LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 7/2021

KHUNG GIỜ THỨ 2 28/06/2021 THỨ 3 29/06/2021 THỨ 4 30/06/2021 THỨ 5 01/07/2021 THỨ 6 02/07/2021 THỨ 7 03/04/2021 CHỦ NHẬT 04/07/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Địch nhân kiệt T38 PTQ – Địch nhân kiệt T39 PTQ – Địch nhân kiệt T40 PTQ – Địch nhân kiệt T41 PTQ – Địch nhân kiệt T42 PTQ – Địch nhân kiệt T43 PTQ – Địch nhân kiệt T44
7:05 (PL 21:35) PHQ – Quý cô ưu tú T14 PHQ – Quý cô ưu tú T15 PHQ – Quý cô ưu tú T16 PHQ – Quý cô ưu tú T17
8:35 PVN – Thiên thần T73,74,75 PVN – Thiên thần T76,77,78 PVN – Thiên thần T79,80,81 PVN – Thiên thần T82,83,84 PVN – Thiên thần T85,86,87 PVN – Thiên thần T88,89,90 PVN – Thiên thần T91,92,93
12:00 PTQ – Minh lan truyện T26 PTQ – Minh lan truyện T27 PTQ – Minh lan truyện T28 PTQ – Minh lan truyện T29 PTQ – Minh lan truyện T30 PTQ – Minh lan truyện T31 PTQ – Minh lan truyệnT32
12:45 PAD – Ngày mới bắt đầu T52 PAD – Ngày mới bắt đầu T53 PAD – Ngày mới bắt đầu T54 PAD – Ngày mới bắt đầu T55 PAD – Ngày mới bắt đầu T56 PAD – Ngày mới bắt đầu T57 PAD – Ngày mới bắt đầu T58
14:00 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T31 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T32 (Hết) PVN – Cho yêu thương quay về T1 PVN – Cho yêu thương quay về T2 PVN – Cho yêu thương quay về T3 PVN – Cho yêu thương quay về T4 PVN – Cho yêu thương quay về T5
16:25 PTQ – Diên hy công lược T14 PTQ – Diên hy công lược T15 PTQ – Diên hy công lược T16 PTQ – Diên hy công lược T17 PTQ – Diên hy công lược T18 PTQ – Diên hy công lược T19 PTQ – Diên hy công lược T20
17:30 PTQ – Thiên long bát bộ T30 PTQ – Thiên long bát bộ T31 PTQ – Thiên long bát bộ T32 PTQ – Thiên long bát bộ T33 PTQ – Thiên long bát bộ T34 PTQ – Thiên long bát bộ T35 PTQ – Thiên long bát bộ T36
19:48 PTQ – Địch nhân kiệt T38 PTQ – Địch nhân kiệt T39 PTQ – Địch nhân kiệt T40 PTQ – Địch nhân kiệt T41 PTQ – Địch nhân kiệt T42 PTQ – Địch nhân kiệt T43 PTQ – Địch nhân kiệt T44
20:50 PVN – Cô gái kiêu kỳ T24 PVN – Cô gái kiêu kỳ T25 PVN – Cô gái kiêu kỳ T26 PVN – Cô gái kiêu kỳ  T27 PVN – Cô gái kiêu kỳ T28 ĐĐVQ PVN – Cô gái kiêu kỳ T29
21:35 PHQ – Quý cô ưu tú T14 PHQ – Quý cô ưu tú T15 PHQ – Quý cô ưu tú T16 PHQ – Quý cô ưu tú T17
22:45 (PL 14:00) PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T31 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T32 (Hết) PVN – Cho yêu thương quay về T1 PVN – Cho yêu thương quay về T2 PVN – Cho yêu thương quay về T3 PVN – Cho yêu thương quay về T4 PVN – Cho yêu thương quay về T5
23:30 (PL 8:35) PVN – Thiên thần T73,74,75 PVN – Thiên thần T76,77,78 PVN – Thiên thần T79,80,81 PVN – Thiên thần T82,83,84 PVN – Thiên thần T85,86,87 PVN – Thiên thần T88,89,90 PVN – Thiên thần T91,92,93
0:30 (PL 16:25) PTQ – Diên hy công lược T14 PTQ – Diên hy công lược T15 PTQ – Diên hy công lược T16 PTQ – Diên hy công lược T17 PTQ – Diên hy công lược T18 PTQ – Diên hy công lược T19 PTQ – Diên hy công lược T20
1:30  (PL17:30) PTQ – Thiên long bát bộ T30 PTQ – Thiên long bát bộ T31 PTQ – Thiên long bát bộ T32 PTQ – Thiên long bát bộ T33 PTQ – Thiên long bát bộ T34 PTQ – Thiên long bát bộ T35 PTQ – Thiên long bát bộ T36
2:15 (PL 20:50) PVN – Cô gái kiêu kỳ T24 PVN – Cô gái kiêu kỳ T25 PVN – Cô gái kiêu kỳ T26 PVN – Cô gái kiêu kỳ  T27 PVN – Cô gái kiêu kỳ T28 ĐĐVQ PVN – Cô gái kiêu kỳ T29
3:30 (PL 12:00) PTQ – Minh lan truyện T26 PTQ – Minh lan truyện T27 PTQ – Minh lan truyện T28 PTQ – Minh lan truyện T29 PTQ – Minh lan truyện T30 PTQ – Minh lan truyện T31 PTQ – Minh lan truyệnT32
4:15 (PL 12:45) PAD – Ngày mới bắt đầu T52 PAD – Ngày mới bắt đầu T53 PAD – Ngày mới bắt đầu T54 PAD – Ngày mới bắt đầu T55 PAD – Ngày mới bắt đầu T56 PAD – Ngày mới bắt đầu T57 PAD – Ngày mới bắt đầu T58
KHUNG GIỜ THỨ 2 05/07/2021 THỨ 3 06/07/2021 THỨ 4 07/07/2021 THỨ 5 08/07/2021 THỨ 6 09/07/2021 THỨ 7 10/07/2021 CHỦ NHẬT 11/07/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Địch nhân kiệt T45 PTQ – Địch nhân kiệt T46 (Hết) PTQ – Phù dao hoàng hậu T1 PTQ – Phù dao hoàng hậu T2 PTQ – Phù dao hoàng hậu T3 PTQ – Phù dao hoàng hậu T4 PTQ – Phù dao hoàng hậu T5
7:05 (PL 21:35) PHQ – Quý cô ưu tú T18 PHQ – Quý cô ưu tú T19 PHQ – Quý cô ưu tú T20 PHQ – Quý cô ưu tú T21
8:35 PVN – Thiên thần T94,95,96 PVN – Thiên thần T97,98,99 PVN – Thiên thần T100,101,102 PVN – Thiên thần T103,104,105 PVN – Thiên thần T106,107,108 PVN – Thiên thần T109,110,111 PVN – Thiên thần T112,113,114
12:00 PTQ – Minh lan truyện T33 PTQ – Minh lan truyện T34 PTQ – Minh lan truyện T35 PTQ – Minh lan truyện T36 PTQ – Minh lan truyện T37 PTQ – Minh lan truyện T38 PTQ – Minh lan truyệnT39
12:45 PAD – Ngày mới bắt đầu T59 PAD – Ngày mới bắt đầu T60 PAD – Ngày mới bắt đầu T61 PAD – Ngày mới bắt đầu T62 PAD – Ngày mới bắt đầu T63 PAD – Ngày mới bắt đầu T64 PAD – Ngày mới bắt đầu T65
14:00 PVN – Cho yêu thương quay về T6 PVN – Cho yêu thương quay về T7 PVN – Cho yêu thương quay về T8 PVN – Cho yêu thương quay về T9 PVN – Cho yêu thương quay về T10 PVN – Cho yêu thương quay về T11 PVN – Cho yêu thương quay về T12
16:25 PTQ – Diên hy công lược T21 PTQ – Diên hy công lược T22 PTQ – Diên hy công lược T23 PTQ – Diên hy công lược T24 PTQ – Diên hy công lược T25 PTQ – Diên hy công lược T26 PTQ – Diên hy công lược T27
17:30 PTQ – Thiên long bát bộ T37 PTQ – Thiên long bát bộ T38 PTQ – Thiên long bát bộ T39 PTQ – Thiên long bát bộ T40 (Hết) PDL – Ký ức tình yêu T1 PDL – Ký ức tình yêu T2 PDL – Ký ức tình yêu T3
19:48 PTQ – Địch nhân kiệt T46 (Hết) PTQ – Phù dao hoàng hậu T1 PTQ – Phù dao hoàng hậu T2 PTQ – Phù dao hoàng hậu T3 PTQ – Phù dao hoàng hậu T4 PTQ – Phù dao hoàng hậu T5 PTQ – Phù dao hoàng hậu T6
20:50 PVN – Cô gái kiêu kỳ T30 PVN – Cô gái kiêu kỳ T31 PVN – Cô gái kiêu kỳ T32 PVN – Cô gái kiêu kỳ  T33 (Hết) PVN – Hoa hồng không dành cho em T1 ĐĐVQ PVN – Hoa hồng không dành cho em T2
21:35 PHQ – Quý cô ưu tú T18 PHQ – Quý cô ưu tú T19 PHQ – Quý cô ưu tú T20 PHQ – Quý cô ưu tú T21
22:45 (PL 14:00) PVN – Cho yêu thương quay về T6 PVN – Cho yêu thương quay về T7 PVN – Cho yêu thương quay về T8 PVN – Cho yêu thương quay về T9 PVN – Cho yêu thương quay về T10 PVN – Cho yêu thương quay về T11 PVN – Cho yêu thương quay về T12
23:30 (PL 8:35) PVN – Thiên thần T94,95,96 PVN – Thiên thần T97,98,99 PVN – Thiên thần T100,101,102 PVN – Thiên thần T103,104,105 PVN – Thiên thần T106,107,108 PVN – Thiên thần T109,110,111 PVN – Thiên thần T112,113,114
0:30 (PL 16:25) PTQ – Diên hy công lược T21 PTQ – Diên hy công lược T22 PTQ – Diên hy công lược T23 PTQ – Diên hy công lược T24 PTQ – Diên hy công lược T25 PTQ – Diên hy công lược T26 PTQ – Diên hy công lược T27
1:30  (PL17:30) PTQ – Thiên long bát bộ T37 PTQ – Thiên long bát bộ T38 PTQ – Thiên long bát bộ T39 PTQ – Thiên long bát bộ T40 (Hết) PDL – Ký ức tình yêu T1 PDL – Ký ức tình yêu T2 PDL – Ký ức tình yêu T3
2:15 (PL 20:50) PVN – Cô gái kiêu kỳ T30 PVN – Cô gái kiêu kỳ T31 PVN – Cô gái kiêu kỳ T32 PVN – Cô gái kiêu kỳ  T33 (Hết) PVN – Hoa hồng không dành cho em T1 ĐĐVQ PVN – Hoa hồng không dành cho em T2
3:30 (PL 12:00) PTQ – Minh lan truyện T33 PTQ – Minh lan truyện T34 PTQ – Minh lan truyện T35 PTQ – Minh lan truyện T36 PTQ – Minh lan truyện T37 PTQ – Minh lan truyện T38 PTQ – Minh lan truyệnT39
4:15 (PL 12:45) PAD – Ngày mới bắt đầu T59 PAD – Ngày mới bắt đầu T60 PAD – Ngày mới bắt đầu T61 PAD – Ngày mới bắt đầu T62 PAD – Ngày mới bắt đầu T63 PAD – Ngày mới bắt đầu T64 PAD – Ngày mới bắt đầu T65
KHUNG GIỜ THỨ 2 12/07/2021 THỨ 3 13/07/2021 THỨ 4 14/07/2021 THỨ 5 15/07/2021 THỨ 6 16/07/2021 THỨ 7 17/07/2021 CHỦ NHẬT 18/07/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Phù dao hoàng hậu T6 PTQ – Phù dao hoàng hậu T7 PTQ – Phù dao hoàng hậu T8 PTQ – Phù dao hoàng hậu T9 PTQ – Phù dao hoàng hậu T10 PTQ – Phù dao hoàng hậu T11 PTQ – Phù dao hoàng hậu T12
7:05 (PL 21:35) PHQ – Quý cô ưu tú T22 PHQ – Quý cô ưu tú T23 PHQ – Quý cô ưu tú T24 PHQ – Quý cô ưu tú T25
8:35 PVN – Thiên thần T115,116,117 PVN – Thiên thần T118,119,120 PVN – Thiên thần T121,122,123 PVN – Thiên thần T124,125,126 PVN – Thiên thần T127,128,129 PVN – Thiên thần T130,131,132 PVN – Thiên thần T133,134,135
12:00 PTQ – Minh lan truyện T40 PTQ – Minh lan truyện T41 PTQ – Minh lan truyện T42 PTQ – Minh lan truyện T43 PTQ – Minh lan truyện T44 PTQ – Minh lan truyệnT45 PTQ – Minh lan truyện T46
12:45 PAD – Ngày mới bắt đầu T66 PAD – Ngày mới bắt đầu T67 PAD – Ngày mới bắt đầu T68 PAD – Ngày mới bắt đầu T69 PAD – Ngày mới bắt đầu T70 PAD – Ngày mới bắt đầu T71 PAD – Ngày mới bắt đầu T72
14:00 PVN – Cho yêu thương quay về T13 PVN – Cho yêu thương quay về T14 PVN – Cho yêu thương quay về T15 PVN – Cho yêu thương quay về T16 PVN – Cho yêu thương quay về T17 PVN – Cho yêu thương quay về T18 PVN – Cho yêu thương quay về T19
16:25 PTQ – Diên hy công lược T28 PTQ – Diên hy công lược T29 PTQ – Diên hy công lược T30 PTQ – Diên hy công lược T31 PTQ – Diên hy công lược T32 PTQ – Diên hy công lược T33 PTQ – Diên hy công lược T34
17:30 PDL – Ký ức tình yêu T4 PDL – Ký ức tình yêu T5 PDL – Ký ức tình yêu T6 PDL – Ký ức tình yêu T7 PDL – Ký ức tình yêu T8 PDL – Ký ức tình yêu T9 PDL – Ký ức tình yêu T10
19:48 PTQ – Phù dao hoàng hậu T7 PTQ – Phù dao hoàng hậu T8 PTQ – Phù dao hoàng hậu T9 PTQ – Phù dao hoàng hậu T10 PTQ – Phù dao hoàng hậu T11 PTQ – Phù dao hoàng hậu T12 PTQ – Phù dao hoàng hậu T13
20:50 PVN – Hoa hồng không dành cho em T3 PVN – Hoa hồng không dành cho em T4 PVN – Hoa hồng không dành cho em T5 PVN – Hoa hồng không dành cho em T6 PVN – Hoa hồng không dành cho em T7 ĐĐVQ PVN – Hoa hồng không dành cho em T8
21:35 PHQ – Quý cô ưu tú T22 PHQ – Quý cô ưu tú T23 PHQ – Quý cô ưu tú T24 PHQ – Quý cô ưu tú T25
22:45 (PL 14:00) PVN – Cho yêu thương quay về T13 PVN – Cho yêu thương quay về T14 PVN – Cho yêu thương quay về T15 PVN – Cho yêu thương quay về T16 PVN – Cho yêu thương quay về T17 PVN – Cho yêu thương quay về T18 PVN – Cho yêu thương quay về T19
23:30 (PL 8:35) PVN – Thiên thần T115,116,117 PVN – Thiên thần T118,119,120 PVN – Thiên thần T121,122,123 PVN – Thiên thần T124,125,126 PVN – Thiên thần T127,128,129 PVN – Thiên thần T130,131,132 PVN – Thiên thần T133,134,135
0:30 (PL 16:25) PTQ – Diên hy công lược T28 PTQ – Diên hy công lược T29 PTQ – Diên hy công lược T30 PTQ – Diên hy công lược T31 PTQ – Diên hy công lược T32 PTQ – Diên hy công lược T33 PTQ – Diên hy công lược T34
1:30  (PL17:30) PDL – Ký ức tình yêu T4 PDL – Ký ức tình yêu T5 PDL – Ký ức tình yêu T6 PDL – Ký ức tình yêu T7 PDL – Ký ức tình yêu T8 PDL – Ký ức tình yêu T9 PDL – Ký ức tình yêu T10
2:15 (PL 20:50) PVN – Hoa hồng không dành cho em T3 PVN – Hoa hồng không dành cho em T4 PVN – Hoa hồng không dành cho em T5 PVN – Hoa hồng không dành cho em T6 PVN – Hoa hồng không dành cho em T7 ĐĐVQ PVN – Hoa hồng không dành cho em T8
3:30 (PL 12:00) PTQ – Minh lan truyện T40 PTQ – Minh lan truyện T41 PTQ – Minh lan truyện T42 PTQ – Minh lan truyện T43 PTQ – Minh lan truyện T44 PTQ – Minh lan truyệnT45 PTQ – Minh lan truyện T46
4:15 (PL 12:45) PAD – Ngày mới bắt đầu T66 PAD – Ngày mới bắt đầu T67 PAD – Ngày mới bắt đầu T68 PAD – Ngày mới bắt đầu T69 PAD – Ngày mới bắt đầu T70 PAD – Ngày mới bắt đầu T71 PAD – Ngày mới bắt đầu T72
KHUNG GIỜ THỨ 2 19/07/2021 THỨ 3 20/07/2021 THỨ 4 21/07/2021 THỨ 5 22/07/2021 THỨ 6 23/07/2021 THỨ 7 24/07/2021 CHỦ NHẬT 25/07/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Phù dao hoàng hậu T13 PTQ – Phù dao hoàng hậu T14 PTQ – Phù dao hoàng hậu T15 PTQ – Phù dao hoàng hậu T16 PTQ – Phù dao hoàng hậu T17 PTQ – Phù dao hoàng hậu T18 PTQ – Phù dao hoàng hậu T19
7:05 (PL 21:35) PHQ – Quý cô ưu tú T26 PHQ – Quý cô ưu tú T27 PHQ – Quý cô ưu tú T28 (Hết) PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T1
8:35 PVN – Thiên thần T136,137,138 PVN – Thiên thần T139,140,141 PVN – Thiên thần T142,143,144 PVN – Thiên thần T145,146,147 PVN – Thiên thần T148,149,150 PVN – Thiên thần T151,152,153 PVN – Thiên thần T154,155,156
12:00 PTQ – Minh lan truyện T47 PTQ – Minh lan truyện T48 PTQ – Minh lan truyện T49 PTQ – Minh lan truyện T50 PTQ – Minh lan truyện T51 PTQ – Minh lan truyệnT52 PTQ – Minh lan truyện T53
12:45 PAD – Ngày mới bắt đầu T73 PAD – Ngày mới bắt đầu T74 PAD – Ngày mới bắt đầu T75 PAD – Ngày mới bắt đầu T76 PAD – Ngày mới bắt đầu T77 PAD – Ngày mới bắt đầu T78 PAD – Ngày mới bắt đầu T79
14:00 PVN – Cho yêu thương quay về T20 PVN – Cho yêu thương quay về T21 PVN – Cho yêu thương quay về T22 PVN – Cho yêu thương quay về T23 PVN – Cho yêu thương quay về T24 PVN – Cho yêu thương quay về T25 PVN – Cho yêu thương quay về T26
16:25 PTQ – Diên hy công lược T35 PTQ – Diên hy công lược T36 PTQ – Diên hy công lược T37 PTQ – Diên hy công lược T38 PTQ – Diên hy công lược T39 PTQ – Diên hy công lược T40 PTQ – Diên hy công lược T41
17:30 PDL – Ký ức tình yêu T11 PDL – Ký ức tình yêu T12 PDL – Ký ức tình yêu T13 PDL – Ký ức tình yêu T14 PDL – Ký ức tình yêu T15 PDL – Ký ức tình yêu T16 PDL – Ký ức tình yêu T17
19:48 PTQ – Phù dao hoàng hậu T14 PTQ – Phù dao hoàng hậu T15 PTQ – Phù dao hoàng hậu T16 PTQ – Phù dao hoàng hậu T17 PTQ – Phù dao hoàng hậu T18 PTQ – Phù dao hoàng hậu T19 PTQ – Phù dao hoàng hậu T20
20:50 PVN – Hoa hồng không dành cho em T9 PVN – Hoa hồng không dành cho em T10 PVN – Hoa hồng không dành cho em T11 PVN – Hoa hồng không dành cho em T12 PVN – Hoa hồng không dành cho em T13 ĐĐVQ PVN – Hoa hồng không dành cho em T14
21:35 PHQ – Quý cô ưu tú T26 PHQ – Quý cô ưu tú T27 PHQ – Quý cô ưu tú T28 (Hết) PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T1
22:45 (PL 14:00) PVN – Cho yêu thương quay về T20 PVN – Cho yêu thương quay về T21 PVN – Cho yêu thương quay về T22 PVN – Cho yêu thương quay về T23 PVN – Cho yêu thương quay về T24 PVN – Cho yêu thương quay về T25 PVN – Cho yêu thương quay về T26
23:30 (PL 8:35) PVN – Thiên thần T136,137,138 PVN – Thiên thần T139,140,141 PVN – Thiên thần T142,143,144 PVN – Thiên thần T145,146,147 PVN – Thiên thần T148,149,150 PVN – Thiên thần T151,152,153 PVN – Thiên thần T154,155,156
0:30 (PL 16:25) PTQ – Diên hy công lược T35 PTQ – Diên hy công lược T36 PTQ – Diên hy công lược T37 PTQ – Diên hy công lược T38 PTQ – Diên hy công lược T39 PTQ – Diên hy công lược T40 PTQ – Diên hy công lược T41
1:30  (PL17:30) PDL – Ký ức tình yêu T11 PDL – Ký ức tình yêu T12 PDL – Ký ức tình yêu T13 PDL – Ký ức tình yêu T14 PDL – Ký ức tình yêu T15 PDL – Ký ức tình yêu T16 PDL – Ký ức tình yêu T17
2:15 (PL 20:50) PVN – Hoa hồng không dành cho em T9 PVN – Hoa hồng không dành cho em T10 PVN – Hoa hồng không dành cho em T11 PVN – Hoa hồng không dành cho em T12 PVN – Hoa hồng không dành cho em T13 ĐĐVQ PVN – Hoa hồng không dành cho em T14
3:30 (PL 12:00) PTQ – Minh lan truyện T47 PTQ – Minh lan truyện T48 PTQ – Minh lan truyện T49 PTQ – Minh lan truyện T50 PTQ – Minh lan truyện T51 PTQ – Minh lan truyệnT52 PTQ – Minh lan truyện T53
4:15 (PL 12:45) PAD – Ngày mới bắt đầu T73 PAD – Ngày mới bắt đầu T74 PAD – Ngày mới bắt đầu T75 PAD – Ngày mới bắt đầu T76 PAD – Ngày mới bắt đầu T77 PAD – Ngày mới bắt đầu T78 PAD – Ngày mới bắt đầu T79
KHUNG GIỜ THỨ 2 26/07/2021 THỨ 3 27/07/2021 THỨ 4 28/07/2021 THỨ 5 29/07/2021 THỨ 6 30/07/2021 THỨ 7 31/07/2021 CHỦ NHẬT 01/08/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Phù dao hoàng hậu T20 PTQ – Phù dao hoàng hậu T21 PTQ – Phù dao hoàng hậu T22 PTQ – Phù dao hoàng hậu T23 PTQ – Phù dao hoàng hậu T24 PTQ – Phù dao hoàng hậu T25 PTQ – Phù dao hoàng hậu T26
7:05 (PL 21:35) PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T2 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T3 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T4 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T5
8:35 PVN – Ngã ba Đồng Lộc T1 PVN – Ngã ba Đồng Lộc T2 (Hết) PVN – Thiên thần T157,158,159 PVN – Thiên thần T160,161,162 PVN – Thiên thần T163,164,165 PVN – Thiên thần T166,167,168 PVN – Thiên thần T169,170,171
12:00 PTQ – Minh lan truyện T54 PTQ – Minh lan truyện T55 PTQ – Minh lan truyện T56 PTQ – Minh lan truyện T57 PTQ – Minh lan truyện T58 PTQ – Minh lan truyệnT59 PTQ – Minh lan truyệnT60
12:45 PAD – Ngày mới bắt đầu T80 PAD – Ngày mới bắt đầu T81 PAD – Ngày mới bắt đầu T82 PAD – Ngày mới bắt đầu T83 PAD – Ngày mới bắt đầu T84 PAD – Ngày mới bắt đầu T85 PAD – Ngày mới bắt đầu T86
14:00 PVN – Cho yêu thương quay về T27 PVN – Cho yêu thương quay về T28 PVN – Cho yêu thương quay về T29 PVN – Cho yêu thương quay về T30 PVN – Cho yêu thương quay về T31 PVN – Cho yêu thương quay về T32 PVN – Cho yêu thương quay về T33
16:25 PTQ – Diên hy công lược T42 PTQ – Diên hy công lược T43 PTQ – Diên hy công lược T44 PTQ – Diên hy công lược T45 PTQ – Diên hy công lược T46 PTQ – Diên hy công lược T47 PTQ – Diên hy công lược T48
17:30 PDL – Ký ức tình yêu T18 PDL – Ký ức tình yêu T19 PDL – Ký ức tình yêu T20 PDL – Ký ức tình yêu T21 PDL – Ký ức tình yêu T22 PDL – Ký ức tình yêu T23 PDL – Ký ức tình yêu T24
19:48 PTQ – Phù dao hoàng hậu T21 PTQ – Phù dao hoàng hậu T22 PTQ – Phù dao hoàng hậu T23 PTQ – Phù dao hoàng hậu T24 PTQ – Phù dao hoàng hậu T25 PTQ – Phù dao hoàng hậu T26 PTQ – Phù dao hoàng hậu T27
20:50 PVN – Hoa hồng không dành cho em T15 PVN – Hoa hồng không dành cho em T16 PVN – Hoa hồng không dành cho em T17 PVN – Hoa hồng không dành cho em T18 PVN – Hoa hồng không dành cho em T19 ĐĐVQ PVN – Hoa hồng không dành cho em T20
21:35 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T2 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T3 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T4 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T5
22:45 (PL 14:00) PVN – Cho yêu thương quay về T27 PVN – Cho yêu thương quay về T28 PVN – Cho yêu thương quay về T29 PVN – Cho yêu thương quay về T30 PVN – Cho yêu thương quay về T31 PVN – Cho yêu thương quay về T32 PVN – Cho yêu thương quay về T33
23:30 (PL 8:35) PVN – Ngã ba Đồng Lộc T1 PVN – Ngã ba Đồng Lộc T2 (Hết) PVN – Thiên thần T157,158,159 PVN – Thiên thần T160,161,162 PVN – Thiên thần T163,164,165 PVN – Thiên thần T166,167,168 PVN – Thiên thần T169,170,171
0:30 (PL 16:25) PTQ – Diên hy công lược T42 PTQ – Diên hy công lược T43 PTQ – Diên hy công lược T44 PTQ – Diên hy công lược T45 PTQ – Diên hy công lược T46 PTQ – Diên hy công lược T47 PTQ – Diên hy công lược T48
1:30  (PL17:30) PDL – Ký ức tình yêu T18 PDL – Ký ức tình yêu T19 PDL – Ký ức tình yêu T20 PDL – Ký ức tình yêu T21 PDL – Ký ức tình yêu T22 PDL – Ký ức tình yêu T23 PDL – Ký ức tình yêu T24
2:15 (PL 20:50) PVN – Hoa hồng không dành cho em T15 PVN – Hoa hồng không dành cho em T16 PVN – Hoa hồng không dành cho em T17 PVN – Hoa hồng không dành cho em T18 PVN – Hoa hồng không dành cho em T19 ĐĐVQ PVN – Hoa hồng không dành cho em T20
3:30 (PL 12:00) PTQ – Minh lan truyện T54 PTQ – Minh lan truyện T55 PTQ – Minh lan truyện T56 PTQ – Minh lan truyện T57 PTQ – Minh lan truyện T58 PTQ – Minh lan truyệnT59 PTQ – Minh lan truyệnT60
4:15 (PL 12:45) PAD – Ngày mới bắt đầu T80 PAD – Ngày mới bắt đầu T81 PAD – Ngày mới bắt đầu T82 PAD – Ngày mới bắt đầu T83 PAD – Ngày mới bắt đầu T84 PAD – Ngày mới bắt đầu T85 PAD – Ngày mới bắt đầu T86