LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 06/2019

KHUNG GIỜ THỨ 2 27/05/2018 THỨ 3 28/05/2019 THỨ 4 29/05/2019 THỨ 5 30/05/2019 THỨ 6 31/05/2019 THỨ 7 01/06/2019 CHỦ NHẬT 02/06/2019
7:05 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T27 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T28 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T29 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T30 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T31 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T32
8:30 PTQ – Nữ tiêu sư T28 PTQ – Nữ tiêu sư T29 PTQ – Nữ tiêu sư T30 PTQ – Nữ tiêu sư T31 PTQ – Nữ tiêu sư T32 PTQ – Nữ tiêu sư T33 PTQ – Nữ tiêu sư T34
12:00 PAĐ – Trái tim mỹ nhân phần cuối T48,49 PAĐ – Trái tim mỹ nhân phần cuối T50,51 PAĐ – Trái tim mỹ nhân phần cuối T52,53 (Hết) PĐL – Cuộc chiến tường vy T1,2 PĐL- Cuộc chiến tường vy T3,4 PĐL – Cuộc chiến tường vy T5,6 PĐL – Cuộc chiến tường vy T7,8
14:00 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T16 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T17 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T18 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T19 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T20 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T21 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T22
16:25 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T36 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T37 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T38 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T39 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T40 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T41 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T42
17:30 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T30 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T31 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T32 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T33 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T34 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T35 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T36
19:47 PTQ – Bích huyết kiếm T7 PTQ – Bích huyết kiếm T8 PTQ – Bích huyết kiếm T9 PTQ – Bích huyết kiếm T10 PTQ – Bích huyết kiếm T11 PTQ – Bích huyết kiếm T12 PTQ – Bích huyết kiếm T13
20:50 PVN – Chào buổi sáng em yêu T14 PVN – Chào buổi sáng em yêu T15 PVN – Chào buổi sáng em yêu T16 PVN – Chào buổi sáng em yêu T17 PVN – Chào buổi sáng em yêu T18 ĐĐVQ PVN – Chào buổi sáng em yêu T19
21:35 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T28 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T29 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T30 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T31 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T32 CTGT: Cười mười thang thuốc bổ T22 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T33
22:45 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T16 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T17 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T18 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T19 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T20 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T21 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T22
0:00 PTQ – Nữ tiêu sư T28 PTQ – Nữ tiêu sư T29 PTQ – Nữ tiêu sư T30 PTQ – Nữ tiêu sư T31 PTQ – Nữ tiêu sư T32 PTQ – Nữ tiêu sư T33 PTQ – Nữ tiêu sư T34
1:00 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T36 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T37 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T38 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T39 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T40 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T41 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T42
PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T30 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T31 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T32 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T33 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T34 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T35 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T36
3:15 PAĐ – Trái tim mỹ nhân phần cuối T48,49 PAĐ – Trái tim mỹ nhân phần cuối T50,51 PAĐ – Trái tim mỹ nhân phần cuối T52,53 (Hết) PĐL – Cuộc chiến tường vy T1,2 PĐL- Cuộc chiến tường vy T3,4 PĐL – Cuộc chiến tường vy T5,6 PĐL – Cuộc chiến tường vy T7,8
KHUNG GIỜ THỨ 2 03/06/2018 THỨ 3 04/06/2019 THỨ 4 05/06/2019 THỨ 5 06/06/2019 THỨ 6 07/06/2019 THỨ 7 08/06/2019 CHỦ NHẬT 09/06/2019
7:05 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T33 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T34 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T35 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T36 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T37 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T38
8:30 PTQ – Nữ tiêu sư T35 (Hết) PTQ – Thập cửu muội T1 PTQ – Thập cửu muội T2 PTQ – Thập cửu muội T3 PTQ – Thập cửu muội T4 PTQ – Thập cửu muội T5 PTQ – Thập cửu muội T6
12:00 PĐL- Cuộc chiến tường vy T9,10 PĐL – Cuộc chiến tường vy T11,12 PĐL- Cuộc chiến tường vy T13,14 PĐL – Cuộc chiến tường vy T15,16 PĐL- Cuộc chiến tường vy T17,18 PĐL – Cuộc chiến tường vy T19,20 PĐL – Cuộc chiến tường vy T21,22
14:00 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T23 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T24 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T25 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T26 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T27 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T28 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T29
16:25 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T43 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T44 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T45 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T46 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T47 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T48 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T49
17:30 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T37 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T38 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T39 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T40 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T41 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T42 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T43
19:47 PTQ – Bích huyết kiếm T14 PTQ – Bích huyết kiếm T15 PTQ – Bích huyết kiếm T16 PTQ – Bích huyết kiếm T17 PTQ – Bích huyết kiếm T18 PTQ – Bích huyết kiếm T19 PTQ – Bích huyết kiếm T20
20:50 PVN – Chào buổi sáng em yêu T20 PVN – Chào buổi sáng em yêu T21 PVN – Chào buổi sáng em yêu T22 PVN – Chào buổi sáng em yêu T23 PVN – Chào buổi sáng em yêu T24 ĐĐVQ PVN – Chào buổi sáng em yêu T25
21:35 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T34 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T35 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T36 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T37 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T38 CTGT: Cười mười thang thuốc bổ T23 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T39
22:45 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T23 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T24 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T25 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T26 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T27 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T28 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T29
0:00 PTQ – Nữ tiêu sư T35 (Hết) PTQ – Thập cửu muội T1 PTQ – Thập cửu muội T2 PTQ – Thập cửu muội T3 PTQ – Thập cửu muội T4 PTQ – Thập cửu muội T5 PTQ – Thập cửu muội T6
1:00 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T43 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T44 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T45 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T46 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T47 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T48 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T49
PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T37 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T38 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T39 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T40 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T41 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T42 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T43
3:15 PĐL- Cuộc chiến tường vy T9,10 PĐL – Cuộc chiến tường vy T11,12 PĐL- Cuộc chiến tường vy T13,14 PĐL – Cuộc chiến tường vy T15,16 PĐL- Cuộc chiến tường vy T17,18 PĐL – Cuộc chiến tường vy T19,20 PĐL – Cuộc chiến tường vy T21,22
KHUNG GIỜ THỨ 2 10/06/2018 THỨ 3 11/06/2019 THỨ 4 12/06/2019 THỨ 5 13/06/2019 THỨ 6 14/06/2019 THỨ 7 15/06/2019 CHỦ NHẬT 16/06/2019
7:05 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T39 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T40 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T41 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T42 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T43 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T44 (Hết)
8:30 PTQ – Thập cửu muội T7 PTQ – Thập cửu muội T8 PTQ – Thập cửu muội T9 PTQ – Thập cửu muội T10 PTQ – Thập cửu muội T11 PTQ – Thập cửu muội T12 PTQ – Thập cửu muội T13
12:00 PĐL- Cuộc chiến tường vy T23,24 PĐL – Cuộc chiến tường vy T25,26 PĐL- Cuộc chiến tường vy T27,28 PĐL – Cuộc chiến tường vy T29,30 PĐL- Cuộc chiến tường vy T31,32 PĐL – Cuộc chiến tường vy T33,34 (Hết) PTQ – Tuổi thanh xuân T1,2
14:00 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T30 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T31 (Hết) PVN – Hợp đồng định mệnh T1 PVN – Hợp đồng định mệnh T2 PVN – Hợp đồng định mệnh T3 PVN – Hợp đồng định mệnh T4 PVN – Hợp đồng định mệnh T5
16:25 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T50 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T51 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T52 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T53 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T54 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T55 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T56
17:30 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T44 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T45 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T46 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T47 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T48 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T49 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T50
19:47 PTQ – Bích huyết kiếm T21 PTQ – Bích huyết kiếm T22 PTQ – Bích huyết kiếm T23 PTQ – Bích huyết kiếm T24 PTQ – Bích huyết kiếm T25 PTQ – Bích huyết kiếm T26 PTQ – Bích huyết kiếm T27
20:50 PVN – Chào buổi sáng em yêu T26 PVN – Chào buổi sáng em yêu T27 PVN – Chào buổi sáng em yêu T28 PVN – Chào buổi sáng em yêu T29 PVN – Chào buổi sáng em yêu T30 ĐĐVQ PVN – Chào buổi sáng em yêu T31
21:35 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T40 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T41 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T42 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T43 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T44 (Hết) CTGT: Cười mười thang thuốc bổ T24 PHQ – Thám tử học đường T1
22:45 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T30 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T31 (Hết) PVN – Hợp đồng định mệnh T1 PVN – Hợp đồng định mệnh T2 PVN – Hợp đồng định mệnh T3 PVN – Hợp đồng định mệnh T4 PVN – Hợp đồng định mệnh T5
0:00 PTQ – Thập cửu muội T7 PTQ – Thập cửu muội T8 PTQ – Thập cửu muội T9 PTQ – Thập cửu muội T10 PTQ – Thập cửu muội T11 PTQ – Thập cửu muội T12 PTQ – Thập cửu muội T13
1:00 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T50 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T51 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T52 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T53 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T54 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T55 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T56
PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T44 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T45 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T46 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T47 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T48 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T49 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T50
3:15 PĐL- Cuộc chiến tường vy T23,24 PĐL – Cuộc chiến tường vy T25,26 PĐL- Cuộc chiến tường vy T27,28 PĐL – Cuộc chiến tường vy T29,30 PĐL- Cuộc chiến tường vy T31,32 PĐL – Cuộc chiến tường vy T33,34 (Hết) PTQ – Tuổi thanh xuân T1,2
KHUNG GIỜ THỨ 2 17/06/2018 THỨ 3 18/06/2019 THỨ 4 19/06/2019 THỨ 5 20/06/2019 THỨ 6 21/06/2019 THỨ 7 22/06/2019 CHỦ NHẬT 23/06/2019
7:05 PHQ – Thám tử học đường T1 PHQ – Thám tử học đường T2 PHQ – Thám tử học đường T3 PHQ – Thám tử học đường T4 PHQ – Thám tử học đường T5 PHQ – Thám tử học đường T6
8:30 PTQ – Thập cửu muội T14 PTQ – Thập cửu muội T15 PTQ – Thập cửu muội T16 PTQ – Thập cửu muội T17 PTQ – Thập cửu muội T18 PTQ – Thập cửu muội T19 PTQ – Thập cửu muội T20
12:00 PTQ – Tuổi thanh xuân T3,4 PTQ – Tuổi thanh xuân T5,6 PTQ – Tuổi thanh xuân T7,8 PTQ – Tuổi thanh xuân T9,10 PTQ – Tuổi thanh xuân T11,12 PTQ – Tuổi thanh xuân T13,14 PTQ – Tuổi thanh xuân T15,16
14:00 PVN – Hợp đồng định mệnh T6 PVN – Hợp đồng định mệnh T7 PVN – Hợp đồng định mệnh T8 PVN – Hợp đồng định mệnh T9 PVN – Hợp đồng định mệnh T10 PVN – Hợp đồng định mệnh T11 PVN – Hợp đồng định mệnh T12
16:25 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T57 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T58 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T59 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T60 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T61 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T62 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T63
17:30 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T51 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T52 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T53 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T54 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T55 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T56 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T57
19:47 PTQ – Bích huyết kiếm T28 PTQ – Bích huyết kiếm T29 PTQ – Bích huyết kiếm T30 (Hết) PTQ – Tân lộc đỉnh ký T1 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T2 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T3 PTQ – Tân lộc đỉnh ký  T4
20:50 PVN – Chào buổi sáng em yêu T32 (Hết) PVN – Kẻ bội tình T1 PVN – Kẻ bội tình T2 PVN – Kẻ bội tình T3 PVN – Kẻ bội tình T4 ĐĐVQ PVN – Kẻ bội tình T5
21:35 PHQ – Thám tử học đường T2 PHQ – Thám tử học đường T3 PHQ – Thám tử học đường T4 PHQ – Thám tử học đường T5 PHQ – Thám tử học đường T6 CTGT: Cười mười thang thuốc bổ T25 PHQ – Thám tử học đường T7
22:45 PVN – Hợp đồng định mệnh T6 PVN – Hợp đồng định mệnh T7 PVN – Hợp đồng định mệnh T8 PVN – Hợp đồng định mệnh T9 PVN – Hợp đồng định mệnh T10 PVN – Hợp đồng định mệnh T11 PVN – Hợp đồng định mệnh T12
0:00 PTQ – Thập cửu muội T14 PTQ – Thập cửu muội T15 PTQ – Thập cửu muội T16 PTQ – Thập cửu muội T17 PTQ – Thập cửu muội T18 PTQ – Thập cửu muội T19 PTQ – Thập cửu muội T20
1:00 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T57 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T58 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T59 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T60 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T61 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T62 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T63
PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T51 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T52 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T53 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T54 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T55 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T56 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T57
3:15 PTQ – Tuổi thanh xuân T3,4 PTQ – Tuổi thanh xuân T5,6 PTQ – Tuổi thanh xuân T7,8 PTQ – Tuổi thanh xuân T9,10 PTQ – Tuổi thanh xuân T11,12 PTQ – Tuổi thanh xuân T13,14 PTQ – Tuổi thanh xuân T15,16
KHUNG GIỜ THỨ 2 24/06/2018 THỨ 3 25/06/2019 THỨ 4 26/06/2019 THỨ 5 27/06/2019 THỨ 6 28/06/2019 THỨ 7 29/06/2019 CHỦ NHẬT 30/06/2019
7:05 PHQ – Thám tử học đường T7 PHQ – Thám tử học đường T8 PHQ – Thám tử học đường T9 PHQ – Thám tử học đường T10 PHQ – Thám tử học đường T11 PHQ – Thám tử học đường T12
8:30 PTQ – Thập cửu muội T21 PTQ – Thập cửu muội T22 PTQ – Thập cửu muội T23 PTQ – Thập cửu muội T24 PTQ – Thập cửu muội T25 PTQ – Thập cửu muội T26 PTQ – Thập cửu muội T27
12:00 PTQ – Tuổi thanh xuân T17,18 PTQ – Tuổi thanh xuân T19,20 PTQ – Tuổi thanh xuân T21,22 PTQ – Tuổi thanh xuân T23,24 PTQ – Tuổi thanh xuân T25,26 PTQ – Tuổi thanh xuân T27,28 PTQ – Tuổi thanh xuân T29,30
14:00 PVN – Hợp đồng định mệnh T13 PVN – Hợp đồng định mệnh T14 PVN – Hợp đồng định mệnh T15 PVN – Hợp đồng định mệnh T16 PVN – Hợp đồng định mệnh T17 PVN – Hợp đồng định mệnh T18 PVN – Hợp đồng định mệnh T19
16:25 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T64 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T65 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T66 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T67 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T68 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T69 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T70
17:30 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T58 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T59 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T60 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T61 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T62 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T63 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T64
19:47 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T5 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T6 PTQ – Tân lộc đỉnh ký  T7 PTQ – Tân lộc đỉnh ký  T8 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T9 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T10 PTQ – Tân lộc đỉnh ký  T11
20:50 PVN – Kẻ bội tình T6 PVN – Kẻ bội tình T7 PVN – Kẻ bội tình T8 PVN – Kẻ bội tình T9 PVN – Kẻ bội tình T10 ĐĐVQ PVN – Kẻ bội tình T11
21:35 PHQ – Thám tử học đường T8 PHQ – Thám tử học đường T9 PHQ – Thám tử học đường T10 PHQ – Thám tử học đường T11 PHQ – Thám tử học đường T12 CTGT: Cười mười thang thuốc bổ T26 PHQ – Thám tử học đường T13
22:45 PVN – Hợp đồng định mệnh T13 PVN – Hợp đồng định mệnh T14 PVN – Hợp đồng định mệnh T15 PVN – Hợp đồng định mệnh T16 PVN – Hợp đồng định mệnh T17 PVN – Hợp đồng định mệnh T18 PVN – Hợp đồng định mệnh T19
0:00 PTQ – Thập cửu muội T21 PTQ – Thập cửu muội T22 PTQ – Thập cửu muội T23 PTQ – Thập cửu muội T24 PTQ – Thập cửu muội T25 PTQ – Thập cửu muội T26 PTQ – Thập cửu muội T27
1:00 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T64 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T65 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T66 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T67 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T68 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T69 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T70
PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T58 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T59 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T60 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T61 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T62 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T63 PTQ – Tùy đường anh hùng P2 T64
3:15 PTQ – Tuổi thanh xuân T17,18 PTQ – Tuổi thanh xuân T19,20 PTQ – Tuổi thanh xuân T21,22 PTQ – Tuổi thanh xuân T23,24 PTQ – Tuổi thanh xuân T25,26 PTQ – Tuổi thanh xuân T27,28 PTQ – Tuổi thanh xuân T29,30