LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 4/2021

KHUNG GIỜ THỨ 2 29/03/2021 THỨ 3 30/03/2021 THỨ 4 31/03/2021 THỨ 5 01/04/2021 THỨ 6 02/04/2021 THỨ 7 03/04/2021 CHỦ NHẬT 04/04/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T17 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T18 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T19 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T20 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T21 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T22 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T23
7:05 (PL 21:35) PHQ – Cô gái mạnh mẽ T3 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T4 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T5 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T6
8:35 PVN – Lạc lối T18 PVN – Lạc lối T19 PVN – Lạc lối T20 PVN – Lạc lối T21 PVN – Lạc lối T22 PVN – Lạc lối T23 PVN – Lạc lối T24
12:00 PVN – Ván cờ tình yêu T5 PVN – Ván cờ tình yêu T6 PVN – Ván cờ tình yêu T7 PVN – Ván cờ tình yêu T8 PVN – Ván cờ tình yêu T9 PVN – Ván cờ tình yêu T10 PVN – Ván cờ tình yêu T11
12:45 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T14 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T15 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T16 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T17 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T18 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T19 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T20
14:00 PVN – Đời không như là mơ T20 PVN – Đời không như là mơ T21 PVN – Đời không như là mơ T22 PVN – Đời không như là mơ T23 PVN – Đời không như là mơ T24 PVN – Đời không như là mơ T25 PVN – Đời không như là mơ T26
16:25 PTQ – Biên thành lãng tử T39 PTQ – Biên thành lãng tử T40 PTQ – Biên thành lãng tử T41 PTQ – Biên thành lãng tử T42 PTQ – Biên thành lãng tử T43 PTQ – Biên thành lãng tử T44 PTQ – Biên thành lãng tử T45
17:30 PDL – Trở về 1989 T3 PDL – Trở về 1989 T4 PDL – Trở về 1989 T5 PDL – Trở về 1989 T6 PDL – Trở về 1989 T7 PDL – Trở về 1989 T8 PDL – Trở về 1989 T9
19:48 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T18 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T19 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T20 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T21 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T22 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T23 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T24
20:50 PVN – Năm sau con lại về T3 PVN – Năm sau con lại về T4 (Hết) PVN – Bay vào cõi mộng T1 PVN – Bay vào cõi mộng T2 PVN – Bay vào cõi mộng T3 (Hết) ĐĐVQ PVN – Bí mật lại bị mất T1
21:35 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T3 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T4 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T5 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T6
22:45 (PL 14:00) PVN – Đời không như là mơ T20 PVN – Đời không như là mơ T21 PVN – Đời không như là mơ T22 PVN – Đời không như là mơ T23 PVN – Đời không như là mơ T24 PVN – Đời không như là mơ T25 PVN – Đời không như là mơ T26
23:30 (PL 8:35) PVN – Lạc lối T18 PVN – Lạc lối T19 PVN – Lạc lối T20 PVN – Lạc lối T21 PVN – Lạc lối T22 PVN – Lạc lối T23 PVN – Lạc lối T24
0:30 (PL 16:25) PTQ – Biên thành lãng tử T39 PTQ – Biên thành lãng tử T40 PTQ – Biên thành lãng tử T41 PTQ – Biên thành lãng tử T42 PTQ – Biên thành lãng tử T43 PTQ – Biên thành lãng tử T44 PTQ – Biên thành lãng tử T45
1:30  (PL17:30) PDL – Trở về 1989 T3 PDL – Trở về 1989 T4 PDL – Trở về 1989 T5 PDL – Trở về 1989 T6 PDL – Trở về 1989 T7 PDL – Trở về 1989 T8 PDL – Trở về 1989 T9
2:15 (PL 20:50) PVN – Năm sau con lại về T3 PVN – Năm sau con lại về T4 (Hết) PVN – Bay vào cõi mộng T1 PVN – Bay vào cõi mộng T2 PVN – Bay vào cõi mộng T3 (Hết) ĐĐVQ PVN – Bí mật lại bị mất T1
3:30 (PL 12:00) PVN – Ván cờ tình yêu T5 PVN – Ván cờ tình yêu T6 PVN – Ván cờ tình yêu T7 PVN – Ván cờ tình yêu T8 PVN – Ván cờ tình yêu T9 PVN – Ván cờ tình yêu T10 PVN – Ván cờ tình yêu T11
4:15 (PL 12:45) PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T14 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T15 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T16 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T17 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T18 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T19 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T20
KHUNG GIỜ THỨ 2 05/04/2021 THỨ 3 06/04/2021 THỨ 4 07/04/2021 THỨ 5 08/04/2021 THỨ 6 09/04/2021 THỨ 7 10/04/2021 CHỦ NHẬT 11/04/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T24 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T25 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T26 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T27 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T28 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T29 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T30
7:05 (PL 21:35) PHQ – Cô gái mạnh mẽ T7 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T8 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T9 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T10
8:35 PVN – Lạc lối T25 PVN – Lạc lối T26 PVN – Lạc lối T27 PVN – Lạc lối T28 PVN – Lạc lối T29 PVN – Lạc lối T30 (Hết) PVN – Hoán nhân tâm T1
12:00 PVN – Ván cờ tình yêu T12 PVN – Ván cờ tình yêu T13 PVN – Ván cờ tình yêu T14 PVN – Ván cờ tình yêu T15 PVN – Ván cờ tình yêu T16 PVN – Ván cờ tình yêu T17 PVN – Ván cờ tình yêu T18
12:45 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T21 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T22 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T23 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T24 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T25 (Hết) PTL – Chiếc lá cuốn bay T1 PTL – Chiếc lá cuốn bay T2
14:00 PVN – Đời không như là mơ T27 PVN – Đời không như là mơ T28 PVN – Đời không như là mơ T29 PVN – Đời không như là mơ T30 PVN – Đời không như là mơ T31 PVN – Đời không như là mơ T32 PVN – Đời không như là mơ T33
16:25 PTQ – Biên thành lãng tử T46 PTQ – Biên thành lãng tử T47 PTQ – Biên thành lãng tử T48 PTQ – Biên thành lãng tử T49 PTQ – Biên thành lãng tử T50 (Hết) PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T1 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T2
17:30 PDL – Trở về 1989 T10 PDL – Trở về 1989 T11 PDL – Trở về 1989 T12 PDL – Trở về 1989 T13 PDL – Trở về 1989 T14 PDL – Trở về 1989 T15 PDL – Trở về 1989 T16
19:48 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T25 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T26 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T27 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T28 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T29 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T30 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T31
20:50 PVN – Bí mật lại bị mất T2 PVN – Bí mật lại bị mất T3 (Hết) PVN – Năm sau con lại về T1 PVN – Năm sau con lại về T2 PVN – Năm sau con lại về T3 ĐĐVQ PVN – Năm sau con lại về T4 (Hết)
21:35 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T7 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T8 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T9 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T10
22:45 (PL 14:00) PVN – Đời không như là mơ T27 PVN – Đời không như là mơ T28 PVN – Đời không như là mơ T29 PVN – Đời không như là mơ T30 PVN – Đời không như là mơ T31 PVN – Đời không như là mơ T32 PVN – Đời không như là mơ T33
23:30 (PL 8:35) PVN – Lạc lối T25 PVN – Lạc lối T26 PVN – Lạc lối T27 PVN – Lạc lối T28 PVN – Lạc lối T29 PVN – Lạc lối T30 (Hết) PVN – Hoán nhân tâm T1
0:30 (PL 16:25) PTQ – Biên thành lãng tử T46 PTQ – Biên thành lãng tử T47 PTQ – Biên thành lãng tử T48 PTQ – Biên thành lãng tử T49 PTQ – Biên thành lãng tử T50 (Hết) PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T1 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T2
1:30  (PL17:30) PDL – Trở về 1989 T10 PDL – Trở về 1989 T11 PDL – Trở về 1989 T12 PDL – Trở về 1989 T13 PDL – Trở về 1989 T14 PDL – Trở về 1989 T15 PDL – Trở về 1989 T16
2:15 (PL 20:50) PVN – Bí mật lại bị mất T2 PVN – Bí mật lại bị mất T3 (Hết) PVN – Năm sau con lại về T1 PVN – Năm sau con lại về T2 PVN – Năm sau con lại về T3 ĐĐVQ PVN – Năm sau con lại về T4 (Hết)
3:30 (PL 12:00) PVN – Ván cờ tình yêu T12 PVN – Ván cờ tình yêu T13 PVN – Ván cờ tình yêu T14 PVN – Ván cờ tình yêu T15 PVN – Ván cờ tình yêu T16 PVN – Ván cờ tình yêu T17 PVN – Ván cờ tình yêu T18
4:15 (PL 12:45) PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T21 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T22 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T23 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T24 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T25 (Hết) PTL – Chiếc lá cuốn bay T1 PTL – Chiếc lá cuốn bay T2
KHUNG GIỜ THỨ 2 12/04/2021 THỨ 3 13/04/2021 THỨ 4 14/04/2021 THỨ 5 15/04/2021 THỨ 6 16/04/2021 THỨ 7 17/04/2021 CHỦ NHẬT 18/04/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T31 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T32 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T33 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T34 (Hết) PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T1 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T2 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T3
7:05 (PL 21:35) PHQ – Cô gái mạnh mẽ T11 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T12 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T13 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T14
8:35 PVN – Hoán nhân tâm T2 PVN – Hoán nhân tâm T3 PVN – Hoán nhân tâm T4 PVN – Hoán nhân tâm T5 PVN – Hoán nhân tâm T6 PVN – Hoán nhân tâm T7 PVN – Hoán nhân tâm T8
12:00 PVN – Ván cờ tình yêu T19 PVN – Ván cờ tình yêu T20 PVN – Ván cờ tình yêu T21 PVN – Ván cờ tình yêu T22 PVN – Ván cờ tình yêu T23 PVN – Ván cờ tình yêu T24 PVN – Ván cờ tình yêu T25
12:45 PTL – Chiếc lá cuốn bay T3 PTL – Chiếc lá cuốn bay T4 PTL – Chiếc lá cuốn bay T5 PTL – Chiếc lá cuốn bay T6 PTL – Chiếc lá cuốn bay T7 PTL – Chiếc lá cuốn bay T8 PTL – Chiếc lá cuốn bay T9
14:00 PVN – Đời không như là mơ T34 PVN – Đời không như là mơ T35 PVN – Đời không như là mơ T36 PVN – Đời không như là mơ T37 (Hết) PVN – Mắt nai T1,2,3 PVN – Mắt nai T4,5,6 PVN – Mắt nai T7,8,9
16:25 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T3 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T4 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T5 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T6 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T7 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T8 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T9
17:30 PDL – Trở về 1989 T17 PDL – Trở về 1989 T18 PDL – Trở về 1989 T19 PDL – Trở về 1989 T20 PDL – Trở về 1989 T21 PDL – Trở về 1989 T22 PDL – Trở về 1989 T23
19:48 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T32 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T33 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T34 (Hết) PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T1 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T2 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T3 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T4
20:50 PVN – Bay vào cõi mộng T1 PVN – Bay vào cõi mộng T2 PVN – Bay vào cõi mộng T3 (Hết) PVN – Bí mật lại bị mất T1 PVN – Bí mật lại bị mất T2 ĐĐVQ PVN – Bí mật lại bị mất T3 (Hết)
21:35 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T11 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T12 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T13 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T14
22:45 (PL 14:00) PVN – Đời không như là mơ T34 PVN – Đời không như là mơ T35 PVN – Đời không như là mơ T36 PVN – Đời không như là mơ T37 (Hết) PVN – Mắt nai T1,2,3 PVN – Mắt nai T4,5,6 PVN – Mắt nai T7,8,9
23:30 (PL 8:35) PVN – Hoán nhân tâm T2 PVN – Hoán nhân tâm T3 PVN – Hoán nhân tâm T4 PVN – Hoán nhân tâm T5 PVN – Hoán nhân tâm T6 PVN – Hoán nhân tâm T7 PVN – Hoán nhân tâm T8
0:30 (PL 16:25) PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T3 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T4 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T5 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T6 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T7 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T8 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T9
1:30  (PL17:30) PDL – Trở về 1989 T17 PDL – Trở về 1989 T18 PDL – Trở về 1989 T19 PDL – Trở về 1989 T20 PDL – Trở về 1989 T21 PDL – Trở về 1989 T22 PDL – Trở về 1989 T23
2:15 (PL 20:50) PVN – Bay vào cõi mộng T1 PVN – Bay vào cõi mộng T2 PVN – Bay vào cõi mộng T3 (Hết) PVN – Bí mật lại bị mất T1 PVN – Bí mật lại bị mất T2 ĐĐVQ PVN – Bí mật lại bị mất T3 (Hết)
3:30 (PL 12:00) PVN – Ván cờ tình yêu T19 PVN – Ván cờ tình yêu T20 PVN – Ván cờ tình yêu T21 PVN – Ván cờ tình yêu T22 PVN – Ván cờ tình yêu T23 PVN – Ván cờ tình yêu T24 PVN – Ván cờ tình yêu T25
4:15 (PL 12:45) PTL – Chiếc lá cuốn bay T3 PTL – Chiếc lá cuốn bay T4 PTL – Chiếc lá cuốn bay T5 PTL – Chiếc lá cuốn bay T6 PTL – Chiếc lá cuốn bay T7 PTL – Chiếc lá cuốn bay T8 PTL – Chiếc lá cuốn bay T9
KHUNG GIỜ THỨ 2 19/04/2021 THỨ 3 20/04/2021 THỨ 4 21/04/2021 THỨ 5 22/04/2021 THỨ 6 23/04/2021 THỨ 7 24/04/2021 CHỦ NHẬT 25/04/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T4 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T5 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T6 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T7 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T8 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T9 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T10
7:05 (PL 21:35) PHQ – Cô gái mạnh mẽ T15 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T16 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T17 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T18
8:35 PVN – Hoán nhân tâm T9 PVN – Hoán nhân tâm T10 PVN – Hoán nhân tâm T11 PVN – Hoán nhân tâm T12 PVN – Hoán nhân tâm T13 PVN – Hoán nhân tâm T14 PVN – Hoán nhân tâm T15
12:00 PVN – Ván cờ tình yêu T26 PVN – Ván cờ tình yêu T27 PVN – Ván cờ tình yêu T28 PVN – Ván cờ tình yêu T29 PVN – Ván cờ tình yêu T30 (Hết) PVN – Kẻ bán linh hồn T1 PVN – Kẻ bán linh hồn T2
12:45 PTL – Chiếc lá cuốn bay T10 PTL – Chiếc lá cuốn bay T11 PTL – Chiếc lá cuốn bay T12 PTL – Chiếc lá cuốn bay T13 PTL – Chiếc lá cuốn bay T14 PTL – Chiếc lá cuốn bay T15 PTL – Chiếc lá cuốn bay T16
14:00 PVN – Mắt nai T10,11,12 PVN – Mắt nai T13,14,15 PVN – Mắt nai T16,17,18 PVN – Mắt nai T19,20,21 PVN – Mắt nai T22,23,24 PVN – Mắt nai T25,26,27 PVN – Mắt nai T28,29,30
16:25 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T10 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T11 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T12 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T13 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T14 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T15 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T16
17:30 PDL – Trở về 1989 T24 PDL – Trở về 1989 T25 PDL – Trở về 1989 T26 PDL – Trở về 1989 T27 PDL – Trở về 1989 T28 PDL – Trở về 1989 T29 PDL – Trở về 1989 T30
19:48 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T5 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T6 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T7 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T8 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T9 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T10 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T11
20:50 PVN – Đời không như là mơ T1 PVN – Đời không như là mơ T2 PVN – Đời không như là mơ T3 PVN – Đời không như là mơ T4 PVN – Đời không như là mơ T5 ĐĐVQ PVN – Đời không như là mơ T6
21:35 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T15 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T16 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T17 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T18
22:45 (PL 14:00) PVN – Mắt nai T10,11,12 PVN – Mắt nai T13,14,15 PVN – Mắt nai T16,17,18 PVN – Mắt nai T19,20,21 PVN – Mắt nai T22,23,24 PVN – Mắt nai T25,26,27 PVN – Mắt nai T28,29,30
23:30 (PL 8:35) PVN – Hoán nhân tâm T9 PVN – Hoán nhân tâm T10 PVN – Hoán nhân tâm T11 PVN – Hoán nhân tâm T12 PVN – Hoán nhân tâm T13 PVN – Hoán nhân tâm T14 PVN – Hoán nhân tâm T15
0:30 (PL 16:25) PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T10 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T11 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T12 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T13 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T14 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T15 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T16
1:30  (PL17:30) PDL – Trở về 1989 T24 PDL – Trở về 1989 T25 PDL – Trở về 1989 T26 PDL – Trở về 1989 T27 PDL – Trở về 1989 T28 PDL – Trở về 1989 T29 PDL – Trở về 1989 T30
2:15 (PL 20:50) PVN – Đời không như là mơ T1 PVN – Đời không như là mơ T2 PVN – Đời không như là mơ T3 PVN – Đời không như là mơ T4 PVN – Đời không như là mơ T5 ĐĐVQ PVN – Đời không như là mơ T6
3:30 (PL 12:00) PVN – Ván cờ tình yêu T26 PVN – Ván cờ tình yêu T27 PVN – Ván cờ tình yêu T28 PVN – Ván cờ tình yêu T29 PVN – Ván cờ tình yêu T30 (Hết) PVN – Kẻ bán linh hồn T1 PVN – Kẻ bán linh hồn T2
4:15 (PL 12:45) PTL – Chiếc lá cuốn bay T10 PTL – Chiếc lá cuốn bay T11 PTL – Chiếc lá cuốn bay T12 PTL – Chiếc lá cuốn bay T13 PTL – Chiếc lá cuốn bay T14 PTL – Chiếc lá cuốn bay T15 PTL – Chiếc lá cuốn bay T16
KHUNG GIỜ THỨ 2 26/04/2021 THỨ 3 27/04/2021 THỨ 4 28/04/2021 THỨ 5 29/04/2021 THỨ 6 30/04/2021 THỨ 7 01/05/2021 CHỦ NHẬT 02/05/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T11 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T12 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T13 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T14 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T15 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T16 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T17
7:05 (PL 21:35) PHQ – Cô gái mạnh mẽ T19 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T20 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T21 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T22
8:35 PVN – Hoán nhân tâm T16 PVN – Hoán nhân tâm T17 PVN – Hoán nhân tâm T18 PVN – Hoán nhân tâm T19 PVN – Hoán nhân tâm T20 PVN – Hoán nhân tâm T21 PVN – Hoán nhân tâm T22
12:00 PVN – Kẻ bán linh hồn T3 PVN – Kẻ bán linh hồn T4 PVN – Kẻ bán linh hồn T5 PVN – Kẻ bán linh hồn T6 PVN – Kẻ bán linh hồn T7 PVN – Kẻ bán linh hồn T8 PVN – Kẻ bán linh hồn T9
12:45 PTL – Chiếc lá cuốn bay T17 PTL – Chiếc lá cuốn bay T18 PTL – Chiếc lá cuốn bay T19 PTL – Chiếc lá cuốn bay T20 PTL – Chiếc lá cuốn bay T21 PTL – Chiếc lá cuốn bay T22 PTL – Chiếc lá cuốn bay T23
14:00 PVN – Mắt nai T31,32,33 PVN – Mắt nai T34,35,36 PVN – Mắt nai T37,38,39 PVN – Mắt nai T40,41,42 PVN – Mắt nai T43,44,45 PVN – Mắt nai T46,47,48 PVN – Mắt nai T49,50,51
16:25 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T17 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T18 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T19 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T20 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T21 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T22 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T23
17:30 PDL – Trở về 1989 T31 PDL – Trở về 1989 T32 PDL – Trở về 1989 T33 PDL – Trở về 1989 T34 (Hết) PDL – Hoàng tử sói T1 PDL – Hoàng tử sói T2 PDL – Hoàng tử sói T3
19:48 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T12 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T13 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T14 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T15 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T16 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T17 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T18
20:50 PVN – Đời không như là mơ T7 PVN – Đời không như là mơ T8 PVN – Đời không như là mơ T9 PVN – Đời không như là mơ T10 PVN – Đời không như là mơ T11 ĐĐVQ PVN – Đời không như là mơ T12
21:35 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T19 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T20 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T21 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T22
22:45 (PL 14:00) PVN – Mắt nai T31,32,33 PVN – Mắt nai T34,35,36 PVN – Mắt nai T37,38,39 PVN – Mắt nai T40,41,42 PVN – Mắt nai T43,44,45 PVN – Mắt nai T46,47,48 PVN – Mắt nai T49,50,51
23:30 (PL 8:35) PVN – Hoán nhân tâm T16 PVN – Hoán nhân tâm T17 PVN – Hoán nhân tâm T18 PVN – Hoán nhân tâm T19 PVN – Hoán nhân tâm T20 PVN – Hoán nhân tâm T21 PVN – Hoán nhân tâm T22
0:30 (PL 16:25) PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T17 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T18 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T19 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T20 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T21 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T22 PTQ – Đây khoảng sao trời kia khoảng biển P1 T23
1:30  (PL17:30) PDL – Trở về 1989 T31 PDL – Trở về 1989 T32 PDL – Trở về 1989 T33 PDL – Trở về 1989 T34 (Hết) PDL – Hoàng tử sói T1 PDL – Hoàng tử sói T2 PDL – Hoàng tử sói T3
2:15 (PL 20:50) PVN – Đời không như là mơ T7 PVN – Đời không như là mơ T8 PVN – Đời không như là mơ T9 PVN – Đời không như là mơ T10 PVN – Đời không như là mơ T11 ĐĐVQ PVN – Đời không như là mơ T12
3:30 (PL 12:00) PVN – Kẻ bán linh hồn T3 PVN – Kẻ bán linh hồn T4 PVN – Kẻ bán linh hồn T5 PVN – Kẻ bán linh hồn T6 PVN – Kẻ bán linh hồn T7 PVN – Kẻ bán linh hồn T8 PVN – Kẻ bán linh hồn T9
4:15 (PL 12:45) PTL – Chiếc lá cuốn bay T17 PTL – Chiếc lá cuốn bay T18 PTL – Chiếc lá cuốn bay T19 PTL – Chiếc lá cuốn bay T20 PTL – Chiếc lá cuốn bay T21 PTL – Chiếc lá cuốn bay T22 PTL – Chiếc lá cuốn bay T23