LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 11/2020

KHUNG GIỜ THỨ 2 02/11/2020 THỨ 3 03/11/2020 THỨ 4 04/11/2020 THỨ 5 05/11/2020 THỨ 6 06/11/2020 THỨ 7 07/11/2020 CHỦ NHẬT 08/11/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Mẹ kế T2 PTQ – Mẹ kế T3 PTQ – Mẹ kế T4 PTQ – Mẹ kế T5 PTQ – Mẹ kế T6 PTQ – Mẹ kế T7 PTQ – Mẹ kế T8
7:05 (PL 21:35) PHQ – Thần y bí ẩn 26 PHQ – Thần y bí ẩn 27 PHQ – Thần y bí ẩn 28 PHQ – Thần y bí ẩn 29 PHQ – Thần y bí ẩn 30  (Hết) PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 1
8:35 PTQ – Hoan lạc vô song T24 PTQ – Hoan lạc vô song T25 PTQ – Hoan lạc vô song T26 PTQ – Hoan lạc vô song T27 PTQ – Hoan lạc vô song T28 PTQ – Hoan lạc vô song T29 PTQ – Hoan lạc vô song T30
12:00 PVN – Nó là con tôi T22 PVN – Nó là con tôi T23 PVN – Nó là con tôi T24 PVN – Nó là con tôi T25 PVN – Nó là con tôi T26 PVN – Nó là con tôi T27 PVN – Nó là con tôi T28
12:45 PTQ – Ông trùm đá quý T23 PTQ – Ông trùm đá quý T24 PTQ – Ông trùm đá quý T25 PTQ – Ông trùm đá quý T26 PTQ – Ông trùm đá quý T27 PTQ – Ông trùm đá quý T28 PTQ – Ông trùm đá quý T29
14:00 PVN – Bản lĩnh công tử T3 PVN – Bản lĩnh công tử T4 PVN – Bản lĩnh công tử T5 PVN – Bản lĩnh công tử T6 PVN – Bản lĩnh công tử T7 PVN – Bản lĩnh công tử T8 PVN – Bản lĩnh công tử T9
16:25 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T22 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T23 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T24 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T25 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T26 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T27 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T28
17:30 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T27 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T28 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T29 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T30 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T31 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T32 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T33
19:48 PTQ – Mẹ kế T3 PTQ – Mẹ kế T4 PTQ – Mẹ kế T5 PTQ – Mẹ kế T6 PTQ – Mẹ kế T7 PTQ – Mẹ kế T8 PTQ – Mẹ kế T9
20:50 PVN – Khép lại quá khứ T6 PVN – Khép lại quá khứ T7 PVN – Khép lại quá khứ T8 PVN – Khép lại quá khứ T9 PVN – Khép lại quá khứ T10 PVN – Khép lại quá khứ T11 PVN – Khép lại quá khứ T12
21:35 PHQ – Thần y bí ẩn 27 PHQ – Thần y bí ẩn 28 PHQ – Thần y bí ẩn 29 PHQ – Thần y bí ẩn 30  (Hết) PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 1 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 2
22:45 (PL 14:00) PVN – Bản lĩnh công tử T3 PVN – Bản lĩnh công tử T4 PVN – Bản lĩnh công tử T5 PVN – Bản lĩnh công tử T6 PVN – Bản lĩnh công tử T7 PVN – Bản lĩnh công tử T8 PVN – Bản lĩnh công tử T9
23:30 (PL 8:35) PTQ – Hoan lạc vô song T24 PTQ – Hoan lạc vô song T25 PTQ – Hoan lạc vô song T26 PTQ – Hoan lạc vô song T27 PTQ – Hoan lạc vô song T28 PTQ – Hoan lạc vô song T29 PTQ – Hoan lạc vô song T30
0:30 (PL 16:25) PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T22 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T23 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T24 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T25 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T26 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T27 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T28
1:30  (PL17:30) PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T27 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T28 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T29 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T30 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T31 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T32 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T33
2:15 (PL 20:50) PVN – Khép lại quá khứ T6 PVN – Khép lại quá khứ T7 PVN – Khép lại quá khứ T8 PVN – Khép lại quá khứ T9 PVN – Khép lại quá khứ T10 PVN – Khép lại quá khứ T11 PVN – Khép lại quá khứ T12
3:30 (PL 12:00) PVN – Nó là con tôi T22 PVN – Nó là con tôi T23 PVN – Nó là con tôi T24 PVN – Nó là con tôi T25 PVN – Nó là con tôi T26 PVN – Nó là con tôi T27 PVN – Nó là con tôi T28
4:15 (PL 12:45) PTQ – Ông trùm đá quý T23 PTQ – Ông trùm đá quý T24 PTQ – Ông trùm đá quý T25 PTQ – Ông trùm đá quý T26 PTQ – Ông trùm đá quý T27 PTQ – Ông trùm đá quý T28 PTQ – Ông trùm đá quý T29
KHUNG GIỜ THỨ 2 09/11/2020 THỨ 3 10/11/2020 THỨ 4 11/11/2020 THỨ 5 12/11/2020 THỨ 6 13/11/2020 THỨ 7 14/11/2020 CHỦ NHẬT 15/11/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Mẹ kế T9 PTQ – Mẹ kế T10 PTQ – Mẹ kế T11 PTQ – Mẹ kế T12 PTQ – Mẹ kế T13 PTQ – Mẹ kế T14 PTQ – Mẹ kế T15
7:05 (PL 21:35) PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 2 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 3 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 4 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 5 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 6 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 7
8:35 PTQ – Hoan lạc vô song T31 PTQ – Hoan lạc vô song T32 PTQ – Hoan lạc vô song T33 PTQ – Hoan lạc vô song T34 PTQ – Hoan lạc vô song T35 PTQ – Hoan lạc vô song T36 PTQ – Hoan lạc vô song T37 (Hết)
12:00 PVN – Nó là con tôi T29 PVN – Nó là con tôi T30 (Hết) PVN – Mai anh đào 1 PVN – Mai anh đào 2 PVN – Mai anh đào 3 PVN – Mai anh đào 4 PVN – Mai anh đào 5
12:45 PTQ – Ông trùm đá quý T30 PTQ – Ông trùm đá quý T31 PTQ – Ông trùm đá quý T32 PTQ – Ông trùm đá quý T33 PTQ – Ông trùm đá quý T34 PTQ – Ông trùm đá quý T35 PTQ – Ông trùm đá quý T36
14:00 PVN – Bản lĩnh công tử T10 PVN – Bản lĩnh công tử T11 PVN – Bản lĩnh công tử T12 PVN – Bản lĩnh công tử T13 PVN – Bản lĩnh công tử T14 PVN – Bản lĩnh công tử T15 PVN – Bản lĩnh công tử T16
16:25 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T29 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T30 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T31 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T32 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T34 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T35 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T36 (Hết)
17:30 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T34 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T35 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T36 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T37 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T38 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T39 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T40 (Hết)
19:48 PTQ – Mẹ kế T10 PTQ – Mẹ kế T11 PTQ – Mẹ kế T12 PTQ – Mẹ kế T13 PTQ – Mẹ kế T14 PTQ – Mẹ kế T15 PTQ – Mẹ kế T16
20:50 PVN – Khép lại quá khứ T13 PVN – Khép lại quá khứ T14 PVN – Khép lại quá khứ T15 PVN – Khép lại quá khứ T16 THTT PVN – Khép lại quá khứ T17 PVN – Khép lại quá khứ T18
21:35 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 3 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 4 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 5 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 6 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 7 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 8
22:45 (PL 14:00) PVN – Bản lĩnh công tử T10 PVN – Bản lĩnh công tử T11 PVN – Bản lĩnh công tử T12 PVN – Bản lĩnh công tử T13 PVN – Bản lĩnh công tử T14 PVN – Bản lĩnh công tử T15 PVN – Bản lĩnh công tử T16
23:30 (PL 8:35) PTQ – Hoan lạc vô song T31 PTQ – Hoan lạc vô song T32 PTQ – Hoan lạc vô song T33 PTQ – Hoan lạc vô song T34 PTQ – Hoan lạc vô song T35 PTQ – Hoan lạc vô song T36 PTQ – Hoan lạc vô song T37 (Hết)
0:30 (PL 16:25) PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T29 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T30 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T31 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T32 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T34 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T35 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T36 (Hết)
1:30  (PL17:30) PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T34 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T35 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T36 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T37 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T38 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T39 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T40 (Hết)
2:15 (PL 20:50) PVN – Khép lại quá khứ T13 PVN – Khép lại quá khứ T14 PVN – Khép lại quá khứ T15 PVN – Khép lại quá khứ T16 THTT PVN – Khép lại quá khứ T17 PVN – Khép lại quá khứ T18
3:30 (PL 12:00) PVN – Nó là con tôi T29 PVN – Nó là con tôi T30 (Hết) PVN – Mai anh đào 1 PVN – Mai anh đào 2 PVN – Mai anh đào 3 PVN – Mai anh đào 4 PVN – Mai anh đào 5
4:15 (PL 12:45) PTQ – Ông trùm đá quý T30 PTQ – Ông trùm đá quý T31 PTQ – Ông trùm đá quý T32 PTQ – Ông trùm đá quý T33 PTQ – Ông trùm đá quý T34 PTQ – Ông trùm đá quý T35 PTQ – Ông trùm đá quý T36
KHUNG GIỜ THỨ 2 16/11/2020 THỨ 3 17/11/2020 THỨ 4 18/11/2020 THỨ 5 19/11/2020 THỨ 6 20/11/2020 THỨ 7 21/11/2020 CHỦ NHẬT 22/11/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Mẹ kế T16 PTQ – Mẹ kế T17 PTQ – Mẹ kế T18 PTQ – Mẹ kế T19 PTQ – Mẹ kế T20 PTQ – Mẹ kế T21 PTQ – Mẹ kế T22
7:05 (PL 21:35) PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 8 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 9 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 10 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 11 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 12 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 13
8:35 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T1 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T2 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T3 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T4 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T5 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T6 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T7
12:00 PVN – Mai anh đào 6 PVN – Mai anh đào 7 PVN – Mai anh đào 8 PVN – Mai anh đào 9 PVN – Mai anh đào 10 PVN – Mai anh đào 11 PVN – Mai anh đào 12
12:45 PTQ – Ông trùm đá quý T37 PTQ – Ông trùm đá quý T38 PTQ – Ông trùm đá quý T39 PTQ – Ông trùm đá quý T40 PTQ – Ông trùm đá quý T41 PTQ – Ông trùm đá quý T42 (Hết) PSGP – Kẻ thế vai T1
14:00 PVN – Bản lĩnh công tử T17 PVN – Bản lĩnh công tử T18 PVN – Bản lĩnh công tử T19 PVN – Bản lĩnh công tử T20 PVN – Bản lĩnh công tử T21 PVN – Bản lĩnh công tử T22 PVN – Bản lĩnh công tử T23
16:25 PTQ – Phủ khai phong  T1 PTQ – Phủ khai phong T2 PTQ – Phủ khai phong T3 PTQ – Phủ khai phong T4 PTQ – Phủ khai phong T5 PTQ – Phủ khai phong T6 PTQ – Phủ khai phong T7
17:30 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T1 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T2 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T3 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T4 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T5 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T6 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T7
19:48 PTQ – Mẹ kế T17 PTQ – Mẹ kế T18 PTQ – Mẹ kế T19 PTQ – Mẹ kế T20 PTQ – Mẹ kế T21 PTQ – Mẹ kế T22 PTQ – Mẹ kế T23
20:50 PVN – Khép lại quá khứ T19 PVN – Khép lại quá khứ T20 PVN – Khép lại quá khứ T21 PVN – Khép lại quá khứ T22 PVN – Khép lại quá khứ T23 PVN – Khép lại quá khứ T24 PVN – Khép lại quá khứ T25
21:35 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 9 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 10 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 11 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 12 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 13 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 14
22:45 (PL 14:00) PVN – Bản lĩnh công tử T17 PVN – Bản lĩnh công tử T18 PVN – Bản lĩnh công tử T19 PVN – Bản lĩnh công tử T20 PVN – Bản lĩnh công tử T21 PVN – Bản lĩnh công tử T22 PVN – Bản lĩnh công tử T23
23:30 (PL 8:35) PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T1 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T2 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T3 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T4 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T5 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T6 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T7
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phủ khai phong  T1 PTQ – Phủ khai phong T2 PTQ – Phủ khai phong T3 PTQ – Phủ khai phong T4 PTQ – Phủ khai phong T5 PTQ – Phủ khai phong T6 PTQ – Phủ khai phong T7
1:30  (PL17:30) PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T1 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T2 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T3 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T4 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T5 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T6 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T7
2:15 (PL 20:50) PVN – Khép lại quá khứ T19 PVN – Khép lại quá khứ T20 PVN – Khép lại quá khứ T21 PVN – Khép lại quá khứ T22 PVN – Khép lại quá khứ T23 PVN – Khép lại quá khứ T24 PVN – Khép lại quá khứ T25
3:30 (PL 12:00) PVN – Mai anh đào 6 PVN – Mai anh đào 7 PVN – Mai anh đào 8 PVN – Mai anh đào 9 PVN – Mai anh đào 10 PVN – Mai anh đào 11 PVN – Mai anh đào 12
4:15 (PL 12:45) PTQ – Ông trùm đá quý T37 PTQ – Ông trùm đá quý T38 PTQ – Ông trùm đá quý T39 PTQ – Ông trùm đá quý T40 PTQ – Ông trùm đá quý T41 PTQ – Ông trùm đá quý T42 (Hết) PSGP – Kẻ thế vai T1
KHUNG GIỜ THỨ 2 23/11/2020 THỨ 3 24/11/2020 THỨ 4 25/11/2020 THỨ 5 26/11/2020 THỨ 6 27/11/2020 THỨ 7 28/11/2020 CHỦ NHẬT 29/11/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Mẹ kế T23 PTQ – Mẹ kế T24 PTQ – Mẹ kế T25 PTQ – Mẹ kế T26 PTQ – Mẹ kế T27 PTQ – Mẹ kế T28 PTQ – Mẹ kế T29
7:05 (PL 21:35) PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 14 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 15 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 16 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 17 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 18 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 19
8:35 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T8 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T9 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T10 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T11 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T12 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T13 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T14
12:00 PVN – Mai anh đào 13 PVN – Mai anh đào 14 PVN – Mai anh đào 15 PVN – Mai anh đào 16 PVN – Mai anh đào 17 PVN – Mai anh đào 18 PVN – Mai anh đào 19
12:45 PSGP – Kẻ thế vai T2 PSGP – Kẻ thế vai T3 PSGP – Kẻ thế vai T4 PSGP – Kẻ thế vai T5 PSGP – Kẻ thế vai T6 PSGP – Kẻ thế vai T7 PSGP – Kẻ thế vai T8
14:00 PVN – Bản lĩnh công tử T24 PVN – Bản lĩnh công tử T25 PVN – Bản lĩnh công tử T26 PVN – Bản lĩnh công tử T27 PVN – Bản lĩnh công tử T28 PVN – Bản lĩnh công tử T29 PVN – Bản lĩnh công tử T30
16:25 PTQ – Phủ khai phong T8 PTQ – Phủ khai phong T9 PTQ – Phủ khai phong T10 PTQ – Phủ khai phong T11 PTQ – Phủ khai phong T12 PTQ – Phủ khai phong T13 PTQ – Phủ khai phong T14
17:30 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T8 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T9 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T10 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T11 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T12 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T14 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T15
19:48 PTQ – Mẹ kế T24 PTQ – Mẹ kế T25 PTQ – Mẹ kế T26 PTQ – Mẹ kế T27 PTQ – Mẹ kế T28 PTQ – Mẹ kế T29 PTQ – Mẹ kế T30
20:50 PVN – Khép lại quá khứ T26 PVN – Khép lại quá khứ T27 PVN – Khép lại quá khứ T28 PVN – Khép lại quá khứ T29 PVN – Khép lại quá khứ T30 PVN – Khép lại quá khứ T31 PVN – Khép lại quá khứ T32 (Hết)
21:35 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 15 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 16 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 17 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 18 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 19 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 20
22:45 (PL 14:00) PVN – Bản lĩnh công tử T24 PVN – Bản lĩnh công tử T25 PVN – Bản lĩnh công tử T26 PVN – Bản lĩnh công tử T27 PVN – Bản lĩnh công tử T28 PVN – Bản lĩnh công tử T29 PVN – Bản lĩnh công tử T30
23:30 (PL 8:35) PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T8 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T9 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T10 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T11 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T12 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T13 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T14
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phủ khai phong T8 PTQ – Phủ khai phong T9 PTQ – Phủ khai phong T10 PTQ – Phủ khai phong T11 PTQ – Phủ khai phong T12 PTQ – Phủ khai phong T13 PTQ – Phủ khai phong T14
1:30  (PL17:30) PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T8 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T9 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T10 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T11 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T12 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T14 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T15
2:15 (PL 20:50) PVN – Khép lại quá khứ T26 PVN – Khép lại quá khứ T27 PVN – Khép lại quá khứ T28 PVN – Khép lại quá khứ T29 PVN – Khép lại quá khứ T30 PVN – Khép lại quá khứ T31 PVN – Khép lại quá khứ T32 (Hết)
3:30 (PL 12:00) PVN – Mai anh đào 13 PVN – Mai anh đào 14 PVN – Mai anh đào 15 PVN – Mai anh đào 16 PVN – Mai anh đào 17 PVN – Mai anh đào 18 PVN – Mai anh đào 19
4:15 (PL 12:45) PSGP – Kẻ thế vai T2 PSGP – Kẻ thế vai T3 PSGP – Kẻ thế vai T4 PSGP – Kẻ thế vai T5 PSGP – Kẻ thế vai T6 PSGP – Kẻ thế vai T7 PSGP – Kẻ thế vai T8
KHUNG GIỜ THỨ 2 30/11/2020 THỨ 3 01/12/2020 THỨ 4 02/12/2020 THỨ 5 03/12/2020 THỨ 6 04/12/2020 THỨ 7 05/12/2020 CHỦ NHẬT 06/12/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Mẹ kế T30 PTQ – Mẹ kế T31 PTQ – Mẹ kế T32 PTQ – Mẹ kế T33 PTQ – Mẹ kế T34 PTQ – Mẹ kế T35 PTQ – Mẹ kế T36
7:05 (PL 21:35) PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 20 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 21 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 22 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 23 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 24 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 25
8:35 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T15 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T16 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T17 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T18 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T19 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T20 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T21
12:00 PVN – Mai anh đào 20 PVN – Mai anh đào 21 PVN – Mai anh đào 22 PVN – Mai anh đào 23 PVN – Mai anh đào 24 PVN – Mai anh đào 25 PVN – Mai anh đào 26
12:45 PSGP – Kẻ thế vai T9 PSGP – Kẻ thế vai T10 PSGP – Kẻ thế vai T11 PSGP – Kẻ thế vai T12 PSGP – Kẻ thế vai T13 PSGP – Kẻ thế vai T14 PSGP – Kẻ thế vai T15
14:00 PVN – Bản lĩnh công tử T31 (Hết) PVN – Bài ca ra trận T1 PVN – Bài ca ra trận T2 (Hết) PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T1 PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T2 (Hết) PVN – Cát bụi hè đường T1 PVN – Cát bụi hè đường T2 (Hết)
16:25 PTQ – Phủ khai phong T15 PTQ – Phủ khai phong T16 PTQ – Phủ khai phong T17 PTQ – Phủ khai phong T18 PTQ – Phủ khai phong T19 PTQ – Phủ khai phong T21 PTQ – Phủ khai phong T22
17:30 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T16 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T17 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T18 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T19 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T20 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T14 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T15
19:48 PTQ – Mẹ kế T31 PTQ – Mẹ kế T32 PTQ – Mẹ kế T33 PTQ – Mẹ kế T34 PTQ – Mẹ kế T35 PTQ – Mẹ kế T36 PTQ – Mẹ kế T37
20:50 PVN – Lạc lối T1 PVN – Lạc lối T2 PVN – Lạc lối T3 PVN – Lạc lối T4 PVN – Lạc lối T5 PVN – Lạc lối T6 PVN – Lạc lối T7
21:35 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 21 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 22 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 23 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 24 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 25 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 26
22:45 (PL 14:00) PVN – Bản lĩnh công tử T31 (Hết) PVN – Bài ca ra trận T1 PVN – Bài ca ra trận T2 (Hết) PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T1 PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T2 (Hết) PVN – Cát bụi hè đường T1 PVN – Cát bụi hè đường T2 (Hết)
23:30 (PL 8:35) PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T15 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T16 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T17 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T18 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T19 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T20 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T21
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phủ khai phong T15 PTQ – Phủ khai phong T16 PTQ – Phủ khai phong T17 PTQ – Phủ khai phong T18 PTQ – Phủ khai phong T19 PTQ – Phủ khai phong T20 PTQ – Phủ khai phong T21
1:30  (PL17:30) PTQ – Phủ khai phong T15 PTQ – Phủ khai phong T16 PTQ – Phủ khai phong T17 PTQ – Phủ khai phong T18 PTQ – Phủ khai phong T19 PTQ – Phủ khai phong T21 PTQ – Phủ khai phong T22
2:15 (PL 20:50) PVN – Lạc lối T1 PVN – Lạc lối T2 PVN – Lạc lối T3 PVN – Lạc lối T4 PVN – Lạc lối T5 PVN – Lạc lối T6 PVN – Lạc lối T7
3:30 (PL 12:00) PVN – Mai anh đào 20 PVN – Mai anh đào 21 PVN – Mai anh đào 22 PVN – Mai anh đào 23 PVN – Mai anh đào 24 PVN – Mai anh đào 25 PVN – Mai anh đào 26
4:15 (PL 12:45) PSGP – Kẻ thế vai T9 PSGP – Kẻ thế vai T10 PSGP – Kẻ thế vai T11 PSGP – Kẻ thế vai T12 PSGP – Kẻ thế vai T13 PSGP – Kẻ thế vai T14 PSGP – Kẻ thế vai T15