LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 01/2020

KHUNG GIỜ THỨ 2 30/12/2019 THỨ 3 31/12/2019 THỨ 4 01/01/2020 THỨ 5 02/01/2020 THỨ 6 03/01/2020 THỨ 7 04/01/2020 CHỦ NHẬT 05/01/2020
5:30 (PL 19:45) PVN – Bến vạn hoa T1 PVN – Bến vạn hoa T2 (Hết) PVN – Rặng trâm bầu T1 PVN – Rặng trâm bầu T2 PVN – Rặng trâm bầu T3 (Hết)
7:05 (PL 21:35) PTQ – Hạnh phúc bên nhau T13 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T14 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T15 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T16
8:35 PTQ – 16 mùa hạ T2 PTQ – 16 mùa hạ T3 PTQ – 16 mùa hạ T4 PTQ – 16 mùa hạ T5 PTQ – 16 mùa hạ T6
12:00 PĐL – Đứa con khác họ T6,7 PĐL – Đứa con khác họ T8,9 PĐL – Đứa con khác họ T10,11 PĐL – Đứa con khác họ T12,13 PĐL – Đứa con khác họ T14,15
14:00 PVN – Khi người đàn ông trở lại T1 PVN – Khi người đàn ông trở lại T2 PVN – Khi người đàn ông trở lại T3 PVN – Khi người đàn ông trở lại T4 PVN – Khi người đàn ông trở lại T5
16:25 PHQ – Thám tử học đường T22 PHQ – Thám tử học đường T23 PHQ – Thám tử học đường T24 (Hết) PTQ – Hiệp khách hành T1 PTQ – Hiệp khách hành T2
17:30 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T1 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T2 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T3 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T4 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T5
19:48 PTQ – Lệ cơ truyện T45 PTQ – Lệ cơ truyện T46 PTQ – Lệ cơ truyện T47 PTQ – Lệ cơ truyện T48 (Hết) PTQ – Thanh Vân Chí T1
20:50 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T82 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T83 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T84 ĐĐVQ PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T85
21:35 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T14 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T15 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T16 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T17
22:45 (PL 14:00) PVN – Khi người đàn ông trở lại T1 PVN – Khi người đàn ông trở lại T2 PVN – Khi người đàn ông trở lại T3 PVN – Khi người đàn ông trở lại T4 PVN – Khi người đàn ông trở lại T5
23:30 (PL 8:35) PTQ – 16 mùa hạ T2 PTQ – 16 mùa hạ T3 PTQ – 16 mùa hạ T4 PTQ – 16 mùa hạ T5 PTQ – 16 mùa hạ T6
0:30 (PL 16:25) PHQ – Thám tử học đường T22 PHQ – Thám tử học đường T23 PHQ – Thám tử học đường T24 (Hết) PTQ – Hiệp khách hành T1 PTQ – Hiệp khách hành T2
1:30 (PL17:30) PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T1 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T2 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T3 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T4 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T5
2:15 (PL 20:50) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T82 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T83 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T84 ĐĐVQ PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T85
3:30 (PL 12:00) PĐL – Đứa con khác họ T6,7 PĐL – Đứa con khác họ T8,9 PĐL – Đứa con khác họ T10,11 PĐL – Đứa con khác họ T12,13 PĐL – Đứa con khác họ T14,15
KHUNG GIỜ THỨ 2 06/01/2020 THỨ 3 07/01/2020 THỨ 4 08/01/2020 THỨ 5 09/01/2020 THỨ 6 10/01/2020 THỨ 7 11/01/2020 CHỦ NHẬT 12/01/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Thanh Vân Chí T1 PTQ – Thanh Vân Chí T2 PTQ – Thanh Vân Chí T3 PTQ – Thanh Vân Chí T4 PTQ – Thanh Vân Chí T5 PTQ – Thanh Vân Chí T6 PTQ – Thanh Vân Chí T7
7:05 (PL 21:35) PTQ – Hạnh phúc bên nhau T17 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T18 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T19 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T20 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T21 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T22
8:35 PTQ – 16 mùa hạ T7 PTQ – 16 mùa hạ T8 PTQ – 16 mùa hạ T9 PTQ – 16 mùa hạ T10 PTQ – 16 mùa hạ T11 PTQ – 16 mùa hạ T12 PTQ – 16 mùa hạ T13
12:00 PĐL – Đứa con khác họ T16,17 PĐL – Đứa con khác họ T18,19 PĐL – Đứa con khác họ T20,21 PĐL – Đứa con khác họ T22,23 PĐL – Đứa con khác họ T24,25 PĐL – Đứa con khác họ T26,27 PĐL – Đứa con khác họ T28,29
14:00 PVN – Khi người đàn ông trở lại T6 PVN – Khi người đàn ông trở lại T7 PVN – Khi người đàn ông trở lại T8 PVN – Khi người đàn ông trở lại T9 PVN – Khi người đàn ông trở lại T10 PVN – Khi người đàn ông trở lại T11 PVN – Khi người đàn ông trở lại T12
16:25 PTQ – Hiệp khách hành T3 PTQ – Hiệp khách hành T4 PTQ – Hiệp khách hành T5 PTQ – Hiệp khách hành T6 PTQ – Hiệp khách hành T7 PTQ – Hiệp khách hành T8 PTQ – Hiệp khách hành T9
17:30 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T6 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T7 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T8 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T9 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T10 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T11 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T12
19:48 PTQ – Thanh Vân Chí T2 PTQ – Thanh Vân Chí T3 PTQ – Thanh Vân Chí T4 PTQ – Thanh Vân Chí T5 PTQ – Thanh Vân Chí T6 PTQ – Thanh Vân Chí T7 PTQ – Thanh Vân Chí T8
20:50 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T86 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T87 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T88 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T89 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T90 ĐĐVQ PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T91
21:35 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T18 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T19 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T20 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T21 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T22 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T23
22:45 (PL 14:00) PVN – Khi người đàn ông trở lại T6 PVN – Khi người đàn ông trở lại T7 PVN – Khi người đàn ông trở lại T8 PVN – Khi người đàn ông trở lại T9 PVN – Khi người đàn ông trở lại T10 PVN – Khi người đàn ông trở lại T11 PVN – Khi người đàn ông trở lại T12
23:30 (PL 8:35) PTQ – 16 mùa hạ T7 PTQ – 16 mùa hạ T8 PTQ – 16 mùa hạ T9 PTQ – 16 mùa hạ T10 PTQ – 16 mùa hạ T11 PTQ – 16 mùa hạ T12 PTQ – 16 mùa hạ T13
0:30 (PL 16:25) PTQ – Hiệp khách hành T3 PTQ – Hiệp khách hành T4 PTQ – Hiệp khách hành T5 PTQ – Hiệp khách hành T6 PTQ – Hiệp khách hành T7 PTQ – Hiệp khách hành T8 PTQ – Hiệp khách hành T9
1:30  (PL17:30) PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T6 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T7 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T8 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T9 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T10 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T11 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T12
2:15 (PL 20:50) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T86 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T87 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T88 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T89 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T90 ĐĐVQ PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T91
3:30 (PL 12:00) PĐL – Đứa con khác họ T16,17 PĐL – Đứa con khác họ T18,19 PĐL – Đứa con khác họ T20,21 PĐL – Đứa con khác họ T22,23 PĐL – Đứa con khác họ T24,25 PĐL – Đứa con khác họ T26,27 PĐL – Đứa con khác họ T28,29
KHUNG GIỜ THỨ 2 13/01/2020 THỨ 3 14/01/2020 THỨ 4 15/01/2020 THỨ 5 16/01/2020 THỨ 6 17/01/2020 THỨ 7 18/01/2020 CHỦ NHẬT 19/01/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Thanh Vân Chí T8 PTQ – Thanh Vân Chí T9 PTQ – Thanh Vân Chí T10 PTQ – Thanh Vân Chí T11 PTQ – Thanh Vân Chí T12 PTQ – Thanh Vân Chí T13 PTQ – Thanh Vân Chí T14
7:05 (PL 21:35) PTQ – Hạnh phúc bên nhau T23 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T24 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T25 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T26 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T27 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T28
8:35 PTQ – 16 mùa hạ T14 PTQ – 16 mùa hạ T15 PTQ – 16 mùa hạ T16 PTQ – 16 mùa hạ T17 PTQ – 16 mùa hạ T18 PTQ – 16 mùa hạ T19 PTQ – 16 mùa hạ T20
12:00 PĐL – Đứa con khác họ T30,31 PĐL – Đứa con khác họ T32,33 PĐL – Đứa con khác họ T34,35 PĐL – Đứa con khác họ T36,37 PĐL – Đứa con khác họ T38,39 PĐL – Đứa con khác họ T40,41 PĐL – Đứa con khác họ T42(Hết) PHQ – Cái giá của tham vọng T1
14:00 PVN – Khi người đàn ông trở lại T13 PVN – Khi người đàn ông trở lại T14 PVN – Khi người đàn ông trở lại T15 PVN – Khi người đàn ông trở lại T16 PVN – Khi người đàn ông trở lại T17 PVN – Khi người đàn ông trở lại T18 PVN – Khi người đàn ông trở lại T19
16:25 PTQ – Hiệp khách hành T10 PTQ – Hiệp khách hành T11 PTQ – Hiệp khách hành T12 PTQ – Hiệp khách hành T13 PTQ – Hiệp khách hành T14 PTQ – Hiệp khách hành T15 PTQ – Hiệp khách hành T16
17:30 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T13 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T14 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T15 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T16 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T17 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T18 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T19
19:48 PTQ – Thanh Vân Chí T9 PTQ – Thanh Vân Chí T10 PTQ – Thanh Vân Chí T11 PTQ – Thanh Vân Chí T12 PTQ – Thanh Vân Chí T13 PTQ – Thanh Vân Chí T14 PTQ – Thanh Vân Chí T15
20:50 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T92 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T93 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T94 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T95 Táo quân ĐĐVQ PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T96
21:35 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T24 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T25 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T26 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T27 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T28 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T29
22:45 (PL 14:00) PVN – Khi người đàn ông trở lại T13 PVN – Khi người đàn ông trở lại T14 PVN – Khi người đàn ông trở lại T15 PVN – Khi người đàn ông trở lại T16 PVN – Khi người đàn ông trở lại T17 PVN – Khi người đàn ông trở lại T18 PVN – Khi người đàn ông trở lại T19
23:30 (PL 8:35) PTQ – 16 mùa hạ T14 PTQ – 16 mùa hạ T15 PTQ – 16 mùa hạ T16 PTQ – 16 mùa hạ T17 PTQ – 16 mùa hạ T18 PTQ – 16 mùa hạ T19 PTQ – 16 mùa hạ T20
0:30 (PL 16:25) PTQ – Hiệp khách hành T10 PTQ – Hiệp khách hành T11 PTQ – Hiệp khách hành T12 PTQ – Hiệp khách hành T13 PTQ – Hiệp khách hành T14 PTQ – Hiệp khách hành T15 PTQ – Hiệp khách hành T16
1:30  (PL17:30) PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T13 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T14 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T15 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T16 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T17 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T18 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T19
2:15 (PL 20:50) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T92 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T93 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T94 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T95 Táo quân ĐĐVQ PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T96
3:30 (PL 12:00) PĐL – Đứa con khác họ T30,31 PĐL – Đứa con khác họ T32,33 PĐL – Đứa con khác họ T34,35 PĐL – Đứa con khác họ T36,37 PĐL – Đứa con khác họ T38,39 PĐL – Đứa con khác họ T40,41 PĐL – Đứa con khác họ T42(Hết) PHQ – Cái giá của tham vọng T1
KHUNG GIỜ THỨ 2 20/01/2020 THỨ 3 21/01/2020 THỨ 4 22/01/2020 THỨ 5 23/01/2020 (29al) THỨ 6 24/01/2020 (30al) THỨ 7 25/01/2020 (M1) CHỦ NHẬT 26/01/2020 (M2)
5:30 (PL 19:45) PTQ – Thanh Vân Chí T15 PTQ – Thanh Vân Chí T16 PTQ – Thanh Vân Chí T17 PTQ – Thanh Vân Chí T18 PTQ – Thanh Vân Chí T19
7:05 (PL 21:35) PTQ – Hạnh phúc bên nhau T29 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T30 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T31 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T32 (Hết) Thần tài thổ địa du xuân T1 (60ph) Thần tài thổ địa du xuân T2 (30ph) Thần tài thổ địa du xuân T3, Thằng bờm thời hiện đại T1,2
(TC 50 ph)
8:35 PTQ – 16 mùa hạ T21 PTQ – 16 mùa hạ T22 PTQ – 16 mùa hạ T23 PTQ – 16 mùa hạ T24 PTQ – 16 mùa hạ T25 PTQ – 16 mùa hạ T26 (Hết)
12:00 PVN: Tết ơi xuân à T1; PHQ – Cái giá của tham vọng  T2 PVN: Tết ơi xuân à T2; PHQ: Cái giá của tham vọng T3 PVN: Tết ơi xuân à T3; PHQ: Cái giá của tham vọng T4 PVN: Tết ơi xuân à T4; PHQ: Cái giá của tham vọng T5 PVN: Tết ơi xuân à T5; PHQ: Cái giá của tham vọng T6 PVN: Tết ơi xuân à T6; PHQ: Cái giá của tham vọng T7 PVN: Tết ơi xuân à T7; PHQ: Cái giá của tham vọng T8
14:00 PVN – Khi người đàn ông trở lại T20 PVN – Khi người đàn ông trở lại T21 PVN – Khi người đàn ông trở lại T22 PVN – Khi người đàn ông trở lại T23 PVN – Khi người đàn ông trở lại T24 PVN – Khi người đàn ông trở lại T25
16:25 PTQ – Hiệp khách hành T17 PTQ – Hiệp khách hành T18 PTQ – Hiệp khách hành T19 PTQ – Hiệp khách hành T20 PTQ – Hiệp khách hành T21 PTQ – Hiệp khách hành T22 PTQ – Hiệp khách hành T23
17:30 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T20 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T21 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T22 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T23 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T24 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T25 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T26
19:48 THTT Đường hoa PTQ – Thanh Vân Chí T16 PTQ – Thanh Vân Chí T17 PTQ – Thanh Vân Chí T18 THTT PTQ – Thanh Vân Chí T19 PTQ – Thanh Vân Chí T20
20:50 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T97 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T98 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T99 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T100 THTT ĐĐVQ PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T101
21:35 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T30 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T31 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T32 (Hết) Thần tài thổ địa du xuân T1 (60ph) THTT Chào xuân Thần tài thổ địa du xuân T2 (30ph) Thần tài thổ địa du xuân T3, Thằng bờm thời hiện đại T1,2
(TC 50 ph)
22:45 (PL 14:00) PVN – Khi người đàn ông trở lại T20 PVN – Khi người đàn ông trở lại T21 PVN – Khi người đàn ông trở lại T22 PVN – Khi người đàn ông trở lại T23 THTT Chào xuân PVN – Khi người đàn ông trở lại T24 PVN – Khi người đàn ông trở lại T25
23:30 (PL 8:35) PTQ – 16 mùa hạ T21 PTQ – 16 mùa hạ T22 PTQ – 16 mùa hạ T23 PTQ – 16 mùa hạ T24 THTT Chào xuân PTQ – 16 mùa hạ T25 PTQ – 16 mùa hạ T26 (Hết)
0:30 (PL 16:25) PTQ – Hiệp khách hành T17 PTQ – Hiệp khách hành T18 PTQ – Hiệp khách hành T19 PTQ – Hiệp khách hành T20 PTQ – Hiệp khách hành T21 PTQ – Hiệp khách hành T22 PTQ – Hiệp khách hành T23
1:30  (PL17:30) PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T20 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T21 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T22 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T23 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T24 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T25 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T26
2:15 (PL 20:50) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T97 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T98 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T99 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T100 ĐĐVQ PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T101
3:30 (PL 12:00) PVN: Tết ơi xuân à T1; PHQ – Cái giá của tham vọng  T2 PVN: Tết ơi xuân à T2; PHQ: Cái giá của tham vọng T3 PVN: Tết ơi xuân à T3; PHQ: Cái giá của tham vọng T4 PVN: Tết ơi xuân à T4; PHQ: Cái giá của tham vọng T5 PVN: Tết ơi xuân à T5; PHQ: Cái giá của tham vọng T6 PVN: Tết ơi xuân à T6; PHQ: Cái giá của tham vọng T7 PVN: Tết ơi xuân à T7; PHQ: Cái giá của tham vọng T8
KHUNG GIỜ THỨ 2 27/01/2020 (M3) THỨ 3 28/01/2020 (M4) THỨ 4 29/01/2020 (M5) THỨ 5 30/01/2020 THỨ 6 31/01/2020 THỨ 7 01/02/2020 CHỦ NHẬT 02/02/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Thanh Vân Chí T20 PTQ – Thanh Vân Chí T21 PTQ – Thanh Vân Chí T22 PTQ – Thanh Vân Chí T23 PTQ – Thanh Vân Chí T24 PTQ – Thanh Vân Chí T25 PTQ – Thanh Vân Chí T26
7:05 (PL 21:35) Thần tài thổ địa du xuân T4, Thằng bờm thời hiện đại T3,4
(TC 50 ph)
Thần tài thổ địa du xuân T5, Thằng bờm thời hiện đại T5,6
(TC 50 ph)
Thần tài thổ địa du xuân T6, Thằng bờm thời hiện đại T7,8
(TC 50 ph)
8:35 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T1 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T2 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T3 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T4 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T5 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T6 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T7
12:00 PVN: Tết ơi xuân à T8; PHQ – Cái giá của tham vọng  T9 PVN: Tết ơi xuân à T9; PHQ: Cái giá của tham vọng T10 PVN: Tết ơi xuân àT10; PHQ: Cái giá của tham vọng T11 PVN: Tết ơi xuân à T11 (Hết); PHQ: Cái giá của tham vọng T12 PVN: Về đất Thăng Long T1; PHQ: Cái giá của tham vọng T13 PVN: Về đất Thăng Long T2; PHQ: Cái giá của tham vọng T14 PVN: Về đất Thăng Long T3; PHQ: Cái giá của tham vọng T15
14:00 PVN – Khi người đàn ông trở lại T26 PVN – Khi người đàn ông trở lại T27 PVN – Khi người đàn ông trở lại T28 PVN – Khi người đàn ông trở lại T29 PVN – Khi người đàn ông trở lại T30 PVN – Khi người đàn ông trở lại T31 PVN – Khi người đàn ông trở lại T32
16:25 PTQ – Hiệp khách hành T24 PTQ – Hiệp khách hành T25 PTQ – Hiệp khách hành T26 PTQ – Hiệp khách hành T27 PTQ – Hiệp khách hành T28 PTQ – Hiệp khách hành T29 PTQ – Hiệp khách hành T30
17:30 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T27 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T28 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T29 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T30 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T31 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T32 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T33
19:48 PTQ – Thanh Vân Chí T21 PTQ – Thanh Vân Chí T22 PTQ – Thanh Vân Chí T23 PTQ – Thanh Vân Chí T24 PTQ – Thanh Vân Chí T25 PTQ – Thanh Vân Chí T26 PTQ – Thanh Vân Chí T27
20:50 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T102 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T103 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T104 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T105 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T106 ĐĐVQ PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T107
21:35 Thần tài thổ địa du xuân T4, Thằng bờm thời hiện đại T3,4
(TC 50 ph)
Thần tài thổ địa du xuân T5, Thằng bờm thời hiện đại T5,6
(TC 50 ph)
Thần tài thổ địa du xuân T6, Thằng bờm thời hiện đại T7,8
(TC 50 ph)
22:45 (PL 14:00) PVN – Khi người đàn ông trở lại T26 PVN – Khi người đàn ông trở lại T27 PVN – Khi người đàn ông trở lại T28 PVN – Khi người đàn ông trở lại T29 PVN – Khi người đàn ông trở lại T30 PVN – Khi người đàn ông trở lại T31 PVN – Khi người đàn ông trở lại T32
23:30 (PL 8:35) PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T1 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T2 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T3 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T4 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T5 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T6 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T7
0:30 (PL 16:25) PTQ – Hiệp khách hành T24 PTQ – Hiệp khách hành T25 PTQ – Hiệp khách hành T26 PTQ – Hiệp khách hành T27 PTQ – Hiệp khách hành T28 PTQ – Hiệp khách hành T29 PTQ – Hiệp khách hành T30
1:30  (PL17:30) PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T27 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T28 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T29 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T30 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T31 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T32 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T33
2:15 (PL 20:50) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T102 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T103 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T104 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T105 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T106 ĐĐVQ PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T107
3:30 (PL 12:00) PVN: Tết ơi xuân à T8; PHQ – Cái giá của tham vọng  T9 PVN: Tết ơi xuân à T9; PHQ: Cái giá của tham vọng T10 PVN: Tết ơi xuân àT10; PHQ: Cái giá của tham vọng T11 PVN: Tết ơi xuân à T11 (Hết); PHQ: Cái giá của tham vọng T12 PVN: Về đất Thăng Long T1; PHQ: Cái giá của tham vọng T13 PVN: Về đất Thăng Long T2; PHQ: Cái giá của tham vọng T14 PVN: Về đất Thăng Long T3; PHQ: Cái giá của tham vọng T15