LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 4/2020

KHUNG GIỜ THỨ 2 30/03/2020 THỨ 3 31/03/2020 THỨ 4 01/04/2020 THỨ 5 02/04/2020 THỨ 6 03/04/2020 THỨ 7 04/04/2020 CHỦ NHẬT 05/04/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Long Châu truyền kỳ T9 PTQ – Long Châu truyền kỳ T10 PTQ – Long Châu truyền kỳ T11 PTQ – Long Châu truyền kỳ T12 PTQ – Long Châu truyền kỳ T13 PTQ – Long Châu truyền kỳ T14 PTQ – Long Châu truyền kỳ T15
7:05 (PL 21:35) PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T10 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T11 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T12 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T13 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T14 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T15
8:35 PTQ – Tình bạn tri kỷ T33 PTQ – Tình bạn tri kỷ T34 PTQ – Tình bạn tri kỷ T35 PTQ – Tình bạn tri kỷ T36 PTQ – Tình bạn tri kỷ T37 PTQ – Tình bạn tri kỷ T38 PTQ – Tình bạn tri kỷ T39
12:00 PVN: Gia tài bác sỹ T20 PVN: Gia tài bác sỹ T21 PVN: Gia tài bác sỹ T22 PVN: Gia tài bác sỹ T23 PVN: Gia tài bác sỹ T24 PVN: Gia tài bác sỹ T25 PVN: Gia tài bác sỹ T26
12:45 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T36 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T37 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T38 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T39 (Hết) PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T1 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T2 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T3
14:00 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T16 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T17 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T18 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T19 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T20 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T21 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T22
16:25 PTQ – Phù dao hoàng hậu T55 PTQ – Phù dao hoàng hậu T56 PTQ – Phù dao hoàng hậu T57 PTQ – Phù dao hoàng hậu T58 PTQ – Phù dao hoàng hậu T59 PTQ – Phù dao hoàng hậu T60 PTQ – Phù dao hoàng hậu T61
17:30 PTQ – Thần phong đao T6 PTQ – Thần phong đao T7 PTQ – Thần phong đao T8 PTQ – Thần phong đao T9 PTQ – Thần phong đao T10 PTQ – Thần phong đao T11 PTQ – Thần phong đao T12
19:48 PTQ – Long Châu truyền kỳ T10 PTQ – Long Châu truyền kỳ T11 PTQ – Long Châu truyền kỳ T12 PTQ – Long Châu truyền kỳ T13 PTQ – Long Châu truyền kỳ T14 PTQ – Long Châu truyền kỳ T15 PTQ – Long Châu truyền kỳ T16
20:50 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T3 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T4 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T5 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T6 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T7 ĐĐVQ PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T8
21:35 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T11 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T12 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T13 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T14 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T15 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T16
22:45 (PL 14:00) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T16 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T17 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T18 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T19 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T20 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T21 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T22
23:30 (PL 8:35) PTQ – Tình bạn tri kỷ T33 PTQ – Tình bạn tri kỷ T34 PTQ – Tình bạn tri kỷ T35 PTQ – Tình bạn tri kỷ T36 PTQ – Tình bạn tri kỷ T37 PTQ – Tình bạn tri kỷ T38 PTQ – Tình bạn tri kỷ T39
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phù dao hoàng hậu T55 PTQ – Phù dao hoàng hậu T56 PTQ – Phù dao hoàng hậu T57 PTQ – Phù dao hoàng hậu T58 PTQ – Phù dao hoàng hậu T59 PTQ – Phù dao hoàng hậu T60 PTQ – Phù dao hoàng hậu T61
1:30  (PL17:30) PTQ – Thần phong đao T6 PTQ – Thần phong đao T7 PTQ – Thần phong đao T8 PTQ – Thần phong đao T9 PTQ – Thần phong đao T10 PTQ – Thần phong đao T11 PTQ – Thần phong đao T12
2:15 (PL 20:50) PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T3 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T4 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T5 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T6 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T7 ĐĐVQ PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T8
3:30 (PL 12:00) PVN: Gia tài bác sỹ T20 PVN: Gia tài bác sỹ T21 PVN: Gia tài bác sỹ T22 PVN: Gia tài bác sỹ T23 PVN: Gia tài bác sỹ T24 PVN: Gia tài bác sỹ T25 PVN: Gia tài bác sỹ T26
4:15 (PL 12:45) PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T36 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T37 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T38 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T39 (Hết) PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T1 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T2 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T3
KHUNG GIỜ THỨ 2 06/04/2020 THỨ 3 07/04/2020 THỨ 4 08/04/2020 THỨ 5 09/04/2020 THỨ 6 10/04/2020 THỨ 7 11/04/2020 CHỦ NHẬT 12/04/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Long Châu truyền kỳ T16 PTQ – Long Châu truyền kỳ T17 PTQ – Long Châu truyền kỳ T18 PTQ – Long Châu truyền kỳ T19 PTQ – Long Châu truyền kỳ T20 PTQ – Long Châu truyền kỳ T21 PTQ – Long Châu truyền kỳ T22
7:05 (PL 21:35) PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T16 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T17 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T18 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T19 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T20 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T21
8:35 PTQ – Tình bạn tri kỷ T40 PTQ – Tình bạn tri kỷ T41 PTQ – Tình bạn tri kỷ T42 PTQ – Tình bạn tri kỷ T43 PTQ – Tình bạn tri kỷ T44 PTQ – Tình bạn tri kỷ T45 PTQ – Tình bạn tri kỷ T46
12:00 PVN: Gia tài bác sỹ T27 PVN: Gia tài bác sỹ T28 PVN: Gia tài bác sỹ T29 PVN: Gia tài bác sỹ T30 PVN: Gia tài bác sỹ T31 PVN: Gia tài bác sỹ T32 PVN: Gia tài bác sỹ T33
12:45 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T4 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T5 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T6 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T7 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T8 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T9 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T10
14:00 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T23 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T24 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T25 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T26 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T27 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T28 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T29
16:25 PTQ – Phù dao hoàng hậu T62 PTQ – Phù dao hoàng hậu T63 PTQ – Phù dao hoàng hậu T64 PTQ – Phù dao hoàng hậu T65 PTQ – Phù dao hoàng hậu T66 (Hết) PTQ – Lệ cơ truyện T1 PTQ – Lệ cơ truyện T2
17:30 PTQ – Thần phong đao T13 PTQ – Thần phong đao T14 PTQ – Thần phong đao T15 PTQ – Thần phong đao T16 PTQ – Thần phong đao T17 PTQ – Thần phong đao T18 PTQ – Thần phong đao T19
19:48 PTQ – Long Châu truyền kỳ T17 PTQ – Long Châu truyền kỳ T18 PTQ – Long Châu truyền kỳ T19 PTQ – Long Châu truyền kỳ T20 PTQ – Long Châu truyền kỳ T21 PTQ – Long Châu truyền kỳ T22 PTQ – Long Châu truyền kỳ T23
20:50 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T9 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T10 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T11 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T12 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T13 ĐĐVQ PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T14
21:35 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T17 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T18 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T19 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T20 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T21 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T22
22:45 (PL 14:00) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T23 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T24 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T25 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T26 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T27 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T28 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T29
23:30 (PL 8:35) PTQ – Tình bạn tri kỷ T40 PTQ – Tình bạn tri kỷ T41 PTQ – Tình bạn tri kỷ T42 PTQ – Tình bạn tri kỷ T43 PTQ – Tình bạn tri kỷ T44 PTQ – Tình bạn tri kỷ T45 PTQ – Tình bạn tri kỷ T46
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phù dao hoàng hậu T62 PTQ – Phù dao hoàng hậu T63 PTQ – Phù dao hoàng hậu T64 PTQ – Phù dao hoàng hậu T65 PTQ – Phù dao hoàng hậu T66 (Hết) PTQ – Lệ cơ truyện T1 PTQ – Lệ cơ truyện T2
1:30  (PL17:30) PTQ – Thần phong đao T13 PTQ – Thần phong đao T14 PTQ – Thần phong đao T15 PTQ – Thần phong đao T16 PTQ – Thần phong đao T17 PTQ – Thần phong đao T18 PTQ – Thần phong đao T19
2:15 (PL 20:50) PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T9 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T10 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T11 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T12 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T13 ĐĐVQ PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T14
3:30 (PL 12:00) PVN: Gia tài bác sỹ T27 PVN: Gia tài bác sỹ T28 PVN: Gia tài bác sỹ T29 PVN: Gia tài bác sỹ T30 PVN: Gia tài bác sỹ T31 PVN: Gia tài bác sỹ T32 PVN: Gia tài bác sỹ T33
4:15 (PL 12:45) PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T4 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T5 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T6 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T7 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T8 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T9 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T10
KHUNG GIỜ THỨ 2 13/04/2020 THỨ 3 14/04/2020 THỨ 4 15/04/2020 THỨ 5 16/04/2020 THỨ 6 17/04/2020 THỨ 7 18/04/2020 CHỦ NHẬT 19/04/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Long Châu truyền kỳ T23 PTQ – Long Châu truyền kỳ T24 PTQ – Long Châu truyền kỳ T25 PTQ – Long Châu truyền kỳ T26 PTQ – Long Châu truyền kỳ T27 PTQ – Long Châu truyền kỳ T28 PTQ – Long Châu truyền kỳ T29
7:05 (PL 21:35) PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T22 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T23 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T24 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T25 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T26 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T27
8:35 PTQ – Tình bạn tri kỷ T47 PTQ – Tình bạn tri kỷ T48 PTQ – Tình bạn tri kỷ T49 PTQ – Tình bạn tri kỷ T50 PTQ – Tình bạn tri kỷ T51 PTQ – Tình bạn tri kỷ T52 PTQ – Tình bạn tri kỷ T53
12:00 PVN: Gia tài bác sỹ T34 (Hết) PVN – Nỗi buồn có mắt T1 PVN – Nỗi buồn có mắt T2 PVN – Nỗi buồn có mắt T3 PVN – Nỗi buồn có mắt T4 PVN – Nỗi buồn có mắt T5 PVN – Nỗi buồn có mắt T6
12:45 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T11 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T12 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T13 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T14 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T15 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T16 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T17
14:00 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T30 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T31 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T32 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T33 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T34 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T35 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T36
16:25 PTQ – Lệ cơ truyện T3 PTQ – Lệ cơ truyện T4 PTQ – Lệ cơ truyện T5 PTQ – Lệ cơ truyện T6 PTQ – Lệ cơ truyện T7 PTQ – Lệ cơ truyện T8 PTQ – Lệ cơ truyện T9
17:30 PTQ – Thần phong đao T20 PTQ – Thần phong đao T21 PTQ – Thần phong đao T22 PTQ – Thần phong đao T23 PTQ – Thần phong đao T24 PTQ – Thần phong đao T25 PTQ – Thần phong đao T26
19:48 PTQ – Long Châu truyền kỳ T24 PTQ – Long Châu truyền kỳ T25 PTQ – Long Châu truyền kỳ T26 PTQ – Long Châu truyền kỳ T27 PTQ – Long Châu truyền kỳ T28 PTQ – Long Châu truyền kỳ T29 PTQ – Long Châu truyền kỳ T30
20:50 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T15 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T16 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T17 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T18 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T19 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T20 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T21
21:35 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T23 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T24 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T25 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T26 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T27 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T28
22:45 (PL 14:00) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T30 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T31 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T32 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T33 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T34 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T35 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T36
23:30 (PL 8:35) PTQ – Tình bạn tri kỷ T47 PTQ – Tình bạn tri kỷ T48 PTQ – Tình bạn tri kỷ T49 PTQ – Tình bạn tri kỷ T50 PTQ – Tình bạn tri kỷ T51 PTQ – Tình bạn tri kỷ T52 PTQ – Tình bạn tri kỷ T53
0:30 (PL 16:25) PTQ – Lệ cơ truyện T3 PTQ – Lệ cơ truyện T4 PTQ – Lệ cơ truyện T5 PTQ – Lệ cơ truyện T6 PTQ – Lệ cơ truyện T7 PTQ – Lệ cơ truyện T8 PTQ – Lệ cơ truyện T9
1:30  (PL17:30) PTQ – Thần phong đao T20 PTQ – Thần phong đao T21 PTQ – Thần phong đao T22 PTQ – Thần phong đao T23 PTQ – Thần phong đao T24 PTQ – Thần phong đao T25 PTQ – Thần phong đao T26
2:15 (PL 20:50) PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T15 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T16 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T17 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T18 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T19 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T20 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T21
3:30 (PL 12:00) PVN: Gia tài bác sỹ T34 (Hết) PVN – Nỗi buồn có mắt T1 PVN – Nỗi buồn có mắt T2 PVN – Nỗi buồn có mắt T3 PVN – Nỗi buồn có mắt T4 PVN – Nỗi buồn có mắt T5 PVN – Nỗi buồn có mắt T6
4:15 (PL 12:45) PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T11 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T12 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T13 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T14 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T15 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T16 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T17
KHUNG GIỜ THỨ 2 20/04/2020 THỨ 3 21/04/2020 THỨ 4 22/04/2020 THỨ 5 23/04/2020 THỨ 6 24/04/2020 THỨ 7 25/04/2020 CHỦ NHẬT 26/04/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Long Châu truyền kỳ T30 PTQ – Long Châu truyền kỳ T31 PTQ – Long Châu truyền kỳ T32 PTQ – Long Châu truyền kỳ T33 PTQ – Long Châu truyền kỳ T34 PTQ – Long Châu truyền kỳ T34 PTQ – Long Châu truyền kỳ T35
7:05 (PL 21:35) PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T28 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T29 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T30 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T31 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T32 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T33
8:35 PTQ – Tình bạn tri kỷ T54 (Hết) PHQ – Vị sếp khó tính T1 PHQ – Vị sếp khó tính T2 PHQ – Vị sếp khó tính T3 PHQ – Vị sếp khó tính T4 PHQ – Vị sếp khó tính T5 PHQ – Vị sếp khó tính T6
12:00 PVN – Nỗi buồn có mắt T7 PVN – Nỗi buồn có mắt T8 PVN – Nỗi buồn có mắt T9 PVN – Nỗi buồn có mắt T10 PVN – Nỗi buồn có mắt T11 PVN – Nỗi buồn có mắt T12 PVN – Nỗi buồn có mắt T13
12:45 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T18 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T19 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T20 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T21 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T22 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T23 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T24
14:00 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T37 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T38 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T39 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T40 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T41 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T42 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T43
16:25 PTQ – Lệ cơ truyện T10 PTQ – Lệ cơ truyện T11 PTQ – Lệ cơ truyện T12 PTQ – Lệ cơ truyện T13 PTQ – Lệ cơ truyện T14 PTQ – Lệ cơ truyện T15 PTQ – Lệ cơ truyện T16
17:30 PTQ – Thần phong đao T27 PTQ – Thần phong đao T28 PTQ – Thần phong đao T29 PTQ – Thần phong đao T30 (Hết) PSGP – Ván bài đen tối P1 -T1 PSGP – Ván bài đen tối P1- T2 PSGP – Ván bài đen tối P1- T3
19:48 PTQ – Long Châu truyền kỳ T31 PTQ – Long Châu truyền kỳ T32 PTQ – Long Châu truyền kỳ T33 PTQ – Long Châu truyền kỳ T34 PTQ – Long Châu truyền kỳ T34 PTQ – Long Châu truyền kỳ T35 PTQ – Long Châu truyền kỳ T36
20:50 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T22 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T23 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T24 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T25 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T26 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T27 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T28
21:35 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T29 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T30 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T31 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T32 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T33 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T34
22:45 (PL 14:00) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T37 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T38 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T39 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T40 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T41 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T42 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T43
23:30 (PL 8:35) PTQ – Tình bạn tri kỷ T54 (Hết) PHQ – Vị sếp khó tính T1 PHQ – Vị sếp khó tính T2 PHQ – Vị sếp khó tính T3 PHQ – Vị sếp khó tính T4 PHQ – Vị sếp khó tính T5 PHQ – Vị sếp khó tính T6
0:30 (PL 16:25) PTQ – Lệ cơ truyện T10 PTQ – Lệ cơ truyện T11 PTQ – Lệ cơ truyện T12 PTQ – Lệ cơ truyện T13 PTQ – Lệ cơ truyện T14 PTQ – Lệ cơ truyện T15 PTQ – Lệ cơ truyện T16
1:30  (PL17:30) PTQ – Thần phong đao T27 PTQ – Thần phong đao T28 PTQ – Thần phong đao T29 PTQ – Thần phong đao T30 (Hết) PSGP – Ván bài đen tối P1 -T1 PSGP – Ván bài đen tối P1- T2 PSGP – Ván bài đen tối P1- T3
2:15 (PL 20:50) PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T22 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T23 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T24 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T25 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T26 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T27 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T28
3:30 (PL 12:00) PVN – Nỗi buồn có mắt T7 PVN – Nỗi buồn có mắt T8 PVN – Nỗi buồn có mắt T9 PVN – Nỗi buồn có mắt T10 PVN – Nỗi buồn có mắt T11 PVN – Nỗi buồn có mắt T12 PVN – Nỗi buồn có mắt T13
4:15 (PL 12:45) PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T18 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T19 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T20 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T21 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T22 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T23 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T24
KHUNG GIỜ THỨ 2 27/04/2020 THỨ 3 28/04/2020 THỨ 4 29/04/2020 THỨ 5 30/04/2020 THỨ 6 01/05/2020 THỨ 7 02/05/2020 CHỦ NHẬT 03/05/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Long Châu truyền kỳ T36 PTQ – Long Châu truyền kỳ T37 PTQ – Long Châu truyền kỳ T38 PTQ – Long Châu truyền kỳ T39 PTQ – Long Châu truyền kỳ T40 PTQ – Long Châu truyền kỳ T41 PTQ – Long Châu truyền kỳ T42
7:05 (PL 21:35) PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T34 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T35 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T36 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T37 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T38 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T39
8:35 PHQ – Vị sếp khó tính T7 PHQ – Vị sếp khó tính T8 PHQ – Vị sếp khó tính T9 PHQ – Vị sếp khó tính T10 PHQ – Vị sếp khó tính T11 PHQ – Vị sếp khó tính T12 PHQ – Vị sếp khó tính T13
12:00 PVN – Nỗi buồn có mắt T14 PVN – Nỗi buồn có mắt T15 PVN – Nỗi buồn có mắt T16 PVN – Nỗi buồn có mắt T17 PVN – Nỗi buồn có mắt T18 PVN – Nỗi buồn có mắt T19 PVN – Nỗi buồn có mắt T20
12:45 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T25 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T26 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T27 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T28 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T29 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T30 (Hết) PTQ – Bí ẩn trái tim T1
14:00 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T44 PVN – Giải phóng Sài Gòn T1 PVN – Giải phóng Sài Gòn T2 PVN – Giải phóng Sài Gòn T3 (Hết) PVN – Sài Gòn tháng 5-1975 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T45 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T46
16:25 PTQ – Lệ cơ truyện T17 PTQ – Lệ cơ truyện T18 PTQ – Lệ cơ truyện T19 PTQ – Lệ cơ truyện T20 PTQ – Lệ cơ truyện T21 PTQ – Lệ cơ truyện T22 PTQ – Lệ cơ truyện T23
17:30 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T4 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T5 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T6 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T7 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T8 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T9 PSGP – Ván bài đen tối P1 -T10
19:48 PTQ – Long Châu truyền kỳ T37 PTQ – Long Châu truyền kỳ T38 PTQ – Long Châu truyền kỳ T39 PTQ – Long Châu truyền kỳ T40 PTQ – Long Châu truyền kỳ T41 PTQ – Long Châu truyền kỳ T42 PTQ – Long Châu truyền kỳ T43
20:50 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T29 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T30 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T31 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T32 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T33 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T34 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T35
21:35 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T35 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T36 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T37 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T38 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T39 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T40
22:45 (PL 14:00) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T44 PVN – Giải phóng Sài Gòn T1 PVN – Giải phóng Sài Gòn T2 PVN – Giải phóng Sài Gòn T3 (Hết) PVN – Sài Gòn tháng 5-1975 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T45 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T46
23:30 (PL 8:35) PHQ – Vị sếp khó tính T7 PHQ – Vị sếp khó tính T8 PHQ – Vị sếp khó tính T9 PHQ – Vị sếp khó tính T10 PHQ – Vị sếp khó tính T11 PHQ – Vị sếp khó tính T12 PHQ – Vị sếp khó tính T13
0:30 (PL 16:25) PTQ – Lệ cơ truyện T17 PTQ – Lệ cơ truyện T18 PTQ – Lệ cơ truyện T19 PTQ – Lệ cơ truyện T20 PTQ – Lệ cơ truyện T21 PTQ – Lệ cơ truyện T22 PTQ – Lệ cơ truyện T23
1:30  (PL17:30) PSGP – Ván bài đen tối P1 – T4 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T5 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T6 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T7 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T8 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T9 PSGP – Ván bài đen tối P1 -T10
2:15 (PL 20:50) PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T29 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T30 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T31 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T32 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T33 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T34 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T35
3:30 (PL 12:00) PVN – Nỗi buồn có mắt T14 PVN – Nỗi buồn có mắt T15 PVN – Nỗi buồn có mắt T16 PVN – Nỗi buồn có mắt T17 PVN – Nỗi buồn có mắt T18 PVN – Nỗi buồn có mắt T19 PVN – Nỗi buồn có mắt T20
4:15 (PL 12:45) PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T25 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T26 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T27 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T28 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T29 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T30 (Hết) PTQ – Bí ẩn trái tim T1