LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 6/2021

KHUNG GIỜ THỨ 2 31/05/2021 THỨ 3 01/06/2021 THỨ 4 02/06/2021 THỨ 5 03/06/2021 THỨ 6 04/06/2021 THỨ 7 05/06/2021 CHỦ NHẬT 06/06/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Địch nhân kiệt T10 PTQ – Địch nhân kiệt T11 PTQ – Địch nhân kiệt T12 PTQ – Địch nhân kiệt T13 PTQ – Địch nhân kiệt T14 PTQ – Địch nhân kiệt T15 PTQ – Địch nhân kiệt T16
7:05 (PL 21:35) PHQ – Chuyến đi để đời T15 PHQ – Chuyến đi để đời T16 PHQ – Chuyến đi để đời T17 PHQ – Quý cô ưu tú T1
8:35 PHQ – Một đối một T21 PHQ – Một đối một T22 PHQ – Một đối một T23 PHQ – Một đối một T24 (Hết) PVN – Thiên thần T1,2,3 PVN – Thiên thần T4,5,6 PVN – Thiên thần T7,8,9
12:00 PVN – Kẻ bán linh hồn T38 PVN – Kẻ bán linh hồn T39 PVN – Kẻ bán linh hồn T40 (Hết) PTQ – Minh lan truyện  T1 PTQ – Minh lan truyện  T2 PTQ – Minh lan truyện T3 PTQ – Minh lan truyện T4
12:45 PAD – Ngày mới bắt đầu T24 PAD – Ngày mới bắt đầu T25 PAD – Ngày mới bắt đầu T26 PAD – Ngày mới bắt đầu T27 PAD – Ngày mới bắt đầu T28 PAD – Ngày mới bắt đầu T29 PAD – Ngày mới bắt đầu T30
14:00 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T3 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T4 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T5 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T6 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T7 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T8 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T9
16:25 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T20 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T21 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T22 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T23 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T24 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T25 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T26
17:30 PTQ – Thiên long bát bộ T2 PTQ – Thiên long bát bộ T3 PTQ – Thiên long bát bộ T4 PTQ – Thiên long bát bộ T5 PTQ – Thiên long bát bộ T6 PTQ – Thiên long bát bộ T7 PTQ – Thiên long bát bộ T8
19:48 PTQ – Địch nhân kiệt T11 PTQ – Địch nhân kiệt T12 PTQ – Địch nhân kiệt T13 PTQ – Địch nhân kiệt T14 PTQ – Địch nhân kiệt T15 PTQ – Địch nhân kiệt T16 PTQ – Địch nhân kiệt T17
20:50 PVN – Đời không như là mơ T37 PVN – Cô gái kiêu kỳ T1 PVN – Cô gái kiêu kỳ T2 PVN – Cô gái kiêu kỳ  T3 PVN – Cô gái kiêu kỳ T4 ĐĐVQ PVN – Cô gái kiêu kỳ T5
21:35 PHQ – Chuyến đi để đời T15 PHQ – Chuyến đi để đời T16 PHQ – Chuyến đi để đời T17 (Hết) PHQ – Quý cô ưu tú T1
22:45 (PL 14:00) PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T3 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T4 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T5 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T6 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T7 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T8 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T9
23:30 (PL 8:35) PHQ – Một đối một T21 PHQ – Một đối một T22 PHQ – Một đối một T23 PHQ – Một đối một T24 (Hết) PVN – Thiên thần T1,2,3 PVN – Thiên thần T4,5,6 PVN – Thiên thần T7,8,9
0:30 (PL 16:25) PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T20 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T21 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T22 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T23 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T24 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T25 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T26
1:30  (PL17:30) PTQ – Thiên long bát bộ T2 PTQ – Thiên long bát bộ T3 PTQ – Thiên long bát bộ T4 PTQ – Thiên long bát bộ T5 PTQ – Thiên long bát bộ T6 PTQ – Thiên long bát bộ T7 PTQ – Thiên long bát bộ T8
2:15 (PL 20:50) PVN – Đời không như là mơ T37 PVN – Cô gái kiêu kỳ T1 PVN – Cô gái kiêu kỳ T2 PVN – Cô gái kiêu kỳ  T3 PVN – Cô gái kiêu kỳ T4 ĐĐVQ PVN – Cô gái kiêu kỳ T5
3:30 (PL 12:00) PVN – Kẻ bán linh hồn T38 PVN – Kẻ bán linh hồn T39 PVN – Kẻ bán linh hồn T40 (Hết) PTQ – Minh lan truyện  T1 PTQ – Minh lan truyện  T2 PTQ – Minh lan truyện T3 PTQ – Minh lan truyện T4
4:15 (PL 12:45) PAD – Ngày mới bắt đầu T24 PAD – Ngày mới bắt đầu T25 PAD – Ngày mới bắt đầu T26 PAD – Ngày mới bắt đầu T27 PAD – Ngày mới bắt đầu T28 PAD – Ngày mới bắt đầu T29 PAD – Ngày mới bắt đầu T30
KHUNG GIỜ THỨ 2 07/06/2021 THỨ 3 08/06/2021 THỨ 4 09/06/2021 THỨ 5 10/06/2021 THỨ 6 11/06/2021 THỨ 7 12/06/2021 CHỦ NHẬT 13/06/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Địch nhân kiệt T17 PTQ – Địch nhân kiệt T18 PTQ – Địch nhân kiệt T19 PTQ – Địch nhân kiệt T20 PTQ – Địch nhân kiệt T21 PTQ – Địch nhân kiệt T22 PTQ – Địch nhân kiệt T23
7:05 (PL 21:35) PHQ – Quý cô ưu tú T2 PHQ – Quý cô ưu tú T3 PHQ – Quý cô ưu tú T4 PHQ – Quý cô ưu tú T5
8:35 PVN – Thiên thần T10,11,12 PVN – Thiên thần T13,14,15 PVN – Thiên thần T16,17,18 PVN – Thiên thần T19,20,21 PVN – Thiên thần T22,23,24 PVN – Thiên thần T25,26,27 PVN – Thiên thần T28,29,30
12:00 PTQ – Minh lan truyện T5 PTQ – Minh lan truyện T6 PTQ – Minh lan truyện T7 PTQ – Minh lan truyện T8 PTQ – Minh lan truyện T9 PTQ – Minh lan truyện T10 PTQ – Minh lan truyện T11
12:45 PAD – Ngày mới bắt đầu T31 PAD – Ngày mới bắt đầu T32 PAD – Ngày mới bắt đầu T33 PAD – Ngày mới bắt đầu T34 PAD – Ngày mới bắt đầu T35 PAD – Ngày mới bắt đầu T36 PAD – Ngày mới bắt đầu T37
14:00 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T10 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T11 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T12 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T13 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T14 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T15 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T16
16:25 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T27 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T28 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T29 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T30 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T31 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T32 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T33
17:30 PTQ – Thiên long bát bộ T9 PTQ – Thiên long bát bộ T10 PTQ – Thiên long bát bộ T11 PTQ – Thiên long bát bộ T12 PTQ – Thiên long bát bộ T13 PTQ – Thiên long bát bộ T14 PTQ – Thiên long bát bộ T15
19:48 PTQ – Địch nhân kiệt T18 PTQ – Địch nhân kiệt T19 PTQ – Địch nhân kiệt T20 PTQ – Địch nhân kiệt T21 PTQ – Địch nhân kiệt T22 PTQ – Địch nhân kiệt T23 PTQ – Địch nhân kiệt T24
20:50 PVN – Cô gái kiêu kỳ T6 PVN – Cô gái kiêu kỳ T7 PVN – Cô gái kiêu kỳ T8 PVN – Cô gái kiêu kỳ  T9 PVN – Cô gái kiêu kỳ T10 ĐĐVQ PVN – Cô gái kiêu kỳ T11
21:35 PHQ – Quý cô ưu tú T2 PHQ – Quý cô ưu tú T3 PHQ – Quý cô ưu tú T4 PHQ – Quý cô ưu tú T5
22:45 (PL 14:00) PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T10 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T11 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T12 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T13 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T14 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T15 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T16
23:30 (PL 8:35) PVN – Thiên thần T10,11,12 PVN – Thiên thần T13,14,15 PVN – Thiên thần T16,17,18 PVN – Thiên thần T19,20,21 PVN – Thiên thần T22,23,24 PVN – Thiên thần T25,26,27 PVN – Thiên thần T28,29,30
0:30 (PL 16:25) PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T27 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T28 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T29 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T30 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T31 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T32 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T33
1:30  (PL17:30) PTQ – Thiên long bát bộ T9 PTQ – Thiên long bát bộ T10 PTQ – Thiên long bát bộ T11 PTQ – Thiên long bát bộ T12 PTQ – Thiên long bát bộ T13 PTQ – Thiên long bát bộ T14 PTQ – Thiên long bát bộ T15
2:15 (PL 20:50) PVN – Cô gái kiêu kỳ T6 PVN – Cô gái kiêu kỳ T7 PVN – Cô gái kiêu kỳ T8 PVN – Cô gái kiêu kỳ  T9 PVN – Cô gái kiêu kỳ T10 ĐĐVQ PVN – Cô gái kiêu kỳ T11
3:30 (PL 12:00) PTQ – Minh lan truyện T5 PTQ – Minh lan truyện T6 PTQ – Minh lan truyện T7 PTQ – Minh lan truyện T8 PTQ – Minh lan truyện T9 PTQ – Minh lan truyện T10 PTQ – Minh lan truyện T11
4:15 (PL 12:45) PAD – Ngày mới bắt đầu T31 PAD – Ngày mới bắt đầu T32 PAD – Ngày mới bắt đầu T33 PAD – Ngày mới bắt đầu T34 PAD – Ngày mới bắt đầu T35 PAD – Ngày mới bắt đầu T36 PAD – Ngày mới bắt đầu T37
KHUNG GIỜ THỨ 2 14/06/2021 THỨ 3 15/06/2021 THỨ 4 16/06/2021 THỨ 5 17/06/2021 THỨ 6 18/06/2021 THỨ 7 19/06/2021 CHỦ NHẬT 20/06/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Địch nhân kiệt T24 PTQ – Địch nhân kiệt T25 PTQ – Địch nhân kiệt T26 PTQ – Địch nhân kiệt T27 PTQ – Địch nhân kiệt T28 PTQ – Địch nhân kiệt T29 PTQ – Địch nhân kiệt T30
7:05 (PL 21:35) PHQ – Quý cô ưu tú T6 PHQ – Quý cô ưu tú T7 PHQ – Quý cô ưu tú T8 PHQ – Quý cô ưu tú T9
8:35 PVN – Thiên thần T31,32,33 PVN – Thiên thần T34,35,36 PVN – Thiên thần T37,38,39 PVN – Thiên thần T40,41,42 PVN – Thiên thần T43,44,45 PVN – Thiên thần T46,47,48 PVN – Thiên thần T49,50,51
12:00 PTQ – Minh lan truyện T12 PTQ – Minh lan truyện T13 PTQ – Minh lan truyện T14 PTQ – Minh lan truyện T15 PTQ – Minh lan truyện T16 PTQ – Minh lan truyện T17 PTQ – Minh lan truyện T18
12:45 PAD – Ngày mới bắt đầu T38 PAD – Ngày mới bắt đầu T39 PAD – Ngày mới bắt đầu T40 PAD – Ngày mới bắt đầu T41 PAD – Ngày mới bắt đầu T42 PAD – Ngày mới bắt đầu T43 PAD – Ngày mới bắt đầu T44
14:00 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T17 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T18 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T19 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T20 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T21 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T22 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T23
16:25 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T34 (Hết) PTQ – Diên hy công lược T1 PTQ – Diên hy công lược T2 PTQ – Diên hy công lược T3 PTQ – Diên hy công lược T4 PTQ – Diên hy công lược T5 PTQ – Diên hy công lược T6
17:30 PTQ – Thiên long bát bộ T16 PTQ – Thiên long bát bộ T17 PTQ – Thiên long bát bộ T18 PTQ – Thiên long bát bộ T19 PTQ – Thiên long bát bộ T20 PTQ – Thiên long bát bộ T21 PTQ – Thiên long bát bộ T22
19:48 PTQ – Địch nhân kiệt T25 PTQ – Địch nhân kiệt T26 PTQ – Địch nhân kiệt T27 PTQ – Địch nhân kiệt T28 PTQ – Địch nhân kiệt T29 PTQ – Địch nhân kiệt T30 PTQ – Địch nhân kiệt T31
20:50 PVN – Cô gái kiêu kỳ T12 PVN – Cô gái kiêu kỳ T13 PVN – Cô gái kiêu kỳ T14 PVN – Cô gái kiêu kỳ  T15 PVN – Cô gái kiêu kỳ T16 ĐĐVQ PVN – Cô gái kiêu kỳ T17
21:35 PHQ – Quý cô ưu tú T6 PHQ – Quý cô ưu tú T7 PHQ – Quý cô ưu tú T8 PHQ – Quý cô ưu tú T9
22:45 (PL 14:00) PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T17 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T18 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T19 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T20 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T21 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T22 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T23
23:30 (PL 8:35) PVN – Thiên thần T31,32,33 PVN – Thiên thần T34,35,36 PVN – Thiên thần T37,38,39 PVN – Thiên thần T40,41,42 PVN – Thiên thần T43,44,45 PVN – Thiên thần T46,47,48 PVN – Thiên thần T49,50,51
0:30 (PL 16:25) PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T34 (Hết) PTQ – Diên hy công lược T1 PTQ – Diên hy công lược T2 PTQ – Diên hy công lược T3 PTQ – Diên hy công lược T4 PTQ – Diên hy công lược T5 PTQ – Diên hy công lược T6
1:30  (PL17:30) PTQ – Thiên long bát bộ T16 PTQ – Thiên long bát bộ T17 PTQ – Thiên long bát bộ T18 PTQ – Thiên long bát bộ T19 PTQ – Thiên long bát bộ T20 PTQ – Thiên long bát bộ T21 PTQ – Thiên long bát bộ T22
2:15 (PL 20:50) PVN – Cô gái kiêu kỳ T12 PVN – Cô gái kiêu kỳ T13 PVN – Cô gái kiêu kỳ T14 PVN – Cô gái kiêu kỳ  T15 PVN – Cô gái kiêu kỳ T16 ĐĐVQ PVN – Cô gái kiêu kỳ T17
3:30 (PL 12:00) PTQ – Minh lan truyện T12 PTQ – Minh lan truyện T13 PTQ – Minh lan truyện T14 PTQ – Minh lan truyện T15 PTQ – Minh lan truyện T16 PTQ – Minh lan truyện T17 PTQ – Minh lan truyện T18
4:15 (PL 12:45) PAD – Ngày mới bắt đầu T38 PAD – Ngày mới bắt đầu T39 PAD – Ngày mới bắt đầu T40 PAD – Ngày mới bắt đầu T41 PAD – Ngày mới bắt đầu T42 PAD – Ngày mới bắt đầu T43 PAD – Ngày mới bắt đầu T44
KHUNG GIỜ THỨ 2 21/06/2021 THỨ 3 22/06/2021 THỨ 4 23/06/2021 THỨ 5 24/06/2021 THỨ 6 25/06/2021 THỨ 7 26/06/2021 CHỦ NHẬT 27/06/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Địch nhân kiệt T31 PTQ – Địch nhân kiệt T32 PTQ – Địch nhân kiệt T33 PTQ – Địch nhân kiệt T34 PTQ – Địch nhân kiệt T35 PTQ – Địch nhân kiệt T36 PTQ – Địch nhân kiệt T37
7:05 (PL 21:35) PHQ – Quý cô ưu tú T10 PHQ – Quý cô ưu tú T11 PHQ – Quý cô ưu tú T12 PHQ – Quý cô ưu tú T13
8:35 PVN – Thiên thần T52,53,54 PVN – Thiên thần T55,56,57 PVN – Thiên thần T58,59,60 PVN – Thiên thần T61,62,63 PVN – Thiên thần T64,65,66 PVN – Thiên thần T67,68,69 PVN – Thiên thần T70,71,72
12:00 PTQ – Minh lan truyện T19 PTQ – Minh lan truyện T20 PTQ – Minh lan truyện T21 PTQ – Minh lan truyện T22 PTQ – Minh lan truyện T23 PTQ – Minh lan truyện T24 PTQ – Minh lan truyện T25
12:45 PAD – Ngày mới bắt đầu T45 PAD – Ngày mới bắt đầu T46 PAD – Ngày mới bắt đầu T47 PAD – Ngày mới bắt đầu T48 PAD – Ngày mới bắt đầu T49 PAD – Ngày mới bắt đầu T50 PAD – Ngày mới bắt đầu T51
14:00 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T24 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T25 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T26 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T27 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T28 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T29 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T30
16:25 PTQ – Diên hy công lược T7 PTQ – Diên hy công lược T8 PTQ – Diên hy công lược T9 PTQ – Diên hy công lược T10 PTQ – Diên hy công lược T11 PTQ – Diên hy công lược T12 PTQ – Diên hy công lược T13
17:30 PTQ – Thiên long bát bộ T23 PTQ – Thiên long bát bộ T24 PTQ – Thiên long bát bộ T25 PTQ – Thiên long bát bộ T26 PTQ – Thiên long bát bộ T27 PTQ – Thiên long bát bộ T28 PTQ – Thiên long bát bộ T29
19:48 PTQ – Địch nhân kiệt T32 PTQ – Địch nhân kiệt T33 PTQ – Địch nhân kiệt T34 PTQ – Địch nhân kiệt T35 PTQ – Địch nhân kiệt T36 PTQ – Địch nhân kiệt T37 PTQ – Địch nhân kiệt T38
20:50 PVN – Cô gái kiêu kỳ T18 PVN – Cô gái kiêu kỳ T19 PVN – Cô gái kiêu kỳ T20 PVN – Cô gái kiêu kỳ  T21 PVN – Cô gái kiêu kỳ T22 ĐĐVQ PVN – Cô gái kiêu kỳ T23
21:35 PHQ – Quý cô ưu tú T10 PHQ – Quý cô ưu tú T11 PHQ – Quý cô ưu tú T12 PHQ – Quý cô ưu tú T13
22:45 (PL 14:00) PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T24 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T25 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T26 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T27 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T28 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T29 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T30
23:30 (PL 8:35) PVN – Thiên thần T52,53,54 PVN – Thiên thần T55,56,57 PVN – Thiên thần T58,59,60 PVN – Thiên thần T61,62,63 PVN – Thiên thần T64,65,66 PVN – Thiên thần T67,68,69 PVN – Thiên thần T70,71,72
0:30 (PL 16:25) PTQ – Diên hy công lược T7 PTQ – Diên hy công lược T8 PTQ – Diên hy công lược T9 PTQ – Diên hy công lược T10 PTQ – Diên hy công lược T11 PTQ – Diên hy công lược T12 PTQ – Diên hy công lược T13
1:30  (PL17:30) PTQ – Thiên long bát bộ T23 PTQ – Thiên long bát bộ T24 PTQ – Thiên long bát bộ T25 PTQ – Thiên long bát bộ T26 PTQ – Thiên long bát bộ T27 PTQ – Thiên long bát bộ T28 PTQ – Thiên long bát bộ T29
2:15 (PL 20:50) PVN – Cô gái kiêu kỳ T18 PVN – Cô gái kiêu kỳ T19 PVN – Cô gái kiêu kỳ T20 PVN – Cô gái kiêu kỳ  T21 PVN – Cô gái kiêu kỳ T22 ĐĐVQ PVN – Cô gái kiêu kỳ T23
3:30 (PL 12:00) PTQ – Minh lan truyện T19 PTQ – Minh lan truyện T20 PTQ – Minh lan truyện T21 PTQ – Minh lan truyện T22 PTQ – Minh lan truyện T23 PTQ – Minh lan truyện T24 PTQ – Minh lan truyện T25
4:15 (PL 12:45) PAD – Ngày mới bắt đầu T45 PAD – Ngày mới bắt đầu T46 PAD – Ngày mới bắt đầu T47 PAD – Ngày mới bắt đầu T48 PAD – Ngày mới bắt đầu T49 PAD – Ngày mới bắt đầu T50 PAD – Ngày mới bắt đầu T51
KHUNG GIỜ THỨ 2 28/06/2021 THỨ 3 29/06/2021 THỨ 4 30/06/2021 THỨ 5 01/07/2021 THỨ 6 02/07/2021 THỨ 7 03/04/2021 CHỦ NHẬT 04/07/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Địch nhân kiệt T38 PTQ – Địch nhân kiệt T39 PTQ – Địch nhân kiệt T40 PTQ – Địch nhân kiệt T41 PTQ – Địch nhân kiệt T42 PTQ – Địch nhân kiệt T43 PTQ – Địch nhân kiệt T44
7:05 (PL 21:35) PHQ – Quý cô ưu tú T14 PHQ – Quý cô ưu tú T15 PHQ – Quý cô ưu tú T16 PHQ – Quý cô ưu tú T17
8:35 PVN – Thiên thần T73,74,75 PVN – Thiên thần T76,77,78 PVN – Thiên thần T79,80,81 PVN – Thiên thần T82,83,84 PVN – Thiên thần T85,86,87 PVN – Thiên thần T88,89,90 PVN – Thiên thần T91,92,93
12:00 PTQ – Minh lan truyện T26 PTQ – Minh lan truyện T27 PTQ – Minh lan truyện T28 PTQ – Minh lan truyện T29 PTQ – Minh lan truyện T30 PTQ – Minh lan truyện T31 PTQ – Minh lan truyệnT32
12:45 PAD – Ngày mới bắt đầu T52 PAD – Ngày mới bắt đầu T53 PAD – Ngày mới bắt đầu T54 PAD – Ngày mới bắt đầu T55 PAD – Ngày mới bắt đầu T56 PAD – Ngày mới bắt đầu T57 PAD – Ngày mới bắt đầu T58
14:00 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T31 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T32 (Hết) PVN – Cho yêu thương quay về T1 PVN – Cho yêu thương quay về T2 PVN – Cho yêu thương quay về T3 PVN – Cho yêu thương quay về T4 PVN – Cho yêu thương quay về T5
16:25 PTQ – Diên hy công lược T14 PTQ – Diên hy công lược T15 PTQ – Diên hy công lược T16 PTQ – Diên hy công lược T17 PTQ – Diên hy công lược T18 PTQ – Diên hy công lược T19 PTQ – Diên hy công lược T20
17:30 PTQ – Thiên long bát bộ T30 PTQ – Thiên long bát bộ T31 PTQ – Thiên long bát bộ T32 PTQ – Thiên long bát bộ T33 PTQ – Thiên long bát bộ T34 PTQ – Thiên long bát bộ T35 PTQ – Thiên long bát bộ T36
19:48 PTQ – Địch nhân kiệt T38 PTQ – Địch nhân kiệt T39 PTQ – Địch nhân kiệt T40 PTQ – Địch nhân kiệt T41 PTQ – Địch nhân kiệt T42 PTQ – Địch nhân kiệt T43 PTQ – Địch nhân kiệt T44
20:50 PVN – Cô gái kiêu kỳ T24 PVN – Cô gái kiêu kỳ T25 PVN – Cô gái kiêu kỳ T26 PVN – Cô gái kiêu kỳ  T27 PVN – Cô gái kiêu kỳ T28 ĐĐVQ PVN – Cô gái kiêu kỳ T29
21:35 PHQ – Quý cô ưu tú T14 PHQ – Quý cô ưu tú T15 PHQ – Quý cô ưu tú T16 PHQ – Quý cô ưu tú T17
22:45 (PL 14:00) PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T31 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T32 (Hết) PVN – Cho yêu thương quay về T1 PVN – Cho yêu thương quay về T2 PVN – Cho yêu thương quay về T3 PVN – Cho yêu thương quay về T4 PVN – Cho yêu thương quay về T5
23:30 (PL 8:35) PVN – Thiên thần T73,74,75 PVN – Thiên thần T76,77,78 PVN – Thiên thần T79,80,81 PVN – Thiên thần T82,83,84 PVN – Thiên thần T85,86,87 PVN – Thiên thần T88,89,90 PVN – Thiên thần T91,92,93
0:30 (PL 16:25) PTQ – Diên hy công lược T14 PTQ – Diên hy công lược T15 PTQ – Diên hy công lược T16 PTQ – Diên hy công lược T17 PTQ – Diên hy công lược T18 PTQ – Diên hy công lược T19 PTQ – Diên hy công lược T20
1:30  (PL17:30) PTQ – Thiên long bát bộ T30 PTQ – Thiên long bát bộ T31 PTQ – Thiên long bát bộ T32 PTQ – Thiên long bát bộ T33 PTQ – Thiên long bát bộ T34 PTQ – Thiên long bát bộ T35 PTQ – Thiên long bát bộ T36
2:15 (PL 20:50) PVN – Cô gái kiêu kỳ T24 PVN – Cô gái kiêu kỳ T25 PVN – Cô gái kiêu kỳ T26 PVN – Cô gái kiêu kỳ  T27 PVN – Cô gái kiêu kỳ T28 ĐĐVQ PVN – Cô gái kiêu kỳ T29
3:30 (PL 12:00) PTQ – Minh lan truyện T26 PTQ – Minh lan truyện T27 PTQ – Minh lan truyện T28 PTQ – Minh lan truyện T29 PTQ – Minh lan truyện T30 PTQ – Minh lan truyện T31 PTQ – Minh lan truyệnT32
4:15 (PL 12:45) PAD – Ngày mới bắt đầu T52 PAD – Ngày mới bắt đầu T53 PAD – Ngày mới bắt đầu T54 PAD – Ngày mới bắt đầu T55 PAD – Ngày mới bắt đầu T56 PAD – Ngày mới bắt đầu T57 PAD – Ngày mới bắt đầu T58