LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 1/2022

KHUNG GIỜ  THỨ 2 03/01/2022 THỨ 3 04/01/2022 THỨ 4 05/01/2022 THỨ 5 06/01/2022 THỨ 6 07/01/2022  THỨ 7 08/01/2022  CHỦ NHẬT 09/01/2022
5:30 (PL 19:45) PTQ – Hồng tửu và giai nhân T11 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T12 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T13 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T14 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T15 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T16 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T17
7:05 (PL 21:35) PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T68 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T69 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T70 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T71 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T72 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T73 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T74 (Hết)
8:35 PVN – Bàn hùng ca bên sông T1 PVN – Bàn hùng ca bên sông T2 (Hết) PVN – Giọt nước của dòng sông T1 PVN – Giọt nước của dòng sông T2 PVN – Giọt nước của dòng sông T3 PVN – Giọt nước của dòng sông T4 PVN – Giọt nước của dòng sông T5
12:00 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T11 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T12 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T13 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T14 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T15 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T16 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T17
12:45 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T14 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T15 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T16 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T17 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T18 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T19 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T20
14:00 PTQ – Thiên long bát bộ T29 PTQ – Thiên long bát bộ T31 PTQ – Thiên long bát bộ T33 PTQ – Thiên long bát bộ T35 PTQ – Thiên long bát bộ T37 PTQ – Thiên long bát bộ T39 PVN – Gia đình hết sẩy T4
16:25 PTQ – Thiên long bát bộ T30 PTQ – Thiên long bát bộ T32 PTQ – Thiên long bát bộ T34 PTQ – Thiên long bát bộ T36 PTQ – Thiên long bát bộ T38 PTQ – Thiên long bát bộ T40 (Hết) PTQ – Phù dao hoàng hậu T59
17:30 PHQ – Ngược dòng P1 T45 PHQ – Ngược dòng P1 T46 PHQ – Ngược dòng P1 T47 PHQ – Ngược dòng P1 T48 PHQ – Ngược dòng P1 T49 PHQ – Ngược dòng P1 T50 PHQ – Ngược dòng P1 T51
19:48 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T12 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T13 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T14 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T15 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T16 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T17 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T18
20:50 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T13 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T14 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T15 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T16 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T17 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T18 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T19
21:35 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T69 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T70 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T71 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T72 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T73 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T74 (Hết) PTQ – Võ thập nương T1
22:45 (PL 14:00) PTQ – Thiên long bát bộ T29 PTQ – Thiên long bát bộ T31 PTQ – Thiên long bát bộ T33 PTQ – Thiên long bát bộ T35 PTQ – Thiên long bát bộ T37 PTQ – Thiên long bát bộ T39 PVN – Gia đình hết sẩy T4
23:30 (PL 8:35) PVN – Bàn hùng ca bên sông T1 PVN – Bàn hùng ca bên sông T2 (Hết) PVN – Giọt nước của dòng sông T1 PVN – Giọt nước của dòng sông T2 PVN – Giọt nước của dòng sông T3 PVN – Giọt nước của dòng sông T4 PVN – Giọt nước của dòng sông T5
0:30 (PL 16:25) PTQ – Thiên long bát bộ T30 PTQ – Thiên long bát bộ T32 PTQ – Thiên long bát bộ T34 PTQ – Thiên long bát bộ T36 PTQ – Thiên long bát bộ T38 PTQ – Thiên long bát bộ T40 (Hết) PTQ – Phù dao hoàng hậu T59
1:30  (PL17:30) PHQ – Ngược dòng P1 T45 PHQ – Ngược dòng P1 T46 PHQ – Ngược dòng P1 T47 PHQ – Ngược dòng P1 T48 PHQ – Ngược dòng P1 T49 PHQ – Ngược dòng P1 T50 PHQ – Ngược dòng P1 T51
2:15 (PL 20:50) PVN – Em chưa muốn lấy chồng T13 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T14 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T15 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T16 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T17 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T18 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T19
3:30 (PL 12:00) PTQ – Anh chàng bảo mẫu T11 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T12 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T13 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T14 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T15 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T16 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T17
4:15 (PL 12:45) PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T14 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T15 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T16 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T17 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T18 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T19 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T20
KHUNG GIỜ  THỨ 2 10/01/2022 THỨ 3 11/01/2022 THỨ 4 12/01/2022 THỨ 5 13/01/2022 THỨ 6 14/01/2022  THỨ 7 15/01/2022  CHỦ NHẬT 16/01/2022
5:30 (PL 19:45) PTQ – Hồng tửu và giai nhân T18 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T19 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T20 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T21 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T22 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T23 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T24
7:05 (PL 21:35) PTQ – Võ thập nương T1 PTQ – Võ thập nương T2 PTQ – Võ thập nương T3 PTQ – Võ thập nương T4 PTQ – Võ thập nương T5 PTQ – Võ thập nương T6 PTQ – Võ thập nương T7
8:35 PVN – Giọt nước của dòng sông T6 PVN – Giọt nước của dòng sông T7 PVN – Giọt nước của dòng sông T8 PVN – Giọt nước của dòng sông T9 PVN – Giọt nước của dòng sông T10 PVN – Giọt nước của dòng sông T11 (Hết) PVN – Pháo đài Tức Dụp T1
12:00 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T18 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T19 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T20 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T21 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T22 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T23 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T24
12:45 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T21 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T22 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T23 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T24 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T25 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T26 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T27
14:00 PVN – Gia đình hết sẩy T5 PVN – Gia đình hết sẩy T6 PVN – Gia đình hết sẩy T7 PVN – Gia đình hết sẩy T8 PVN – Gia đình hết sẩy T9 PVN – Gia đình hết sẩy T10 THTT
16:25 PTQ – Phù dao hoàng hậu T60 PTQ – Phù dao hoàng hậu T61 PTQ – Phù dao hoàng hậu T62 PTQ – Phù dao hoàng hậu T63 PTQ – Phù dao hoàng hậu T64 PTQ – Phù dao hoàng hậu T65 PTQ – Phù dao hoàng hậu T66 (Hết)
17:30 PHQ – Ngược dòng P1 T52 PHQ – Ngược dòng P1 T53 PHQ – Ngược dòng P1 T54 PHQ – Ngược dòng P1 T55 PHQ – Ngược dòng P1 T56 PHQ – Ngược dòng P1 T57 PHQ – Ngược dòng P1 T58
19:48 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T19 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T20 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T21 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T22 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T23 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T24 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T25
20:50 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T20 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T21 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T22 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T23 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T24 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T25 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T26
21:15 PTQ – Võ thập nương T2 PTQ – Võ thập nương T3 PTQ – Võ thập nương T4 PTQ – Võ thập nương T5 PTQ – Võ thập nương T6 PTQ – Võ thập nương T7 PTQ – Võ thập nương T8
22:45 (PL 14:00) PVN – Gia đình hết sẩy T5 PVN – Gia đình hết sẩy T6 PVN – Gia đình hết sẩy T7 PVN – Gia đình hết sẩy T8 PVN – Gia đình hết sẩy T9 PVN – Gia đình hết sẩy T10 THTT
23:30 (PL 8:35) PVN – Giọt nước của dòng sông T6 PVN – Giọt nước của dòng sông T7 PVN – Giọt nước của dòng sông T8 PVN – Giọt nước của dòng sông T9 PVN – Giọt nước của dòng sông T10 PVN – Giọt nước của dòng sông T11 (Hết) PVN – Pháo đài Tức Dụp T1
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phù dao hoàng hậu T60 PTQ – Phù dao hoàng hậu T61 PTQ – Phù dao hoàng hậu T62 PTQ – Phù dao hoàng hậu T63 PTQ – Phù dao hoàng hậu T64 PTQ – Phù dao hoàng hậu T65 PTQ – Phù dao hoàng hậu T66 (Hết)
1:30  (PL17:30) PHQ – Ngược dòng P1 T52 PHQ – Ngược dòng P1 T53 PHQ – Ngược dòng P1 T54 PHQ – Ngược dòng P1 T55 PHQ – Ngược dòng P1 T56 PHQ – Ngược dòng P1 T57 PHQ – Ngược dòng P1 T58
2:15 (PL 20:50) PVN – Em chưa muốn lấy chồng T20 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T21 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T22 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T23 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T24 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T25 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T26
3:30 (PL 12:00) PTQ – Anh chàng bảo mẫu T18 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T19 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T20 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T21 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T22 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T23 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T24
4:15 (PL 12:45) PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T21 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T22 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T23 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T24 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T25 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T26 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T27
KHUNG GIỜ  THỨ 2 17/01/2022 THỨ 3 18/01/2022 THỨ 4 19/01/2022 THỨ 5 20/01/2022 THỨ 6 21/01/2022  THỨ 7 22/01/2022  CHỦ NHẬT 23/01/2022
5:30 (PL 19:45) PTQ – Hồng tửu và giai nhân T25 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T26 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T27 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T28 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T29 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T30 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T31
7:05 (PL 21:35) PTQ – Võ thập nương T8 PTQ – Võ thập nương T9 PTQ – Võ thập nương T10 PTQ – Võ thập nương T11 PTQ – Võ thập nương T12 PTQ – Võ thập nương  T13 PTQ – Võ thập nương T14
8:35 PVN – Pháo đài Tức Dụp T2 (Hết) PVN – Rặng trâm bầu T1 PVN – Rặng trâm bầu T2 PVN – Rặng trâm bầu T3 (Hết) PVN – Tiếng quốc đêm mưa T1 PVN – Tiếng quốc đêm mưa T2 (Hết) PVN – Bến vạn hoa T1
12:00 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T25 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T26 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T27 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T28 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T29 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T30 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T31
12:45 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T28 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T29 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T30 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T31 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T32 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T33 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T34
14:00 PVN – Gia đình hết sẩy T11 PVN – Gia đình hết sẩy T12 PVN – Gia đình hết sẩy T13 PVN – Gia đình hết sẩy T14 PVN – Gia đình hết sẩy T15 PVN – Gia đình hết sẩy T16 PVN – Gia đình hết sẩy T17
16:25 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T1 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T2 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T3 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T4 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T5 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T6 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T7
17:30 PHQ – Ngược dòng P1 T59 PHQ – Ngược dòng P1 T60 PHQ – Ngược dòng P1 T61 PHQ – Ngược dòng P1 T62 PHQ – Ngược dòng P1 T63 PHQ – Ngược dòng P1 T64 PHQ – Ngược dòng P1 T65
19:48 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T26 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T27 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T28 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T29 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T30 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T31 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T32
20:50 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T27 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T28 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T29 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T30 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T31 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T32 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T33
21:15 PTQ – Võ thập nương T9 PTQ – Võ thập nương T10 PTQ – Võ thập nương T11 PTQ – Võ thập nương T12 PTQ – Võ thập nương  T13 PTQ – Võ thập nương T14 PTQ – Võ thập nương T15
22:45 (PL 14:00) PVN – Gia đình hết sẩy T11 PVN – Gia đình hết sẩy T12 PVN – Gia đình hết sẩy T13 PVN – Gia đình hết sẩy T14 PVN – Gia đình hết sẩy T15 PVN – Gia đình hết sẩy T16 PVN – Gia đình hết sẩy T17
23:30 (PL 8:35) PVN – Pháo đài Tức Dụp T2 (Hết) PVN – Rặng trâm bầu T1 PVN – Rặng trâm bầu T2 PVN – Rặng trâm bầu T3 (Hết) PVN – Tiếng quốc đêm mưa T1 PVN – Tiếng quốc đêm mưa T2 (Hết) PVN – Bến vạn hoa T1
0:30 (PL 16:25) PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T1 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T2 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T3 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T4 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T5 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T6 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T7
1:30  (PL17:30) PHQ – Ngược dòng P1 T59 PHQ – Ngược dòng P1 T60 PHQ – Ngược dòng P1 T61 PHQ – Ngược dòng P1 T62 PHQ – Ngược dòng P1 T63 PHQ – Ngược dòng P1 T64 PHQ – Ngược dòng P1 T65
2:15 (PL 20:50) PVN – Em chưa muốn lấy chồng T27 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T28 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T29 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T30 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T31 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T32 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T33
3:30 (PL 12:00) PTQ – Anh chàng bảo mẫu T25 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T26 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T27 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T28 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T29 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T30 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T31
4:15 (PL 12:45) PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T28 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T29 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T30 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T31 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T32 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T33 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T34
KHUNG GIỜ  THỨ 2 24/01/2022 THỨ 3 25/01/2022 THỨ 4 26/01/2022 THỨ 5 27/01/2022 THỨ 6 28/01/2022  THỨ 7 29/01/2022  CHỦ NHẬT 30/01/2022
5:30 (PL 19:45) PTQ – Hồng tửu và giai nhân T32 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T33 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T34 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T35 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T36 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T37 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T38
7:05 (PL 21:35) PTQ – Võ thập nương T15 PTQ – Võ thập nương  T16 PTQ – Võ thập nương  T17 PTQ – Võ thập nương  T18 PTQ – Võ thập nương  T19 PTQ – Võ thập nương  T20 PTQ – Võ thập nương  T21
8:35 PVN – Bến vạn hoa T2 PVN – Bàn hùng ca bên sông T1 PVN – Bàn hùng ca bên sông T2 (Hết) PVN – Giọt nước của dòng sông T1 PVN – Giọt nước của dòng sông T2 PVN – Giọt nước của dòng sông T3 PVN – Giọt nước của dòng sông T4
12:00 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T32 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T33 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T34 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T35 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T36 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T37 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T38
12:45 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T35 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T36 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T37 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T38 (Hết) PTQ – Già gân và mỹ nhân T1 PTQ – Già gân và mỹ nhân T2 PTQ – Già gân và mỹ nhân T3
14:00 PVN – Gia đình hết sẩy T18 PVN – Gia đình hết sẩy T19 PVN – Gia đình hết sẩy T20 PVN – Gia đình hết sẩy T21 PVN – Gia đình hết sẩy T22 PVN – Gia đình hết sẩy T23 PVN – Gia đình hết sẩy T24
16:25 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T8 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T9 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T10 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T11 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T12 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T13 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T14
17:30 PHQ – Ngược dòng P1 T66 PHQ – Ngược dòng P1 T67 PHQ – Ngược dòng P1 T68 PHQ – Ngược dòng P1 T69 PHQ – Ngược dòng P1 T70 PHQ – Ngược dòng P1 T71 PHQ – Ngược dòng P1 T72
19:48 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T33 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T34 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T35 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T36 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T37 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T38 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T39
20:50 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T34 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T35 (Hết) PVN – Biệt đội tất tần tật T1 PVN – Biệt đội tất tần tật T2 PVN – Biệt đội tất tần tật T3 PVN – Biệt đội tất tần tật T4 PVN – Biệt đội tất tần tật T5
21:15 PTQ – Võ thập nương  T16 PTQ – Võ thập nương  T17 PTQ – Võ thập nương  T18 PTQ – Võ thập nương  T19 PTQ – Võ thập nương  T20 PTQ – Võ thập nương  T21 PTQ – Võ thập nương  T22
22:45 (PL 14:00) PVN – Gia đình hết sẩy T18 PVN – Gia đình hết sẩy T19 PVN – Gia đình hết sẩy T20 PVN – Gia đình hết sẩy T21 PVN – Gia đình hết sẩy T22 PVN – Gia đình hết sẩy T23 PVN – Gia đình hết sẩy T24
23:30 (PL 8:35) PVN – Bến vạn hoa T2 PVN – Bàn hùng ca bên sông T1 PVN – Bàn hùng ca bên sông T2 (Hết) PVN – Giọt nước của dòng sông T1 PVN – Giọt nước của dòng sông T2 PVN – Giọt nước của dòng sông T3 PVN – Giọt nước của dòng sông T4
0:30 (PL 16:25) PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T8 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T9 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T10 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T11 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T12 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T13 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T14
1:30  (PL17:30) PHQ – Ngược dòng P1 T66 PHQ – Ngược dòng P1 T67 PHQ – Ngược dòng P1 T68 PHQ – Ngược dòng P1 T69 PHQ – Ngược dòng P1 T70 PHQ – Ngược dòng P1 T71 PHQ – Ngược dòng P1 T72
2:15 (PL 20:50) PVN – Em chưa muốn lấy chồng T34 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T35 (Hết) PVN – Biệt đội tất tần tật T1 PVN – Biệt đội tất tần tật T2 PVN – Biệt đội tất tần tật T3 PVN – Biệt đội tất tần tật T4 PVN – Biệt đội tất tần tật T5
3:30 (PL 12:00) PTQ – Anh chàng bảo mẫu T32 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T33 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T34 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T35 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T36 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T37 PTQ – Anh chàng bảo mẫu T38
4:15 (PL 12:45) PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T35 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T36 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T37 PTQ – Ngã rẽ cuộc đời T38 (Hết) PTQ – Già gân và mỹ nhân T1 PTQ – Già gân và mỹ nhân T2 PTQ – Già gân và mỹ nhân T3