LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 3/2023

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
06/03/2023 07/03/2023 08/03/2023 09/03/2023 10/03/2023 11/03/2023 12/03/2023
5:30 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 17 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 18 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 19 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 20 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 21 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 22 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 23
7:05 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 25 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 26 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 27 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 28 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 29 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 30 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 31
8:35 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 16 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 17 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 18 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 19 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 20 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 1 BNN
11:50 PTQ-Dành cả thanh xuân để yêu em-Tập 39 PTQ-Dành cả thanh xuân để yêu em-Tập 40 PTQ-Dành cả thanh xuân để yêu em-Tập 41 PTQ-Dành cả thanh xuân để yêu em-Tập 42 PTQ-Dành cả thanh xuân để yêu em-Tập 43 PTQ-Dành cả thanh xuân để yêu em-Tập 44 PTQ-Dành cả thanh xuân để yêu em-Tập 45
12:35 PVN-Nhà chung-Tập 3 PVN-Nhà chung-Tập 4 PVN-Nhà chung-Tập 5 PVN-Nhà chung-Tập 6 PVN-Nhà chung-Tập 7 PVN-Nhà chung-Tập 8 PVN-Nhà chung-Tập 9
14:00 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 26 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 28 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 30 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 32 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 34 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 36 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 38
16:05 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 27 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 29 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 31 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 33 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 35 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 37 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 39
17:15 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 16 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 17 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 18 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 19 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 20 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 21 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 22
19:45 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 18 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 19 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 20 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 21 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 22 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 23 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 24
20:50:00  (30 phút) PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 17 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 18 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 19 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 20 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 21 ĐĐVQ PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 22
21:15 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 26 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 27 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 28 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 29 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 30 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 31 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 32
22:45 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 26 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 28 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 30 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 32 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 34 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 36 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 38
23:30 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 27 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 29 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 31 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 33 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 35 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 37 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 39
0:30 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 16 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 17 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 18 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 19 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 20 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 1 BNN
1:30 PVN-Nhà chung-Tập 3 PVN-Nhà chung-Tập 4 PVN-Nhà chung-Tập 5 PVN-Nhà chung-Tập 6 PVN-Nhà chung-Tập 7 PVN-Nhà chung-Tập 8 PVN-Nhà chung-Tập 9
2:15 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 17 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 18 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 19 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 20 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 21 ĐĐVQ PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 22
3:00 PTQ-Dành cả thanh xuân để yêu em-Tập 39 PTQ-Dành cả thanh xuân để yêu em-Tập 40 PTQ-Dành cả thanh xuân để yêu em-Tập 41 PTQ-Dành cả thanh xuân để yêu em-Tập 42 PTQ-Dành cả thanh xuân để yêu em-Tập 43 PTQ-Dành cả thanh xuân để yêu em-Tập 44 PTQ-Dành cả thanh xuân để yêu em-Tập 45
4:15 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 16 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 17 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 18 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 19 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 20 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 21 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 22
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
13/03/2023 14/03/2023 15/03/2023 16/03/2023 17/03/2023 18/03/2023 19/03/2023
5:30 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 24 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 25 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 26 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 27 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 28 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 29 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 30
7:05 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 32 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 33 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 34 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 35 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 36 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 37 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 38
8:35 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 2 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 3 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 4 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 5 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 6 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 7 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 8
11:50 PTQ-Dành cả thanh xuân để yêu em-Tập 46 PTQ-Dành cả thanh xuân để yêu em-Tập 47 PTQ-Dành cả thanh xuân để yêu em-Tập 48 PTQ-Dành cả thanh xuân để yêu em-Tập 49 PTQ-Dành cả thanh xuân để yêu em-Tập 50 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 1 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 2
12:35 PVN-Nhà chung-Tập 10 PVN-Nhà chung-Tập 11 PVN-Nhà chung-Tập 12 PVN-Nhà chung-Tập 13 PVN-Nhà chung-Tập 14 PVN-Nhà chung-Tập 15 PVN-Nhà chung-Tập 16
14:00 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 40 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 42 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 44 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 46 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 48 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 50 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 52
16:05 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 41 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 43 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 45 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 47 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 49 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 51 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 53
17:15 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 23 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 24 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 25 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 26 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 27 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 28 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 29
19:45 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 25 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 26 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 27 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 28 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 29 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 30 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 31
20:50:00  (30 phút) PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 23 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 24 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 25 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 26 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 27 ĐĐVQ PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 28
21:15 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 33 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 34 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 35 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 36 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 37 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 38 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 39
22:45 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 40 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 42 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 44 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 46 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 48 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 50 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 52
23:30 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 41 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 43 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 45 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 47 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 49 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 51 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 53
0:30 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 2 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 3 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 4 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 5 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 6 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 7 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 8
1:30 PVN-Nhà chung-Tập 10 PVN-Nhà chung-Tập 11 PVN-Nhà chung-Tập 12 PVN-Nhà chung-Tập 13 PVN-Nhà chung-Tập 14 PVN-Nhà chung-Tập 15 PVN-Nhà chung-Tập 16
2:15 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 23 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 24 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 25 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 26 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 27 ĐĐVQ PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 28
3:00 PTQ-Dành cả thanh xuân để yêu em-Tập 46 PTQ-Dành cả thanh xuân để yêu em-Tập 47 PTQ-Dành cả thanh xuân để yêu em-Tập 48 PTQ-Dành cả thanh xuân để yêu em-Tập 49 PTQ-Dành cả thanh xuân để yêu em-Tập 50 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 1 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 2
4:15 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 23 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 24 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 25 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 26 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 27 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 28 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 29
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
20/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 23/03/2023 24/03/2023 25/03/2023 26/03/2023
5:30 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 31 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 32 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 33 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 34 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 35 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 36 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 37
7:05 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 39 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 40 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 41 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 42 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 43 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 44 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 45
8:35 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 9 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 10 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 11 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 12 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 13 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 14 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 15
11:50 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 3 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 4 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 5 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 6 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 7 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 8 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 9
12:35 PVN-Nhà chung-Tập 17 PVN-Nhà chung-Tập 18 PVN-Nhà chung-Tập 19 PVN-Nhà chung-Tập 20 PVN-Nhà chung-Tập 21 PVN-Nhà chung-Tập 22 PVN-Nhà chung-Tập 23
14:00 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 54 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 56 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 58 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 60 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 62 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 64 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 66
16:05 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 55 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 57 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 59 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 61 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 63 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 65 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 67
17:15 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 30 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 31 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 32 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 33 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 34 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 35 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 36
19:45 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 32 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 33 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 34 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 35 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 36 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 37 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 38
20:50:00  (30 phút) PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 29 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 30 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 31 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 32 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 33 ĐĐVQ PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 34
21:15 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 40 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 41 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 42 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 43 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 44 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 45 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 46
22:45 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 54 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 56 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 58 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 60 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 62 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 64 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 66
23:30 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 55 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 57 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 59 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 61 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 63 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 65 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 67
0:30 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 9 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 10 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 11 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 12 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 13 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 14 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 15
1:30 PVN-Nhà chung-Tập 17 PVN-Nhà chung-Tập 18 PVN-Nhà chung-Tập 19 PVN-Nhà chung-Tập 20 PVN-Nhà chung-Tập 21 PVN-Nhà chung-Tập 22 PVN-Nhà chung-Tập 23
2:15 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 29 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 30 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 31 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 32 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 33 ĐĐVQ PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 34
3:00 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 3 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 4 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 5 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 6 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 7 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 8 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 9
4:15 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 30 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 31 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 32 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 33 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 34 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 35 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 36
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
27/03/2023 28/03/2023 29/03/2023 30/03/2023 31/03/2023 01/04/2023 02/04/2023
5:30 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 38 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 39 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 40 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 41 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 42 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 43 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 44
7:05 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 46 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 47 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 48 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 49 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 50 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 51 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 52
8:35 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 16 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 17 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 18 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 19 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 20 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 21 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 22
11:50 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 10 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 11 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 12 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 13 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 14 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 15 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 16
12:35 PVN-Nhà chung-Tập 24 PVN-Nhà chung-Tập 25 PVN-Nhà chung-Tập 26 PVN-Nhà chung-Tập 27 PVN-Nhà chung-Tập 28 PVN-Nhà chung-Tập 29 PVN-Nhà chung-Tập 30
14:00 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 68 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 70 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 72 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 74 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 76 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 78 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 80
16:05 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 69 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 71 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 73 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 75 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 77 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 79 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 81
17:15 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 37 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 38 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 39 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 40 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 41 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 42 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 43
19:45 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 39 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 40 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 41 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 42 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 43 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 44 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 45
20:50:00  (30 phút) PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 35 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 36 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 37 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 38 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 39 ĐĐVQ PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 40
21:15 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 47 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 48 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 49 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 50 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 51 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 52 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 53
22:45 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 68 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 70 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 72 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 74 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 76 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 78 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 80
23:30 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 69 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 71 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 73 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 75 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 77 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 79 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 81
0:30 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 16 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 17 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 18 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 19 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 20 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 21 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 22
1:30 PVN-Nhà chung-Tập 24 PVN-Nhà chung-Tập 25 PVN-Nhà chung-Tập 26 PVN-Nhà chung-Tập 27 PVN-Nhà chung-Tập 28 PVN-Nhà chung-Tập 29 PVN-Nhà chung-Tập 30
2:15 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 35 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 36 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 37 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 38 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 39 ĐĐVQ PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 40
3:00 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 10 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 11 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 12 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 13 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 14 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 15 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 16
4:15 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 37 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 1 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 2 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 3 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 4 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 5 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 6