LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 7/2019

KHUNG GIỜ THỨ 2 01/07/2018 THỨ 3 02/07/2019 THỨ 4 03/07/2019 THỨ 5 04/07/2019 THỨ 6 05/07/2019 THỨ 7 06/07/2019 CHỦ NHẬT 07/07/2019
7:05 PHQ – Thám tử học đường T13 PHQ – Thám tử học đường T14 PHQ – Thám tử học đường T15 PHQ – Thám tử học đường T16 PHQ – Thám tử học đường T17 PHQ – Thám tử học đường T18
8:30 PTQ – Thập cửu muội T28 PTQ – Thập cửu muội T29 PTQ – Thập cửu muội T30 PTQ – Thập cửu muội T31 PTQ – Thập cửu muội T32 PTQ – Thập cửu muội T33 PTQ – Thập cửu muội T34
12:00 PTQ – Tuổi thanh xuân T31,32 PTQ – Tuổi thanh xuân T33,34 (Hết) PTL – Gái già lắm chiêu T1,2 PTL – Gái già lắm chiêu T3,4 PTL – Gái già lắm chiêu T5,6 PTL – Gái già lắm chiêu T7,8 PTL – Gái già lắm chiêu T9,10
14:00 PVN – Hợp đồng định mệnh T20 PVN – Hợp đồng định mệnh T21 PVN – Hợp đồng định mệnh 22 PVN – Hợp đồng định mệnh T23 PVN – Hợp đồng định mệnh T24 PVN – Hợp đồng định mệnh T25 PVN – Hợp đồng định mệnh T26
16:25 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T71 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T72 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T73 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T74 (Hết) PTQ – Diên hy công lược T1 PTQ – Diên hy công lược T2 PTQ – Diên hy công lược T3
17:30 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T65 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T66 (Hết) PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T1 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T2 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T3 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T4 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T5
19:47 PTQ – Tân lộc đỉnh ký  T11 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T12 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T13 PTQ – Tân lộc đỉnh ký  T14 PTQ – Tân lộc đỉnh ký  T15 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T16 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T17
20:50 PVN – Kẻ bội tình T11 PVN – Kẻ bội tình T12 PVN – Kẻ bội tình T13 PVN – Kẻ bội tình T14 PVN – Kẻ bội tình T15 ĐĐVQ PVN – Kẻ bội tình T16
21:35 PHQ – Thám tử học đường T14 PHQ – Thám tử học đường T15 PHQ – Thám tử học đường T16 PHQ – Thám tử học đường T17 PHQ – Thám tử học đường T18 CTGT: Cười mười thang thuốc bổ T27 PHQ – Thám tử học đường T19
22:45 PVN – Hợp đồng định mệnh T20 PVN – Hợp đồng định mệnh T21 PVN – Hợp đồng định mệnh 22 PVN – Hợp đồng định mệnh T23 PVN – Hợp đồng định mệnh T24 PVN – Hợp đồng định mệnh T25 PVN – Hợp đồng định mệnh T26
0:00 PTQ – Thập cửu muội T28 PTQ – Thập cửu muội T29 PTQ – Thập cửu muội T30 PTQ – Thập cửu muội T31 PTQ – Thập cửu muội T32 PTQ – Thập cửu muội T33 PTQ – Thập cửu muội T34
1:00 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T71 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T72 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T73 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T74 (Hết) PTQ – Diên hy công lược T1 PTQ – Diên hy công lược T2 PTQ – Diên hy công lược T3
PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T65 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T66 (Hết) PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T1 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T2 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T3 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T4 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T5
3:15 PTQ – Tuổi thanh xuân T31,32 PTQ – Tuổi thanh xuân T33,34 (Hết) PTL – Gái già lắm chiêu T1,2 PTL – Gái già lắm chiêu T3,4 PTL – Gái già lắm chiêu T5,6 PTL – Gái già lắm chiêu T7,8 PTL – Gái già lắm chiêu T9,10
KHUNG GIỜ THỨ 2 08/07/2018 THỨ 3 09/07/2019 THỨ 4 10/07/2019 THỨ 5 11/07/2019 THỨ 6 12/07/2019 THỨ 7 13/07/2019 CHỦ NHẬT 14/07/2019
7:05 PHQ – Thám tử học đường T19 PHQ – Thám tử học đường T20 PHQ – Thám tử học đường T21 PHQ – Thám tử học đường T22 PHQ – Thám tử học đường T23 PHQ – Thám tử học đường T24 (Hết)
8:30 PTQ – Thập cửu muội T35 PTQ – Thập cửu muội T36 PTQ – Thập cửu muội T37 PTQ – Thập cửu muội T38 (Hết) PTQ – Hoa lưỡng sinh T1 PTQ – Hoa lưỡng sinh T2 PTQ – Hoa lưỡng sinh T3
12:00 PTL – Gái già lắm chiêu T11,12 PTL – Gái già lắm chiêu T13,14 PTL – Gái già lắm chiêu T15,16 PTL – Gái già lắm chiêu T17,18 PTL – Gái già lắm chiêu T19,20 PTL – Gái già lắm chiêu T21,22 PTL – Gái già lắm chiêu T23,24
14:00 PVN – Hợp đồng định mệnh T27 PVN – Hợp đồng định mệnh T28 PVN – Hợp đồng định mệnh 29 PVN – Hợp đồng định mệnh T30 PVN – Hợp đồng định mệnh T31 PVN – Hợp đồng định mệnh T32 PVN – Hợp đồng định mệnh T33(Hết)
16:25 PTQ – Diên hy công lược T4 PTQ – Diên hy công lược T5 PTQ – Diên hy công lược T6 PTQ – Diên hy công lược T7 PTQ – Diên hy công lược T8 PTQ – Diên hy công lược T9 PTQ – Diên hy công lược T10
17:30 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T6 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T7 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T8 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T9 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T10 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T11 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T12
19:47 PTQ – Tân lộc đỉnh ký  T18 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T19 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T20 PTQ – Tân lộc đỉnh ký  T21 PTQ – Tân lộc đỉnh ký  T22 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T23 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T24
20:50 PVN – Kẻ bội tình T17 PVN – Kẻ bội tình T18 PVN – Kẻ bội tình T19 PVN – Kẻ bội tình T20 PVN – Kẻ bội tình T21 ĐĐVQ PVN – Kẻ bội tình T22
21:35 PHQ – Thám tử học đường T20 PHQ – Thám tử học đường T21 PHQ – Thám tử học đường T22 PHQ – Thám tử học đường T23 PHQ – Thám tử học đường T24 (Hết) CTGT: Cười mười thang thuốc bổ T28 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T1
22:45 PVN – Hợp đồng định mệnh T27 PVN – Hợp đồng định mệnh T28 PVN – Hợp đồng định mệnh 29 PVN – Hợp đồng định mệnh T30 PVN – Hợp đồng định mệnh T31 PVN – Hợp đồng định mệnh T32 PVN – Hợp đồng định mệnh T33(Hết)
0:00 PTQ – Thập cửu muội T35 PTQ – Thập cửu muội T36 PTQ – Thập cửu muội T37 PTQ – Thập cửu muội T38 (Hết) PTQ – Hoa lưỡng sinh T1 PTQ – Hoa lưỡng sinh T2 PTQ – Hoa lưỡng sinh T3
1:00 PTQ – Diên hy công lược T4 PTQ – Diên hy công lược T5 PTQ – Diên hy công lược T6 PTQ – Diên hy công lược T7 PTQ – Diên hy công lược T8 PTQ – Diên hy công lược T9 PTQ – Diên hy công lược T10
PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T6 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T7 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T8 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T9 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T10 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T11 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T12
3:15 PTL – Gái già lắm chiêu T11,12 PTL – Gái già lắm chiêu T13,14 PTL – Gái già lắm chiêu T15,16 PTL – Gái già lắm chiêu T17,18 PTL – Gái già lắm chiêu T19,20 PTL – Gái già lắm chiêu T21,22 PTL – Gái già lắm chiêu T23,24
KHUNG GIỜ THỨ 2 15/07/2018 THỨ 3 16/07/2019 THỨ 4 17/07/2019 THỨ 5 18/07/2019 THỨ 6 19/07/2019 THỨ 7 20/07/2019 CHỦ NHẬT 21/07/2019
7:05 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T1 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T2 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T3 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T4 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T5 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T6
8:30 PTQ – Hoa lưỡng sinh T4 PTQ – Hoa lưỡng sinh T5 PTQ – Hoa lưỡng sinh T6 PTQ – Hoa lưỡng sinh T7 PTQ – Hoa lưỡng sinh T8 PTQ – Hoa lưỡng sinh T9 PTQ – Hoa lưỡng sinh T10
12:00 PTL – Gái già lắm chiêu T25,26 PTL – Gái già lắm chiêu T27,28 PTL – Gái già lắm chiêu T29,30 PTL – Gái già lắm chiêu T31,32 PTL – Gái già lắm chiêu T33,34 PTL – Gái già lắm chiêu T35,36 PTL – Gái già lắm chiêu T37,38 (Hết)
14:00 PVN – Vùng trời T1 PVN – Vùng trời T2 (Hết) PVN – SBC Phần 1, T1 PVN – SBC Phần 1, T2 (Hết) PVN – SBC Phần 2, T1 THTT PVN – SBC Phần 2, T2 (Hết)
16:25 PTQ – Diên hy công lược T11 PTQ – Diên hy công lược T12 PTQ – Diên hy công lược T13 PTQ – Diên hy công lược T14 PTQ – Diên hy công lược T15 PTQ – Diên hy công lược T16 PTQ – Diên hy công lược T17
17:30 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T13 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T14 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T15 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T16 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T17 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T18 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T19
19:47 PTQ – Tân lộc đỉnh ký  T25 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T26 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T27 PTQ – Tân lộc đỉnh ký  T28 PTQ – Tân lộc đỉnh ký  T29 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T30 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T31
20:50 PVN – Kẻ bội tình T23 PVN – Kẻ bội tình T24 PVN – Kẻ bội tình T25 PVN – Kẻ bội tình T26 PVN – Kẻ bội tình T27 ĐĐVQ PVN – Kẻ bội tình T28
21:35 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T2 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T3 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T4 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T5 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T6 CTGT: Cười mười thang thuốc bổ T29 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T7
22:45 PVN – Vùng trời T1 PVN – Vùng trời T2 (Hết) PVN – SBC Phần 1, T1 PVN – SBC Phần 1, T2 (Hết) PVN – SBC Phần 2, T1 PVN – SBC Phần 2, T2 (Hết)
0:00 PTQ – Hoa lưỡng sinh T4 PTQ – Hoa lưỡng sinh T5 PTQ – Hoa lưỡng sinh T6 PTQ – Hoa lưỡng sinh T7 PTQ – Hoa lưỡng sinh T8 PTQ – Hoa lưỡng sinh T9 PTQ – Hoa lưỡng sinh T10
1:00 PTQ – Diên hy công lược T11 PTQ – Diên hy công lược T12 PTQ – Diên hy công lược T13 PTQ – Diên hy công lược T14 PTQ – Diên hy công lược T15 PTQ – Diên hy công lược T16 PTQ – Diên hy công lược T17
PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T13 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T14 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T15 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T16 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T17 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T18 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T19
3:15 PTL – Gái già lắm chiêu T25,26 PTL – Gái già lắm chiêu T27,28 PTL – Gái già lắm chiêu T29,30 PTL – Gái già lắm chiêu T31,32 PTL – Gái già lắm chiêu T33,34 PTL – Gái già lắm chiêu T35,36 PTL – Gái già lắm chiêu T37,38 (Hết)
KHUNG GIỜ THỨ 2 22/07/2018 THỨ 3 23/07/2019 THỨ 4 24/07/2019 THỨ 5 25/07/2019 THỨ 6 26/07/2019 THỨ 7 27/07/2019 CHỦ NHẬT 28/07/2019
7:05 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T7 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T8 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T9 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T10 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T11 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T13
8:30 PTQ – Hoa lưỡng sinh T11 PTQ – Hoa lưỡng sinh T12 PTQ – Hoa lưỡng sinh T13 PTQ – Hoa lưỡng sinh T14 PTQ – Hoa lưỡng sinh T15 PTQ – Hoa lưỡng sinh T16 PTQ – Hoa lưỡng sinh T17
12:00 PTQ – Bến đỗ hạnh phúc P1, T1,2 PTQ – Bến đỗ hạnh phúc P1, T3,4 PTQ – Bến đỗ hạnh phúc P1, T5,6 PTQ – Bến đỗ hạnh phúc P1, T7,8 PTQ – Bến đỗ hạnh phúc P1, T9,10 PTQ – Bến đỗ hạnh phúc P1, T11,12 PTQ – Bến đỗ hạnh phúc P1, T13,14
14:00 PVN – SBC Phần 3, T1 PVN – SBC Phần 3, T2 (Hết) PVN – Hoàng hoa thám T1 PVN – Hoàng hoa thám T2 PVN – Lửa cháy đường chân trời T1 PVN – Lửa cháy đường chân trời T2 PVN – Những chiến sỹ thầm lặng T1
16:25 PTQ – Diên hy công lược T18 PTQ – Diên hy công lược T19 PTQ – Diên hy công lược T20 PTQ – Diên hy công lược T21 PTQ – Diên hy công lược T22 PTQ – Diên hy công lược T23 PTQ – Diên hy công lược T24
17:30 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T20 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T21 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T22 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T23 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T24 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T25 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T26
19:47 PTQ – Tân lộc đỉnh ký  T32 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T33 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T34 PTQ – Tân lộc đỉnh ký  T35 PTQ – Tân lộc đỉnh ký  T36 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T37 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T38
20:50 PVN – Kẻ bội tình T29 PVN – Kẻ bội tình T30 (Hết) PVN – Khi người đàn ông trở lại T1 PVN – Khi người đàn ông trở lại T2 PVN – Khi người đàn ông trở lại T3 ĐĐVQ PVN – Khi người đàn ông trở lại T4
21:35 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T8 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T9 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T10 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T11 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T13 CTGT: Cười mười thang thuốc bổ T30 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T14
22:45 PVN – SBC Phần 3, T1 PVN – SBC Phần 3, T2 (Hết) PVN – Hoàng hoa thám T1 PVN – Hoàng hoa thám T2 PVN – Lửa cháy đường chân trời T1 PVN – Lửa cháy đường chân trời T2 PVN – Những chiến sỹ thầm lặng T1
0:00 PTQ – Hoa lưỡng sinh T11 PTQ – Hoa lưỡng sinh T12 PTQ – Hoa lưỡng sinh T13 PTQ – Hoa lưỡng sinh T14 PTQ – Hoa lưỡng sinh T15 PTQ – Hoa lưỡng sinh T16 PTQ – Hoa lưỡng sinh T17
1:00 PTQ – Diên hy công lược T18 PTQ – Diên hy công lược T19 PTQ – Diên hy công lược T20 PTQ – Diên hy công lược T21 PTQ – Diên hy công lược T22 PTQ – Diên hy công lược T23 PTQ – Diên hy công lược T24
PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T20 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T21 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T22 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T23 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T24 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T25 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T26
3:15 PTQ – Bến đỗ hạnh phúc P1, T1,2 PTQ – Bến đỗ hạnh phúc P1, T3,4 PTQ – Bến đỗ hạnh phúc P1, T5,6 PTQ – Bến đỗ hạnh phúc P1, T7,8 PTQ – Bến đỗ hạnh phúc P1, T9,10 PTQ – Bến đỗ hạnh phúc P1, T11,12 PTQ – Bến đỗ hạnh phúc P1, T13,14
KHUNG GIỜ THỨ 2 29/07/2018 THỨ 3 30/07/2019 THỨ 4 31/07/2019 THỨ 5 01/08/2019 THỨ 6 02/08/2019 THỨ 7 03/08/2019 CHỦ NHẬT 04/08/2019
7:05 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T14 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T15 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T16 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T17 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T18 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T19
8:30 PTQ – Hoa lưỡng sinh T18 PTQ – Hoa lưỡng sinh T19 PTQ – Hoa lưỡng sinh T20 PTQ – Hoa lưỡng sinh T21 PTQ – Hoa lưỡng sinh T22 PTQ – Hoa lưỡng sinh T23 PTQ – Hoa lưỡng sinh T24
12:00 PTQ – Bến đỗ hạnh phúc P1, T15,16 PTQ – Bến đỗ hạnh phúc P1, T17,18 PTQ – Bến đỗ hạnh phúc P1, T19,20 PTQ – Bến đỗ hạnh phúc P1, T21,22 PTQ – Bến đỗ hạnh phúc P1, T23,24 PTQ – Bến đỗ hạnh phúc P1, T25,26 PTQ – Bến đỗ hạnh phúc P1, T27,28
14:00 PVN – Những chiến sỹ thầm lặng T2 (Hết) PVN – Kẻ giấu mặt T1 PVN – Kẻ giấu mặt T2 PVN – Kẻ giấu mặt T3 PVN – Kẻ giấu mặt T4 PVN – Kẻ giấu mặt T5 PVN – Kẻ giấu mặt T6
16:25 PTQ – Diên hy công lược T25 PTQ – Diên hy công lược T26 PTQ – Diên hy công lược T27 PTQ – Diên hy công lược T28 PTQ – Diên hy công lược T29 PTQ – Diên hy công lược T30 PTQ – Diên hy công lược T31
17:30 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T27 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T28 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T29 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T30 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T31 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T32 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T33
19:47 PTQ – Tân lộc đỉnh ký  T39 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T40 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T41 PTQ – Tân lộc đỉnh ký  T42 PTQ – Tân lộc đỉnh ký  T43 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T44 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T45
20:50 PVN – Khi người đàn ông trở lại T5 PVN – Khi người đàn ông trở lại T6 PVN – Khi người đàn ông trở lại T7 PVN – Khi người đàn ông trở lại T8 PVN – Khi người đàn ông trở lại T9 ĐĐVQ PVN – Khi người đàn ông trở lại T10
21:35 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T15 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T16 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T17 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T18 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T19 CTGT: Cười mười thang thuốc bổ T31 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T20
22:45 PVN – Những chiến sỹ thầm lặng T2 (Hết) PVN – Kẻ giấu mặt T1 PVN – Kẻ giấu mặt T2 PVN – Kẻ giấu mặt T3 PVN – Kẻ giấu mặt T4 PVN – Kẻ giấu mặt T5 PVN – Kẻ giấu mặt T6
0:00 PTQ – Hoa lưỡng sinh T18 PTQ – Hoa lưỡng sinh T19 PTQ – Hoa lưỡng sinh T20 PTQ – Hoa lưỡng sinh T21 PTQ – Hoa lưỡng sinh T22 PTQ – Hoa lưỡng sinh T23 PTQ – Hoa lưỡng sinh T24
1:00 PTQ – Diên hy công lược T25 PTQ – Diên hy công lược T26 PTQ – Diên hy công lược T27 PTQ – Diên hy công lược T28 PTQ – Diên hy công lược T29 PTQ – Diên hy công lược T30 PTQ – Diên hy công lược T31
PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T27 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T28 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T29 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T30 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T31 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T32 PTQ – Anh hùng xạ điêu 2003 T33
3:15 PTQ – Bến đỗ hạnh phúc P1, T15,16 PTQ – Bến đỗ hạnh phúc P1, T17,18 PTQ – Bến đỗ hạnh phúc P1, T19,20 PTQ – Bến đỗ hạnh phúc P1, T21,22 PTQ – Bến đỗ hạnh phúc P1, T23,24 PTQ – Bến đỗ hạnh phúc P1, T25,26 PTQ – Bến đỗ hạnh phúc P1, T27,28