LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 5/2021

KHUNG GIỜ THỨ 2 26/04/2021 THỨ 3 27/04/2021 THỨ 4 28/04/2021 THỨ 5 29/04/2021 THỨ 6 30/04/2021 THỨ 7 01/05/2021 CHỦ NHẬT 02/05/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T11 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T12 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T13 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T14 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T15 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T16 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T17
7:05 (PL 21:35) PHQ – Cô gái mạnh mẽ T19 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T20 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T21 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T22
8:35 PVN – Hoán nhân tâm T16 PVN – Hoán nhân tâm T17 PVN – Hoán nhân tâm T18 PVN – Hoán nhân tâm T19 PVN – Hoán nhân tâm T20 PVN – Hoán nhân tâm T21 PVN – Hoán nhân tâm T22
12:00 PVN – Kẻ bán linh hồn T3 PVN – Kẻ bán linh hồn T4 PVN – Kẻ bán linh hồn T5 PVN – Kẻ bán linh hồn T6 PVN – Kẻ bán linh hồn T7 PVN – Kẻ bán linh hồn T8 PVN – Kẻ bán linh hồn T9
12:45 PTL – Chiếc lá cuốn bay T17 PTL – Chiếc lá cuốn bay T18 PTL – Chiếc lá cuốn bay T19 PTL – Chiếc lá cuốn bay T20 PTL – Chiếc lá cuốn bay T21 PTL – Chiếc lá cuốn bay T22 PTL – Chiếc lá cuốn bay T23
14:00 PVN – Mắt nai T31,32,33 PVN – Mắt nai T34,35,36 PVN – Mắt nai T37,38,39 PVN – Dòng sông khát vọng T1 PVN – Dòng sông khát vọng T2 (Hết) PVN – Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh T1 PVN – Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh T2 (Hết)
16:25 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T17 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T18 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T19 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T20 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T21 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T22 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T23
17:30 PDL – Trở về 1989 T31 PDL – Trở về 1989 T32 PDL – Trở về 1989 T33 PDL – Trở về 1989 T34 (Hết) PDL – Hoàng tử sói T1 PDL – Hoàng tử sói T2 PDL – Hoàng tử sói T3
19:48 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T12 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T13 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T14 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T15 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T16 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T17 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T18
20:50 PVN – Đời không như là mơ T7 PVN – Đời không như là mơ T8 PVN – Đời không như là mơ T9 PVN – Đời không như là mơ T10 PVN – Đời không như là mơ T11 ĐĐVQ PVN – Đời không như là mơ T12
21:35 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T19 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T20 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T21 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T22
22:45 (PL 14:00) PVN – Mắt nai T31,32,33 PVN – Mắt nai T34,35,36 PVN – Mắt nai T37,38,39 PVN – Dòng sông khát vọng T1 PVN – Dòng sông khát vọng T2 (Hết) PVN – Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh T1 PVN – Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh T2 (Hết)
23:30 (PL 8:35) PVN – Hoán nhân tâm T16 PVN – Hoán nhân tâm T17 PVN – Hoán nhân tâm T18 PVN – Hoán nhân tâm T19 PVN – Hoán nhân tâm T20 PVN – Hoán nhân tâm T21 PVN – Hoán nhân tâm T22
0:30 (PL 16:25) PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T17 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T18 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T19 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T20 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T21 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T22 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T23
1:30  (PL17:30) PDL – Trở về 1989 T31 PDL – Trở về 1989 T32 PDL – Trở về 1989 T33 PDL – Trở về 1989 T34 (Hết) PDL – Hoàng tử sói T1 PDL – Hoàng tử sói T2 PDL – Hoàng tử sói T3
2:15 (PL 20:50) PVN – Đời không như là mơ T7 PVN – Đời không như là mơ T8 PVN – Đời không như là mơ T9 PVN – Đời không như là mơ T10 PVN – Đời không như là mơ T11 ĐĐVQ PVN – Đời không như là mơ T12
3:30 (PL 12:00) PVN – Kẻ bán linh hồn T3 PVN – Kẻ bán linh hồn T4 PVN – Kẻ bán linh hồn T5 PVN – Kẻ bán linh hồn T6 PVN – Kẻ bán linh hồn T7 PVN – Kẻ bán linh hồn T8 PVN – Kẻ bán linh hồn T9
4:15 (PL 12:45) PTL – Chiếc lá cuốn bay T17 PTL – Chiếc lá cuốn bay T18 PTL – Chiếc lá cuốn bay T19 PTL – Chiếc lá cuốn bay T20 PTL – Chiếc lá cuốn bay T21 PTL – Chiếc lá cuốn bay T22 PTL – Chiếc lá cuốn bay T23
KHUNG GIỜ THỨ 2 03/05/2021 THỨ 3 04/05/2021 THỨ 4 05/05/2021 THỨ 5 06/05/2021 THỨ 6 07/05/2021 THỨ 7 08/05/2021 CHỦ NHẬT 09/05/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T18 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T19 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T20 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T21 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T22 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T23 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T24
7:05 (PL 21:35) PHQ – Cô gái mạnh mẽ T23 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T24 (Hết) PHQ – Chuyến đi để đời T1 PHQ – Chuyến đi để đời T2
8:35 PVN – Hoán nhân tâm T23 PVN – Hoán nhân tâm T24 PVN – Hoán nhân tâm T25 PVN – Hoán nhân tâm T26 PVN – Hoán nhân tâm T27 PVN – Hoán nhân tâm T28 PVN – Hoán nhân tâm T29
12:00 PVN – Kẻ bán linh hồn T10 PVN – Kẻ bán linh hồn T11 PVN – Kẻ bán linh hồn T12 PVN – Kẻ bán linh hồn T13 PVN – Kẻ bán linh hồn T14 PVN – Kẻ bán linh hồn T15 PVN – Kẻ bán linh hồn T16
12:45 PTL – Chiếc lá cuốn bay T24 PTL – Chiếc lá cuốn bay T25 PTL – Chiếc lá cuốn bay T26 PTL – Chiếc lá cuốn bay T27 PTL – Chiếc lá cuốn bay T28 (Hết) PAD – Ngày mới bắt đầu T1 PAD – Ngày mới bắt đầu T2
14:00 PVN – Mắt nai T40,41,42 PVN – Mắt nai T43,44,45 PVN – Mắt nai T46,47,48 PVN – Mắt nai T49,50,51 PVN – Mắt nai T52,53,54 PVN – Mắt nai T55,56,57 PVN – Mắt nai T58,59,60
16:25 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T24 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T25 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T26 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T27 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T28 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T29 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T30
17:30 PDL – Hoàng tử sói T4 PDL – Hoàng tử sói T5 PDL – Hoàng tử sói T6 PDL – Hoàng tử sói T7 PDL – Hoàng tử sói T8 PDL – Hoàng tử sói T9 PDL – Hoàng tử sói T10
19:48 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T19 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T20 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T21 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T22 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T23 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T24 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T25
20:50 PVN – Đời không như là mơ T13 PVN – Đời không như là mơ T14 PVN – Đời không như là mơ T15 PVN – Đời không như là mơ T16 PVN – Đời không như là mơ T17 ĐĐVQ PVN – Đời không như là mơ T18
21:35 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T23 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T24 (Hết) PHQ – Chuyến đi để đời T1 PHQ – Chuyến đi để đời T2
22:45 (PL 14:00) PVN – Mắt nai T40,41,42 PVN – Mắt nai T43,44,45 PVN – Mắt nai T46,47,48 PVN – Mắt nai T49,50,51 PVN – Mắt nai T52,53,54 PVN – Mắt nai T55,56,57 PVN – Mắt nai T58,59,60
23:30 (PL 8:35) PVN – Hoán nhân tâm T23 PVN – Hoán nhân tâm T24 PVN – Hoán nhân tâm T25 PVN – Hoán nhân tâm T26 PVN – Hoán nhân tâm T27 PVN – Hoán nhân tâm T28 PVN – Hoán nhân tâm T29
0:30 (PL 16:25) PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T24 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T25 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T26 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T27 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T28 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T29 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T30
1:30  (PL17:30) PDL – Hoàng tử sói T4 PDL – Hoàng tử sói T5 PDL – Hoàng tử sói T6 PDL – Hoàng tử sói T7 PDL – Hoàng tử sói T8 PDL – Hoàng tử sói T9 PDL – Hoàng tử sói T10
2:15 (PL 20:50) PVN – Đời không như là mơ T13 PVN – Đời không như là mơ T14 PVN – Đời không như là mơ T15 PVN – Đời không như là mơ T16 PVN – Đời không như là mơ T17 ĐĐVQ PVN – Đời không như là mơ T18
3:30 (PL 12:00) PVN – Kẻ bán linh hồn T10 PVN – Kẻ bán linh hồn T11 PVN – Kẻ bán linh hồn T12 PVN – Kẻ bán linh hồn T13 PVN – Kẻ bán linh hồn T14 PVN – Kẻ bán linh hồn T15 PVN – Kẻ bán linh hồn T16
4:15 (PL 12:45) PTL – Chiếc lá cuốn bay T24 PTL – Chiếc lá cuốn bay T25 PTL – Chiếc lá cuốn bay T26 PTL – Chiếc lá cuốn bay T27 PTL – Chiếc lá cuốn bay T28 (Hết) PAD – Ngày mới bắt đầu T1 PAD – Ngày mới bắt đầu T2
KHUNG GIỜ THỨ 2 10/05/2021 THỨ 3 11/05/2021 THỨ 4 12/05/2021 THỨ 5 13/05/2021 THỨ 6 14/05/2021 THỨ 7 15/05/2021 CHỦ NHẬT 16/05/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T25 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T26 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T27 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T28 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T29 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T30 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T31
7:05 (PL 21:35) PHQ – Chuyến đi để đời T3 PHQ – Chuyến đi để đời T4 PHQ – Chuyến đi để đời T5 PHQ – Chuyến đi để đời T6
8:35 PVN – Hoán nhân tâm T30 (Hết) PHQ – Một đối một T1 PHQ – Một đối một T2 PHQ – Một đối một T3 PHQ – Một đối một T4 PHQ – Một đối một T5 PHQ – Một đối một T6
12:00 PVN – Kẻ bán linh hồn T17 PVN – Kẻ bán linh hồn T18 PVN – Kẻ bán linh hồn T19 PVN – Kẻ bán linh hồn T20 PVN – Kẻ bán linh hồn T21 PVN – Kẻ bán linh hồn T22 PVN – Kẻ bán linh hồn T23
12:45 PAD – Ngày mới bắt đầu T3 PAD – Ngày mới bắt đầu T4 PAD – Ngày mới bắt đầu T5 PAD – Ngày mới bắt đầu T6 PAD – Ngày mới bắt đầu T7 PAD – Ngày mới bắt đầu T8 PAD – Ngày mới bắt đầu T9
14:00 PVN – Mắt nai T61,62,63 PVN – Mắt nai T64,65,66 PVN – Mắt nai T67,68,69 PVN – Mắt nai T70,71,72 PVN – Mắt nai T73,74,75 PVN – Mắt nai T76,77,78 PVN – Mắt nai T79,80,81
16:25 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T31 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T32 (Hết) PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T1 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T2 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T3 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T4 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T5
17:30 PDL – Hoàng tử sói T11 PDL – Hoàng tử sói T12 PDL – Hoàng tử sói T13 PDL – Hoàng tử sói T14 PDL – Hoàng tử sói T15 PDL – Hoàng tử sói T16 PDL – Hoàng tử sói T17
19:48 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T26 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T27 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T28 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T29 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T30 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T31 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T32
20:50 PVN – Đời không như là mơ T19 PVN – Đời không như là mơ T20 PVN – Đời không như là mơ T21 PVN – Đời không như là mơ T22 PVN – Đời không như là mơ T23 ĐĐVQ PVN – Đời không như là mơ T24
21:35 PHQ – Chuyến đi để đời T3 PHQ – Chuyến đi để đời T4 PHQ – Chuyến đi để đời T5 PHQ – Chuyến đi để đời T6
22:45 (PL 14:00) PVN – Mắt nai T61,62,63 PVN – Mắt nai T64,65,66 PVN – Mắt nai T67,68,69 PVN – Mắt nai T70,71,72 PVN – Mắt nai T73,74,75 PVN – Mắt nai T76,77,78 PVN – Mắt nai T79,80,81
23:30 (PL 8:35) PVN – Hoán nhân tâm T30 (Hết) PHQ – Một đối một T1 PHQ – Một đối một T2 PHQ – Một đối một T3 PHQ – Một đối một T4 PHQ – Một đối một T5 PHQ – Một đối một T6
0:30 (PL 16:25) PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T31 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T32 (Hết) PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T1 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T2 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T3 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T4 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T5
1:30  (PL17:30) PDL – Hoàng tử sói T11 PDL – Hoàng tử sói T12 PDL – Hoàng tử sói T13 PDL – Hoàng tử sói T14 PDL – Hoàng tử sói T15 PDL – Hoàng tử sói T16 PDL – Hoàng tử sói T17
2:15 (PL 20:50) PVN – Đời không như là mơ T19 PVN – Đời không như là mơ T20 PVN – Đời không như là mơ T21 PVN – Đời không như là mơ T22 PVN – Đời không như là mơ T23 ĐĐVQ PVN – Đời không như là mơ T24
3:30 (PL 12:00) PVN – Kẻ bán linh hồn T17 PVN – Kẻ bán linh hồn T18 PVN – Kẻ bán linh hồn T19 PVN – Kẻ bán linh hồn T20 PVN – Kẻ bán linh hồn T21 PVN – Kẻ bán linh hồn T22 PVN – Kẻ bán linh hồn T23
4:15 (PL 12:45) PAD – Ngày mới bắt đầu T3 PAD – Ngày mới bắt đầu T4 PAD – Ngày mới bắt đầu T5 PAD – Ngày mới bắt đầu T6 PAD – Ngày mới bắt đầu T7 PAD – Ngày mới bắt đầu T8 PAD – Ngày mới bắt đầu T9
KHUNG GIỜ THỨ 2 17/05/2021 THỨ 3 18/05/2021 THỨ 4 19/05/2021 THỨ 5 20/05/2021 THỨ 6 21/05/2021 THỨ 7 22/05/2021 CHỦ NHẬT 23/05/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T32 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T33 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T34 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T35 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T36 (Hết) PTQ – Địch nhân kiệt T1 PTQ – Địch nhân kiệt T2
7:05 (PL 21:35) PHQ – Chuyến đi để đời T7 PHQ – Chuyến đi để đời T8 PHQ – Chuyến đi để đời T9 PHQ – Chuyến đi để đời T10
8:35 PHQ – Một đối một T7 PHQ – Một đối một T8 PHQ – Một đối một T9 PHQ – Một đối một T10 PHQ – Một đối một T11 PHQ – Một đối một T12 PHQ – Một đối một T13
12:00 PVN – Kẻ bán linh hồn T24 PVN – Kẻ bán linh hồn T25 PVN – Kẻ bán linh hồn T26 PVN – Kẻ bán linh hồn T27 PVN – Kẻ bán linh hồn T28 PVN – Kẻ bán linh hồn T29 PVN – Kẻ bán linh hồn T30
12:45 PAD – Ngày mới bắt đầu T10 PAD – Ngày mới bắt đầu T11 PAD – Ngày mới bắt đầu T12 PAD – Ngày mới bắt đầu T13 PAD – Ngày mới bắt đầu T14 PAD – Ngày mới bắt đầu T15 PAD – Ngày mới bắt đầu T16
14:00 PVN – Mắt nai T82,83,84 PVN – Mắt nai T85,86,87 PVN – Mắt nai T88,89,90 PVN – Mắt nai T91,92,93 PVN – Mắt nai T94,95 PVN – Mắt nai T96,97,98 PVN – Mắt nai T99,100,101
16:25 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T6 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T7 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T8 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T9 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T10 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T11 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T12
17:30 PDL – Hoàng tử sói T18 PDL – Hoàng tử sói T19 PDL – Hoàng tử sói T20 PDL – Hoàng tử sói T21 PDL – Hoàng tử sói T22 PDL – Hoàng tử sói T23 PDL – Hoàng tử sói T24
19:48 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T33 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T34 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T35 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T36 (Hết) PTQ – Địch nhân kiệt T1 PTQ – Địch nhân kiệt T2 PTQ – Địch nhân kiệt T3
20:50 PVN – Đời không như là mơ T25 PVN – Đời không như là mơ T26 PVN – Đời không như là mơ T27 PVN – Đời không như là mơ T29 PVN – Đời không như là mơ T30 ĐĐVQ PVN – Đời không như là mơ T31
21:35 PHQ – Chuyến đi để đời T7 PHQ – Chuyến đi để đời T8 PHQ – Chuyến đi để đời T9 PHQ – Chuyến đi để đời T10
22:45 (PL 14:00) PVN – Mắt nai T82,83,84 PVN – Mắt nai T85,86,87 PVN – Mắt nai T88,89,90 PVN – Mắt nai T91,92,93 PVN – Mắt nai T94,95 PVN – Mắt nai T96,97,98 PVN – Mắt nai T99,100,101
23:30 (PL 8:35) PHQ – Một đối một T7 PHQ – Một đối một T8 PHQ – Một đối một T9 PHQ – Một đối một T10 PHQ – Một đối một T11 PHQ – Một đối một T12 PHQ – Một đối một T13
0:30 (PL 16:25) PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T6 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T7 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T8 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T9 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T10 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T11 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T12
1:30  (PL17:30) PDL – Hoàng tử sói T18 PDL – Hoàng tử sói T19 PDL – Hoàng tử sói T20 PDL – Hoàng tử sói T21 PDL – Hoàng tử sói T22 PDL – Hoàng tử sói T23 PDL – Hoàng tử sói T24
2:15 (PL 20:50) PVN – Đời không như là mơ T19 PVN – Đời không như là mơ T20 PVN – Đời không như là mơ T21 PVN – Đời không như là mơ T22 PVN – Đời không như là mơ T23 ĐĐVQ PVN – Đời không như là mơ T24
3:30 (PL 12:00) PVN – Kẻ bán linh hồn T24 PVN – Kẻ bán linh hồn T25 PVN – Kẻ bán linh hồn T26 PVN – Kẻ bán linh hồn T27 PVN – Kẻ bán linh hồn T28 PVN – Kẻ bán linh hồn T29 PVN – Kẻ bán linh hồn T30
4:15 (PL 12:45) PAD – Ngày mới bắt đầu T10 PAD – Ngày mới bắt đầu T11 PAD – Ngày mới bắt đầu T12 PAD – Ngày mới bắt đầu T13 PAD – Ngày mới bắt đầu T14 PAD – Ngày mới bắt đầu T15 PAD – Ngày mới bắt đầu T16
KHUNG GIỜ THỨ 2 24/05/2021 THỨ 3 25/05/2021 THỨ 4 26/05/2021 THỨ 5 27/05/2021 THỨ 6 28/05/2021 THỨ 7 29/05/2021 CHỦ NHẬT 30/05/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Địch nhân kiệt T3 PTQ – Địch nhân kiệt T4 PTQ – Địch nhân kiệt T5 PTQ – Địch nhân kiệt T6 PTQ – Địch nhân kiệt T7 PTQ – Địch nhân kiệt T8 PTQ – Địch nhân kiệt T9
7:05 (PL 21:35) PHQ – Chuyến đi để đời T11 PHQ – Chuyến đi để đời T12 PHQ – Chuyến đi để đời T13 PHQ – Chuyến đi để đời T14
8:35 PHQ – Một đối một T14 PHQ – Một đối một T15 PHQ – Một đối một T16 PHQ – Một đối một T17 PHQ – Một đối một T18 PHQ – Một đối một T19 PHQ – Một đối một T20
12:00 PVN – Kẻ bán linh hồn T31 PVN – Kẻ bán linh hồn T32 PVN – Kẻ bán linh hồn T33 PVN – Kẻ bán linh hồn T34 PVN – Kẻ bán linh hồn T35 PVN – Kẻ bán linh hồn T36 PVN – Kẻ bán linh hồn T37
12:45 PAD – Ngày mới bắt đầu T17 PAD – Ngày mới bắt đầu T18 PAD – Ngày mới bắt đầu T19 PAD – Ngày mới bắt đầu T20 PAD – Ngày mới bắt đầu T21 PAD – Ngày mới bắt đầu T22 PAD – Ngày mới bắt đầu T23
14:00 PVN – Mắt nai T102,103,104 PVN – Mắt nai T105,106,107,108 (Hết) PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T1 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T2 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T3 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T4 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T5
16:25 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T13 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T14 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T15 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T16 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T17 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T18 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T19
17:30 PDL – Hoàng tử sói T25 PDL – Hoàng tử sói T26 PDL – Hoàng tử sói T27 PDL – Hoàng tử sói T28 PDL – Hoàng tử sói T29 PDL – Hoàng tử sói T30 (Hết) PTQ – Thiên long bát bộ T1
19:48 PTQ – Địch nhân kiệt T4 PTQ – Địch nhân kiệt T5 PTQ – Địch nhân kiệt T6 PTQ – Địch nhân kiệt T7 PTQ – Địch nhân kiệt T8 PTQ – Địch nhân kiệt T9 PTQ – Địch nhân kiệt T10
20:50 PVN – Đời không như là mơ T32 PVN – Đời không như là mơ T33 PVN – Đời không như là mơ T34 PVN – Đời không như là mơ T35 PVN – Đời không như là mơ T36 ĐĐVQ PVN – Đời không như là mơ T37 (Hết)
21:35 PHQ – Chuyến đi để đời T11 PHQ – Chuyến đi để đời T12 PHQ – Chuyến đi để đời T13 PHQ – Chuyến đi để đời T14
22:45 (PL 14:00) PVN – Mắt nai T102,103,104 PVN – Mắt nai T105,106,107,108 (Hết) PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T1 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T2 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T3 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T4 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T5
23:30 (PL 8:35) PHQ – Một đối một T14 PHQ – Một đối một T15 PHQ – Một đối một T16 PHQ – Một đối một T17 PHQ – Một đối một T18 PHQ – Một đối một T19 PHQ – Một đối một T20
0:30 (PL 16:25) PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T13 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T14 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T15 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T16 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T17 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T18 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P2 T19
1:30  (PL17:30) PDL – Hoàng tử sói T25 PDL – Hoàng tử sói T26 PDL – Hoàng tử sói T27 PDL – Hoàng tử sói T28 PDL – Hoàng tử sói T29 PDL – Hoàng tử sói T30 (Hết) PTQ – Thiên long bát bộ T1
2:15 (PL 20:50) PVN – Đời không như là mơ T32 PVN – Đời không như là mơ T33 PVN – Đời không như là mơ T34 PVN – Đời không như là mơ T35 PVN – Đời không như là mơ T36 ĐĐVQ PVN – Đời không như là mơ T37 (Hết)
3:30 (PL 12:00) PVN – Kẻ bán linh hồn T31 PVN – Kẻ bán linh hồn T32 PVN – Kẻ bán linh hồn T33 PVN – Kẻ bán linh hồn T34 PVN – Kẻ bán linh hồn T35 PVN – Kẻ bán linh hồn T36 PVN – Kẻ bán linh hồn T37
4:15 (PL 12:45) PAD – Ngày mới bắt đầu T17 PAD – Ngày mới bắt đầu T18 PAD – Ngày mới bắt đầu T19 PAD – Ngày mới bắt đầu T20 PAD – Ngày mới bắt đầu T21 PAD – Ngày mới bắt đầu T22 PAD – Ngày mới bắt đầu T23