LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 12/2022

 KHUNG GIỜ THỨ 2 28/11/2022 THỨ 3 29/11/2022 THỨ 4 30/11/2022 THỨ 5 01/12/2022 THỨ 6 02/12/2022 THỨ 7 03/12/2022 CHỦ NHẬT 04/12/2022
5:30 (PL 19:45) PVN – Bờ bến lạ T11 PVN – Bờ bến lạ T12 PVN – Bờ bến lạ T13 PVN – Bờ bến lạ T14 PVN – Bờ bến lạ T15 PVN – Bờ bến lạ T16 PVN – Bờ bến lạ T17/38
7:05 (PL 21:35) PVN – Hạnh phúc muộn màng T18 PVN – Hạnh phúc muộn màng T19 PVN – Hạnh phúc muộn màng T20 PVN – Hạnh phúc muộn màng T21 PVN – Hạnh phúc muộn màng T22 PVN – Hạnh phúc muộn màng T23 PVN – Hạnh phúc muộn màng T24/44
8:35 PVN – Vòng tròn 12 số T21 PVN – Vòng tròn 12 số T22 PVN – Vòng tròn 12 số T23 PVN – Vòng tròn 12 số T24 PVN – Vòng tròn 12 số T25 PVN – Vòng tròn 12 số T26/54 BNN
11:50 PHQ – Thế giới hôn nhân T27 PHQ – Thế giới hôn nhân T28 PHQ – Thế giới hôn nhân T29 PHQ – Thế giới hôn nhân T30/30 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T1,2/44 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T3,4 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T5,6/44
12:35 PTQ – Yêu lại từ đầu T10 PTQ – Yêu lại từ đầu T11 PTQ – Yêu lại từ đầu T12 PTQ – Yêu lại từ đầu T13 PTQ – Yêu lại từ đầu T14 PTQ – Yêu lại từ đầu T15 PTQ – Yêu lại từ đầu T16/35
14:00 PVN – Vòng xoáy bạc T22 PVN – Vòng xoáy bạc T23 PVN – Vòng xoáy bạc T24 PVN – Vòng xoáy bạc T25 PVN – Vòng xoáy bạc T26 PVN – Vòng xoáy bạc T27 PVN – Vòng xoáy bạc T28/45
16:25 PVN-  Mắt lụa T16 PVN-  Mắt lụa T17 PVN-  Mắt lụa T18 PVN-  Mắt lụa T19 PVN-  Mắt lụa T20 PVN-  Mắt lụa T21 PVN-  Mắt lụa T22/37
17:30 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T15 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T16 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T17 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T18 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T19 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T20 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T21/40
19:50 PVN – Bờ bến lạ T12 PVN – Bờ bến lạ T14 PVN – Bờ bến lạ T15 PVN – Bờ bến lạ T16 PVN – Bờ bến lạ T17 PVN – Bờ bến lạ T18/38
20:50 PVN – Bóng tối rực rỡ T2 PVN – Bóng tối rực rỡ T3 PVN – Bóng tối rực rỡ T4 PVN – Bóng tối rực rỡ T5 PVN – Bóng tối rực rỡ T6 ĐĐVQ PVN – Bóng tối rực rỡ T7/38
21:15 PVN – Hạnh phúc muộn màng T18 PVN – Hạnh phúc muộn màng T19 PVN – Hạnh phúc muộn màng T20 PVN – Hạnh phúc muộn màng T21 PVN – Hạnh phúc muộn màng T22 PVN – Hạnh phúc muộn màng T23 PVN – Hạnh phúc muộn màng T24/44
22:45 (PL 14:00) PVN – Vòng xoáy bạc T22 PVN – Vòng xoáy bạc T23 PVN – Vòng xoáy bạc T24 PVN – Vòng xoáy bạc T25 PVN – Vòng xoáy bạc T26 PVN – Vòng xoáy bạc T27 PVN – Vòng xoáy bạc T28/45
23:30 (PL 8:35) PVN – Vòng tròn 12 số T21 PVN – Vòng tròn 12 số T22 PVN – Vòng tròn 12 số T23 PVN – Vòng tròn 12 số T24 PVN – Vòng tròn 12 số T25 PVN – Vòng tròn 12 số T26/54 BNN
0:30 (PL 16:25) PVN-  Mắt lụa T16 PVN-  Mắt lụa T17 PVN-  Mắt lụa T18 PVN-  Mắt lụa T19 PVN-  Mắt lụa T20 PVN-  Mắt lụa T21 PVN-  Mắt lụa T22/37
1:30  (PL17:30) PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T15 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T16 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T17 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T18 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T19 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T20 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T21/40
2:15 (PL 20:50) PVN – Bóng tối rực rỡ T2 PVN – Bóng tối rực rỡ T3 PVN – Bóng tối rực rỡ T4 PVN – Bóng tối rực rỡ T5 PVN – Bóng tối rực rỡ T6 ĐĐVQ PVN – Bóng tối rực rỡ T7/38
3:15 PHQ – Thế giới hôn nhân T27 PHQ – Thế giới hôn nhân T28 PHQ – Thế giới hôn nhân T29 PHQ – Thế giới hôn nhân T30/30 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T1,2/44 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T3,4 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T5,6/44
4:00 PTQ – Yêu lại từ đầu T9 PTQ – Yêu lại từ đầu T10 PTQ – Yêu lại từ đầu T11 PTQ – Yêu lại từ đầu T12 PTQ – Yêu lại từ đầu T13 PTQ – Yêu lại từ đầu T14 PTQ – Yêu lại từ đầu T15/35
KHUNG GIỜ THỨ 2 05/12/2022 THỨ 3 06/12/2022 THỨ 4 07/12/2022 THỨ 5 08/12/2022 THỨ 6 09/12/2022 THỨ 7 10/12/2022 CHỦ NHẬT 11/12/2022
5:30 (PL 19:45) PVN – Bờ bến lạ T18 PVN – Bờ bến lạ T19 PVN – Bờ bến lạ T20 PVN – Bờ bến lạ T21 PVN – Bờ bến lạ T22 PVN – Bờ bến lạ T23 PVN – Bờ bến lạ T24/38
7:05 (PL 21:35) PVN – Hạnh phúc muộn màng T25 PVN – Hạnh phúc muộn màng T26 PVN – Hạnh phúc muộn màng T27 PVN – Hạnh phúc muộn màng T28 PVN – Hạnh phúc muộn màng T29 PVN – Hạnh phúc muộn màng T30 PVN – Hạnh phúc muộn màng T31/44
8:35 PVN – Vòng tròn 12 số T27 PVN – Vòng tròn 12 số T28 PVN – Vòng tròn 12 số T29 PVN – Vòng tròn 12 số T30 PVN – Vòng tròn 12 số T31 PVN – Vòng tròn 12 số T32 PVN – Vòng tròn 12 số T33/54
11:50 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T7,8 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T9,10 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T11,12 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T13,14 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T15,16 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T17,18 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T19,20,/44
12:35 PTQ – Yêu lại từ đầu T17 PTQ – Yêu lại từ đầu T18 PTQ – Yêu lại từ đầu T19 PTQ – Yêu lại từ đầu T20 PTQ – Yêu lại từ đầu T21 PTQ – Yêu lại từ đầu T22 PTQ – Yêu lại từ đầu T23/35
14:00 PVN – Vòng xoáy bạc T29 PVN – Vòng xoáy bạc T30 PVN – Vòng xoáy bạc T31 PVN – Vòng xoáy bạc T32 PVN – Vòng xoáy bạc T33 PVN – Vòng xoáy bạc T34 PVN – Vòng xoáy bạc T35/45
16:25 PVN-  Mắt lụa T23 PVN-  Mắt lụa T24 PVN-  Mắt lụa T25 PVN-  Mắt lụa T26 PVN-  Mắt lụa T27 PVN-  Mắt lụa T28 PVN-  Mắt lụa T29/37
17:30 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T22 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T23 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T24 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T25 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T26 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T27 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T28/40
19:50 PVN – Bờ bến lạ T19 PVN – Bờ bến lạ T20 PVN – Bờ bến lạ T21 PVN – Bờ bến lạ T22 PVN – Bờ bến lạ T23 PVN – Bờ bến lạ T24 PVN – Bờ bến lạ T25/38
20:50 PVN – Bóng tối rực rỡ T8 PVN – Bóng tối rực rỡ T9 PVN – Bóng tối rực rỡ T10 PVN – Bóng tối rực rỡ T11 PVN – Bóng tối rực rỡ T12 ĐĐVQ PVN – Bóng tối rực rỡ T13/38
21:15 PVN – Hạnh phúc muộn màng T26 PVN – Hạnh phúc muộn màng T27 PVN – Hạnh phúc muộn màng T28 PVN – Hạnh phúc muộn màng T29 PVN – Hạnh phúc muộn màng T30 PVN – Hạnh phúc muộn màng T31 PVN – Hạnh phúc muộn màng T32/44
22:45 (PL 14:00) PVN – Vòng xoáy bạc T29 PVN – Vòng xoáy bạc T30 PVN – Vòng xoáy bạc T31 PVN – Vòng xoáy bạc T32 PVN – Vòng xoáy bạc T33 PVN – Vòng xoáy bạc T34 PVN – Vòng xoáy bạc T35/45
23:30 (PL 8:35) PVN – Vòng tròn 12 số T27 PVN – Vòng tròn 12 số T28 PVN – Vòng tròn 12 số T29 PVN – Vòng tròn 12 số T30 PVN – Vòng tròn 12 số T31 PVN – Vòng tròn 12 số T32 PVN – Vòng tròn 12 số T33/54
0:30 (PL 16:25) PVN-  Mắt lụa T23 PVN-  Mắt lụa T24 PVN-  Mắt lụa T25 PVN-  Mắt lụa T26 PVN-  Mắt lụa T27 PVN-  Mắt lụa T28 PVN-  Mắt lụa T29/37
1:30  (PL17:30) PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T22 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T23 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T24 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T25 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T26 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T27 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T28/40
2:15 (PL 20:50) PVN – Bóng tối rực rỡ T8 PVN – Bóng tối rực rỡ T9 PVN – Bóng tối rực rỡ T10 PVN – Bóng tối rực rỡ T11 PVN – Bóng tối rực rỡ T12 ĐĐVQ PVN – Bóng tối rực rỡ T13/38
3:15 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T7,8 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T9,10 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T11,12 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T13,14 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T15,16 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T17,18 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T19,20,/44
4:00 PTQ – Yêu lại từ đầu T17 PTQ – Yêu lại từ đầu T18 PTQ – Yêu lại từ đầu T19 PTQ – Yêu lại từ đầu T20 PTQ – Yêu lại từ đầu T21 PTQ – Yêu lại từ đầu T22 PTQ – Yêu lại từ đầu T23/35
KHUNG GIỜ THỨ 2 12/12/2022 THỨ 3 13/12/2022 THỨ 4 14/12/2022 THỨ 5 15/12/2022 THỨ 6 16/12/2022 THỨ 7 17/12/2022 CHỦ NHẬT 18/12/2022
5:30 (PL 19:45) PVN – Bờ bến lạ T25 PVN – Bờ bến lạ T26 PVN – Bờ bến lạ T27 PVN – Bờ bến lạ T28 PVN – Bờ bến lạ T29 PVN – Bờ bến lạ T30 PVN – Bờ bến lạ T31/38
7:05 (PL 21:35) PVN – Hạnh phúc muộn màng T32 PVN – Hạnh phúc muộn màng T33 PVN – Hạnh phúc muộn màng T34 PVN – Hạnh phúc muộn màng T35 PVN – Hạnh phúc muộn màng T36 PVN – Hạnh phúc muộn màng T37 PVN – Hạnh phúc muộn màng T38/44
8:35 PVN – Vòng tròn 12 số T35 PVN – Vòng tròn 12 số T36 PVN – Vòng tròn 12 số T37 PVN – Vòng tròn 12 số T38 PVN – Vòng tròn 12 số T39 PVN – Vòng tròn 12 số T40 PVN – Vòng tròn 12 số T41/54
11:50 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T21,22 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T23,24 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T25,26 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T27,28 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T29,30 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T31,32 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T33,34/44
12:35 PTQ – Yêu lại từ đầu T24 PTQ – Yêu lại từ đầu T25 PTQ – Yêu lại từ đầu T26 PTQ – Yêu lại từ đầu T27 PTQ – Yêu lại từ đầu T28 PTQ – Yêu lại từ đầu T29 PTQ – Yêu lại từ đầu T30/35
14:00 PVN – Vòng xoáy bạc T36 PVN – Vòng xoáy bạc T37 PVN – Vòng xoáy bạc T38 PVN – Vòng xoáy bạc T39 PVN – Vòng xoáy bạc T40 PVN – Vòng xoáy bạc T41 PVN – Vòng xoáy bạc T42/45
16:25 PVN-  Mắt lụa T30 PVN-  Mắt lụa T31 PVN-  Mắt lụa T32 PVN-  Mắt lụa T33 PVN-  Mắt lụa T34 PVN-  Mắt lụa T35 PVN-  Mắt lụa T36/37
17:30 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T29 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T30 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T31 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T32 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T33 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T34 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T35/40
19:50 PVN – Bờ bến lạ T26 PVN – Bờ bến lạ T27 PVN – Bờ bến lạ T28 PVN – Bờ bến lạ T29 PVN – Bờ bến lạ T30 PVN – Bờ bến lạ T31 PVN – Bờ bến lạ T32/38
20:50 PVN – Bóng tối rực rỡ T14 PVN – Bóng tối rực rỡ T15 PVN – Bóng tối rực rỡ T16 PVN – Bóng tối rực rỡ T17 PVN – Bóng tối rực rỡ T18 ĐĐVQ PVN – Bóng tối rực rỡ T19/38
21:15 PVN – Hạnh phúc muộn màng T33 PVN – Hạnh phúc muộn màng T34 PVN – Hạnh phúc muộn màng T35 PVN – Hạnh phúc muộn màng T36 PVN – Hạnh phúc muộn màng T37 PVN – Hạnh phúc muộn màng T38 PVN – Hạnh phúc muộn màng T39/44
22:45 (PL 14:00) PVN – Vòng xoáy bạc T36 PVN – Vòng xoáy bạc T37 PVN – Vòng xoáy bạc T38 PVN – Vòng xoáy bạc T39 PVN – Vòng xoáy bạc T40 PVN – Vòng xoáy bạc T41 PVN – Vòng xoáy bạc T42/45
23:30 (PL 8:35) PVN – Vòng tròn 12 số T35 PVN – Vòng tròn 12 số T36 PVN – Vòng tròn 12 số T37 PVN – Vòng tròn 12 số T38 PVN – Vòng tròn 12 số T39 PVN – Vòng tròn 12 số T40 PVN – Vòng tròn 12 số T41/54
0:30 (PL 16:25) PVN-  Mắt lụa T30 PVN-  Mắt lụa T31 PVN-  Mắt lụa T32 PVN-  Mắt lụa T33 PVN-  Mắt lụa T34 PVN-  Mắt lụa T35 PVN-  Mắt lụa T36/37
1:30  (PL17:30) PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T29 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T30 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T31 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T32 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T33 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T34 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T35/40
2:15 (PL 20:50) PVN – Bóng tối rực rỡ T14 PVN – Bóng tối rực rỡ T15 PVN – Bóng tối rực rỡ T16 PVN – Bóng tối rực rỡ T17 PVN – Bóng tối rực rỡ T18 ĐĐVQ PVN – Bóng tối rực rỡ T19/38
3:15 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T21,22 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T23,24 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T25,26 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T27,28 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T29,30 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T31,32 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T33,34/44
4:00 PTQ – Yêu lại từ đầu T24 PTQ – Yêu lại từ đầu T25 PTQ – Yêu lại từ đầu T26 PTQ – Yêu lại từ đầu T27 PTQ – Yêu lại từ đầu T28 PTQ – Yêu lại từ đầu T29 PTQ – Yêu lại từ đầu T30/35
 KHUNG GIỜ THỨ 2 19/12/2022 THỨ 3 20/12/2022 THỨ 4 21/12/2022 THỨ 5 22/12/2022 THỨ 6 23/12/2022 THỨ 7 24/12/2022 CHỦ NHẬT 25/12/2022
5:30 (PL 19:45) PVN – Bờ bến lạ T32 PVN – Bờ bến lạ T33 PVN – Bờ bến lạ T34 PVN – Bờ bến lạ T35 PVN – Bờ bến lạ T36 PVN – Bờ bến lạ T37 PVN – Bờ bến lạ T38/38
7:05 (PL 21:35) PVN – Hạnh phúc muộn màng T39 PVN – Hạnh phúc muộn màng T40 PVN – Hạnh phúc muộn màng T41 PVN – Hạnh phúc muộn màng T42 PVN – Hạnh phúc muộn màng T43 PVN – Hạnh phúc muộn màng T44/44 PVN – Bản hùng ca bên sông T1
8:35 PVN – Vòng tròn 12 số T42 PVN – Vòng tròn 12 số T43 PVN – Vòng tròn 12 số T44 PVN – Vòng tròn 12 số T45 PVN – Vòng tròn 12 số T46 PVN – Vòng tròn 12 số T47 PVN – Vòng tròn 12 số T48/54
11:50 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T35,36 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T37,38 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T39,40 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T41,42 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T43,44/44 PTQ – Kiếm vương triều T1/34 PTQ – Kiếm vương triều T2/34
12:35 PTQ – Yêu lại từ đầu T31 PTQ – Yêu lại từ đầu T32 PTQ – Yêu lại từ đầu T33 PTQ – Yêu lại từ đầu T34 PTQ – Yêu lại từ đầu T35/35 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T1/49 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T2/49
14:00 PVN – Vòng xoáy bạc T43 PVN – Vòng xoáy bạc T44 PVN – Vòng xoáy bạc T45/45 PTQ – Quyền lực vương triều T21/62 PTQ – Quyền lực vương triều T23 PTQ – Quyền lực vương triều T25 PTQ – Quyền lực vương triều T27/62
16:25 PVN-  Mắt lụa T37/37 PVN – Pháo đài Tức Dụp T1 PVN – Pháo đài Tức Dụp T2 (Hết) PTQ – Quyền lực vương triều T22 PTQ – Quyền lực vương triều T24 PTQ – Quyền lực vương triều T26 PTQ – Quyền lực vương triều T28/62
17:30 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T36 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T37 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T38 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T39 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T40/40 PVN – Rặng trâm bầu T1 PVN – Rặng trâm bầu T2/3
19:50 PVN – Bờ bến lạ T33 PVN – Bờ bến lạ T34 PVN – Bờ bến lạ T35 PVN – Bờ bến lạ T36 PVN – Bờ bến lạ T37 PVN – Bờ bến lạ T38/38 Nhất gia bách truyện 1,2,3,4
20:50 PVN – Bóng tối rực rỡ T20 PVN – Bóng tối rực rỡ T21 PVN – Bóng tối rực rỡ T22 PVN – Bóng tối rực rỡ T23 PVN – Bóng tối rực rỡ T24 ĐĐVQ PVN – Bóng tối rực rỡ T26/38
21:15 PVN – Hạnh phúc muộn màng T40 PVN – Hạnh phúc muộn màng T41 PVN – Hạnh phúc muộn màng T42 PVN – Hạnh phúc muộn màng T43 PVN – Hạnh phúc muộn màng T44/44 PVN – Bóng tối rực rỡ T25 PVN – Bóng tối rực rỡ T27/38
22:45 (PL 14:00) PVN – Vòng xoáy bạc T43 PVN – Vòng xoáy bạc T44 PVN – Vòng xoáy bạc T45/45 PTQ – Quyền lực vương triều T21/62 PTQ – Quyền lực vương triều T23 PTQ – Quyền lực vương triều T25 PTQ – Quyền lực vương triều T27/62
23:30 (PL 8:35) PVN – Vòng tròn 12 số T42 PVN – Vòng tròn 12 số T43 PVN – Vòng tròn 12 số T44 PVN – Vòng tròn 12 số T45 PVN – Vòng tròn 12 số T46 PVN – Vòng tròn 12 số T47 PVN – Vòng tròn 12 số T48/54
0:30 (PL 16:25) PVN-  Mắt lụa T37/37 PVN – Pháo đài Tức Dụp T1 PVN – Pháo đài Tức Dụp T2 (Hết) PTQ – Quyền lực vương triều T22 PTQ – Quyền lực vương triều T24 PTQ – Quyền lực vương triều T26 PTQ – Quyền lực vương triều T28/62
1:30  (PL17:30) PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T36 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T37 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T38 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T39 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T40/40 PVN – Rặng trâm bầu T1 PVN – Rặng trâm bầu T2/3
2:15 (PL 20:50) PVN – Bóng tối rực rỡ T20 PVN – Bóng tối rực rỡ T21 PVN – Bóng tối rực rỡ T22 PVN – Bóng tối rực rỡ T23 PVN – Bóng tối rực rỡ T24 ĐĐVQ PVN – Bóng tối rực rỡ T25/38
3:00 (PL 12:00) PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T35,36 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T37,38 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T39,40 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T41,42 PHQ – Khi hoa tình yêu lại nở T43,44/44 PTQ – Kiếm vương triều T1/34 PTQ – Kiếm vương triều T2/34
4:15 (PL 12:45) PTQ – Yêu lại từ đầu T31 PTQ – Yêu lại từ đầu T32 PTQ – Yêu lại từ đầu T33 PTQ – Yêu lại từ đầu T34 PTQ – Yêu lại từ đầu T35/35 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T1/49 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T2/49
 KHUNG GIỜ THỨ 2 26/12/2022 THỨ 3 27/12/2022 THỨ 4 28/12/2022 THỨ 5 29/12/2022 THỨ 6 30/12/2022 THỨ 7 31/12/2022 CHỦ NHẬT 01/01/2023
5:30 (PL 19:45) Nhất gia bách truyện 1,2,3,4/207 Nhất gia bách truyện 5,6,7,8 Nhất gia bách truyện 9,10,11,12 Nhất gia bách truyện 13,14,15,16 Nhất gia bách truyện 17,18,19,20 Nhất gia bách truyện 21,22,23,24 Nhất gia bách truyện 25,26,27,28/207
7:05 (PL 21:35) PVN – Bản hùng ca bên sông T2 (Hết) PVN – Pháo đài Tức Dụp T1 PVN – Pháo đài Tức Dụp T2 (Hết) PVN – Tiếng quốc đêm mưa T1 PVN – Tiếng quốc đêm mưa T2/2 PVN – Bến vạn hoa T1 PVN – Bến vạn hoa T2/2
8:35 PVN – Vòng tròn 12 số T49 PVN – Vòng tròn 12 số T50 PVN – Vòng tròn 12 số T51 PVN – Vòng tròn 12 số T52 PVN – Vòng tròn 12 số T53 PVN – Vòng tròn 12 số T54/54 PTQ – Hậu cung như ý truyện 67/87
11:50 PTQ – Kiếm vương triều T3 PTQ – Kiếm vương triều T4 PTQ – Kiếm vương triều T5 PTQ – Kiếm vương triều T6 PTQ – Kiếm vương triều T7 PTQ – Kiếm vương triều T8 PTQ – Kiếm vương triều T9/34
12:35 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T3 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T4 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T5 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T6 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T7 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T8 PVN – Ruby máu T1/40
14:00 PTQ – Quyền lực vương triều T29 PTQ – Quyền lực vương triều T31 PTQ – Quyền lực vương triều T33 PTQ – Quyền lực vương triều T35 PTQ – Quyền lực vương triều T37 PTQ – Quyền lực vương triều T39 PTQ – Quyền lực vương triều T41
16:25 PTQ – Quyền lực vương triều T30 PTQ – Quyền lực vương triều T32 PTQ – Quyền lực vương triều T34 PTQ – Quyền lực vương triều T36 PTQ – Quyền lực vương triều T38 PTQ – Quyền lực vương triều T40 PTQ – Quyền lực vương triều T42/62
17:15 PVN – Rặng trâm bầu T3/3 PVN – Tiếng quốc đêm mưa T1 PVN – Tiếng quốc đêm mưa T2/2 PVN – Bức tranh để lại PVN – Bến vạn hoa T1 PVN – Bến vạn hoa T2/2 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T9/49
19:50 Nhất gia bách truyện 5,6,7,8 Nhất gia bách truyện 9,10,11,12 Nhất gia bách truyện 13,14,15,16 Nhất gia bách truyện 17,18,19,20 Nhất gia bách truyện 21,22,23,24 Nhất gia bách truyện 25,26,27,28 Nhất gia bách truyện 29,30,31,32/207
8:50:00 PM (30 phút) PVN – Bóng tối rực rỡ T28 PVN – Bóng tối rực rỡ T30 PVN – Bóng tối rực rỡ T32 PVN – Bóng tối rực rỡ T34 PVN – Bóng tối rực rỡ T36 ĐĐVQ PVN – Làm rễ mười xuân T1/40
21:15 PVN – Bóng tối rực rỡ T29 PVN – Bóng tối rực rỡ T31 PVN – Bóng tối rực rỡ T33 PVN – Bóng tối rực rỡ T35 PVN – Bóng tối rực rỡ T37 PVN – Bóng tối rực rỡ T38/38 Phim SG Today
22:45 (PL 14:00) PTQ – Quyền lực vương triều T29 PTQ – Quyền lực vương triều T31 PTQ – Quyền lực vương triều T33 PTQ – Quyền lực vương triều T35 PTQ – Quyền lực vương triều T37 PTQ – Quyền lực vương triều T39 PTQ – Quyền lực vương triều T41/62
23:30 (PL 8:35) PVN – Vòng tròn 12 số T49 PVN – Vòng tròn 12 số T50 PVN – Vòng tròn 12 số T51 PVN – Vòng tròn 12 số T52 PVN – Vòng tròn 12 số T53 PVN – Vòng tròn 12 số T54/54 PTQ – Hậu cung như ý truyện 67/87
0:30 (PL 16:25) PTQ – Quyền lực vương triều T30 PTQ – Quyền lực vương triều T32 PTQ – Quyền lực vương triều T34 PTQ – Quyền lực vương triều T36 PTQ – Quyền lực vương triều T38 PTQ – Quyền lực vương triều T40 PTQ – Quyền lực vương triều T42/62
1:30  (PL17:30) PVN – Rặng trâm bầu T3/3 PVN – Tiếng quốc đêm mưa T1 PVN – Tiếng quốc đêm mưa T2/2 PVN – Bức tranh để lại PVN – Bến vạn hoa T1 PVN – Bến vạn hoa T2/2 PVN – Ruby máu T1/40
2:15 (PL 20:50) (30 phút) PVN – Bóng tối rực rỡ T20 PVN – Bóng tối rực rỡ T21 PVN – Bóng tối rực rỡ T22 PVN – Bóng tối rực rỡ T23 PVN – Bóng tối rực rỡ T24 ĐĐVQ PVN – Bóng tối rực rỡ T25/38
3:00 (PL 12:00) PTQ – Kiếm vương triều T3 PTQ – Kiếm vương triều T4 PTQ – Kiếm vương triều T5 PTQ – Kiếm vương triều T6 PTQ – Kiếm vương triều T7 PTQ – Kiếm vương triều T8 PTQ – Kiếm vương triều T9/34
4:15 (PL 12:45) PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T3 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T4 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T5 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T6 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T7 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T8 PTQ – Bên tóc mai không phải hải đường hồng T9/49