LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 10/2020

KHUNG GIỜ THỨ 2 28/09/2020 THỨ 3 29/09/2020 THỨ 4 30/09/2020 THỨ 5 01/10/2020 THỨ 6 02/10/2020 THỨ 7 03/10/2020 CHỦ NHẬT 04/10/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Phủ khai phong T25 PTQ – Phủ khai phong T26 PTQ – Phủ khai phong T27 PTQ – Phủ khai phongT28 PTQ – Phủ khai phong T29 PTQ – Phủ khai phongT30 PTQ – Phủ khai phongT31
7:05 (PL 21:35) PTQ – Mẹ kế T36 PTQ – Mẹ kế T37 PTQ – Mẹ kế T38 PTQ – Mẹ kế T39 PTQ – Mẹ kế T40 (Hết) PHQ – Thần y bí ẩn 1
8:35 PTQ – Xin chào tuổi 20 T29 PTQ – Xin chào tuổi 20 T30 PTQ – Xin chào tuổi 20 T31 PTQ – Xin chào tuổi 20 T32 PTQ – Xin chào tuổi 20 T33 PTQ – Xin chào tuổi 20 T34 PTQ – Xin chào tuổi 20 T35
12:00 PVN – Tôi là ngôi sao T15 PVN – Tôi là ngôi sao T16 PVN – Tôi là ngôi sao T17 PVN – Tôi là ngôi sao T18 PVN – Tôi là ngôi sao T19 PVN – Tôi là ngôi sao T20 PVN – Tôi là ngôi sao T21
12:45 PTQ – Hãy nói yêu em T30 PTQ – Hãy nói yêu em T31 PTQ – Hãy nói yêu em T32 PTQ – Hãy nói yêu em T33 PTQ – Hãy nói yêu em T34 PTQ – Hãy nói yêu em T35 PTQ – Hãy nói yêu em T36
14:00 PVN – Cung đường bí ẩn T10 PVN – Cung đường bí ẩn T11 PVN – Cung đường bí ẩn T12 PVN – Cung đường bí ẩn T13 PVN – Cung đường bí ẩn T14 PVN – Cung đường bí ẩn T15 PVN – Cung đường bí ẩn T16
16:25 PTQ – Long Châu truyền kỳ T49 PTQ – Long Châu truyền kỳ T50 PTQ – Long Châu truyền kỳ T51 PTQ – Long Châu truyền kỳ T52 PTQ – Long Châu truyền kỳ T53 PTQ – Long Châu truyền kỳ T54 PTQ – Long Châu truyền kỳ T55
17:30 PTQ – Thủy hử T78 PTQ – Thủy hử T79 PTQ – Thủy hử T80 PTQ – Thủy hử T81 PTQ – Thủy hử T82 PTQ – Thủy hử T83 PTQ – Thủy hử T84
19:48 PTQ – Phủ khai phong T26 PTQ – Phủ khai phong T27 PTQ – Phủ khai phongT28 PTQ – Phủ khai phong T29 PTQ – Phủ khai phongT30 PTQ – Phủ khai phongT31 PTQ – Phủ khai phong T32
20:50 PVN – Bản lĩnh công tử T2 PVN – Bản lĩnh công tử T3 PVN – Bản lĩnh công tử T4 PVN – Bản lĩnh công tử T5 PVN – Bản lĩnh công tử T6 PVN – Bản lĩnh công tử T7 PVN – Bản lĩnh công tử T8
21:35 PTQ – Mẹ kế T37 PTQ – Mẹ kế T38 PTQ – Mẹ kế T39 PTQ – Mẹ kế T40 (Hết) PHQ – Thần y bí ẩn 1 PHQ – Thần y bí ẩn 2
22:45 (PL 14:00) PVN – Cung đường bí ẩn T10 PVN – Cung đường bí ẩn T11 PVN – Cung đường bí ẩn T12 PVN – Cung đường bí ẩn T13 PVN – Cung đường bí ẩn T14 PVN – Cung đường bí ẩn T15 PVN – Cung đường bí ẩn T16
23:30 (PL 8:35) PTQ – Xin chào tuổi 20 T29 PTQ – Xin chào tuổi 20 T30 PTQ – Xin chào tuổi 20 T31 PTQ – Xin chào tuổi 20 T32 PTQ – Xin chào tuổi 20 T33 PTQ – Xin chào tuổi 20 T34 PTQ – Xin chào tuổi 20 T35
0:30 (PL 16:25) PTQ – Long Châu truyền kỳ T49 PTQ – Long Châu truyền kỳ T50 PTQ – Long Châu truyền kỳ T51 PTQ – Long Châu truyền kỳ T52 PTQ – Long Châu truyền kỳ T53 PTQ – Long Châu truyền kỳ T54 PTQ – Long Châu truyền kỳ T55
1:30  (PL17:30) PTQ – Thủy hử T78 PTQ – Thủy hử T79 PTQ – Thủy hử T80 PTQ – Thủy hử T81 PTQ – Thủy hử T82 PTQ – Thủy hử T83 PTQ – Thủy hử T84
2:15 (PL 20:50) PVN – Bản lĩnh công tử T2 PVN – Bản lĩnh công tử T3 PVN – Bản lĩnh công tử T4 PVN – Bản lĩnh công tử T5 PVN – Bản lĩnh công tử T6 PVN – Bản lĩnh công tử T7 PVN – Bản lĩnh công tử T8
3:30 (PL 12:00) PVN – Tôi là ngôi sao T15 PVN – Tôi là ngôi sao T16 PVN – Tôi là ngôi sao T17 PVN – Tôi là ngôi sao T18 PVN – Tôi là ngôi sao T19 PVN – Tôi là ngôi sao T20 PVN – Tôi là ngôi sao T21
4:15 (PL 12:45) PTQ – Hãy nói yêu em T30 PTQ – Hãy nói yêu em T31 PTQ – Hãy nói yêu em T32 PTQ – Hãy nói yêu em T33 PTQ – Hãy nói yêu em T34 PTQ – Hãy nói yêu em T35 PTQ – Hãy nói yêu em T36
KHUNG GIỜ THỨ 2 05/10/2020 THỨ 3 06/10/2020 THỨ 4 07/10/2020 THỨ 5 08/10/2020 THỨ 6 09/10/2020 THỨ 7 10/10/2020 CHỦ NHẬT 11/10/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Phủ khai phong T32 PTQ – Phủ khai phong T33 PTQ – Phủ khai phong T34 PTQ – Phủ khai phong T35 PTQ – Phủ khai phong T36 PTQ – Phủ khai phong T37 PTQ – Phủ khai phong T38
7:05 (PL 21:35) PHQ – Thần y bí ẩn 2 PHQ – Thần y bí ẩn 3 PHQ – Thần y bí ẩn 4 PHQ – Thần y bí ẩn 5 PHQ – Thần y bí ẩn 6 PHQ – Thần y bí ẩn 7
8:35 PTQ – Xin chào tuổi 20 T36 PTQ – Xin chào tuổi 20 T37 PTQ – Xin chào tuổi 20 T38 PTQ – Xin chào tuổi 20 T39 PTQ – Xin chào tuổi 20 T40 (Hết) PTQ – Hoan lạc vô song T1 PTQ – Hoan lạc vô song T2
12:00 PVN – Tôi là ngôi sao T22 PVN – Tôi là ngôi sao T23 PVN – Tôi là ngôi sao T24 PVN – Tôi là ngôi sao T25 PVN – Tôi là ngôi sao T26 PVN – Tôi là ngôi sao T27 PVN – Tôi là ngôi sao T28 (Hết)
12:45 PTQ – Hãy nói yêu em T37 PTQ – Hãy nói yêu em T38 PTQ – Hãy nói yêu em T39 PTQ – Hãy nói yêu em T40 PTQ – Hãy nói yêu em T41 PTQ – Hãy nói yêu em T42 (Hết) PTQ – Ông trùm đá quý T1
14:00 PVN – Cung đường bí ẩn T17 PVN – Cung đường bí ẩn T18 PVN – Cung đường bí ẩn T19 PVN – Cung đường bí ẩn T20 PVN – Cung đường bí ẩn T21 PVN – Cung đường bí ẩn T22 PVN – Cung đường bí ẩn T23
16:25 PTQ – Long Châu truyền kỳ T56 PTQ – Long Châu truyền kỳ T57 PTQ – Long Châu truyền kỳ T58 PTQ – Long Châu truyền kỳ T59 PTQ – Long Châu truyền kỳ T60 PTQ – Long Châu truyền kỳ T61 PTQ – Long Châu truyền kỳ T62 (Hết)
17:30 PTQ – Thủy hử T85 PTQ – Thủy hử T86 (Hết) PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T1 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T2 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T3 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T4 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T5
19:48 PTQ – Phủ khai phong T33 PTQ – Phủ khai phong T34 PTQ – Phủ khai phong T35 PTQ – Phủ khai phong T36 PTQ – Phủ khai phong T37 PTQ – Phủ khai phong T38 PTQ – Phủ khai phong T39
20:50 PVN – Bản lĩnh công tử T9 PVN – Bản lĩnh công tử T10 PVN – Bản lĩnh công tử T11 PVN – Bản lĩnh công tử T12 PVN – Bản lĩnh công tử T13 PVN – Bản lĩnh công tử T14 PVN – Bản lĩnh công tử T15
21:35 PHQ – Thần y bí ẩn 3 PHQ – Thần y bí ẩn 4 PHQ – Thần y bí ẩn 5 PHQ – Thần y bí ẩn 6 PHQ – Thần y bí ẩn 7 PHQ – Thần y bí ẩn 8
22:45 (PL 14:00) PVN – Cung đường bí ẩn T17 PVN – Cung đường bí ẩn T18 PVN – Cung đường bí ẩn T19 PVN – Cung đường bí ẩn T20 PVN – Cung đường bí ẩn T21 PVN – Cung đường bí ẩn T22 PVN – Cung đường bí ẩn T23
23:30 (PL 8:35) PTQ – Xin chào tuổi 20 T36 PTQ – Xin chào tuổi 20 T37 PTQ – Hãy nói yêu em T47 PTQ – Xin chào tuổi 20 T39 PTQ – Xin chào tuổi 20 T40 (Hết) PTQ – Hoan lạc vô song T1 PTQ – Hoan lạc vô song T2
0:30 (PL 16:25) PTQ – Long Châu truyền kỳ T56 PTQ – Long Châu truyền kỳ T57 PTQ – Long Châu truyền kỳ T58 PTQ – Long Châu truyền kỳ T59 PTQ – Long Châu truyền kỳ T60 PTQ – Long Châu truyền kỳ T61 PTQ – Long Châu truyền kỳ T62 (Hết)
1:30  (PL17:30) PTQ – Thủy hử T85 PTQ – Thủy hử T86 (Hết) PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T1 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T2 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T3 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T4 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T5
2:15 (PL 20:50) PVN – Bản lĩnh công tử T9 PVN – Bản lĩnh công tử T10 PVN – Bản lĩnh công tử T11 PVN – Bản lĩnh công tử T12 PVN – Bản lĩnh công tử T13 PVN – Bản lĩnh công tử T14 PVN – Bản lĩnh công tử T15
3:30 (PL 12:00) PVN – Tôi là ngôi sao T22 PVN – Tôi là ngôi sao T23 PVN – Tôi là ngôi sao T24 PVN – Tôi là ngôi sao T25 PVN – Tôi là ngôi sao T26 PVN – Tôi là ngôi sao T27 PVN – Tôi là ngôi sao T28 (Hết)
4:15 (PL 12:45) PTQ – Hãy nói yêu em T37 PTQ – Hãy nói yêu em T38 PTQ – Hãy nói yêu em T39 PTQ – Hãy nói yêu em T40 PTQ – Hãy nói yêu em T41 PTQ – Hãy nói yêu em T42 (Hết) PTQ – Ông trùm đá quý T1
KHUNG GIỜ THỨ 2 12/10/2020 THỨ 3 13/10/2020 THỨ 4 14/10/2020 THỨ 5 15/10/2020 THỨ 6 16/10/2020 THỨ 7 17/10/2020 CHỦ NHẬT 18/10/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Phủ khai phong T39 PTQ – Phủ khai phong T40 PTQ – Phủ khai phong T41 PTQ – Phủ khai phong T42 PTQ – Phủ khai phong T43 PTQ – Phủ khai phong T44 PTQ – Phủ khai phong T45
7:05 (PL 21:35) PHQ – Thần y bí ẩn 8 PHQ – Thần y bí ẩn 9 PHQ – Thần y bí ẩn 10 PHQ – Thần y bí ẩn 11 PHQ – Thần y bí ẩn 12 PHQ – Thần y bí ẩn 13
8:35 PTQ – Hoan lạc vô song T3 PTQ – Hoan lạc vô song T4 PTQ – Hoan lạc vô song T5 PTQ – Hoan lạc vô song T6 PTQ – Hoan lạc vô song T7 PTQ – Hoan lạc vô song T8 PTQ – Hoan lạc vô song T9
12:00 PVN – Nó là con tôi T1 PVN – Nó là con tôi T2 PVN – Nó là con tôi T3 PVN – Nó là con tôi T4 PVN – Nó là con tôi T5 PVN – Nó là con tôi T6 PVN – Nó là con tôi T7
12:45 PTQ – Ông trùm đá quý T2 PTQ – Ông trùm đá quý T3 PTQ – Ông trùm đá quý T4 PTQ – Ông trùm đá quý T5 PTQ – Ông trùm đá quý T6 PTQ – Ông trùm đá quý T7 PTQ – Ông trùm đá quý T8
14:00 PVN – Cung đường bí ẩn T24 PVN – Cung đường bí ẩn T25 PVN – Cung đường bí ẩn T26 PVN – Cung đường bí ẩn T27 PVN – Cung đường bí ẩn T28 PVN – Cung đường bí ẩn T29 PVN – Cung đường bí ẩn T30 (Hết)
16:25 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T1 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T2 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T3 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T4 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T5 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T6 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T7
17:30 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T6 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T7 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T8 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T9 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T10 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T11 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T12
19:48 PTQ – Phủ khai phong T40 PTQ – Phủ khai phong T41 PTQ – Phủ khai phong T42 PTQ – Phủ khai phong T43 PTQ – Phủ khai phong T44 PTQ – Phủ khai phong T45 PTQ – Phủ khai phong T46
20:50 PVN – Bản lĩnh công tử T16 PVN – Bản lĩnh công tử T17 PVN – Bản lĩnh công tử T18 PVN – Bản lĩnh công tử T19 PVN – Bản lĩnh công tử T20 PVN – Bản lĩnh công tử T21 PVN – Bản lĩnh công tử T22
21:35 PHQ – Thần y bí ẩn 9 PHQ – Thần y bí ẩn 10 PHQ – Thần y bí ẩn 11 PHQ – Thần y bí ẩn 12 PHQ – Thần y bí ẩn 13 PHQ – Thần y bí ẩn 14
22:45 (PL 14:00) PVN – Cung đường bí ẩn T24 PVN – Cung đường bí ẩn T25 PVN – Cung đường bí ẩn T26 PVN – Cung đường bí ẩn T27 PVN – Cung đường bí ẩn T28 PVN – Cung đường bí ẩn T29 PVN – Cung đường bí ẩn T30 (Hết)
23:30 (PL 8:35) PTQ – Hoan lạc vô song T3 PTQ – Hoan lạc vô song T4 PTQ – Hoan lạc vô song T5 PTQ – Hoan lạc vô song T6 PTQ – Hoan lạc vô song T7 PTQ – Hoan lạc vô song T8 PTQ – Hoan lạc vô song T9
0:30 (PL 16:25) PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T1 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T2 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T3 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T4 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T5 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T6 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T7
1:30  (PL17:30) PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T6 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T7 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T8 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T9 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T10 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T11 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T12
2:15 (PL 20:50) PVN – Bản lĩnh công tử T16 PVN – Bản lĩnh công tử T17 PVN – Bản lĩnh công tử T18 PVN – Bản lĩnh công tử T19 PVN – Bản lĩnh công tử T20 PVN – Bản lĩnh công tử T21 PVN – Bản lĩnh công tử T22
3:30 (PL 12:00) PVN – Nó là con tôi T1 PVN – Nó là con tôi T2 PVN – Nó là con tôi T3 PVN – Nó là con tôi T4 PVN – Nó là con tôi T5 PVN – Nó là con tôi T6 PVN – Nó là con tôi T7
4:15 (PL 12:45) PTQ – Ông trùm đá quý T2 PTQ – Ông trùm đá quý T3 PTQ – Ông trùm đá quý T4 PTQ – Ông trùm đá quý T5 PTQ – Ông trùm đá quý T6 PTQ – Ông trùm đá quý T7 PTQ – Ông trùm đá quý T8
KHUNG GIỜ THỨ 2 19/10/2020 THỨ 3 20/10/2020 THỨ 4 21/10/2020 THỨ 5 22/10/2020 THỨ 6 23/10/2020 THỨ 7 24/10/2020 CHỦ NHẬT 25/10/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Phủ khai phong T46 PTQ – Phủ khai phong T47 PTQ – Phủ khai phong T48 PTQ – Phủ khai phong T49 PTQ – Phủ khai phong T50 PTQ – Phủ khai phong T51 PTQ – Phủ khai phong T52
7:05 (PL 21:35) PHQ – Thần y bí ẩn 14 PHQ – Thần y bí ẩn 15 PHQ – Thần y bí ẩn 16 PHQ – Thần y bí ẩn 17 PHQ – Thần y bí ẩn 18 PHQ – Thần y bí ẩn 19
8:35 PTQ – Hoan lạc vô song T10 PTQ – Hoan lạc vô song T11 PTQ – Hoan lạc vô song T12 PTQ – Hoan lạc vô song T13 PTQ – Hoan lạc vô song T14 PTQ – Hoan lạc vô song T15 PTQ – Hoan lạc vô song T16
12:00 PVN – Nó là con tôi T8 PVN – Nó là con tôi T9 PVN – Nó là con tôi T10 PVN – Nó là con tôi T11 PVN – Nó là con tôi T12 PVN – Nó là con tôi T13 PVN – Nó là con tôi T14
12:45 PTQ – Ông trùm đá quý T9 PTQ – Ông trùm đá quý T10 PTQ – Ông trùm đá quý T11 PTQ – Ông trùm đá quý T12 PTQ – Ông trùm đá quý T13 PTQ – Ông trùm đá quý T14 PTQ – Ông trùm đá quý T15
14:00 PVN – Đường thư T1 PVN – Đường thư T2 (Hết) PVN – Hà Nội mùa đông 1946 T1 PVN – Hà Nội mùa đông 1946 T2 (Hết) PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T1 PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T2 (Hết) PVN – Chuyến xe bão táp T1
16:25 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T8 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T9 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T10 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T11 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T12 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T13 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T14
17:30 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T13 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T14 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T15 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T16 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T17 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T18 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T19
19:48 PTQ – Phủ khai phong T46 PTQ – Phủ khai phong T47 PTQ – Phủ khai phong T48 PTQ – Phủ khai phong T49 PTQ – Phủ khai phong T50 PTQ – Phủ khai phong T51 PTQ – Phủ khai phong T52
20:50 PVN – Bản lĩnh công tử T23 PVN – Bản lĩnh công tử T24 PVN – Bản lĩnh công tử T25 PVN – Bản lĩnh công tử T26 PVN – Bản lĩnh công tử T27 PVN – Bản lĩnh công tử T28 PVN – Bản lĩnh công tử T29
21:35 PHQ – Thần y bí ẩn 15 PHQ – Thần y bí ẩn 16 PHQ – Thần y bí ẩn 17 PHQ – Thần y bí ẩn 18 PHQ – Thần y bí ẩn 19 PHQ – Thần y bí ẩn 20
22:45 (PL 14:00) PVN – Đường thư T1 PVN – Đường thư T2 (Hết) PVN – Hà Nội mùa đông 1946 T1 PVN – Hà Nội mùa đông 1946 T2 (Hết) PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T1 PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T2 (Hết) PVN – Chuyến xe bão táp T1
23:30 (PL 8:35) PTQ – Hoan lạc vô song T10 PTQ – Hoan lạc vô song T11 PTQ – Hoan lạc vô song T12 PTQ – Hoan lạc vô song T13 PTQ – Hoan lạc vô song T14 PTQ – Hoan lạc vô song T15 PTQ – Hoan lạc vô song T16
0:30 (PL 16:25) PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T8 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T9 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T10 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T11 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T12 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T13 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T14
1:30  (PL17:30) PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T13 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T14 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T15 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T16 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T17 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T18 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T19
2:15 (PL 20:50) PVN – Bản lĩnh công tử T23 PVN – Bản lĩnh công tử T24 PVN – Bản lĩnh công tử T25 PVN – Bản lĩnh công tử T26 PVN – Bản lĩnh công tử T27 PVN – Bản lĩnh công tử T28 PVN – Bản lĩnh công tử T29
3:30 (PL 12:00) PVN – Nó là con tôi T8 PVN – Nó là con tôi T9 PVN – Nó là con tôi T10 PVN – Nó là con tôi T11 PVN – Nó là con tôi T12 PVN – Nó là con tôi T13 PVN – Nó là con tôi T14
4:15 (PL 12:45) PTQ – Ông trùm đá quý T9 PTQ – Ông trùm đá quý T10 PTQ – Ông trùm đá quý T11 PTQ – Ông trùm đá quý T12 PTQ – Ông trùm đá quý T13 PTQ – Ông trùm đá quý T14 PTQ – Ông trùm đá quý T15
KHUNG GIỜ THỨ 2 26/10/2020 THỨ 3 27/10/2020 THỨ 4 28/10/2020 THỨ 5 29/10/2020 THỨ 6 30/10/2020 THỨ 7 31/10/2020 CHỦ NHẬT 01/11/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Phủ khai phong T53 PTQ – Phủ khai phong T54 PTQ – Phủ khai phong T55 PTQ – Phủ khai phong T56 PTQ – Phủ khai phong T57 PTQ – Phủ khai phong T58 (Hết) PTQ – Mẹ kế T1
7:05 (PL 21:35) PHQ – Thần y bí ẩn 20 PHQ – Thần y bí ẩn 21 PHQ – Thần y bí ẩn 22 PHQ – Thần y bí ẩn 23 PHQ – Thần y bí ẩn 24 PHQ – Thần y bí ẩn 25
8:35 PTQ – Hoan lạc vô song T17 PTQ – Hoan lạc vô song T18 PTQ – Hoan lạc vô song T19 PTQ – Hoan lạc vô song T20 PTQ – Hoan lạc vô song T21 PTQ – Hoan lạc vô song T22 PTQ – Hoan lạc vô song T23
12:00 PVN – Nó là con tôi T15 PVN – Nó là con tôi T16 PVN – Nó là con tôi T17 PVN – Nó là con tôi T18 PVN – Nó là con tôi T19 PVN – Nó là con tôi T20 PVN – Nó là con tôi T21
12:45 PTQ – Ông trùm đá quý T16 PTQ – Ông trùm đá quý T17 PTQ – Ông trùm đá quý T18 PTQ – Ông trùm đá quý T19 PTQ – Ông trùm đá quý T20 PTQ – Ông trùm đá quý T21 PTQ – Ông trùm đá quý T22
14:00 PVN – Chuyến xe bão táp T2 (Hết) PVN – Dòng sông khát vọng T1 PVN – Dòng sông khát vọng T2 (Hết) PVN – Con thuyền bị đắm T1 PVN – Con thuyền bị đắm T2 (Hết) PVN – Bản lĩnh công tử T1 PVN – Bản lĩnh công tử T2
16:25 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T15 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T16 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T17 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T18 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T19 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T20 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T21
17:30 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T20 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T21 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T22 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T23 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T24 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T25 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T26
19:48 PTQ – Phủ khai phong T54 PTQ – Phủ khai phong T55 PTQ – Phủ khai phong T56 PTQ – Phủ khai phong T57 PTQ – Phủ khai phong T58 (Hết) PTQ – Mẹ kế T1 PTQ – Mẹ kế T2
20:50 PVN – Bản lĩnh công tử T30 PVN – Bản lĩnh công tử T31 (Hết) PVN – Khép lại quá khứ T1 PVN – Khép lại quá khứ T2 PVN – Khép lại quá khứ T3 PVN – Khép lại quá khứ T4 PVN – Khép lại quá khứ T5
21:35 PHQ – Thần y bí ẩn 21 PHQ – Thần y bí ẩn 22 PHQ – Thần y bí ẩn 23 PHQ – Thần y bí ẩn 24 PHQ – Thần y bí ẩn 25 PHQ – Thần y bí ẩn 26
22:45 (PL 14:00) PVN – Chuyến xe bão táp T2 (Hết) PVN – Dòng sông khát vọng T1 PVN – Dòng sông khát vọng T2 (Hết) PVN – Con thuyền bị đắm T1 PVN – Con thuyền bị đắm T2 (Hết) PVN – Bản lĩnh công tử T1 PVN – Bản lĩnh công tử T2
23:30 (PL 8:35) PTQ – Hoan lạc vô song T17 PTQ – Hoan lạc vô song T18 PTQ – Hoan lạc vô song T19 PTQ – Hoan lạc vô song T20 PTQ – Hoan lạc vô song T21 PTQ – Hoan lạc vô song T22 PTQ – Hoan lạc vô song T23
0:30 (PL 16:25) PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T15 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T16 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T17 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T18 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T19 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T20 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T21
1:30  (PL17:30) PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T20 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T21 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T22 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T23 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T24 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T25 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T26
2:15 (PL 20:50) PVN – Bản lĩnh công tử T30 PVN – Bản lĩnh công tử T31 (Hết) PVN – Khép lại quá khứ T1 PVN – Khép lại quá khứ T2 PVN – Khép lại quá khứ T3 PVN – Khép lại quá khứ T4 PVN – Khép lại quá khứ T5
3:30 (PL 12:00) PVN – Nó là con tôi T15 PVN – Nó là con tôi T16 PVN – Nó là con tôi T17 PVN – Nó là con tôi T18 PVN – Nó là con tôi T19 PVN – Nó là con tôi T20 PVN – Nó là con tôi T21
4:15 (PL 12:45) PTQ – Ông trùm đá quý T16 PTQ – Ông trùm đá quý T17 PTQ – Ông trùm đá quý T18 PTQ – Ông trùm đá quý T19 PTQ – Ông trùm đá quý T20 PTQ – Ông trùm đá quý T21 PTQ – Ông trùm đá quý T22