LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 2/2022

KHUNG GIỜ THỨ 2 31/01/2022 THỨ 3 01/02/2022 THỨ 4 02/02/2022 THỨ 5 03/02/2022 THỨ 6 04/02/2022 THỨ 7 05/02/2022 CHỦ NHẬT 06/02/2022
5:30 (PL 19:45) PTQ – Hồng tửu và giai nhân T39 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T40 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T41 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T42 (Hết) PHQ – Quý cô ưu tú T1 PHQ – Quý cô ưu tú T2
7:05 (PL 21:35) PTQ – Võ thập nương T21 PTQ – Võ thập nương  T22 PTQ – Võ thập nương  T23 PTQ – Võ thập nương  T24 PTQ – Võ thập nương  T25 PTQ – Võ thập nương  T26
8:35 PVN – Giọt nước của dòng sông T5 PVN – Giọt nước của dòng sông T6 PVN – Giọt nước của dòng sông T7 PVN – Giọt nước của dòng sông T8 PVN – Giọt nước của dòng sông T9 PVN – Giọt nước của dòng sông T10 PVN – Giọt nước của dòng sông T11 (Hết)
11:50 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T39 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T40 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T41 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T42 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T43 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T44 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T45 (Hết)
12:35 PTQ – Già gân và mỹ nhân T4 PTQ – Già gân và mỹ nhân T5 PTQ – Già gân và mỹ nhân T6 PTQ – Già gân và mỹ nhân T7 PTQ – Già gân và mỹ nhân T8 PTQ – Già gân và mỹ nhân T9 PTQ – Già gân và mỹ nhân T10
14:00 PVN – Gia đình hết sẩy T25 PVN – Gia đình hết sẩy T26 (Hết) PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T1 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T2 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T3 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T4
16:25 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T15 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T16 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T17 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T18 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T19 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T20 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T21
17:30 PHQ – Ngược dòng P1 T73 PHQ – Ngược dòng P1 T74 PHQ – Ngược dòng P1 T75 PHQ – Ngược dòng P1 T76 PHQ – Ngược dòng P1 T77 PHQ – Ngược dòng P1 T78 PHQ – Ngược dòng P1 T79
19:50 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T40 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T41 Văn nghệ Xuân PTQ – Hồng tửu và giai nhân T42 (Hết) PHQ – Quý cô ưu tú T1 PHQ – Quý cô ưu tú T2 PHQ – Quý cô ưu tú T3
20:50 PVN – Biệt đội tất tần tật T5 PVN – Biệt đội tất tần tật T6 Văn nghệ Xuân PVN – Biệt đội tất tần tật T7 PVN – Biệt đội tất tần tật T8 PVN – Biệt đội tất tần tật T9 PVN – Biệt đội tất tần tật T10
21:15 Chào xuân PTQ – Võ thập nương  T22 PTQ – Võ thập nương  T23 PTQ – Võ thập nương  T24 PTQ – Võ thập nương  T25 PTQ – Võ thập nương  T26 PTQ – Võ thập nương  T27
22:45 (PL 14:00) Chào xuân PVN – Gia đình hết sẩy T25 PVN – Gia đình hết sẩy T26 (Hết) PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T1 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T2 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T3 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T4
23:30 (PL 8:35) PVN – Giọt nước của dòng sông T5 PVN – Giọt nước của dòng sông T6 PVN – Giọt nước của dòng sông T7 PVN – Giọt nước của dòng sông T8 PVN – Giọt nước của dòng sông T9 PVN – Giọt nước của dòng sông T10 PVN – Giọt nước của dòng sông T11 (Hết)
0:30 (PL 16:25) PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T15 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T16 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T17 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T18 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T19 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T20 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T21
1:30  (PL17:30) PHQ – Ngược dòng P1 T73 PHQ – Ngược dòng P1 T74 PHQ – Ngược dòng P1 T75 PHQ – Ngược dòng P1 T76 PHQ – Ngược dòng P1 T77 PHQ – Ngược dòng P1 T78 PHQ – Ngược dòng P1 T79
2:15 (PL 20:50) PVN – Biệt đội tất tần tật T5 PVN – Biệt đội tất tần tật T6 Văn nghệ Xuân PVN – Biệt đội tất tần tật T7 PVN – Biệt đội tất tần tật T8 PVN – Biệt đội tất tần tật T9 PVN – Biệt đội tất tần tật T10
3:00 (PL 12:00) PTQ – Anh chàng bảo mẫu T39 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T40 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T41 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T42 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T43 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T44 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T45 (Hết)
4:15 (PL 12:45) PTQ – Già gân và mỹ nhân T4 PTQ – Già gân và mỹ nhân T5 PTQ – Già gân và mỹ nhân T6 PTQ – Già gân và mỹ nhân T7 PTQ – Già gân và mỹ nhân T8 PTQ – Già gân và mỹ nhân T9 PTQ – Già gân và mỹ nhân T10
KHUNG GIỜ THỨ 2 07/02/2022 THỨ 3 08/02/2022 THỨ 4 09/02/2022 THỨ 5 10/02/2022 THỨ 6 11/02/2022 THỨ 7 12/02/2022 CHỦ NHẬT 13/02/2022
5:30 (PL 19:45) PHQ – Quý cô ưu tú T4 PHQ – Quý cô ưu tú T5 PHQ – Quý cô ưu tú T6 PHQ – Quý cô ưu tú T7 PHQ – Quý cô ưu tú T8 PHQ – Quý cô ưu tú T9 PHQ – Quý cô ưu tú T10
7:05 (PL 21:35) PTQ – Võ thập nương  T27 PTQ – Võ thập nương  T28 PTQ – Võ thập nương  T29 PTQ – Võ thập nương  T30 PTQ – Võ thập nương  T31 PTQ – Võ thập nương  T32 PTQ – Võ thập nương  T33 (Hết)
8:35 PVN – Bến vạn hoa T1 PVN – Bến vạn hoa T2 (Hết) PVN – Tiếng quốc đêm mưa T1 PVN – Tiếng quốc đêm mưa T2 (Hết) PVN – Rặng trâm bầu T1 PVN – Rặng trâm bầu T2 PVN – Rặng trâm bầu T3 (Hết)
11:50 PHQ – Cuộc đời thứ hai T1 PHQ – Cuộc đời thứ hai T2 PHQ – Cuộc đời thứ hai T3 PHQ – Cuộc đời thứ hai T4 PHQ – Cuộc đời thứ hai T5 PHQ – Cuộc đời thứ hai T6 PHQ – Cuộc đời thứ hai T7
12:35 PTQ – Già gân và mỹ nhân T11 PTQ – Già gân và mỹ nhân T12 PTQ – Già gân và mỹ nhân T13 PTQ – Già gân và mỹ nhân T14 PTQ – Già gân và mỹ nhân T15 PTQ – Già gân và mỹ nhân T16 PTQ – Già gân và mỹ nhân T17
14:00 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T5 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T6 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T7 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T8 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T9 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T10 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T11
16:25 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T22 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T23 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T24 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T25 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T26 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T27 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T28
17:30 PHQ – Ngược dòng P1 T80 PHQ – Ngược dòng P1 T81 PHQ – Ngược dòng P1 T82 PHQ – Ngược dòng P1 T83 PHQ – Ngược dòng P1 T84 PHQ – Ngược dòng P1 T85 PHQ – Ngược dòng P1 T86
19:50 PHQ – Quý cô ưu tú T5 PHQ – Quý cô ưu tú T6 PHQ – Quý cô ưu tú T7 PHQ – Quý cô ưu tú T8 PHQ – Quý cô ưu tú T9 PHQ – Quý cô ưu tú T10 PHQ – Quý cô ưu tú T11
20:50 PVN – Biệt đội tất tần tật T11 PVN – Biệt đội tất tần tật T12 PVN – Biệt đội tất tần tật T13 PVN – Biệt đội tất tần tật T14 PVN – Biệt đội tất tần tật T15 PVN – Biệt đội tất tần tật T16 PVN – Biệt đội tất tần tật T17
21:15 PTQ – Võ thập nương  T28 PTQ – Võ thập nương  T29 PTQ – Võ thập nương  T30 PTQ – Võ thập nương  T31 PTQ – Võ thập nương  T32 PTQ – Võ thập nương  T33 (Hết) PTQ – Đệ nhất thiên hạ T1
22:45 (PL 14:00) PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T5 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T6 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T7 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T8 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T9 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T10 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T11
23:30 (PL 8:35) PVN – Bến vạn hoa T1 PVN – Bến vạn hoa T2 (Hết) PVN – Tiếng quốc đêm mưa T1 PVN – Tiếng quốc đêm mưa T2 (Hết) PVN – Rặng trâm bầu T1 PVN – Rặng trâm bầu T2 PVN – Rặng trâm bầu T3 (Hết)
0:30 (PL 16:25) PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T22 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T23 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T24 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T25 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T26 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T27 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T28
1:30  (PL17:30) PHQ – Ngược dòng P1 T80 PHQ – Ngược dòng P1 T81 PHQ – Ngược dòng P1 T82 PHQ – Ngược dòng P1 T83 PHQ – Ngược dòng P1 T84 PHQ – Ngược dòng P1 T85 PHQ – Ngược dòng P1 T86
2:15 (PL 20:50) PVN – Biệt đội tất tần tật T11 PVN – Biệt đội tất tần tật T12 PVN – Biệt đội tất tần tật T13 PVN – Biệt đội tất tần tật T14 PVN – Biệt đội tất tần tật T15 PVN – Biệt đội tất tần tật T16 PVN – Biệt đội tất tần tật T17
3:00 (PL 12:00) PHQ – Cuộc đời thứ hai T1 PHQ – Cuộc đời thứ hai T2 PHQ – Cuộc đời thứ hai T3 PHQ – Cuộc đời thứ hai T4 PHQ – Cuộc đời thứ hai T5 PHQ – Cuộc đời thứ hai T6 PHQ – Cuộc đời thứ hai T7
4:15 (PL 12:45) PTQ – Già gân và mỹ nhân T11 PTQ – Già gân và mỹ nhân T12 PTQ – Già gân và mỹ nhân T13 PTQ – Già gân và mỹ nhân T14 PTQ – Già gân và mỹ nhân T15 PTQ – Già gân và mỹ nhân T16 PTQ – Già gân và mỹ nhân T17
KHUNG GIỜ THỨ 2 14/02/2022 THỨ 3 15/02/2022 THỨ 4 16/02/2022 THỨ 5 17/02/2022 THỨ 6 18/02/2022 THỨ 7 19/02/2022 CHỦ NHẬT 20/02/2022
5:30 (PL 19:45) PHQ – Quý cô ưu tú T11 PHQ – Quý cô ưu tú T12 PHQ – Quý cô ưu tú T13 PHQ – Quý cô ưu tú T14 PHQ – Quý cô ưu tú T15 PHQ – Quý cô ưu tú T16 PHQ – Quý cô ưu tú T17
7:05 (PL 21:35) PTQ – Đệ nhất thiên hạ T1 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T2 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T3 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T4 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T5 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T6 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T7
8:35 PVN – Bản hùng ca bên sông T1 PVN – Bản hùng ca bên sông T2 (Hết) PVN – Pháo đài Tức Dụp T1 PVN – Pháo đài Tức Dụp T2 (Hết) PVN – Giọt nước của dòng sông T1 PVN – Giọt nước của dòng sông T2 PVN – Giọt nước của dòng sông T3
11:50 PHQ – Cuộc đời thứ hai T8 PHQ – Cuộc đời thứ hai T9 PHQ – Cuộc đời thứ hai T10 PHQ – Cuộc đời thứ hai T11 PHQ – Cuộc đời thứ hai T12 PHQ – Cuộc đời thứ hai T13 PHQ – Cuộc đời thứ hai T14
12:35 PTQ – Già gân và mỹ nhân T18 PTQ – Già gân và mỹ nhân T19 PTQ – Già gân và mỹ nhân T20 PTQ – Già gân và mỹ nhân T21 PTQ – Già gân và mỹ nhân T22 PTQ – Già gân và mỹ nhân T23 PTQ – Già gân và mỹ nhân T24
14:00 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T12 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T13 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T14 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T15 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T16 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T17 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T18
16:25 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T29 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T30 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T31 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T32 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T33 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T34 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T35
17:30 PHQ – Ngược dòng P1 T87 PHQ – Ngược dòng P1 T88 PHQ – Ngược dòng P1 T89 PHQ – Ngược dòng P1 T90 PHQ – Ngược dòng P1 T91 (Hết) PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T1 PHQ – Kẻ thù  từ quá khứ T2
19:50 PHQ – Quý cô ưu tú T12 PHQ – Quý cô ưu tú T13 PHQ – Quý cô ưu tú T14 PHQ – Quý cô ưu tú T15 PHQ – Quý cô ưu tú T16 PHQ – Quý cô ưu tú T17 PHQ – Quý cô ưu tú T18
20:50 PVN – Biệt đội tất tần tật T18 PVN – Biệt đội tất tần tật T19 PVN – Biệt đội tất tần tật T20 PVN – Biệt đội tất tần tật T21 PVN – Biệt đội tất tần tật T22 PVN – Biệt đội tất tần tật T23 PVN – Biệt đội tất tần tật T24
21:15 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T2 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T3 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T4 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T5 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T6 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T7 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T8
22:45 (PL 14:00) PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T12 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T13 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T14 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T15 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T16 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T17 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T18
23:30 (PL 8:35) PVN – Bản hùng ca bên sông T1 PVN – Bản hùng ca bên sông T2 (Hết) PVN – Pháo đài Tức Dụp T1 PVN – Pháo đài Tức Dụp T2 (Hết) PVN – Giọt nước của dòng sông T1 PVN – Giọt nước của dòng sông T2 PVN – Giọt nước của dòng sông T3
0:30 (PL 16:25) PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T29 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T30 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T31 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T32 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T33 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T34 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T35
1:30  (PL17:30) PHQ – Ngược dòng P1 T87 PHQ – Ngược dòng P1 T88 PHQ – Ngược dòng P1 T89 PHQ – Ngược dòng P1 T90 PHQ – Ngược dòng P1 T91 (Hết) PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T1 PHQ – Kẻ thù  từ quá khứ T2
2:15 (PL 20:50) PVN – Biệt đội tất tần tật T18 PVN – Biệt đội tất tần tật T19 PVN – Biệt đội tất tần tật T20 PVN – Biệt đội tất tần tật T21 PVN – Biệt đội tất tần tật T22 PVN – Biệt đội tất tần tật T23 PVN – Biệt đội tất tần tật T24
3:00 (PL 12:00) PHQ – Cuộc đời thứ hai T8 PHQ – Cuộc đời thứ hai T9 PHQ – Cuộc đời thứ hai T10 PHQ – Cuộc đời thứ hai T11 PHQ – Cuộc đời thứ hai T12 PHQ – Cuộc đời thứ hai T13 PHQ – Cuộc đời thứ hai T14
4:15 (PL 12:45) PTQ – Già gân và mỹ nhân T18 PTQ – Già gân và mỹ nhân T19 PTQ – Già gân và mỹ nhân T20 PTQ – Già gân và mỹ nhân T21 PTQ – Già gân và mỹ nhân T22 PTQ – Già gân và mỹ nhân T23 PTQ – Già gân và mỹ nhân T24
KHUNG GIỜ THỨ 2 21/02/2022 THỨ 3 22/02/2022 THỨ 4 23/02/2022 THỨ 5 24/02/2022 THỨ 6 25/02/2022 THỨ 7 26/02/2022 CHỦ NHẬT 27/02/2022
5:30 (PL 19:45) PHQ – Quý cô ưu tú T18 PHQ – Quý cô ưu tú T19 PHQ – Quý cô ưu tú T20 PHQ – Quý cô ưu tú T21 PHQ – Quý cô ưu tú T22 PHQ – Quý cô ưu tú T23 PHQ – Quý cô ưu tú T24
7:05 (PL 21:35) PTQ – Đệ nhất thiên hạ T8 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T9 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T10 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T11 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T12 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T13 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T14
8:35 PVN – Giọt nước của dòng sông T4 PVN – Giọt nước của dòng sông T5 PVN – Giọt nước của dòng sông T6 PVN – Giọt nước của dòng sông T7 PVN – Giọt nước của dòng sông T8 PVN – Giọt nước của dòng sông T9 PVN – Giọt nước của dòng sông T10
11:50 PHQ – Cuộc đời thứ hai T15 PHQ – Cuộc đời thứ hai T16 PHQ – Cuộc đời thứ hai T17 PHQ – Cuộc đời thứ hai T18 PHQ – Cuộc đời thứ hai T19 PHQ – Cuộc đời thứ hai T20 PHQ – Cuộc đời thứ hai T21
12:35 PTQ – Già gân và mỹ nhân T25 PTQ – Già gân và mỹ nhân T26 PTQ – Già gân và mỹ nhân T27 PTQ – Già gân và mỹ nhân T28 PTQ – Già gân và mỹ nhân T29 PTQ – Già gân và mỹ nhân T30 PTQ – Già gân và mỹ nhân T31
14:00 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T19 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T20 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T21 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T22 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T23 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T24 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T25
16:25 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T36 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T37 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T38 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T39 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T40 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T41 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T42
17:30 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T3 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T4 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T5 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T6 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T7 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T8 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T9
19:50 PHQ – Quý cô ưu tú T19 PHQ – Quý cô ưu tú T20 PHQ – Quý cô ưu tú T21 PHQ – Quý cô ưu tú T22 PHQ – Quý cô ưu tú T23 PHQ – Quý cô ưu tú T24 PHQ – Quý cô ưu tú T25
20:50 PVN – Biệt đội tất tần tật T25 PVN – Biệt đội tất tần tật T26 PVN – Biệt đội tất tần tật T27 PVN – Biệt đội tất tần tật T28 PVN – Biệt đội tất tần tật T29 PVN – Biệt đội tất tần tật T30 PVN – Biệt đội tất tần tật T31
21:15 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T9 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T10 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T11 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T12 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T13 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T14 PTQ – Đệ nhất thiên hạ T15
22:45 (PL 14:00) PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T19 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T20 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T21 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T22 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T23 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T24 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T25
23:30 (PL 8:35) PVN – Giọt nước của dòng sông T4 PVN – Giọt nước của dòng sông T5 PVN – Giọt nước của dòng sông T6 PVN – Giọt nước của dòng sông T7 PVN – Giọt nước của dòng sông T8 PVN – Giọt nước của dòng sông T9 PVN – Giọt nước của dòng sông T10
0:30 (PL 16:25) PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T36 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T37 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T38 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T39 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T40 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T41 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T42
1:30  (PL17:30) PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T3 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T4 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T5 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T6 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T7 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T8 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T9
2:15 (PL 20:50) PVN – Biệt đội tất tần tật T26 PVN – Biệt đội tất tần tật T27 PVN – Biệt đội tất tần tật T28 PVN – Biệt đội tất tần tật T29 PVN – Biệt đội tất tần tật T30 PVN – Biệt đội tất tần tật T31 PVN – Biệt đội tất tần tật T32
3:00 (PL 12:00) PHQ – Cuộc đời thứ hai T15 PHQ – Cuộc đời thứ hai T16 PHQ – Cuộc đời thứ hai T17 PHQ – Cuộc đời thứ hai T18 PHQ – Cuộc đời thứ hai T19 PHQ – Cuộc đời thứ hai T20 PHQ – Cuộc đời thứ hai T21
4:15 (PL 12:45) PTQ – Già gân và mỹ nhân T25 PTQ – Già gân và mỹ nhân T26 PTQ – Già gân và mỹ nhân T27 PTQ – Già gân và mỹ nhân T28 PTQ – Già gân và mỹ nhân T29 PTQ – Già gân và mỹ nhân T30 PTQ – Già gân và mỹ nhân T31