CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 06/2014

NGÀY PHÁT THỜI GIAN THỂ
LOAI
TÊN PHIM SỐ TẬP
Chủ nhật 6h25’ PVN Bức họa tình yêu
1/6/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P1 53
11h30’ PTQ Tắt lửa hận thù 27,28
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PTL Linh hồn bị đánh tráo 26
17h15” PTQ Tế Công P2 19
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 139
21h15’ CT: Sắc màu nghệ nhân
21h30′ PHQ Cánh chim mùa đông 45,46
22h00′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1
00h00′ PVN Thái sư Trần Thủ Độ 30
00h45′ PVN Đất nước đứng lên
02h15′ PTQ Tắt lửa hận thù 27,28
04h00′ PTL Trò đùa của số phận
Thứ hai 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 3
2/6/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P1 54
11h30’ PTQ Tắt lửa hận thù 29,30
14h PVN Ngoại tình 14
16h10′ PTL Linh hồn bị đánh tráo 27 hết
17h15” PTQ Tế Công P2 20
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 140
21h15’ PHQ Cánh chim mùa đông 47,48
00h00′ PVN Thái sư Trần Thủ Độ 31
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Tắt lửa hận thù 29,30
Thứ ba 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 4
3/6/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P1 55
11h30’ PTQ Tắt lửa hận thù 31,32
14h PVN Ngoại tình 15
16h10′ PVN Đồng quê 1
17h15” PTQ Tế Công P2 21
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 141
21h15’ PHQ Cánh chim mùa đông 49,50
00h00′ PVN Thái sư Trần Thủ Độ 32
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Tắt lửa hận thù 31,32
Thứ  tư 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 5
4/6/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P1 56 hết
11h30’ PTQ Tắt lửa hận thù 33,34
14h PVN Ngoại tình 16
16h10′ PVN Đồng quê 2
17h15” PTQ Tế Công P2 22
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 142
21h15’ PHQ Cánh chim mùa đông 51,52
00h00′ PVN Thái sư Trần Thủ Độ 33
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Tắt lửa hận thù 33,34
Thứ năm 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 6
5/6/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 1
11h30’ PTQ Tắt lửa hận thù 35,36 hết
14h PVN Ngoại tình 17
16h10′ PVN Đồng quê 3
17h15” PTQ Tế Công P2 23
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 143
21h15’ PHQ Cánh chim mùa đông 53,54
00h00′ PVN Thái sư Trần Thủ Độ 34 hết
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PTQ Tắt lửa hận thù 35,36 hết
Thứ sáu 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 7
6/6/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 2
11h30’ PĐL Đen trắng 1,2
14h PVN Ngoại tình 18
16h10′ PVN Đồng quê 4
17h15” PTQ Tế Công P2 24
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 144
21h15’ Trực tiếp CT nông nghiệp
21h30′ PHQ Cánh chim mùa đông 55
22h00′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PĐL Đen trắng 1,2
Thứ bảy 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 8
7/6/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 3
11h30’ PĐL Đen trắng 3,4
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PVN Đồng quê 5
17h15” PTQ Tế Công P2 25
19h55′ CT: Đất nước mến yêu + ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h00′ P.Mỹ Bản chất của quái thú
00h00′ PHQ Kỳ nghỉ của quý bà 1
00h45′ P.Mỹ Đòn trời giáng 1
02h15′ PĐL Đen trắng 3,4
04h00′ PTL Trò đùa của số phận
Chủ nhật 6h25’ P.Mỹ Bản chất của quái thú
8/6/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 4
11h30’ PĐL Đen trắng 5,6
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PVN Đồng quê 6
17h15” PTQ Tế Công P2 26
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 145
21h15’ CT: Sắc màu nghệ nhân
21h30′ PHQ Cánh chim mùa đông 56,57
00h00′ PHQ Kỳ nghỉ của quý bà 2
00h45′ P.Mỹ Đòn trời giáng 2 hết
02h15′ PĐL Đen trắng 5,6
04h00′ PTQ Kho báu Đông Lăng 24
Thứ hai 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 9
9/6/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 5
11h30’ PĐL Đen trắng 7,8
14h PVN Ngoại tình 19
16h10′ PVN Đồng quê 7
17h15” PTQ Tế Công P2 27
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 146
21h15’ PHQ Cánh chim mùa đông 58,59
00h00′ PHQ Kỳ nghỉ của quý bà 3
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PĐL Đen trắng 7,8
Thứ ba 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 10
10/6/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 6
11h30’ PĐL Đen trắng 9,10
14h PVN Ngoại tình 20
16h10′ PVN Đồng quê 8
17h15” PTQ Tế Công P2 28
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 147
21h15’ PHQ Cánh chim mùa đông 60,61 hết
00h00′ PHQ Kỳ nghỉ của quý bà 4
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PĐL Đen trắng 9,10
Thứ  tư 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 11
11/6/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 7
11h30’ PĐL Đen trắng 11,12
14h PVN Ngoại tình 21
16h10′ PVN Đồng quê 9
17h15” PTQ Tế Công P2 29
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 148
21h15’ PHK Công chúa giá đáo 1,2
00h00′ PHQ Kỳ nghỉ của quý bà 5
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PĐL Đen trắng 11,12
Thứ năm 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 12
12/6/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 8
11h30’ PĐL Đen trắng 13,14
14h PVN Ngoại tình 22
16h10′ PVN Đồng quê 10
17h15” PTQ Tế Công P2 30
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 149
21h15’ PHK Công chúa giá đáo 3,4
00h00′ PHQ Kỳ nghỉ của quý bà 6
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PĐL Đen trắng 13,14
04h00′ PTQ Kho báu Đông Lăng
Thứ sáu 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 13
13/6/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 9
11h30’ PĐL Đen trắng 15,16
14h PVN Ngoại tình 23
16h10′ PVN Đồng quê 11
17h15” PTQ Tế Công P2 31
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 150
21h15’ Trực tiếp CT nông nghiệp
21h30′ PHK Công chúa giá đáo 5
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PĐL Đen trắng 15,16
Thứ bảy 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 14
14/6/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 10
11h30’ PĐL Đen trắng 17,18
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PVN Đồng quê 12
17h15” PTQ Tế Công P2 32
19h55′ CT: Đất nước mến yêu+ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h00′ P.Mỹ Thú vui chết người
00h00′ PHQ Kỳ nghỉ của quý bà 7
00h45′ P.Mỹ Siêu nhân trở lại 1
02h15′ PĐL Đen trắng 17,18
Chủ nhật 6h25’ P.Mỹ Thú vui chết người
15/6/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 11
11h30’ PĐL Đen trắng 19,20
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PVN Đồng quê 13
17h15” PTQ Tế Công P2 33
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 151
21h15’ CT: Sắc màu nghệ nhân
21h30′ PHK Công chúa giá đáo 6,7
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
00h00′ PHQ Kỳ nghỉ của quý bà 8
00h45′ P.Mỹ Siêu nhân trở lại 2 hết
02h15′ PĐL Đen trắng 19,20
04h00′ PTQ Kho báu Đông Lăng
Thứ hai 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 15
16/6/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 12
11h30’ PĐL Đen trắng 21,22
14h PVN Ngoại tình 24
16h10′ PVN Đồng quê 14
17h15” PTQ Tế Công P2 34
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 152
21h15’ PHK Công chúa giá đáo 8,9
00h00′ PHQ Kỳ nghỉ của quý bà 9
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PĐL Đen trắng 21,22
Thứ ba 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 16
17/6/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 13
11h30’ PĐL Đen trắng 23,24
14h PVN Ngoại tình 25
16h10′ PVN Đồng quê 15
17h15” PTQ Tế Công P2 35
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 153
21h15’ PHK Công chúa giá đáo 10,11
00h00′ PHQ Kỳ nghỉ của quý bà 10
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PĐL Đen trắng 23,24
Thứ  tư 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 17
18/6/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 14
11h30’ PĐL Đen trắng 25,26
14h PVN Ngoại tình 26
16h10′ PVN Đồng quê 16
17h15” PTQ Tế Công P2 36
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 154
21h15’ PHK Công chúa giá đáo 12,13
00h00′ PHQ Kỳ nghỉ của quý bà 11
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PĐL Đen trắng 25,26
04h00′ PTQ Kho báu Đông Lăng
Thứ năm 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 18
19/6/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 15
11h30’ PĐL Đen trắng 27 hết
14h PVN Ngoại tình 27
16h10′ PVN Đồng quê 17
17h15” PTQ Tế Công P2 37
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 155
21h15’ PHK Công chúa giá đáo 14,15
00h00′ PHQ Kỳ nghỉ của quý bà 12
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PĐL Đen trắng 27 hết
Thứ sáu 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 19
20/6/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 16
11h30’ PĐL Văn phòng hôn nhân 1,2
14h PVN Ngoại tình 28
16h10′ PVN Đồng quê 18
17h15” PTQ Tế Công P2 38
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 156
21h15’ Trực tiếp CT nông nghiệp
21h30′ PHK Công chúa giá đáo 16
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PĐL Văn phòng hôn nhân 1,2
Thứ bảy 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 20
21/6/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 17
11h30’ PĐL Văn phòng hôn nhân 3,4
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PVN Đồng quê 19
17h15” PTQ Tế Công P2 39
19h55′ CT: Đất nước mến yêu+ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h00′ P.Mỹ Một chuỗi chuyện khùng
00h00′ PHQ Kỳ nghỉ của quý bà 13
00h45′ P.Mỹ Ngày huấn luyện 1
02h15′ PĐL Văn phòng hôn nhân 3,4
Chủ nhật 6h25’ P.Mỹ Một chuỗi chuyện khùng
22/6/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 18
11h30’ PĐL Văn phòng hôn nhân 5,6
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PVN Đồng quê 20
17h15” PTQ Tế Công P2 40
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 157
21h15’ CT: Sắc màu nghệ nhân
21h30′ PHK Công chúa giá đáo 17,18
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
00h00′ PHQ Kỳ nghỉ của quý bà 14
00h45′ P.Mỹ Ngày huấn luyện 2 hết
02h15′ PĐL Văn phòng hôn nhân 5,6
04h00′ PTQ Kho báu Đông Lăng 36
Thứ hai 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 21
23/6/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 19
11h30’ PĐL Văn phòng hôn nhân 7,8
14h PVN Ngoại tình 9
16h10′ PVN Đồng quê 21
17h15” PTQ Tế Công P2 41
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 158
21h15’ PHK Công chúa giá đáo 19,20
00h00′ PHQ Kỳ nghỉ của quý bà 15
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PĐL Văn phòng hôn nhân 7,8
Thứ ba 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 22
24/6/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 20
11h30’ PĐL Văn phòng hôn nhân 9,10
14h PVN Ngoại tình 10
16h10′ PVN Đồng quê 22 hết
17h15” PTQ Tế Công P2 42
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 159
21h15’ PHK Công chúa giá đáo 21,22
00h00′ PHQ Kỳ nghỉ của quý bà 16
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PĐL Văn phòng hôn nhân 9,10
04h00′ PTQ Kho báu Đông Lăng
Thứ  tư 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 23
25/6/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 21
11h30’ PĐL Văn phòng hôn nhân 11,12
14h PVN Ngoại tình 11
16h10′ PĐL Thiên hạ đệ nhất vị 1
17h15” PTQ Tế Công P2 43
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 160
21h15’ PHK Công chúa giá đáo 23,24
00h00′ PHQ Kỳ nghỉ của quý bà 17
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PĐL Văn phòng hôn nhân 11,12
Thứ năm 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 24
27/6/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 22
11h30’ PĐL Văn phòng hôn nhân 13,14
14h PVN Ngoại tình 12
16h10′ PĐL Thiên hạ đệ nhất vị 2
17h15” PTQ Tế Công P2 44
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 161
21h15’ PHK Công chúa giá đáo 25,26
00h00′ PHQ Kỳ nghỉ của quý bà 18
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PĐL Văn phòng hôn nhân 13,14
Thứ sáu 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 25
28/6/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 23
11h30’ PĐL Văn phòng hôn nhân 15,16
14h PVN Ngoại tình 13
16h10′ PĐL Thiên hạ đệ nhất vị 3
17h15” PTQ Tế Công P2 45
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 162
21h15’ Trực tiếp CT nông nghiệp
21h30′ PHK Công chúa giá đáo 27
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PĐL Văn phòng hôn nhân 15,16
Thứ bảy 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 26
29/6/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 24
11h30’ PĐL Văn phòng hôn nhân 17,18
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PĐL Thiên hạ đệ nhất vị 4
17h15” PTQ Tế Công P2 46
19h55′ CT: Đất nước mến yêu+ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h00′ P.Mỹ Chuyến đi ác mộng
00h00′ PHQ Kỳ nghỉ của quý bà 19
00h45′ P.Mỹ Kim cương máu 1
02h15′ PĐL Văn phòng hôn nhân 17,18
Chủ nhật 6h25’ P.Mỹ Chuyến đi ác mộng
30/6/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 25
11h30’ PĐL Văn phòng hôn nhân 19,20
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PĐL Thiên hạ đệ nhất vị 5
17h15” PTQ Tế Công P2 47
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 163
21h15’ CT: Sắc màu nghệ nhân
21h30′ PHK Công chúa giá đáo 28,29
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
00h00′ PHQ Kỳ nghỉ của quý bà 20
00h45′ P.Mỹ Kim cương máu 2 hết
02h15′ PĐL Văn phòng hôn nhân 19,20
Thứ hai 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 27
31/6/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P2 26
11h30’ PĐL Văn phòng hôn nhân 21,22
14h PVN Ngoại tình 9
16h10′ PĐL Thiên hạ đệ nhất vị 6
17h15” PTQ Tế Công P2 48
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 164
21h15’ PHK Công chúa giá đáo 30,31
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
00h00′ PHQ Kỳ nghỉ của quý bà 21
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PĐL Văn phòng hôn nhân 21,22

*Ghi chú: Chương trình có thể thay đổi vào giờ cuối