LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 3/2022

KHUNG GIỜ THỨ 2 28/02/2022 THỨ 3 01/03/2022 THỨ 4 02/03/2022 THỨ 5 03/03/2022 THỨ 6 04/03/2022 THỨ 7 05/03/2022 CHỦ NHẬT 06/03/2022
5:30 (PL 19:45) PHQ – Quý cô ưu tú T24 PHQ – Quý cô ưu tú T25 PHQ – Quý cô ưu tú T26 PHQ – Quý cô ưu tú T27 PHQ – Quý cô ưu tú T28 (Hết) PTQ – Địch nhân kiệt T1
7:05 (PL 21:35) PTQ – Đệ nhất thiên hạ T15 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T16 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T17 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T18 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T19 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T20 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T21
8:35 PVN – Giọt nước của dòng sông T9 PVN – Giọt nước của dòng sông T10 PVN – Giọt nước của dòng sông T11 (Hết) PHQ – Một đối một T1 PHQ – Một đối một T2 PHQ – Một đối một T3 PHQ – Một đối một T4
11:50 PHQ – Cuộc đời thứ hai T22 PHQ – Cuộc đời thứ hai T23 (Hết) PHQ – Trai đẹp giúp việc T1 PHQ – Trai đẹp giúp việc T2 PHQ – Trai đẹp giúp việc T3 PHQ – Trai đẹp giúp việc T4 PHQ – Trai đẹp giúp việc T5
12:35 PTQ – Già gân và mỹ nhân T32 PTQ – Già gân và mỹ nhân T33 PTQ – Già gân và mỹ nhân T34 PTQ – Già gân và mỹ nhân T35 PTQ – Già gân và mỹ nhân T36 PTQ – Già gân và mỹ nhân T37 PTQ – Già gân và mỹ nhân T38
14:00 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T26 (Hết) PVN – Chàng trai không biết ghen T1 PVN – Chàng trai không biết ghen T2 PVN – Chàng trai không biết ghen T3 PVN – Chàng trai không biết ghen T4 PVN – Chàng trai không biết ghen T5 PVN – Chàng trai không biết ghen T6
16:25 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T43 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T44 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T45 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T46 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T47 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T48 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T49
17:30 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T10 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T11 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T12 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T13 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T14 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T15 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T16
19:50 PHQ – Quý cô ưu tú T25 PHQ – Quý cô ưu tú T26 PHQ – Quý cô ưu tú T27 PHQ – Quý cô ưu tú T28 (Hết) PTQ – Địch nhân kiệt T1 DDVQ PTQ – Địch nhân kiệt T2
20:50 PVN – Biệt đội tất tần tật T32 PVN – Biệt đội tất tần tật T33 PVN – Biệt đội tất tần tật T34 PVN – Biệt đội tất tần tật T35 PVN – Biệt đội tất tần tật T36 PVN – Biệt đội tất tần tật T37 PVN – Biệt đội tất tần tật T38
21:15 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T16 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T17 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T18 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T19 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T20 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T21 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T22
22:45 (PL 14:00) PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T26 (Hết) PVN – Chàng trai không biết ghen T1 PVN – Chàng trai không biết ghen T2 PVN – Chàng trai không biết ghen T3 PVN – Chàng trai không biết ghen T4 PVN – Chàng trai không biết ghen T5 PVN – Chàng trai không biết ghen T6
23:30 (PL 8:35) PVN – Giọt nước của dòng sông T9 PVN – Giọt nước của dòng sông T10 PVN – Giọt nước của dòng sông T11 (Hết) PHQ – Một đối một T1 PHQ – Một đối một T2 PHQ – Một đối một T3 PHQ – Một đối một T4
0:30 (PL 16:25) PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T43 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T44 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T45 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T46 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T47 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T48 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T49
1:30  (PL17:30) PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T10 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T11 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T12 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T13 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T14 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T15 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T16
2:15 (PL 20:50) PVN – Biệt đội tất tần tật T32 PVN – Biệt đội tất tần tật T33 PVN – Biệt đội tất tần tật T34 PVN – Biệt đội tất tần tật T35 PVN – Biệt đội tất tần tật T36 PVN – Biệt đội tất tần tật T37 PVN – Biệt đội tất tần tật T38
3:00 (PL 12:00) PHQ – Cuộc đời thứ hai T22 PHQ – Cuộc đời thứ hai T23 (Hết) PHQ – Trai đẹp giúp việc T1 PHQ – Trai đẹp giúp việc T2 PHQ – Trai đẹp giúp việc T3 PHQ – Trai đẹp giúp việc T4 PHQ – Trai đẹp giúp việc T5
4:15 (PL 12:45) PTQ – Già gân và mỹ nhân T32 PTQ – Già gân và mỹ nhân T33 PTQ – Già gân và mỹ nhân T34 PTQ – Già gân và mỹ nhân T35 PTQ – Già gân và mỹ nhân T36 PTQ – Già gân và mỹ nhân T37 PTQ – Già gân và mỹ nhân T38
KHUNG GIỜ THỨ 2 07/03/2022 THỨ 3 08/03/2022 THỨ 4 09/03/2022 THỨ 5 10/03/2022 THỨ 6 11/03/2022 THỨ 7 12/03/2022 CHỦ NHẬT 13/03/2022
5:30 (PL 19:45) PTQ – Địch nhân kiệt T2 PTQ – Địch nhân kiệt T3 PTQ – Địch nhân kiệt T4 PTQ – Địch nhân kiệt T5 PTQ – Địch nhân kiệt T6 PTQ – Địch nhân kiệt T7
7:05 (PL 21:35) PTQ – Đệ nhất thiên hạ T22 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T23 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T24 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T25 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T26 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T27 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T28
8:35 PHQ – Một đối một T5 PHQ – Một đối một T6 PHQ – Một đối một T7 PHQ – Một đối một T8 PHQ – Một đối một T9 PHQ – Một đối một T10 PHQ – Một đối một T11
11:50 PHQ – Trai đẹp giúp việc T6 PHQ – Trai đẹp giúp việc T7 PHQ – Trai đẹp giúp việc T8 PHQ – Trai đẹp giúp việc T9 PHQ – Trai đẹp giúp việc T10 PHQ – Trai đẹp giúp việc T11 PHQ – Trai đẹp giúp việc T12
12:35 PTQ – Già gân và mỹ nhân T39 PTQ – Già gân và mỹ nhân T40 PTQ – Già gân và mỹ nhân T41 PTQ – Già gân và mỹ nhân T42 PTQ – Già gân và mỹ nhân T43 PTQ – Già gân và mỹ nhân T44 PTQ – Già gân và mỹ nhân T45 (Hết)
14:00 PVN – Chàng trai không biết ghen T7 PVN – Chàng trai không biết ghen T8 PVN – Chàng trai không biết ghen T9 PVN – Chàng trai không biết ghen T10 PVN – Chàng trai không biết ghen T11 PVN – Chàng trai không biết ghen T12 PVN – Chàng trai không biết ghen T13
16:25 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T50 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T51 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T52 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T53 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T54 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T55 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T56
17:30 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T17 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T18 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T19 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T20 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T21 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T22 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T23
19:50 PTQ – Địch nhân kiệt T3 PTQ – Địch nhân kiệt T4 PTQ – Địch nhân kiệt T5 PTQ – Địch nhân kiệt T6 PTQ – Địch nhân kiệt T7 DDVQ PTQ – Địch nhân kiệt T8
20:50 PVN – Biệt đội tất tần tật T39 PVN – Biệt đội tất tần tật T40 PVN – Biệt đội tất tần tật T41 PVN – Biệt đội tất tần tật T42 PVN – Biệt đội tất tần tật T43 (Hết) Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T23 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T24 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T25 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T26 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T27 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T28 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T29
22:45 (PL 14:00) PVN – Chàng trai không biết ghen T7 PVN – Chàng trai không biết ghen T8 PVN – Chàng trai không biết ghen T9 PVN – Chàng trai không biết ghen T10 PVN – Chàng trai không biết ghen T11 PVN – Chàng trai không biết ghen T12 PVN – Chàng trai không biết ghen T13
23:30 (PL 8:35) PHQ – Một đối một T5 PHQ – Một đối một T6 PHQ – Một đối một T7 PHQ – Một đối một T8 PHQ – Một đối một T9 PHQ – Một đối một T10 PHQ – Một đối một T11
0:30 (PL 16:25) PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T50 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T51 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T52 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T53 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T54 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T55 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T56
1:30  (PL17:30) PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T17 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T18 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T19 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T20 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T21 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T22 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T23
2:15 (PL 20:50) PVN – Biệt đội tất tần tật T39 PVN – Biệt đội tất tần tật T40 PVN – Biệt đội tất tần tật T41 PVN – Biệt đội tất tần tật T42 PVN – Biệt đội tất tần tật T43 (Hết) Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PHQ – Trai đẹp giúp việc T6 PHQ – Trai đẹp giúp việc T7 PHQ – Trai đẹp giúp việc T8 PHQ – Trai đẹp giúp việc T9 PHQ – Trai đẹp giúp việc T10 PHQ – Trai đẹp giúp việc T11 PHQ – Trai đẹp giúp việc T12
4:15 (PL 12:45) PTQ – Già gân và mỹ nhân T39 PTQ – Già gân và mỹ nhân T40 PTQ – Già gân và mỹ nhân T41 PTQ – Già gân và mỹ nhân T42 PTQ – Già gân và mỹ nhân T43 PTQ – Già gân và mỹ nhân T44 PTQ – Già gân và mỹ nhân T45 (Hết)
KHUNG GIỜ THỨ 2 14/03/2022 THỨ 3 15/03/2022 THỨ 4 16/03/2022 THỨ 5 17/03/2022 THỨ 6 18/03/2022 THỨ 7 19/03/2022 CHỦ NHẬT 20/03/2022
5:30 (PL 19:45) PTQ – Địch nhân kiệt T8 PTQ – Địch nhân kiệt T9 PTQ – Địch nhân kiệt T10 PTQ – Địch nhân kiệt T11 PTQ – Địch nhân kiệt T12 PTQ – Địch nhân kiệt T13
7:05 (PL 21:35) PTQ – Đệ nhất thiên hạ T29 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T30 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T31 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T32 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T33 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T34 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T35 (Hết)
8:35 PHQ – Một đối một T12 PHQ – Một đối một T13 PHQ – Một đối một T14 PHQ – Một đối một T15 PHQ – Một đối một T16 PHQ – Một đối một T17 PHQ – Một đối một T18
11:50 PHQ – Trai đẹp giúp việc T13 PHQ – Trai đẹp giúp việc T14 PHQ – Trai đẹp giúp việc T15 PHQ – Trai đẹp giúp việc T16 PHQ – Trai đẹp giúp việc T17 PHQ – Trai đẹp giúp việc T18 PHQ – Trai đẹp giúp việc T19
12:35 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T1 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T2 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T3 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T4 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T5 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T6 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T7
14:00 PVN – Chàng trai không biết ghen T14 PVN – Chàng trai không biết ghen T15 PVN – Chàng trai không biết ghen T16 PVN – Chàng trai không biết ghen T17 PVN – Chàng trai không biết ghen T18 PVN – Chàng trai không biết ghen T19 PVN – Chàng trai không biết ghen T20
16:25 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T57 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T58 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T59 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T60 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T61 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T62 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T63
17:30 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T24 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T25 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T26 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T27 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T28 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T29 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T30
19:50 PTQ – Địch nhân kiệt T9 PTQ – Địch nhân kiệt T10 PTQ – Địch nhân kiệt T11 PTQ – Địch nhân kiệt T12 PTQ – Địch nhân kiệt T13 DDVQ PTQ – Địch nhân kiệt T14
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T30 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T31 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T32 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T33 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T34 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T35 (Hết) PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T1
22:45 (PL 14:00) PVN – Chàng trai không biết ghen T14 PVN – Chàng trai không biết ghen T15 PVN – Chàng trai không biết ghen T16 PVN – Chàng trai không biết ghen T17 PVN – Chàng trai không biết ghen T18 PVN – Chàng trai không biết ghen T19 PVN – Chàng trai không biết ghen T20
23:30 (PL 8:35) PHQ – Một đối một T12 PHQ – Một đối một T13 PHQ – Một đối một T14 PHQ – Một đối một T15 PHQ – Một đối một T16 PHQ – Một đối một T17 PHQ – Một đối một T18
0:30 (PL 16:25) PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T57 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T58 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T59 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T60 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T61 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T62 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T63
1:30  (PL17:30) PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T24 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T25 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T26 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T27 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T28 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T29 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T30
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PHQ – Trai đẹp giúp việc T13 PHQ – Trai đẹp giúp việc T14 PHQ – Trai đẹp giúp việc T15 PHQ – Trai đẹp giúp việc T16 PHQ – Trai đẹp giúp việc T17 PHQ – Trai đẹp giúp việc T18 PHQ – Trai đẹp giúp việc T19
4:15 (PL 12:45) PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T1 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T2 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T3 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T4 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T5 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T6 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T7
KHUNG GIỜ THỨ 2 21/03/2022 THỨ 3 22/03/2022 THỨ 4 23/03/2022 THỨ 5 24/03/2022 THỨ 6 25/03/2022 THỨ 7 26/03/2022 CHỦ NHẬT 27/03/2022
5:30 (PL 19:45) PTQ – Địch nhân kiệt T14 PTQ – Địch nhân kiệt T15 PTQ – Địch nhân kiệt T16 PTQ – Địch nhân kiệt T17 PTQ – Địch nhân kiệt T18 PTQ – Địch nhân kiệt T19
7:05 (PL 21:35) PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T1 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T2 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T3 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T4 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T5 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T6 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T7
8:35 PHQ – Một đối một T19 PHQ – Một đối một T20 PHQ – Một đối một T21 PHQ – Một đối một T22 PHQ – Một đối một T23 PHQ – Một đối một T24 (Hết) PVN – Bức tranh để lại
11:50 PHQ – Trai đẹp giúp việc T20 PHQ – Trai đẹp giúp việc T21 PHQ – Trai đẹp giúp việc T22 PHQ – Trai đẹp giúp việc T23 PHQ – Trai đẹp giúp việc T24 (Hết) PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T1 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T2
12:35 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T8 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T9 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T10 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T11 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T12 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T13 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T14
14:00 PVN – Chàng trai không biết ghen T21 PVN – Chàng trai không biết ghen T22 PVN – Chàng trai không biết ghen T23 PVN – Chàng trai không biết ghen T24 PVN – Chàng trai không biết ghen T25 PVN – Chàng trai không biết ghen T26 PVN – Chàng trai không biết ghen T27
16:25 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T64 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T65 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T66 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T67 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T68 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T69 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T70
17:30 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T31 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T32 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T33 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T34 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T35 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T36 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T37
19:50 PTQ – Địch nhân kiệt T15 PTQ – Địch nhân kiệt T16 PTQ – Địch nhân kiệt T17 PTQ – Địch nhân kiệt T18 PTQ – Địch nhân kiệt T19 DDVQ PTQ – Địch nhân kiệt T20
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T2 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T3 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T4 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T5 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T6 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T7 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T8
22:45 (PL 14:00) PVN – Chàng trai không biết ghen T21 PVN – Chàng trai không biết ghen T22 PVN – Chàng trai không biết ghen T23 PVN – Chàng trai không biết ghen T24 PVN – Chàng trai không biết ghen T25 PVN – Chàng trai không biết ghen T26 PVN – Chàng trai không biết ghen T27
23:30 (PL 8:35) PHQ – Một đối một T19 PHQ – Một đối một T20 PHQ – Một đối một T21 PHQ – Một đối một T22 PHQ – Một đối một T23 PHQ – Một đối một T24 (Hết) PVN – Bức tranh để lại
0:30 (PL 16:25) PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T64 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T65 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T66 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T67 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T68 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T69 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T70
1:30  (PL17:30) PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T31 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T32 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T33 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T34 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T35 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T36 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T37
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PHQ – Trai đẹp giúp việc T20 PHQ – Trai đẹp giúp việc T21 PHQ – Trai đẹp giúp việc T22 PHQ – Trai đẹp giúp việc T23 PHQ – Trai đẹp giúp việc T24 (Hết) PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T1 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T2
4:15 (PL 12:45) PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T8 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T9 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T10 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T11 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T12 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T13 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T14
KHUNG GIỜ THỨ 2 28/03/2022 THỨ 3 29/03/2022 THỨ 4 30/03/2022 THỨ 5 31/03/2022 THỨ 6 01/04/2022 THỨ 7 02/04/2022 CHỦ NHẬT 03/04/2022
5:30 (PL 19:45) PTQ – Địch nhân kiệt T20 PTQ – Địch nhân kiệt T21 PTQ – Địch nhân kiệt T22 PTQ – Địch nhân kiệt T23 PTQ – Địch nhân kiệt T24 PTQ – Địch nhân kiệt T25
7:05 (PL 21:35) PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T8 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T9 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T10 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T11 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T12 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T13 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T14
8:35 PVN – Cô gái trên sông T1 PVN – Cô gái trên sông T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2 (Hết) PVN – Tiếng bom hoà bình T1 PVN – Tiếng bom hoà bình T2 (Hết) PVN – Vụ án viên đạn lạc T1
11:50 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T3 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T4 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T5 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T6 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T7 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T8 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T9
12:35 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T15 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T16 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T17 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T18 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T19 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T20 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T21
14:00 PVN – Chàng trai không biết ghen T28 PVN – Chàng trai không biết ghen T29 PVN – Chàng trai không biết ghen T30 PVN – Chàng trai không biết ghen T31 PVN – Chàng trai không biết ghen T32 PVN – Chàng trai không biết ghen T33 PVN – Chàng trai không biết ghen T34
16:25 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T71 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T72 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T73 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T74 (Hết) PTQ – Hậu cung như ý truyện T1 PTQ – Hậu cung như ý truyện T2 PTQ – Hậu cung như ý truyện T3
17:30 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T38 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T39 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T40 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T41 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T42 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T43 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T44
19:50 PTQ – Địch nhân kiệt T21 PTQ – Địch nhân kiệt T22 PTQ – Địch nhân kiệt T23 PTQ – Địch nhân kiệt T24 PTQ – Địch nhân kiệt T25 DDVQ PTQ – Địch nhân kiệt T26
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T9 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T10 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T11 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T12 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T13 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T14 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T15
22:45 (PL 14:00) PVN – Chàng trai không biết ghen T28 PVN – Chàng trai không biết ghen T29 PVN – Chàng trai không biết ghen T30 PVN – Chàng trai không biết ghen T31 PVN – Chàng trai không biết ghen T32 PVN – Chàng trai không biết ghen T33 PVN – Chàng trai không biết ghen T34
23:30 (PL 8:35) PVN – Cô gái trên sông T1 PVN – Cô gái trên sông T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2 (Hết) PVN – Tiếng bom hoà bình T1 PVN – Tiếng bom hoà bình T2 (Hết) PVN – Vụ án viên đạn lạc T1
0:30 (PL 16:25) PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T71 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T72 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T73 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T74 (Hết) PTQ – Hậu cung như ý truyện T1 PTQ – Hậu cung như ý truyện T2 PTQ – Hậu cung như ý truyện T3
1:30  (PL17:30) PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T38 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T39 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T40 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T41 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T42 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T43 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T44
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T3 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T4 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T5 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T6 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T7 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T8 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T9
4:15 (PL 12:45) PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T15 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T16 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T17 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T18 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T19 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T20 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T21