LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 2/2023

 KHUNG GIỜ THỨ 2 30/01/2023 THỨ 3 31/01/2023 THỨ 4 01/02/2023 THỨ 5 02/02/2023 THỨ 6 03/02/2023 THỨ 7 04/02/2023 CHỦ NHẬT 05/02/2023
5:30 Nhất gia bách truyện T137,138,139,140 Nhất gia bách truyện T141,142,143,144 Nhất gia bách truyện T145,146,147,148 Nhất gia bách truyện T149,150,151,152 Nhất gia bách truyện T153,154,155,156 Nhất gia bách truyện T157,158,159,160 Nhất gia bách truyện T161,162,163,164/207
7:05 PTQ – Anh hùng hỏa tuyến T21 PTQ – Anh hùng hỏa tuyến T22 PTQ – Anh hùng hỏa tuyến T23 PTQ – Anh hùng hỏa tuyến T24 PTQ – Anh hùng hỏa tuyến T25 PTQ – Anh hùng hỏa tuyến T26 PTQ – Anh hùng hỏa tuyến T27/31
8:35 PSGP – Ông trùm tài chính T5 PSGP – Ông trùm tài chính T6 PSGP – Ông trùm tài chính T7 PSGP – Ông trùm tài chính T8 PSGP – Ông trùm tài chính T9 PSGP – Ông trùm tài chính T10 PSGP – Ông trùm tài chính T11/20
11:50 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T4 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T5 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T6 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T7 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T8 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T9 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T10/50
12:35 PVN – Má tôi là đại gia T29 PVN – Má tôi là đại gia  T30 PVN – Má tôi là đại gia T31 PVN – Má tôi là đại gia T32 PVN – Má tôi là đại gia T33 PVN – Má tôi là đại gia T34 PVN – Má tôi là đại gia T35/42
14:00 PTQ – Tam quốc cơ mật T7 PTQ – Tam quốc cơ mật T9 PTQ – Tam quốc cơ mật T11 PTQ – Tam quốc cơ mật T13 PTQ – Tam quốc cơ mật T15 PTQ – Tam quốc cơ mật T17 PTQ – Tam quốc cơ mật T19
16:05 PTQ – Tam quốc cơ mật T8 PTQ – Tam quốc cơ mật T10 PTQ – Tam quốc cơ mật T12 PTQ – Tam quốc cơ mật T14 PTQ – Tam quốc cơ mật T16 PTQ – Tam quốc cơ mật T18 PTQ – Tam quốc cơ mật T20/54
17:15 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T38 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T39 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T40 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T41 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T42 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T43 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T44/49
19:45 Nhất gia bách truyện T141,142,143,144 Nhất gia bách truyện T145,146,147,148 Nhất gia bách truyện T149,150,151,152 Nhất gia bách truyện T153,154,155,156 Nhất gia bách truyện T157,158,159,160 Nhất gia bách truyện T161,162,163,164/207 Nhất gia bách truyện 165,166,167,168/207
20:50:00  (30 phút) PVN – Làm rễ mười xuân T26 PVN – Làm rễ mười xuân T27 PVN – Làm rễ mười xuân T29 PVN – Làm rễ mười xuân T30 PVN – Làm rễ mười xuân T31 ĐĐVQ PVN – Làm rễ mười xuân T31/40
21:15 PTQ – Anh hùng hỏa tuyến T21 PTQ – Anh hùng hỏa tuyến T22 PTQ – Anh hùng hỏa tuyến T23 PTQ – Anh hùng hỏa tuyến T24 PTQ – Anh hùng hỏa tuyến T25 PTQ – Anh hùng hỏa tuyến T26 PTQ – Anh hùng hỏa tuyến T27/31
22:45 PTQ – Tam quốc cơ mật T7 PTQ – Tam quốc cơ mật T9 PTQ – Tam quốc cơ mật T11 PTQ – Tam quốc cơ mật T13 PTQ – Tam quốc cơ mật T15 PTQ – Tam quốc cơ mật T17 PTQ – Tam quốc cơ mật T19
23:30 PTQ – Tam quốc cơ mật T8 PTQ – Tam quốc cơ mật T10 PTQ – Tam quốc cơ mật T12 PTQ – Tam quốc cơ mật T14 PTQ – Tam quốc cơ mật T16 PTQ – Tam quốc cơ mật T18 PTQ – Tam quốc cơ mật T20/54
0:30 PSGP – Ông trùm tài chính T5 PSGP – Ông trùm tài chính T6 PSGP – Ông trùm tài chính T7 PSGP – Ông trùm tài chính T8 PSGP – Ông trùm tài chính T9 PSGP – Ông trùm tài chính T10 PSGP – Ông trùm tài chính T11/20
1:30 PVN – Má tôi là đại gia T29 PVN – Má tôi là đại gia  T30 PVN – Má tôi là đại gia T31 PVN – Má tôi là đại gia T32 PVN – Má tôi là đại gia T33 PVN – Má tôi là đại gia T34 PVN – Má tôi là đại gia T35/42
2:15 PVN – Làm rễ mười xuân T26 PVN – Làm rễ mười xuân T27 PVN – Làm rễ mười xuân T29 PVN – Làm rễ mười xuân T30 PVN – Làm rễ mười xuân T31 ĐĐVQ PVN – Làm rễ mười xuân T31/40
3:00 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T4 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T5 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T6 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T7 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T8 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T9 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T10/50
4:15 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T38 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T39 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T40 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T41 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T42 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T43 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T44/49
  KHUNG GIỜ THỨ 2 06/02/2023 THỨ 3 07/02/2023 THỨ 4 08/02/2023 THỨ 5 09/02/2023 THỨ 6 10/02/2023 THỨ 7 11/02/2023 CHỦ NHẬT 12/02/2023
5:30 Nhất gia bách truyện T165,166,167,168 Nhất gia bách truyện T169,170,171,172 Nhất gia bách truyện T173,174,175,176 Nhất gia bách truyện T177,178,179,180 Nhất gia bách truyện 181,182,183,184 Nhất gia bách truyện T185,186,187,188 Nhất gia bách truyện T189,190,191,192/207
7:05 PTQ – Anh hùng hỏa tuyến T28 PTQ – Anh hùng hỏa tuyến T29 PTQ – Anh hùng hỏa tuyến T30 PTQ – Anh hùng hỏa tuyến T31/31 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T1/62 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T2 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T3
8:35 PSGP – Ông trùm tài chính T12 PSGP – Ông trùm tài chính T13 PSGP – Ông trùm tài chính T14 PSGP – Ông trùm tài chính T15 PSGP – Ông trùm tài chính T16 PSGP – Ông trùm tài chính T17 PSGP – Ông trùm tài chính T18/20
11:50 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T11 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T12 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T13 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T14 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T15 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T16 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T17/50
12:35 PVN – Má tôi là đại gia T36 PVN – Má tôi là đại gia  T37 PVN – Má tôi là đại gia T38 PVN – Má tôi là đại gia T39 PVN – Má tôi là đại gia T40 PVN – Má tôi là đại gia 41 PVN – Má tôi là đại gia T42/42
14:00 PTQ – Tam quốc cơ mật T21 PTQ – Tam quốc cơ mật T23 PTQ – Tam quốc cơ mật T25 PTQ – Tam quốc cơ mật T27 PTQ – Tam quốc cơ mật T29 PTQ – Tam quốc cơ mật T31 PTQ – Tam quốc cơ mật T33
16:05 PTQ – Tam quốc cơ mật T22 PTQ – Tam quốc cơ mật T24 PTQ – Tam quốc cơ mật T26 PTQ – Tam quốc cơ mật T28 PTQ – Tam quốc cơ mật T30 PTQ – Tam quốc cơ mật T32 PTQ – Tam quốc cơ mật T34/54
17:15 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T45 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T46 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T47 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T48 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T49/49 PTQ – Già gân và mỹ nhân T1/45 PTQ – Già gân và mỹ nhân T2
19:45 Nhất gia bách truyện T169,170,171,172 Nhất gia bách truyện T173,174,175,176 Nhất gia bách truyện T177,178,179,180 Nhất gia bách truyện 181,182,183,184 Nhất gia bách truyện T185,186,187,188 Nhất gia bách truyện T189,190,191,192 Nhất gia bách truyện T193,194,195,196/207
20:50:00  (30 phút) PVN – Làm rễ mười xuân T32 PVN – Làm rễ mười xuân T33 PVN – Làm rễ mười xuân T34 PVN – Làm rễ mười xuân T35 PVN – Làm rễ mười xuân T36 ĐĐVQ PVN – Làm rễ mười xuân T37/40
21:15 PTQ – Anh hùng hỏa tuyến T29 PTQ – Anh hùng hỏa tuyến T30 PTQ – Anh hùng hỏa tuyến T31/31 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T1/62 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T2 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T3 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T4/62
22:45 PTQ – Tam quốc cơ mật T21 PTQ – Tam quốc cơ mật T23 PTQ – Tam quốc cơ mật T25 PTQ – Tam quốc cơ mật T27 PTQ – Tam quốc cơ mật T29 PTQ – Tam quốc cơ mật T31 PTQ – Tam quốc cơ mật T33
23:30 PTQ – Tam quốc cơ mật T22 PTQ – Tam quốc cơ mật T24 PTQ – Tam quốc cơ mật T26 PTQ – Tam quốc cơ mật T28 PTQ – Tam quốc cơ mật T30 PTQ – Tam quốc cơ mật T32 PTQ – Tam quốc cơ mật T34/54
0:30 PSGP – Ông trùm tài chính T12 PSGP – Ông trùm tài chính T13 PSGP – Ông trùm tài chính T14 PSGP – Ông trùm tài chính T15 PSGP – Ông trùm tài chính T16 PSGP – Ông trùm tài chính T17 PSGP – Ông trùm tài chính T18/20
1:30 PVN – Má tôi là đại gia T36 PVN – Má tôi là đại gia  T37 PVN – Má tôi là đại gia T38 PVN – Má tôi là đại gia T39 PVN – Má tôi là đại gia T40 PVN – Má tôi là đại gia 41 PVN – Má tôi là đại gia T42/42
2:15 PVN – Làm rễ mười xuân T32 PVN – Làm rễ mười xuân T33 PVN – Làm rễ mười xuân T34 PVN – Làm rễ mười xuân T35 PVN – Làm rễ mười xuân T36 ĐĐVQ PVN – Làm rễ mười xuân T37/40
3:00 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T11 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T12 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T13 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T14 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T15 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T16 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T17/50
4:15 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T45 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T46 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T47 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T48 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T49/49 PTQ – Già gân và mỹ nhân T1/45 PTQ – Già gân và mỹ nhân T2
  KHUNG GIỜ THỨ 2 13/02/2023 THỨ 3 14/02/2023 THỨ 4 15/02/2023 THỨ 5 16/02/2023 THỨ 6 17/02/2023 THỨ 7 18/02/2023 CHỦ NHẬT 19/02/2023
5:30 Nhất gia bách truyện T193,194,195,196 Nhất gia bách truyện T197,198,199,200 Nhất gia bách truyện T201,202,203,204 Nhất gia bách truyện T205,206,207/207 PVN – Muôn kiểu làm dâu T1/76 PVN – Muôn kiểu làm dâu T2 PVN – Muôn kiểu làm dâu T3/76
7:05 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T4 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T5 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T6 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T7 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T8 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T9 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T10/62
8:35 PSGP – Ông trùm tài chính T19 PSGP – Ông trùm tài chính T20/20 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T1/20 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T2 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T3 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T4 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T5/20
11:50 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T18 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T19 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T20 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T21 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T22 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T23 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T24/50
12:35 PHK – Cơn bão trắng T1/30 PHK – Cơn bão trắng T2 PHK – Cơn bão trắng T3 PHK – Cơn bão trắng T4 PHK – Cơn bão trắng T5 PHK – Cơn bão trắng T6 PHK – Cơn bão trắng T7/30
14:00 PTQ – Tam quốc cơ mật T35 PTQ – Tam quốc cơ mật T37 PTQ – Tam quốc cơ mật T39 PTQ – Tam quốc cơ mật T41 PTQ – Tam quốc cơ mật T43 PTQ – Tam quốc cơ mật T45 PTQ – Tam quốc cơ mật T47
16:05 PTQ – Tam quốc cơ mật T36 PTQ – Tam quốc cơ mật T38 PTQ – Tam quốc cơ mật T40 PTQ – Tam quốc cơ mật T42 PTQ – Tam quốc cơ mật T44 PTQ – Tam quốc cơ mật T46 PTQ – Tam quốc cơ mật T48/54
17:15 PTQ – Già gân và mỹ nhân T3 PTQ – Già gân và mỹ nhân T4 PTQ – Già gân và mỹ nhân T5 PTQ – Già gân và mỹ nhân T6 PTQ – Già gân và mỹ nhân T7 PTQ – Già gân và mỹ nhân T8 PTQ – Già gân và mỹ nhân T9/45
19:45 Nhất gia bách truyện T197,198,199,200 Nhất gia bách truyện T201,202,203,204 Nhất gia bách truyện T205,206,207/207 PVN – Muôn kiểu làm dâu T1/76 PVN – Muôn kiểu làm dâu T2 PVN – Muôn kiểu làm dâu T3 PVN – Muôn kiểu làm dâu T4/76
20:50:00  (30 phút) PVN – Làm rễ mười xuân T38 PVN – Làm rễ mười xuân T39 PVN – Làm rễ mười xuân T40/40 PTQ – Truyền thuyết Phượng Hoàng T1/41 PTQ – Truyền thuyết Phượng Hoàng T2 ĐĐVQ PTQ – Truyền thuyết Phượng Hoàng T3/41
21:15 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T5 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T6 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T7 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T8 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T9 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T10 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T11/62
22:45 PTQ – Tam quốc cơ mật T35 PTQ – Tam quốc cơ mật T37 PTQ – Tam quốc cơ mật T39 PTQ – Tam quốc cơ mật T41 PTQ – Tam quốc cơ mật T43 PTQ – Tam quốc cơ mật T45 PTQ – Tam quốc cơ mật T47
23:30 PTQ – Tam quốc cơ mật T36 PTQ – Tam quốc cơ mật T38 PTQ – Tam quốc cơ mật T40 PTQ – Tam quốc cơ mật T42 PTQ – Tam quốc cơ mật T44 PTQ – Tam quốc cơ mật T46 PTQ – Tam quốc cơ mật T48/54
0:30 PSGP – Ông trùm tài chính T19 PSGP – Ông trùm tài chính T20/20 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T1/20 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T2 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T3 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T4 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T5/20
1:30 PHK – Cơn bão trắng T1/30 PHK – Cơn bão trắng T2 PHK – Cơn bão trắng T3 PHK – Cơn bão trắng T4 PHK – Cơn bão trắng T5 PHK – Cơn bão trắng T6 PHK – Cơn bão trắng T7/30
2:15 PVN – Làm rễ mười xuân T38 PVN – Làm rễ mười xuân T39 PVN – Làm rễ mười xuân T40/40 PTQ – Truyền thuyết Phượng Hoàng T1/41 PTQ – Truyền thuyết Phượng Hoàng T2 ĐĐVQ PTQ – Truyền thuyết Phượng Hoàng T3/41
3:00 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T18 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T19 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T20 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T21 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T22 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T23 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T24/50
4:15 PTQ – Già gân và mỹ nhân T3 PTQ – Già gân và mỹ nhân T4 PTQ – Già gân và mỹ nhân T5 PTQ – Già gân và mỹ nhân T6 PTQ – Già gân và mỹ nhân T7 PTQ – Già gân và mỹ nhân T8 PTQ – Già gân và mỹ nhân T9/45
  KHUNG GIỜ THỨ 2 20/02/2023 THỨ 3 21/02/2023 THỨ 4 22/02/2023 THỨ 5 23/02/2023 THỨ 6 24/02/2023 THỨ 7 25/02/2023 CHỦ NHẬT 26/02/2023
5:30 PVN – Muôn kiểu làm dâu T4 PVN – Muôn kiểu làm dâu T5 PVN – Muôn kiểu làm dâu T6 PVN – Muôn kiểu làm dâu T7 PVN – Muôn kiểu làm dâu T8 PVN – Muôn kiểu làm dâu T9 PVN – Muôn kiểu làm dâu T10/76
7:05 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T11 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T12 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T13 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T14 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T15 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T16 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T17/62
8:35 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T6 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T7 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T8 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T9 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T10 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T11 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T12/20
11:50 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T26 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T27 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T28 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T29 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T30 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T31 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T32/50
12:35 PHK – Cơn bão trắng T8 PHK – Cơn bão trắng T9 PHK – Cơn bão trắng T10 PHK – Cơn bão trắng T11 PHK – Cơn bão trắng T12 PHK – Cơn bão trắng T13 PHK – Cơn bão trắng T14/30
14:00 PTQ – Tam quốc cơ mật T48 PTQ – Tam quốc cơ mật T50 PTQ – Tam quốc cơ mật T52 PTQ – Tam quốc cơ mật T54/54 PTNK – Những kẻ mộng mơ T2 PTNK – Những kẻ mộng mơ T4 PTNK – Những kẻ mộng mơ T6
16:05 PTQ – Tam quốc cơ mật T49 PTQ – Tam quốc cơ mật T51 PTQ – Tam quốc cơ mật T53 PTNK – Những kẻ mộng mơ T1/161 PTNK – Những kẻ mộng mơ T3 PTNK – Những kẻ mộng mơ T5 PTNK – Những kẻ mộng mơ T7/161
17:15 PTQ – Già gân và mỹ nhân T10 PTQ – Già gân và mỹ nhân T11 PTQ – Già gân và mỹ nhân T12 PTQ – Già gân và mỹ nhân T13 PTQ – Già gân và mỹ nhân T14 PTQ – Già gân và mỹ nhân T15 PTQ – Già gân và mỹ nhân T16/45
19:45 PVN – Muôn kiểu làm dâu T5 PVN – Muôn kiểu làm dâu T6 PVN – Muôn kiểu làm dâu T7 PVN – Muôn kiểu làm dâu T8 PVN – Muôn kiểu làm dâu T9 PVN – Muôn kiểu làm dâu T10 PVN – Muôn kiểu làm dâu T11/76
20:50:00  (30 phút) PTQ – Truyền thuyết Phượng Hoàng T4 PTQ – Truyền thuyết Phượng Hoàng T5 PTQ – Truyền thuyết Phượng Hoàng T6 PTQ – Truyền thuyết Phượng Hoàng T7 PTQ – Truyền thuyết Phượng Hoàng T8 ĐĐVQ PTQ – Truyền thuyết Phượng Hoàng T9/41
21:15 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T12 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T13 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T14 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T15 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T16 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T17 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T18/62
22:45 PTQ – Tam quốc cơ mật T48 PTQ – Tam quốc cơ mật T50 PTQ – Tam quốc cơ mật T52 PTQ – Tam quốc cơ mật T54/54 PTNK – Những kẻ mộng mơ T2 PTNK – Những kẻ mộng mơ T4 PTNK – Những kẻ mộng mơ T6
23:30 PTQ – Tam quốc cơ mật T49 PTQ – Tam quốc cơ mật T51 PTQ – Tam quốc cơ mật T53 PTNK – Những kẻ mộng mơ T1/161 PTNK – Những kẻ mộng mơ T3 PTNK – Những kẻ mộng mơ T5 PTNK – Những kẻ mộng mơ T7/161
0:30 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T6 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T7 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T8 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T9 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T10 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T11 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T12/20
1:30 PHK – Cơn bão trắng T8 PHK – Cơn bão trắng T9 PHK – Cơn bão trắng T10 PHK – Cơn bão trắng T11 PHK – Cơn bão trắng T12 PHK – Cơn bão trắng T13 PHK – Cơn bão trắng T14/30
2:15 PTQ – Truyền thuyết Phượng Hoàng T4 PTQ – Truyền thuyết Phượng Hoàng T5 PTQ – Truyền thuyết Phượng Hoàng T6 PTQ – Truyền thuyết Phượng Hoàng T7 PTQ – Truyền thuyết Phượng Hoàng T8 ĐĐVQ PTQ – Truyền thuyết Phượng Hoàng T9/41
3:00 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T26 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T27 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T28 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T29 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T30 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T31 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T32/50
4:15 PTQ – Già gân và mỹ nhân T10 PTQ – Già gân và mỹ nhân T11 PTQ – Già gân và mỹ nhân T12 PTQ – Già gân và mỹ nhân T13 PTQ – Già gân và mỹ nhân T14 PTQ – Già gân và mỹ nhân T15 PTQ – Già gân và mỹ nhân T16/45
  KHUNG GIỜ THỨ 2 27/02/2023 THỨ 3 28/02/2023 THỨ 4 01/03/2023 THỨ 5 02/03/2023 THỨ 6 03/03/2023 THỨ 7 04/03/2023 CHỦ NHẬT 05/03/2023
5:30 PVN – Muôn kiểu làm dâu T11 PVN – Muôn kiểu làm dâu T12 PVN – Muôn kiểu làm dâu T13 PVN – Muôn kiểu làm dâu T14 PVN – Muôn kiểu làm dâu T15 PVN – Muôn kiểu làm dâu T16 PVN – Muôn kiểu làm dâu T17/76
7:05 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T18 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T19 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T20 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T21 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T22 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T23 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T24/62
8:35 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T13 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T14 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T15 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T16 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T17 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T18 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T19/20
11:50 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T33 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T34 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T35 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T36 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T37 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T38 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T39/50
12:35 PHK – Cơn bão trắng T15 PHK – Cơn bão trắng T16 PHK – Cơn bão trắng T17 PHK – Cơn bão trắng T18 PHK – Cơn bão trắng T19 PHK – Cơn bão trắng T20 PHK – Cơn bão trắng T21/30
14:00 PTNK – Những kẻ mộng mơ T8 PTNK – Những kẻ mộng mơ T10 PTNK – Những kẻ mộng mơ T12 PTNK – Những kẻ mộng mơ T14 PTNK – Những kẻ mộng mơ T16 PTNK – Những kẻ mộng mơ T18 PTNK – Những kẻ mộng mơ T20
16:05 PTNK – Những kẻ mộng mơ T9 PTNK – Những kẻ mộng mơ T11 PTNK – Những kẻ mộng mơ T13 PTNK – Những kẻ mộng mơ T15 PTNK – Những kẻ mộng mơ T17 PTNK – Những kẻ mộng mơ T19 PTNK – Những kẻ mộng mơ T21/161
17:15 PTQ – Già gân và mỹ nhân T17 PTQ – Già gân và mỹ nhân T18 PTQ – Già gân và mỹ nhân T19 PTQ – Già gân và mỹ nhân T20 PTQ – Già gân và mỹ nhân T21 PTQ – Già gân và mỹ nhân T22 PTQ – Già gân và mỹ nhân T23/45
19:45 PVN – Muôn kiểu làm dâu T12 PVN – Muôn kiểu làm dâu T13 PVN – Muôn kiểu làm dâu T14 PVN – Muôn kiểu làm dâu T15 PVN – Muôn kiểu làm dâu T16 PVN – Muôn kiểu làm dâu T17 PVN – Muôn kiểu làm dâu T18/76
20:50:00  (30 phút) PTQ – Truyền thuyết Phượng Hoàng T10 PTQ – Truyền thuyết Phượng Hoàng T11 PTQ – Truyền thuyết Phượng Hoàng T12 PTQ – Truyền thuyết Phượng Hoàng T13 PTQ – Truyền thuyết Phượng Hoàng T14 ĐĐVQ PTQ – Truyền thuyết Phượng Hoàng T15/41
21:15 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T19 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T20 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T21 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T22 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T23 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T24 PTQ – Anh hùng tùy đường 5 T25/62
22:45 PTNK – Những kẻ mộng mơ T8 PTNK – Những kẻ mộng mơ T10 PTNK – Những kẻ mộng mơ T12 PTNK – Những kẻ mộng mơ T14 PTNK – Những kẻ mộng mơ T16 PTNK – Những kẻ mộng mơ T18 PTNK – Những kẻ mộng mơ T20
23:30 PTNK – Những kẻ mộng mơ T9 PTNK – Những kẻ mộng mơ T11 PTNK – Những kẻ mộng mơ T13 PTNK – Những kẻ mộng mơ T15 PTNK – Những kẻ mộng mơ T17 PTNK – Những kẻ mộng mơ T19 PTNK – Những kẻ mộng mơ T21/161
0:30 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T13 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T14 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T15 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T16 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T17 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T18 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T19/20
1:30 PHK – Cơn bão trắng T15 PHK – Cơn bão trắng T16 PHK – Cơn bão trắng T17 PHK – Cơn bão trắng T18 PHK – Cơn bão trắng T19 PHK – Cơn bão trắng T20 PHK – Cơn bão trắng T21/30
2:15 PTQ – Truyền thuyết Phượng Hoàng T4 PTQ – Truyền thuyết Phượng Hoàng T5 PTQ – Truyền thuyết Phượng Hoàng T6 PTQ – Truyền thuyết Phượng Hoàng T7 PTQ – Truyền thuyết Phượng Hoàng T8 ĐĐVQ PTQ – Truyền thuyết Phượng Hoàng T9/41
3:00 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T33 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T34 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T35 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T36 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T37 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T38 PTQ -Dành cả thanh xuận để yêu em T39/50
4:15 PTQ – Già gân và mỹ nhân T17 PTQ – Già gân và mỹ nhân T18 PTQ – Già gân và mỹ nhân T19 PTQ – Già gân và mỹ nhân T20 PTQ – Già gân và mỹ nhân T21 PTQ – Già gân và mỹ nhân T22 PTQ – Già gân và mỹ nhân T23/45