẹ nuôi T2 PTQ _ Mẹ nuôi T3 PTQ _ Mẹ nuôi T4 PTQ _ Mẹ nuôi T5 PTQ _ Mẹ nuôi T6 PTQ _ Mẹ nuôi T7 PTQ _ Mẹ nuôi T8
12:45 PAD – Ngày mới bắt đầu T101 PAD – Ngày mới bắt đầu T102 PAD – Ngày mới bắt đầu T103 (Hết) PSGP – Nhân danh công lý T1 PSGP – Nhân danh công lý T2 PSGP – Nhân danh công lý T3 PSGP – Nhân danh công lý T4
14:00 PVN – Cô gái kiêu kỳ T10 PVN – Cô gái kiêu kỳ T11 PVN – Cô gái kiêu kỳ T12 PVN – Cô gái kiêu kỳ T13 PVN – Cô gái kiêu kỳ T14 PVN – Cô gái kiêu kỳ T15 PVN – Cô gái kiêu kỳ T16
16:25 PTQ – Diên hy công lược T63 PTQ – Diên hy công lược T64 PTQ – Diên hy công lược T65 PTQ – Diên hy công lược T66 PTQ – Diên hy công lược T67 PTQ – Diên hy công lược T68 PTQ – Diên hy công lược T69
17:30 PDL – Chỉ dành cho em T10 PDL – Chỉ dành cho em T11 PDL – Chỉ dành cho em T12 PDL – Chỉ dành cho em T13 PDL – Chỉ dành cho em T14 PDL – Chỉ dành cho em T15 PDL – Chỉ dành cho em T16
19:48 PTQ – Phù dao hoàng hậu T42 PTQ – Phù dao hoàng hậu T43 PTQ – Phù dao hoàng hậu T44 PTQ – Phù dao hoàng hậu T45 PTQ – Phù dao hoàng hậu T46 PTQ – Phù dao hoàng hậu T47 PTQ – Phù dao hoàng hậu T48
20:50 PVN – Hoa hồng không dành cho em T33 PVN – Hoa hồng không dành cho em T34 PVN – Hoa hồng không dành cho em T35 PVN – Hoa hồng không dành cho em T36 PVN – Hoa hồng không dành cho em T37 ĐĐVQ PVN – Hoa hồng không dành cho em T38
21:35 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T14 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T15 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T16 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T17
22:45 (PL 14:00) PVN – Cô gái kiêu kỳ T10 PVN – Cô gái kiêu kỳ T11 PVN – Cô gái kiêu kỳ T12 PVN – Cô gái kiêu kỳ T13 PVN – Cô gái kiêu kỳ T14 PVN – Cô gái kiêu kỳ T15 PVN – Cô gái kiêu kỳ T16
23:30 (PL 8:35) PVN – Cô gái trên sông T2 (Hết) PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T1 PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2 (Hết) PVN – Đêm cuối năm T1 PVN – Đêm cuối năm T2 (Hết)
0:30 (PL 16:25) PTQ – Diên hy công lược T63 PTQ – Diên hy công lược T64 PTQ – Diên hy công lược T65 PTQ – Diên hy công lược T66 PTQ – Diên hy công lược T67 PTQ – Diên hy công lược T68 PTQ – Diên hy công lược T69
1:30  (PL17:30) PDL – Chỉ dành cho em T10 PDL – Chỉ dành cho em T11 PDL – Chỉ dành cho em T12 PDL – Chỉ dành cho em T13 PDL – Chỉ dành cho em T14 PDL – Chỉ dành cho em T15 PDL – Chỉ dành cho em T16
2:15 (PL 20:50) PVN – Hoa hồng không dành cho em T33 PVN – Hoa hồng không dành cho em T34 PVN – Hoa hồng không dành cho em T35 PVN – Hoa hồng không dành cho em T36 PVN – Hoa hồng không dành cho em T37 ĐĐVQ PVN – Hoa hồng không dành cho em T38
3:30 (PL 12:00) PTQ _ Mẹ nuôi T2 PTQ _ Mẹ nuôi T3 PTQ _ Mẹ nuôi T4 PTQ _ Mẹ nuôi T5 PTQ _ Mẹ nuôi T6 PTQ _ Mẹ nuôi T7 PTQ _ Mẹ nuôi T8
4:15 (PL 12:45) PAD – Ngày mới bắt đầu T101 PAD – Ngày mới bắt đầu T102 PAD – Ngày mới bắt đầu T103 (Hết) PSGP – Nhân danh công lý T1 PSGP – Nhân danh công lý T2 PSGP – Nhân danh công lý T3 PSGP – Nhân danh công lý T4
KHUNG GIỜ THỨ 2 23/08/2021 THỨ 3 24/08/2021 THỨ 4 25/08/2021 THỨ 5 26/08/2021 THỨ 6 27/08/2021 THỨ 7 28/08/2021 CHỦ NHẬT 29/08/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Phù dao hoàng hậu T48 PTQ – Phù dao hoàng hậu T49 PTQ – Phù dao hoàng hậu T50 PTQ – Phù dao hoàng hậu T51 PTQ – Phù dao hoàng hậu T52 PTQ – Phù dao hoàng hậu T53 PTQ – Phù dao hoàng hậu T54
7:05 (PL 21:35) PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T18 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T19 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T20 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T21
8:35 PVN – Đường thư T1 PVN – Đường thư T2 (Hết) PVN – Hà Nội mùa đông 1946 T1 PVN – Hà Nội mùa đông 1946 T2 (Hết) PVN – Năm ngày trong đời vị tướng T1 PVN – Năm ngày trong đời vị tướng T2 (Hết) PVN – Ngã ba Đồng Lộc T1
12:00 PTQ _ Mẹ nuôi T9 PTQ _ Mẹ nuôi T10 PTQ _ Mẹ nuôi T11 PTQ _ Mẹ nuôi T12 PTQ _ Mẹ nuôi T13 PTQ _ Mẹ nuôi T14 PTQ _ Mẹ nuôi T15
12:45 PSGP – Nhân danh công lý T5 PSGP – Nhân danh công lý T6 PSGP – Nhân danh công lý T7 PSGP – Nhân danh công lý T8 PSGP – Nhân danh công lý T9 PSGP – Nhân danh công lý T10 PSGP – Nhân danh công lý T11
14:00 PVN – Cô gái kiêu kỳ T17 PVN – Cô gái kiêu kỳ T18 PVN – Cô gái kiêu kỳ T19 PVN – Cô gái kiêu kỳ T20 PVN – Cô gái kiêu kỳ T21 PVN – Cô gái kiêu kỳ T22 PVN – Cô gái kiêu kỳ T23
16:25 PTQ – Diên hy công lược T70 (Hết) PTQ – Hiệp khách hành T1 PTQ – Hiệp khách hành T2 PTQ – Hiệp khách hành T3 PTQ – Hiệp khách hành T4 PTQ – Hiệp khách hành T5 PTQ – Hiệp khách hành T6
17:30 PDL – Chỉ dành cho em T17 PDL – Chỉ dành cho em T18 PDL – Chỉ dành cho em T19 PDL – Chỉ dành cho em T20 PDL – Chỉ dành cho em T21 PDL – Chỉ dành cho em T22 PDL – Chỉ dành cho em T23
19:48 PTQ – Phù dao hoàng hậu T49 PTQ – Phù dao hoàng hậu T50 PTQ – Phù dao hoàng hậu T51 PTQ – Phù dao hoàng hậu T52 PTQ – Phù dao hoàng hậu T53 PTQ – Phù dao hoàng hậu T54 PTQ – Phù dao hoàng hậu T55
20:50 PVN – Hoa hồng không dành cho em T39 PVN – Hoa hồng không dành cho em T40 PVN – Hoa hồng không dành cho em T41 PVN – Hoa hồng không dành cho em T42 PVN – Hoa hồng không dành cho em T43 (Hết) ĐĐVQ PVN – Chàng khờ mất vợ T1
21:35 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T18 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T19 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T20 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T21
22:45 (PL 14:00) PVN – Cô gái kiêu kỳ T17 PVN – Cô gái kiêu kỳ T18 PVN – Cô gái kiêu kỳ T19 PVN – Cô gái kiêu kỳ T20 PVN – Cô gái kiêu kỳ T21 PVN – Cô gái kiêu kỳ T22 PVN – Cô gái kiêu kỳ T23
23:30 (PL 8:35) PVN – Đường thư T1 PVN – Đường thư T2 (Hết) PVN – Hà Nội mùa đông 1946 T1 PVN – Hà Nội mùa đông 1946 T2 (Hết) PVN – Năm ngày trong đời vị tướng T1 PVN – Năm ngày trong đời vị tướng T2 (Hết) PVN – Ngã ba Đồng Lộc T1
0:30 (PL 16:25) PTQ – Diên hy công lược T70 (Hết) PTQ – Hiệp khách hành T1 PTQ – Hiệp khách hành T2 PTQ – Hiệp khách hành T3 PTQ – Hiệp khách hành T4 PTQ – Hiệp khách hành T5 PTQ – Hiệp khách hành T6
1:30  (PL17:30) PDL – Chỉ dành cho em T17 PDL – Chỉ dành cho em T18 PDL – Chỉ dành cho em T19 PDL – Chỉ dành cho em T20 PDL – Chỉ dành cho em T21 PDL – Chỉ dành cho em T22 PDL – Chỉ dành cho em T23
2:15 (PL 20:50) PVN – Hoa hồng không dành cho em T39 PVN – Hoa hồng không dành cho em T40 PVN – Hoa hồng không dành cho em T41 PVN – Hoa hồng không dành cho em T42 PVN – Hoa hồng không dành cho em T43 (Hết) ĐĐVQ PVN – Chàng khờ mất vợ T1
3:30 (PL 12:00) PTQ _ Mẹ nuôi T9 PTQ _ Mẹ nuôi T10 PTQ _ Mẹ nuôi T11 PTQ _ Mẹ nuôi T12 PTQ _ Mẹ nuôi T13 PTQ _ Mẹ nuôi T14 PTQ _ Mẹ nuôi T15
4:15 (PL 12:45) PSGP – Nhân danh công lý T5 PSGP – Nhân danh công lý T6 PSGP – Nhân danh công lý T7 PSGP – Nhân danh công lý T8 PSGP – Nhân danh công lý T9 PSGP – Nhân danh công lý T10 PSGP – Nhân danh công lý T11