LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 6/2020

KHUNG GIỜ THỨ 2 01/06/2020 THỨ 3 02/06/2020 THỨ 4 03/06/2020 THỨ 5 04/06/2020 THỨ 6 05/06/2020 THỨ 7 06/06/2020 CHỦ NHẬT 07/06/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T10 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T11 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T12 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T13 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T14 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T15 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T16
7:05 (PL 21:35) PHQ – Thần tượng mất tích T22 PHQ – Thần tượng mất tích T23 PHQ – Thần tượng mất tích T24 (Hết) PHQ – Vị sếp khó tính T1 PHQ – Vị sếp khó tính T2 PHQ – Vị sếp khó tính T3
8:35 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T18 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T19 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T20 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T21 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T22 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T23 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T24
12:00 PVN – Chào buổi sáng em yêu T19 PVN – Chào buổi sáng em yêu T20 PVN – Chào buổi sáng em yêu T21 PVN – Chào buổi sáng em yêu T22 PVN – Chào buổi sáng em yêu T23 PVN – Chào buổi sáng em yêu T24 PVN – Chào buổi sáng em yêu T25
12:45 PTQ – Bí ẩn trái tim T30 PTQ – Bí ẩn trái tim T31 PTQ – Bí ẩn trái tim T32 PTQ – Bí ẩn trái tim T33 PTQ – Bí ẩn trái tim T34 PTQ – Bí ẩn trái tim T35 PTQ – Bí ẩn trái tim T36 (Hết)
14:00 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T74 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T75 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T76 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T77 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T78 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T79 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T80
16:25 PTQ – Thanh vân chí T4 PTQ – Thanh vân chí T5 PTQ – Thanh vân chí T6 PTQ – Thanh vân chí T7 PTQ – Thanh vân chí T8 PTQ – Thanh vân chí T9 PTQ – Thanh vân chí T10
17:30 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T39 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T40 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T41 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T42 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T43 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T44 PSGP – Ván bài đen tối P1 -T45
19:48 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T11 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T12 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T13 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T14 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T15 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T16 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T17
20:50 PVN – Mùi đời T24 PVN – Mùi đời T25 PVN – Mùi đời T26 PVN – Mùi đời T27 PVN – Mùi đời T28 ĐĐVQ PVN – Mùi đời T29
21:35 PHQ – Thần tượng mất tích T23 PHQ – Thần tượng mất tích T24 (Hết) PHQ – Vị sếp khó tính T1 PHQ – Vị sếp khó tính T2 PHQ – Vị sếp khó tính T3 PHQ – Vị sếp khó tính 4
22:45 (PL 14:00) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T74 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T75 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T76 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T77 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T78 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T79 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T80
23:30 (PL 8:35) PHQ – Siêu đầu bếp P1 T18 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T19 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T20 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T21 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T22 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T23 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T24
0:30 (PL 16:25) PTQ – Thanh vân chí T4 PTQ – Thanh vân chí T5 PTQ – Thanh vân chí T6 PTQ – Thanh vân chí T7 PTQ – Thanh vân chí T8 PTQ – Thanh vân chí T9 PTQ – Thanh vân chí T10
1:30  (PL17:30) PSGP – Ván bài đen tối P1 – T39 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T40 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T41 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T42 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T43 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T44 PSGP – Ván bài đen tối P1 -T45
2:15 (PL 20:50) PVN – Mùi đời T24 PVN – Mùi đời T25 PVN – Mùi đời T26 PVN – Mùi đời T27 PVN – Mùi đời T28 ĐĐVQ PVN – Mùi đời T29
3:30 (PL 12:00) PVN – Chào buổi sáng em yêu T19 PVN – Chào buổi sáng em yêu T20 PVN – Chào buổi sáng em yêu T21 PVN – Chào buổi sáng em yêu T22 PVN – Chào buổi sáng em yêu T23 PVN – Chào buổi sáng em yêu T24 PVN – Chào buổi sáng em yêu T25
4:15 (PL 12:45) PTQ – Bí ẩn trái tim T30 PTQ – Bí ẩn trái tim T31 PTQ – Bí ẩn trái tim T32 PTQ – Bí ẩn trái tim T33 PTQ – Bí ẩn trái tim T34 PTQ – Bí ẩn trái tim T35 PTQ – Bí ẩn trái tim T36 (Hết)
KHUNG GIỜ THỨ 2 08/06/2020 THỨ 3 09/06/2020 THỨ 4 10/06/2020 THỨ 5 11/06/2020 THỨ 6 12/06/2020 THỨ 7 13/06/2020 CHỦ NHẬT 14/06/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T17 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T18 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T19 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T20 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T21 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T22 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T23
7:05 (PL 21:35) PHQ – Vị sếp khó tính T4 PHQ – Vị sếp khó tính T5 PHQ – Vị sếp khó tính T6 PHQ – Vị sếp khó tính T7 PHQ – Vị sếp khó tính T8 PHQ – Vị sếp khó tính T9
8:35 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T25 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T26 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T27 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T28 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T29 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T30 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T31
12:00 PVN – Chào buổi sáng em yêu T26 PVN – Chào buổi sáng em yêu T27 PVN – Chào buổi sáng em yêu T28 PVN – Chào buổi sáng em yêu T29 PVN – Chào buổi sáng em yêu T30 PVN – Chào buổi sáng em yêu T31 PVN – Chào buổi sáng em yêu T32 (Hết)
12:45 PTQ – Người đàm phán T1 PTQ – Người đàm phán T2 PTQ – Người đàm phán T3 PTQ – Người đàm phán T4 PTQ – Người đàm phán T5 PTQ – Người đàm phán T6 PTQ – Người đàm phán T7
14:00 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T81 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T82 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T83 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T84 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T85 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T86 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T87
16:25 PTQ – Thanh vân chí T11 PTQ – Thanh vân chí T12 PTQ – Thanh vân chí T13 PTQ – Thanh vân chí T14 PTQ – Thanh vân chí T15 PTQ – Thanh vân chí T16 PTQ – Thanh vân chí T17
17:30 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T46 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T47 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T48 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T49 PSGP – Ván bài đen tối P1 – 50 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T51 PSGP – Ván bài đen tối P1 -T52
19:48 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T18 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T19 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T20 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T21 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T22 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T23 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T24
20:50 PVN – Mùi đời T30 (Hết) PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T1 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T2 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T3 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T4 ĐĐVQ PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T5
21:35 PHQ – Vị sếp khó tính T5 PHQ – Vị sếp khó tính T6 PHQ – Vị sếp khó tính T7 PHQ – Vị sếp khó tính T8 PHQ – Vị sếp khó tính T9 PHQ – Vị sếp khó tính 10
22:45 (PL 14:00) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T81 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T82 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T83 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T84 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T85 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T86 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T87
23:30 (PL 8:35) PHQ – Siêu đầu bếp P1 T25 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T26 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T27 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T28 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T29 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T30 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T31
0:30 (PL 16:25) PTQ – Thanh vân chí T11 PTQ – Thanh vân chí T12 PTQ – Thanh vân chí T13 PTQ – Thanh vân chí T14 PTQ – Thanh vân chí T15 PTQ – Thanh vân chí T16 PTQ – Thanh vân chí T17
1:30  (PL17:30) PSGP – Ván bài đen tối P1 – T46 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T47 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T48 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T49 PSGP – Ván bài đen tối P1 – 50 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T51 PSGP – Ván bài đen tối P1 -T52
2:15 (PL 20:50) PVN – Mùi đời T30 (Hết) PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T1 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T2 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T3 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T4 ĐĐVQ PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T5
3:30 (PL 12:00) PVN – Chào buổi sáng em yêu T26 PVN – Chào buổi sáng em yêu T27 PVN – Chào buổi sáng em yêu T28 PVN – Chào buổi sáng em yêu T29 PVN – Chào buổi sáng em yêu T30 PVN – Chào buổi sáng em yêu T31 PVN – Chào buổi sáng em yêu T32 (Hết)
4:15 (PL 12:45) PTQ – Người đàm phán T1 PTQ – Người đàm phán T2 PTQ – Người đàm phán T3 PTQ – Người đàm phán T4 PTQ – Người đàm phán T5 PTQ – Người đàm phán T6 PTQ – Người đàm phán T7
KHUNG GIỜ THỨ 2 15/06/2020 THỨ 3 16/06/2020 THỨ 4 17/06/2020 THỨ 5 18/06/2020 THỨ 6 19/06/2020 THỨ 7 20/06/2020 CHỦ NHẬT 21/06/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T24 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T25 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T26 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T27 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T28 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T29 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T30
7:05 (PL 21:35) PHQ – Vị sếp khó tính T10 PHQ – Vị sếp khó tính T11 PHQ – Vị sếp khó tính 12 PHQ – Vị sếp khó tính T13 PHQ – Vị sếp khó tính T14 PHQ – Vị sếp khó tính T15
8:35 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T32 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T33 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T34 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T35 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T36 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T37 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T38
12:00 PVN – Đi về phía mặt trời T1 PVN – Đi về phía mặt trời T2 PVN – Đi về phía mặt trời T3 PVN – Đi về phía mặt trời T4 PVN – Đi về phía mặt trời T5 PVN – Đi về phía mặt trời T6 PVN – Đi về phía mặt trời T7
12:45 PTQ – Người đàm phán T8 PTQ – Người đàm phán T9 PTQ – Người đàm phán T10 PTQ – Người đàm phán T11 PTQ – Người đàm phán T12 PTQ – Người đàm phán T13 PTQ – Người đàm phán T14
14:00 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T88 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T89 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T90 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T91 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T92 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T93 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T94
16:25 PTQ – Thanh vân chí T18 PTQ – Thanh vân chí T19 PTQ – Thanh vân chí T20 PTQ – Thanh vân chí T21 PTQ – Thanh vân chí T22 PTQ – Thanh vân chí T23 PTQ – Thanh vân chí T24
17:30 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T53 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T54 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T55 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T56 PSGP – Ván bài đen tối P1 – 57 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T58 PSGP – Ván bài đen tối P1 -T59
19:48 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T25 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T26 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T27 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T28 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T29 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T30 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T31
20:50 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T6 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T7 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T8 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T9 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T10 ĐĐVQ PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T11
21:35 PHQ – Vị sếp khó tính T11 PHQ – Vị sếp khó tính T12 PHQ – Vị sếp khó tính T13 PHQ – Vị sếp khó tính T14 PHQ – Vị sếp khó tính T15 PHQ – Vị sếp khó tính 16
22:45 (PL 14:00) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T88 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T89 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T90 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T91 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T92 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T93 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T94
23:30 (PL 8:35) PHQ – Siêu đầu bếp P1 T32 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T33 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T34 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T35 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T36 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T37 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T38
0:30 (PL 16:25) PTQ – Thanh vân chí T18 PTQ – Thanh vân chí T19 PTQ – Thanh vân chí T20 PTQ – Thanh vân chí T21 PTQ – Thanh vân chí T22 PTQ – Thanh vân chí T23 PTQ – Thanh vân chí T24
1:30  (PL17:30) PSGP – Ván bài đen tối P1 – T53 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T54 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T55 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T56 PSGP – Ván bài đen tối P1 – 57 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T58 PSGP – Ván bài đen tối P1 -T59
2:15 (PL 20:50) PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T6 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T7 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T8 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T9 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T10 ĐĐVQ PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T11
3:30 (PL 12:00) PVN – Đi về phía mặt trời T1 PVN – Đi về phía mặt trời T2 PVN – Đi về phía mặt trời T3 PVN – Đi về phía mặt trời T4 PVN – Đi về phía mặt trời T5 PVN – Đi về phía mặt trời T6 PVN – Đi về phía mặt trời T7
4:15 (PL 12:45) PTQ – Người đàm phán T8 PTQ – Người đàm phán T9 PTQ – Người đàm phán T10 PTQ – Người đàm phán T11 PTQ – Người đàm phán T12 PTQ – Người đàm phán T13 PTQ – Người đàm phán T14
KHUNG GIỜ THỨ 2 22/06/2020 THỨ 3 23/06/2020 THỨ 4 24/06/2020 THỨ 5 25/06/2020 THỨ 6 26/06/2020 THỨ 7 27/06/2020 CHỦ NHẬT 28/06/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T31 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T32 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T33 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T34 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T35 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T36 (Hết) PTQ – Hoan lạc vô song T1
7:05 (PL 21:35) PHQ – Vị sếp khó tính T16 PHQ – Vị sếp khó tính T17 PHQ – Vị sếp khó tính T18 PHQ – Vị sếp khó tính T19 PHQ – Vị sếp khó tính T20 PHQ – Vị sếp khó tính T21
8:35 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T39 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T40 (Hết) PHQ – Siêu đầu bếp P2 T1 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T2 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T3 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T4 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T5
12:00 PVN – Đi về phía mặt trời T8 PVN – Đi về phía mặt trời T9 PVN – Đi về phía mặt trời T10 PVN – Đi về phía mặt trời T11 PVN – Đi về phía mặt trời T12 PVN – Đi về phía mặt trời T13 PVN – Đi về phía mặt trời T14
12:45 PTQ – Người đàm phán T15 PTQ – Người đàm phán T16 PTQ – Người đàm phán T17 PTQ – Người đàm phán T18 PTQ – Người đàm phán T19 PTQ – Người đàm phán T20 PTQ – Người đàm phán T21
14:00 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T95 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T96 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T97 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T98 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T99 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T100 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T101
16:25 PTQ – Thanh vân chí T25 PTQ – Thanh vân chí T26 PTQ – Thanh vân chí T27 PTQ – Thanh vân chí T28 PTQ – Thanh vân chí T29 PTQ – Thanh vân chí T30 PTQ – Thanh vân chí T31
17:30 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T60 (Hết) PSGP – Ván bài đen tối P2 – T1 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T2 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T3 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T4 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T5 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T6
19:48 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T32 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T33 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T34 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T35 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T36 (Hết) PTQ – Hoan lạc vô song T1 PTQ – Hoan lạc vô song T2
20:50 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T12 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T13 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T14 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T15 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T16 ĐĐVQ PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T17
21:35 PHQ – Vị sếp khó tính T17 PHQ – Vị sếp khó tính T18 PHQ – Vị sếp khó tính T19 PHQ – Vị sếp khó tính T20 PHQ – Vị sếp khó tính T21 PHQ – Vị sếp khó tính 22
22:45 (PL 14:00) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T95 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T96 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T97 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T98 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T99 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T100 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T101
23:30 (PL 8:35) PHQ – Siêu đầu bếp P1 T39 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T40 (Hết) PHQ – Siêu đầu bếp P2 T1 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T2 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T3 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T4 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T5
0:30 (PL 16:25) PTQ – Thanh vân chí T25 PTQ – Thanh vân chí T26 PTQ – Thanh vân chí T27 PTQ – Thanh vân chí T28 PTQ – Thanh vân chí T29 PTQ – Thanh vân chí T30 PTQ – Thanh vân chí T31
1:30  (PL17:30) PSGP – Ván bài đen tối P1 – T60 (Hết) PSGP – Ván bài đen tối P2 – T1 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T2 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T3 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T4 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T5 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T6
2:15 (PL 20:50) PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T12 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T13 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T14 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T15 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T16 ĐĐVQ PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T17
3:30 (PL 12:00) PVN – Đi về phía mặt trời T8 PVN – Đi về phía mặt trời T9 PVN – Đi về phía mặt trời T10 PVN – Đi về phía mặt trời T11 PVN – Đi về phía mặt trời T12 PVN – Đi về phía mặt trời T13 PVN – Đi về phía mặt trời T14
4:15 (PL 12:45) PTQ – Người đàm phán T15 PTQ – Người đàm phán T16 PTQ – Người đàm phán T17 PTQ – Người đàm phán T18 PTQ – Người đàm phán T19 PTQ – Người đàm phán T20 PTQ – Người đàm phán T21
KHUNG GIỜ THỨ 2 29/06/2020 THỨ 3 30/06/2020 THỨ 4 01/07/2020 THỨ 5 02/07/2020 THỨ 6 03/07/2020 THỨ 7 04/07/2020 CHỦ NHẬT 05/07/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Hoan lạc vô song T2 PTQ – Hoan lạc vô song T3 PTQ – Hoan lạc vô song T4 PTQ – Hoan lạc vô song T5 PTQ – Hoan lạc vô song T6 PTQ – Hoan lạc vô song T7 PTQ – Hoan lạc vô song T8
7:05 (PL 21:35) PHQ – Vị sếp khó tính T22 PHQ – Vị sếp khó tính T23 PHQ – Vị sếp khó tính T24 (Hết) PTQ – Xin chào tuổi 20 T1 PTQ – Xin chào tuổi 20 T2 PTQ – Xin chào tuổi 20 T3
8:35 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T6 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T7 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T8 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T9 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T10 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T11 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T12
12:00 PVN – Đi về phía mặt trời T15 PVN – Đi về phía mặt trời T16 PVN – Đi về phía mặt trời T17 PVN – Đi về phía mặt trời T18 PVN – Đi về phía mặt trời T19 PVN – Đi về phía mặt trời T20 PVN – Đi về phía mặt trời T21
12:45 PTQ – Người đàm phán T22 PTQ – Người đàm phán T23 PTQ – Người đàm phán T24 PTQ – Người đàm phán T25 PTQ – Người đàm phán T26 PTQ – Người đàm phán T27 PTQ – Người đàm phán T28
14:00 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T102 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T103 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T104 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T105 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T106 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T107 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T108
16:25 PTQ – Thanh vân chí T32 PTQ – Thanh vân chí T33 PTQ – Thanh vân chí T34 PTQ – Thanh vân chí T35 PTQ – Thanh vân chí T36 PTQ – Thanh vân chí T37 PTQ – Thanh vân chí T38
17:30 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T7 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T8 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T9 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T10 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T11 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T12 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T13
19:48 PTQ – Hoan lạc vô song T3 PTQ – Hoan lạc vô song T4 PTQ – Hoan lạc vô song T5 PTQ – Hoan lạc vô song T6 PTQ – Hoan lạc vô song T7 PTQ – Hoan lạc vô song T8 PTQ – Hoan lạc vô song T9
20:50 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T18 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T19 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T20 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T21 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T22 ĐĐVQ PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T23
21:35 PHQ – Vị sếp khó tính T23 PHQ – Vị sếp khó tính T24 (Hết) PTQ – Xin chào tuổi 20 T1 PTQ – Xin chào tuổi 20 T2 PTQ – Xin chào tuổi 20 T3 PTQ – Xin chào tuổi 20 T4
22:45 (PL 14:00) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T102 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T103 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T104 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T105 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T106 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T107 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T108
23:30 (PL 8:35) PHQ – Siêu đầu bếp P2 T6 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T7 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T8 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T9 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T10 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T11 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T12
0:30 (PL 16:25) PTQ – Thanh vân chí T32 PTQ – Thanh vân chí T33 PTQ – Thanh vân chí T34 PTQ – Thanh vân chí T35 PTQ – Thanh vân chí T36 PTQ – Thanh vân chí T37 PTQ – Thanh vân chí T38
1:30  (PL17:30) PSGP – Ván bài đen tối P2 – T7 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T8 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T9 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T10 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T11 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T12 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T13
2:15 (PL 20:50) PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T18 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T19 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T20 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T21 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T22 ĐĐVQ PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T23
3:30 (PL 12:00) PVN – Đi về phía mặt trời T15 PVN – Đi về phía mặt trời T16 PVN – Đi về phía mặt trời T17 PVN – Đi về phía mặt trời T18 PVN – Đi về phía mặt trời T19 PVN – Đi về phía mặt trời T20 PVN – Đi về phía mặt trời T21
4:15 (PL 12:45) PTQ – Người đàm phán T22 PTQ – Người đàm phán T23 PTQ – Người đàm phán T24 PTQ – Người đàm phán T25 PTQ – Người đàm phán T26 PTQ – Người đàm phán T27 PTQ – Người đàm phán T28