LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 3/2021

KHUNG GIỜ THỨ 2 01/03/2021 THỨ 3 02/03/2021 THỨ 4 03/03/2021 THỨ 5 04/03/2021 THỨ 6 05/03/2021 THỨ 7 06/03/2021 CHỦ NHẬT 07/03/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T21 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T22 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T23 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T24 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T25 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T26 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T27
7:05 (PL 21:35) PHQ – Một đối một T11 PHQ – Một đối một T12 PHQ – Một đối một T13 PHQ – Một đối một T14
8:35 PHQ – Chuyến đi để đời T8 PHQ – Chuyến đi để đời T9 PHQ – Chuyến đi để đời T10 PHQ – Chuyến đi để đời T11 PHQ – Chuyến đi để đời T12 PHQ – Chuyến đi để đời T13 PHQ – Chuyến đi để đời T14
12:00 PVN – Đường chân trời T7 PVN – Đường chân trời T8 PVN – Đường chân trời T9 PVN – Đường chân trời T10 PVN – Đường chân trời T11 PVN – Đường chân trời T12 PVN – Đường chân trời T13
12:45 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T21 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T22 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T23 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T24 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T25 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T26 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T27
14:00 PVN – Thiên thần 1001 T166,167,168 PVN – Thiên thần 1001 T169,170,171 PVN – Thiên thần 1001 T172,173,174 PVN – Thiên thần 1001 T175,176,177 PVN – Thiên thần 1001 T178,179,180 PVN – Thiên thần 1001 T181,182,183 PVN – Thiên thần 1001 T184,185,186
16:25 PTQ – Biên thành lãng tử T11 PTQ – Biên thành lãng tử T12 PTQ – Biên thành lãng tử T13 PTQ – Biên thành lãng tử T14 PTQ – Biên thành lãng tử T15 PTQ – Biên thành lãng tử T16 PTQ – Biên thành lãng tử T17
17:30 PTQ – Hoa lửa 5 PTQ – Hoa lửa 6 PTQ – Hoa lửa 7 PTQ – Hoa lửa 8 PTQ – Hoa lửa 9 PTQ – Hoa lửa 10 PTQ – Hoa lửa 11
19:48 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T22 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T23 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T24 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T25 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T26 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T27 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T28
20:50 PVN – Hoán nhân tâm T9 PVN – Hoán nhân tâm T10 PVN – Hoán nhân tâm T11 PVN – Hoán nhân tâm T12 PVN – Hoán nhân tâm T13 ĐĐVQ PVN – Hoán nhân tâm T14
21:35 PHQ – Một đối một T11 PHQ – Một đối một T12 PHQ – Một đối một T13 PHQ – Một đối một T14
22:45 (PL 14:00) PVN – Thiên thần 1001 T166,167,168 PVN – Thiên thần 1001 T169,170,171 PVN – Thiên thần 1001 T172,173,174 PVN – Thiên thần 1001 T175,176,177 PVN – Thiên thần 1001 T178,179,180 PVN – Thiên thần 1001 T181,182,183 PVN – Thiên thần 1001 T184,185,186
23:30 (PL 8:35) PHQ – Chuyến đi để đời T8 PHQ – Chuyến đi để đời T9 PHQ – Chuyến đi để đời T10 PHQ – Chuyến đi để đời T11 PHQ – Chuyến đi để đời T12 PHQ – Chuyến đi để đời T13 PHQ – Chuyến đi để đời T14
0:30 (PL 16:25) PTQ – Biên thành lãng tử T11 PTQ – Biên thành lãng tử T12 PTQ – Biên thành lãng tử T13 PTQ – Biên thành lãng tử T14 PTQ – Biên thành lãng tử T15 PTQ – Biên thành lãng tử T16 PTQ – Biên thành lãng tử T17
1:30  (PL17:30) PTQ – Hoa lửa 5 PTQ – Hoa lửa 6 PTQ – Hoa lửa 7 PTQ – Hoa lửa 8 PTQ – Hoa lửa 9 PTQ – Hoa lửa 10 PTQ – Hoa lửa 11
2:15 (PL 20:50) PVN – Hoán nhân tâm T9 PVN – Hoán nhân tâm T10 PVN – Hoán nhân tâm T11 PVN – Hoán nhân tâm T12 PVN – Hoán nhân tâm T13 ĐĐVQ PVN – Hoán nhân tâm T14
3:30 (PL 12:00) PVN – Đường chân trời T7 PVN – Đường chân trời T8 PVN – Đường chân trời T9 PVN – Đường chân trời T10 PVN – Đường chân trời T11 PVN – Đường chân trời T12 PVN – Đường chân trời T13
4:15 (PL 12:45) PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T21 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T22 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T23 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T24 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T25 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T26 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T27
KHUNG GIỜ THỨ 2 08/03/2021 THỨ 3 09/03/2021 THỨ 4 10/03/2021 THỨ 5 11/03/2021 THỨ 6 12/03/2021 THỨ 7 13/03/2021 CHỦ NHẬT 14/03/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T28 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T29 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T30 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T31 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T32 (Hết) PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T1 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T2
7:05 (PL 21:35) PHQ – Một đối một T15 PHQ – Một đối một T16 PHQ – Một đối một T17 PHQ – Một đối một T18
8:35 PHQ – Chuyến đi để đời T15 PHQ – Chuyến đi để đời T16 PHQ – Chuyến đi để đời T17 (Hết) PVN – Lạc lối T1 PVN – Lạc lối T2 PVN – Lạc lối T3 PVN – Lạc lối T4
12:00 PVN – Đường chân trời T14 PVN – Đường chân trời T15 PVN – Đường chân trời T16 PVN – Đường chân trời T17 PVN – Đường chân trời T18 PVN – Đường chân trời T19 PVN – Đường chân trời T20
12:45 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T28 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T29 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T30 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T31 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T32 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T33 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T34
14:00 PVN – Thiên thần 1001 T187,188,189 (Hết) PVN – Đời không như là mơ T1 PVN – Đời không như là mơ T2 PVN – Đời không như là mơ T3 PVN – Đời không như là mơ T4 PVN – Đời không như là mơ T5 PVN – Đời không như là mơ T6
16:25 PTQ – Biên thành lãng tử T18 PTQ – Biên thành lãng tử T19 PTQ – Biên thành lãng tử T20 PTQ – Biên thành lãng tử T21 PTQ – Biên thành lãng tử T22 PTQ – Biên thành lãng tử T23 PTQ – Biên thành lãng tử T24
17:30 PTQ – Hoa lửa 12 PTQ – Hoa lửa 13 PTQ – Hoa lửa 14 PTQ – Hoa lửa 15 PTQ – Hoa lửa 16 PTQ – Hoa lửa 17 PTQ – Hoa lửa 18
19:48 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T29 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T30 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T31 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T32 (Hết) PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T1 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T2 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T3
20:50 PVN – Hoán nhân tâm T15 PVN – Hoán nhân tâm T16 PVN – Hoán nhân tâm T17 PVN – Hoán nhân tâm T18 PVN – Hoán nhân tâm T19 ĐĐVQ PVN – Hoán nhân tâm T20
21:35 PHQ – Một đối một T15 PHQ – Một đối một T16 PHQ – Một đối một T17 PHQ – Một đối một T18
22:45 (PL 14:00) PVN – Thiên thần 1001 T187,188,189 (Hết) PVN – Đời không như là mơ T1 PVN – Đời không như là mơ T2 PVN – Đời không như là mơ T3 PVN – Đời không như là mơ T4 PVN – Đời không như là mơ T5 PVN – Đời không như là mơ T6
23:30 (PL 8:35) PHQ – Chuyến đi để đời T15 PHQ – Chuyến đi để đời T16 PHQ – Chuyến đi để đời T17 (Hết) PVN – Lạc lối T1 PVN – Lạc lối T2 PVN – Lạc lối T3 PVN – Lạc lối T4
0:30 (PL 16:25) PTQ – Biên thành lãng tử T18 PTQ – Biên thành lãng tử T19 PTQ – Biên thành lãng tử T20 PTQ – Biên thành lãng tử T21 PTQ – Biên thành lãng tử T22 PTQ – Biên thành lãng tử T23 PTQ – Biên thành lãng tử T24
1:30  (PL17:30) PTQ – Hoa lửa 12 PTQ – Hoa lửa 13 PTQ – Hoa lửa 14 PTQ – Hoa lửa 15 PTQ – Hoa lửa 16 PTQ – Hoa lửa 17 PTQ – Hoa lửa 18
2:15 (PL 20:50) PVN – Hoán nhân tâm T15 PVN – Hoán nhân tâm T16 PVN – Hoán nhân tâm T17 PVN – Hoán nhân tâm T18 PVN – Hoán nhân tâm T19 ĐĐVQ PVN – Hoán nhân tâm T20
3:30 (PL 12:00) PVN – Đường chân trời T14 PVN – Đường chân trời T15 PVN – Đường chân trời T16 PVN – Đường chân trời T17 PVN – Đường chân trời T18 PVN – Đường chân trời T19 PVN – Đường chân trời T20
4:15 (PL 12:45) PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T28 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T29 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T30 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T31 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T32 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T33 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T34
KHUNG GIỜ THỨ 2 15/03/2021 THỨ 3 16/03/2021 THỨ 4 17/03/2021 THỨ 5 18/03/2021 THỨ 6 19/03/2021 THỨ 7 20/03/2021 CHỦ NHẬT 21/03/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T3 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T4 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T5 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T6 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T7 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T8 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T9
7:05 (PL 21:35) PHQ – Một đối một T19 PHQ – Một đối một T20 PHQ – Một đối một T21 PHQ – Một đối một T22
8:35 PVN – Lạc lối T5 PVN – Lạc lối T6 PVN – Lạc lối T7 PVN – Lạc lối T8 PVN – Lạc lối T9 PVN – Lạc lối T10 PVN – Lạc lối T11
12:00 PVN – Đường chân trời T21 PVN – Đường chân trời T22 PVN – Đường chân trời T23 PVN – Đường chân trời T24 PVN – Đường chân trời T25 PVN – Đường chân trời T26 PVN – Đường chân trời T27
12:45 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T35 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T1 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T2 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T3 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T4 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T5 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T6
14:00 PVN – Đời không như là mơ T7 PVN – Đời không như là mơ T8 PVN – Đời không như là mơ T9 PVN – Đời không như là mơ T10 PVN – Đời không như là mơ T11 PVN – Đời không như là mơ T12 PVN – Đời không như là mơ T13
16:25 PTQ – Biên thành lãng tử T25 PTQ – Biên thành lãng tử T26 PTQ – Biên thành lãng tử T27 PTQ – Biên thành lãng tử T28 PTQ – Biên thành lãng tử T29 PTQ – Biên thành lãng tử T30 PTQ – Biên thành lãng tử T31
17:30 PTQ – Hoa lửa 19 PTQ – Hoa lửa 20 PTQ – Hoa lửa 21 PTQ – Hoa lửa 22 PTQ – Hoa lửa 23 PTQ – Hoa lửa 24 PTQ – Hoa lửa 25
19:48 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T4 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T5 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T6 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T7 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T8 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T9 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T10
20:50 PVN – Hoán nhân tâm T21 PVN – Hoán nhân tâm T22 PVN – Hoán nhân tâm T23 PVN – Hoán nhân tâm T24 PVN – Hoán nhân tâm T23 ĐĐVQ PVN – Hoán nhân tâm T24
21:35 PHQ – Một đối một T19 PHQ – Một đối một T20 PHQ – Một đối một T21 PHQ – Một đối một T22
22:45 (PL 14:00) PVN – Đời không như là mơ T7 PVN – Đời không như là mơ T8 PVN – Đời không như là mơ T9 PVN – Đời không như là mơ T10 PVN – Đời không như là mơ T11 PVN – Đời không như là mơ T12 PVN – Đời không như là mơ T13
23:30 (PL 8:35) PVN – Lạc lối T5 PVN – Lạc lối T6 PVN – Lạc lối T7 PVN – Lạc lối T8 PVN – Lạc lối T9 PVN – Lạc lối T10 PVN – Lạc lối T11
0:30 (PL 16:25) PTQ – Biên thành lãng tử T25 PTQ – Biên thành lãng tử T26 PTQ – Biên thành lãng tử T27 PTQ – Biên thành lãng tử T28 PTQ – Biên thành lãng tử T29 PTQ – Biên thành lãng tử T30 PTQ – Biên thành lãng tử T31
1:30  (PL17:30) PTQ – Hoa lửa 19 PTQ – Hoa lửa 20 PTQ – Hoa lửa 21 PTQ – Hoa lửa 22 PTQ – Hoa lửa 23 PTQ – Hoa lửa 24 PTQ – Hoa lửa 25
2:15 (PL 20:50) PVN – Hoán nhân tâm T21 PVN – Hoán nhân tâm T22 PVN – Hoán nhân tâm T23 PVN – Hoán nhân tâm T24 PVN – Hoán nhân tâm T23 ĐĐVQ PVN – Hoán nhân tâm T24
3:30 (PL 12:00) PVN – Đường chân trời T21 PVN – Đường chân trời T22 PVN – Đường chân trời T23 PVN – Đường chân trời T24 PVN – Đường chân trời T25 PVN – Đường chân trời T26 PVN – Đường chân trời T27
4:15 (PL 12:45) PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T35 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T1 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T2 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T3 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T4 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T5 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T6
KHUNG GIỜ THỨ 2 22/03/2021 THỨ 3 23/03/2021 THỨ 4 24/03/2021 THỨ 5 25/03/2021 THỨ 6 26/03/2021 THỨ 7 27/03/2021 CHỦ NHẬT 28/03/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T10 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T11 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T12 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T13 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T14 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T15 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T16
7:05 (PL 21:35) PHQ – Một đối một T23 PHQ – Một đối một T24 (Hết) PHQ – Cô gái mạnh mẽ T1 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T2
8:35 PVN – Lạc lối T12 PVN – Lạc lối T13 PVN – Lạc lối T14 PVN – Lạc lối T15 PVN – Lạc lối T16 PVN – Lạc lối T17 PVN – Lạc lối T18
12:00 PVN – Đường chân trời T28 PVN – Đường chân trời T29 PVN – Đường chân trời T30 (Hết) PVN – Ván cờ tình yêu T1 PVN – Ván cờ tình yêu T2 PVN – Ván cờ tình yêu T3 PVN – Ván cờ tình yêu T4
12:45 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T7 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T8 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T9 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T10 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T11 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T12 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T13
14:00 PVN – Đời không như là mơ T14 PVN – Đời không như là mơ T15 PVN – Đời không như là mơ T16 PVN – Đời không như là mơ T17 PVN – Đời không như là mơ T18 PVN – Đời không như là mơ T19 PVN – Đời không như là mơ T20
16:25 PTQ – Biên thành lãng tử T32 PTQ – Biên thành lãng tử T33 PTQ – Biên thành lãng tử T34 PTQ – Biên thành lãng tử T35 PTQ – Biên thành lãng tử T36 PTQ – Biên thành lãng tử T37 PTQ – Biên thành lãng tử T38
17:30 PTQ – Hoa lửa 26 PTQ – Hoa lửa 27 PTQ – Hoa lửa 28 PTQ – Hoa lửa 29 PTQ – Hoa lửa 30 (Hết) PDL – Trở về 1989 T1 PDL – Trở về 1989 T2
19:48 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T11 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T12 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T13 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T14 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T15 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T16 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T17
20:50 PVN – Hoán nhân tâm T25 PVN – Hoán nhân tâm T26 PVN – Hoán nhân tâm T27 PVN – Hoán nhân tâm T28 PVN – Hoán nhân tâm T29 ĐĐVQ PVN – Hoán nhân tâm T30 (Hết)
21:35 PHQ – Một đối một T23 PHQ – Một đối một T24 (Hết) PHQ – Cô gái mạnh mẽ T1 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T2
22:45 (PL 14:00) PVN – Đời không như là mơ T14 PVN – Đời không như là mơ T15 PVN – Đời không như là mơ T16 PVN – Đời không như là mơ T17 PVN – Đời không như là mơ T18 PVN – Đời không như là mơ T19 PVN – Đời không như là mơ T20
23:30 (PL 8:35) PVN – Lạc lối T12 PVN – Lạc lối T13 PVN – Lạc lối T14 PVN – Lạc lối T15 PVN – Lạc lối T16 PVN – Lạc lối T17 PVN – Lạc lối T18
0:30 (PL 16:25) PTQ – Biên thành lãng tử T32 PTQ – Biên thành lãng tử T33 PTQ – Biên thành lãng tử T34 PTQ – Biên thành lãng tử T35 PTQ – Biên thành lãng tử T36 PTQ – Biên thành lãng tử T37 PTQ – Biên thành lãng tử T38
1:30  (PL17:30) PTQ – Hoa lửa 26 PTQ – Hoa lửa 27 PTQ – Hoa lửa 28 PTQ – Hoa lửa 29 PTQ – Hoa lửa 30 (Hết) PDL – Trở về 1989 T1 PDL – Trở về 1989 T2
2:15 (PL 20:50) PVN – Hoán nhân tâm T25 PVN – Hoán nhân tâm T26 PVN – Hoán nhân tâm T27 PVN – Hoán nhân tâm T28 PVN – Hoán nhân tâm T29 ĐĐVQ PVN – Hoán nhân tâm T30 (Hết)
3:30 (PL 12:00) PVN – Đường chân trời T28 PVN – Đường chân trời T29 PVN – Đường chân trời T30 (Hết) PVN – Ván cờ tình yêu T1 PVN – Ván cờ tình yêu T2 PVN – Ván cờ tình yêu T3 PVN – Ván cờ tình yêu T4
4:15 (PL 12:45) PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T7 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T8 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T9 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T10 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T11 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T12 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T13
KHUNG GIỜ THỨ 2 29/03/2021 THỨ 3 30/03/2021 THỨ 4 31/03/2021 THỨ 5 01/04/2021 THỨ 6 02/04/2021 THỨ 7 03/04/2021 CHỦ NHẬT 04/04/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T17 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T18 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T19 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T20 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T21 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T22 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T23
7:05 (PL 21:35) PHQ – Cô gái mạnh mẽ T3 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T4 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T5 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T6
8:35 PVN – Lạc lối T19 PVN – Lạc lối T20 PVN – Lạc lối T21 PVN – Lạc lối T22 PVN – Lạc lối T23 PVN – Lạc lối T24 PVN – Lạc lối T25
12:00 PVN – Ván cờ tình yêu T5 PVN – Ván cờ tình yêu T6 PVN – Ván cờ tình yêu T7 PVN – Ván cờ tình yêu T8 PVN – Ván cờ tình yêu T9 PVN – Ván cờ tình yêu T10 PVN – Ván cờ tình yêu T11
12:45 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T14 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T15 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T16 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T17 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T18 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T19 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T20
14:00 PVN – Đời không như là mơ T21 PVN – Đời không như là mơ T22 PVN – Đời không như là mơ T23 PVN – Đời không như là mơ T24 PVN – Đời không như là mơ T25 PVN – Đời không như là mơ T26 PVN – Đời không như là mơ T27
16:25 PTQ – Biên thành lãng tử T39 PTQ – Biên thành lãng tử T40 PTQ – Biên thành lãng tử T41 PTQ – Biên thành lãng tử T42 PTQ – Biên thành lãng tử T43 PTQ – Biên thành lãng tử T44 PTQ – Biên thành lãng tử T45
17:30 PDL – Trở về 1989 T3 PDL – Trở về 1989 T4 PDL – Trở về 1989 T5 PDL – Trở về 1989 T6 PDL – Trở về 1989 T7 PDL – Trở về 1989 T8 PDL – Trở về 1989 T9
19:48 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T18 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T19 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T20 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T21 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T22 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T23 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T24
20:50 PVN – Năm sau con lại về T1 PVN – Năm sau con lại về T2 PVN – Năm sau con lại về T3 PVN – Năm sau con lại về T4 (Hết) PVN – Bay vào cõi mộng T1 ĐĐVQ PVN – Bay vào cõi mộng T2
21:35 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T3 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T4 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T5 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T6
22:45 (PL 14:00) PVN – Đời không như là mơ T21 PVN – Đời không như là mơ T22 PVN – Đời không như là mơ T23 PVN – Đời không như là mơ T24 PVN – Đời không như là mơ T25 PVN – Đời không như là mơ T26 PVN – Đời không như là mơ T27
23:30 (PL 8:35) PVN – Lạc lối T19 PVN – Lạc lối T20 PVN – Lạc lối T21 PVN – Lạc lối T22 PVN – Lạc lối T23 PVN – Lạc lối T24 PVN – Lạc lối T25
0:30 (PL 16:25) PTQ – Biên thành lãng tử T39 PTQ – Biên thành lãng tử T40 PTQ – Biên thành lãng tử T41 PTQ – Biên thành lãng tử T42 PTQ – Biên thành lãng tử T43 PTQ – Biên thành lãng tử T44 PTQ – Biên thành lãng tử T45
1:30  (PL17:30) PDL – Trở về 1989 T3 PDL – Trở về 1989 T4 PDL – Trở về 1989 T5 PDL – Trở về 1989 T6 PDL – Trở về 1989 T7 PDL – Trở về 1989 T8 PDL – Trở về 1989 T9
2:15 (PL 20:50) PVN – Năm sau con lại về T1 PVN – Năm sau con lại về T2 PVN – Năm sau con lại về T3 PVN – Năm sau con lại về T4 (Hết) PVN – Bay vào cõi mộng T1 ĐĐVQ PVN – Bay vào cõi mộng T2
3:30 (PL 12:00) PVN – Ván cờ tình yêu T5 PVN – Ván cờ tình yêu T6 PVN – Ván cờ tình yêu T7 PVN – Ván cờ tình yêu T8 PVN – Ván cờ tình yêu T9 PVN – Ván cờ tình yêu T10 PVN – Ván cờ tình yêu T11
4:15 (PL 12:45) PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T14 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T15 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T16 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T17 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T18 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T19 PAĐ – Khi người giàu yêu P2 T20