LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 5/2023

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
01/05/2023 02/05/2023 03/05/2023 04/05/2023 05/05/2023 06/05/2023 07/05/2023
5:30 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 72 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 73 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 74 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 75 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 76 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 1 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 2
7:05 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 19 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 20 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 21 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 22 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 23 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 24 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 25
8:35 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 49 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 50 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 51 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 52 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 53 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 54 dự kiến BNN
11:50 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 15 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 16 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 17 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 18 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 19 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 20 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 21
12:35 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 24 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 25 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 26 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 27 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 28 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 29 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 30
14:00 PVN-Pháo đài Tức Dụp-Tập 1 PVN-Pháo đài Tức Dụp-Tập 2 PVN-Rặng Trâm bầu-Tập 1 PVN-Rặng Trâm bầu-Tập 2 PVN-Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh-Tập 1 PVN-Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh-Tập 2 PVN-Hồi chuông màu da cam-Tập 1
16:05 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 110 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 111 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 112 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 113 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 114 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 115 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 116
17:15 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 27 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 28 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 29 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 30 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 31 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 32 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 33
19:45 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 73 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 74 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 75 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 76 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 1 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 2 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 3
20:50:00  (30 phút) PTQ-Chiêu dao-Tập 8 PTQ-Chiêu dao-Tập 9 PTQ-Chiêu dao-Tập 10 PTQ-Chiêu dao-Tập 11 PTQ-Chiêu dao-Tập 12 ĐĐVQ PTQ-Chiêu dao-Tập 13
21:15 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 20 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 21 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 22 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 23 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 24 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 25 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 26
22:45 PVN-Pháo đài Tức Dụp-Tập 1 PVN-Pháo đài Tức Dụp-Tập 2 PVN-Rặng Trâm bầu-Tập 1 PVN-Rặng Trâm bầu-Tập 2 PVN-Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh-Tập 1 PVN-Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh-Tập 2 PVN-Hồi chuông màu da cam-Tập 1
23:30 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 110 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 111 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 112 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 113 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 114 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 115 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 116
0:30 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 49 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 50 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 51 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 52 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 53 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 54 dự kiến BNN
1:30 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 24 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 25 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 26 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 27 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 28 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 29 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 30
2:15 PTQ-Chiêu dao-Tập 8 PTQ-Chiêu dao-Tập 9 PTQ-Chiêu dao-Tập 10 PTQ-Chiêu dao-Tập 11 PTQ-Chiêu dao-Tập 12 ĐĐVQ PTQ-Chiêu dao-Tập 13
3:00 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 15 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 16 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 17 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 18 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 19 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 20 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 21
4:15 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 27 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 28 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 29 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 30 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 31 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 32 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 33
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  08/05/2023 09/05/2023 10/05/2023 11/05/2023 12/05/2023 13/05/2023 14/05/2023
5:30 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 3 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 4 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 5 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 6 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 7 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 8 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 9
7:05 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 26 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 27 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 28 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 29 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 30 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 31 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 32
8:35 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 55 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 56 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 57 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 58 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 59 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 60 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 61
11:50 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 22 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 23 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 24 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 25 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 26 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 27 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 28
12:35 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 31 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 32 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 33 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 34 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 35 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 36 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 37
14:00 PVN-Hồi chuông màu da cam-Tập 2 PVN-Con thuyền bị đắm-Tập 1 PVN-Con thuyền bị đắm-Tập 2 PVN-Đứng trước biển-Tập 1 PVN-Đứng trước biển-Tập 2 PVN-Tiếng bom hòa bình-Tập 1 PVN-Tiếng bom hòa bình-Tập 2
16:05 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 117 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 118 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 119 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 120 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 121 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 122 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 123
17:15 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 34 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 35 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 36 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 37 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 38 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 39 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 40
19:45 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 4 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 5 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 6 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 7 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 8 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 9 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 10
20:50:00  (30 phút) PTQ-Chiêu dao-Tập 14 PTQ-Chiêu dao-Tập 15 PTQ-Chiêu dao-Tập 16 PTQ-Chiêu dao-Tập 17 PTQ-Chiêu dao-Tập 18 ĐĐVQ PTQ-Chiêu dao-Tập 19
21:15 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 27 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 28 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 29 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 30 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 31 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 32 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 33
22:45 PVN-Hồi chuông màu da cam-Tập 2 PVN-Con thuyền bị đắm-Tập 1 PVN-Con thuyền bị đắm-Tập 2 PVN-Đứng trước biển-Tập 1 PVN-Đứng trước biển-Tập 2 PVN-Tiếng bom hòa bình-Tập 1 PVN-Tiếng bom hòa bình-Tập 2
23:30 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 117 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 118 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 119 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 120 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 121 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 122 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 123
0:30 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 55 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 56 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 57 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 58 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 59 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 60 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 61
1:30 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 31 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 32 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 33 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 34 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 35 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 36 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 37
2:15 PTQ-Chiêu dao-Tập 14 PTQ-Chiêu dao-Tập 15 PTQ-Chiêu dao-Tập 16 PTQ-Chiêu dao-Tập 17 PTQ-Chiêu dao-Tập 18 ĐĐVQ PTQ-Chiêu dao-Tập 19
3:00 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 22 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 23 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 24 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 25 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 26 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 27 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 28
4:15 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 34 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 35 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 36 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 37 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 38 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 39 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 40
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  15/05/2023 16/05/2023 17/05/2023 18/05/2023 19/05/2023 20/05/2023 21/05/2023
5:30 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 10 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 11 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 12 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 13 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 14 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 15 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 16
7:05 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 33 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 34 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 35 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 1 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 2 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 3 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 4
8:35 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 62 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 1 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 2 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 3 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 4 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 5 dự kiến BNN
11:50 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 29 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 1 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 2 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 3 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 4 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 5 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 6
12:35 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 38 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 39 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 40 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 41 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 42 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 43 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 44
14:00 PVN-Vụ án viên đạn lạc-Tập 1 PVN-Vụ án viên đạn lạc-Tập 2 PVN-Bản tình ca trong đêm-Tập 1 PVN-Bản tình ca trong đêm-Tập 2 PVN-Sao tháng tám P.đầu-Tập 1 PVN-Sao tháng tám P.đầu-Tập 2 PVN-Sao tháng tám P.cuối-Tập 1
16:05 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 124 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 125 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 126 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 127 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 128 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 129 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 130
17:15 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 41 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 42 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 43 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 44 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 45 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 46 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 47
19:45 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 11 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 12 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 13 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 14 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 15 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 16 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 17
20:50:00  (30 phút) PTQ-Chiêu dao-Tập 20 PTQ-Chiêu dao-Tập 21 PTQ-Chiêu dao-Tập 22 PTQ-Chiêu dao-Tập 23 PTQ-Chiêu dao-Tập 24 ĐĐVQ PTQ-Chiêu dao-Tập 25
21:15 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 34 PTQ-Thiết diện ngự sử P.1-Tập 35 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 1 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 2 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 3 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 4 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 5
22:45 PVN-Vụ án viên đạn lạc-Tập 1 PVN-Vụ án viên đạn lạc-Tập 2 PVN-Bản tình ca trong đêm-Tập 1 PVN-Bản tình ca trong đêm-Tập 2 PVN-Sao tháng tám P.đầu-Tập 1 PVN-Sao tháng tám P.đầu-Tập 2 PVN-Sao tháng tám P.cuối-Tập 1
23:30 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 124 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 125 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 126 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 127 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 128 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 129 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 130
0:30 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 62 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 1 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 2 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 3 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 4 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 5 dự kiến BNN
1:30 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 38 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 39 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 40 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 41 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 42 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 43 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 44
2:15 PTQ-Chiêu dao-Tập 20 PTQ-Chiêu dao-Tập 21 PTQ-Chiêu dao-Tập 22 PTQ-Chiêu dao-Tập 23 PTQ-Chiêu dao-Tập 24 ĐĐVQ PTQ-Chiêu dao-Tập 25
3:00 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 29 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 1 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 2 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 3 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 4 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 5 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 6
4:15 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 41 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 42 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 43 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 44 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 45 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 46 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 47
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  22/05/2023 23/05/2023 24/05/2023 25/05/2023 26/05/2023 27/05/2023 28/05/2023
5:30 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 17 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 18 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 19 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 20 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 21 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 22 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 23
7:05 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 5 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 6 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 7 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 8 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 9 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 10 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 11
8:35 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 6 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 7 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 8 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 9 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 10 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 11 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 12
11:50 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 7 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 8 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 9 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 10 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 11 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 12 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 13
12:35 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 45 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 46 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 47 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 48 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 49 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 50 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 51
14:00 PVN-Sao tháng tám P.cuối-Tập 2 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 1 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 2 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 3 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 4 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 5 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 6
16:05 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 131 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 132 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 133 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 134 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 135 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 136 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 137
17:15 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 48 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 49 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 50 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 51 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 52 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 53 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 1
19:45 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 18 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 19 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 20 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 21 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 22 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 23 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 24
20:50:00  (30 phút) PTQ-Chiêu dao-Tập 26 PTQ-Chiêu dao-Tập 27 PTQ-Chiêu dao-Tập 28 PTQ-Chiêu dao-Tập 29 PTQ-Chiêu dao-Tập 30 ĐĐVQ PTQ-Chiêu dao-Tập 31
21:15 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 6 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 7 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 8 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 9 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 10 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 11 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 12
22:45 PVN-Sao tháng tám P.cuối-Tập 2 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 1 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 2 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 3 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 4 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 5 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 6
23:30 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 131 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 132 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 133 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 134 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 135 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 136 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 137
0:30 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 6 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 7 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 8 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 9 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 10 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 11 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 12
1:30 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 45 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 46 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 47 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 48 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 49 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 50 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 51
2:15 PTQ-Chiêu dao-Tập 26 PTQ-Chiêu dao-Tập 27 PTQ-Chiêu dao-Tập 28 PTQ-Chiêu dao-Tập 29 PTQ-Chiêu dao-Tập 30 ĐĐVQ PTQ-Chiêu dao-Tập 31
3:00 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 7 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 8 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 9 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 10 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 11 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 12 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 13
4:15 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 48 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 49 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 50 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 51 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 52 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 53 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  29/05/2023 30/05/2023 31/05/2023 01/06/2023 02/06/2023 03/06/2023 04/06/2023
5:30 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 24 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 25 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 26 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 27 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 28 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 29 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 30
7:05 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 12 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 13 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 14 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 15 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 16 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 17 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 18
8:35 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 13 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 14 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 15 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 16 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 17 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 18 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 19
11:50 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 14 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 15 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 16 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 17 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 18 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 19 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 20
12:35 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 52 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 53 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 54 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 55 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 56 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 57 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 58
14:00 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 7 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 8 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 9 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 10 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 11 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 12 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 13
16:05 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 138 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 139 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 140 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 141 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 142 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 143 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 144
17:15 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 2 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 3 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 4 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 5 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 6 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 7 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 8
19:45 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 25 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 26 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 27 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 28 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 29 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 30 PTQ-Thượng dương phú-Tập 1
20:50:00  (30 phút) PTQ-Chiêu dao-Tập 32 PTQ-Chiêu dao-Tập 33 PTQ-Chiêu dao-Tập 34 PTQ-Chiêu dao-Tập 35 PTQ-Chiêu dao-Tập 36 ĐĐVQ PTQ-Chiêu dao-Tập 37
21:15 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 13 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 14 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 15 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 16 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 17 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 18 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 19
22:45 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 7 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 8 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 9 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 10 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 11 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 12 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 13
23:30 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 138 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 139 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 140 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 141 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 142 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 143 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 144
0:30 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 13 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 14 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 15 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 16 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 17 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 18 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 19
1:30 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 52 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 53 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 54 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 55 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 56 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 57 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 58
2:15 PTQ-Chiêu dao-Tập 32 PTQ-Chiêu dao-Tập 33 PTQ-Chiêu dao-Tập 34 PTQ-Chiêu dao-Tập 35 PTQ-Chiêu dao-Tập 36 ĐĐVQ PTQ-Chiêu dao-Tập 37
3:00 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 14 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 15 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 16 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 17 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 18 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 19 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 20
4:15 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 2 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 3 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 4 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 5 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 6 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 7 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 8