LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 03/2020

KHUNG GIỜ THỨ 2 24/02/2020 THỨ 3 25/02/2020 THỨ 4 26/02/2020 THỨ 5 27/02/2020 THỨ 6 28/02/2020 THỨ 7 29/02/2020 CHỦ NHẬT 01/03/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Thanh Vân Chí T48 PTQ – Thanh Vân Chí T49 PTQ – Thanh Vân Chí T50 PTQ – Thanh Vân Chí T51 PTQ – Thanh Vân Chí T52 PTQ – Thanh Vân Chí T53 PTQ – Thanh Vân Chí T54
7:05 (PL 21:35) PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T20 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T21 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T22 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T23 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T24 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T25
8:35 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T28 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T29 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T30 (Hết) PTQ – Tình bạn tri kỷ T1 PTQ – Tình bạn tri kỷ T2 PTQ – Tình bạn tri kỷ T3 PTQ – Tình bạn tri kỷ T4
12:00 PVN: Về đất Thăng Long T25 PVN: Về đất Thăng Long T26 PVN: Về đất Thăng Long T27 PVN: Về đất Thăng Long T28 PVN: Về đất Thăng Long T29 PVN: Về đất Thăng Long T30 PVN: Về đất Thăng Long T31
12:45 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T1 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T2 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T3 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T4 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T5 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T6 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T7
14:00 PVN – Tình thù hai mặt T12 PVN – Tình thù hai mặt T13 PVN – Tình thù hai mặt T14 PVN – Tình thù hai mặt T15 PVN – Tình thù hai mặt T16 PVN – Tình thù hai mặt T17 PVN – Tình thù hai mặt T18
16:25 PTQ – Phù dao hoàng hậu T20 PTQ – Phù dao hoàng hậu T21 PTQ – Phù dao hoàng hậu T22 PTQ – Phù dao hoàng hậu T23 PTQ – Phù dao hoàng hậu T24 PTQ – Phù dao hoàng hậu T25 PTQ – Phù dao hoàng hậu T26
17:30 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T8 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T9 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T10 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T11 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T12 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T13 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T14
19:48 PTQ – Thanh Vân Chí T49 PTQ – Thanh Vân Chí T50 PTQ – Thanh Vân Chí T51 PTQ – Thanh Vân Chí T52 PTQ – Thanh Vân Chí T53 PTQ – Thanh Vân Chí T54 PTQ – Thanh Vân Chí T55
20:50 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T14 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T15 THTT PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T16 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T17 ĐĐVQ PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T18
21:35 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T21 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T22 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T23 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T24 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T25 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T26
22:45 (PL 14:00) PVN – Tình thù hai mặt T12 PVN – Tình thù hai mặt T13 PVN – Tình thù hai mặt T14 PVN – Tình thù hai mặt T15 PVN – Tình thù hai mặt T16 PVN – Tình thù hai mặt T17 PVN – Tình thù hai mặt T18
23:30 (PL 8:35) PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T28 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T29 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T30 (Hết) PTQ – Tình bạn tri kỷ T1 PTQ – Tình bạn tri kỷ T2 PTQ – Tình bạn tri kỷ T3 PTQ – Tình bạn tri kỷ T4
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phù dao hoàng hậu T20 PTQ – Phù dao hoàng hậu T21 PTQ – Phù dao hoàng hậu T22 PTQ – Phù dao hoàng hậu T23 PTQ – Phù dao hoàng hậu T24 PTQ – Phù dao hoàng hậu T25 PTQ – Phù dao hoàng hậu T26
1:30  (PL17:30) PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T8 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T9 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T10 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T11 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T12 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T13 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T14
2:15 (PL 20:50) PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T14 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T15 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T16 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T17 ĐĐVQ PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T18
3:30 (PL 12:00) PVN: Về đất Thăng Long T25 PVN: Về đất Thăng Long T26 PVN: Về đất Thăng Long T27 PVN: Về đất Thăng Long T28 PVN: Về đất Thăng Long T29 PVN: Về đất Thăng Long T30 PVN: Về đất Thăng Long T31
4:15 (PL 12:45) PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T1 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T2 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T3 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T4 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T5 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T6 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T7
KHUNG GIỜ THỨ 2 02/03/2020 THỨ 3 03/03/2020 THỨ 4 04/03/2020 THỨ 5 05/03/2020 THỨ 6 06/03/2020 THỨ 7 07/03/2020 CHỦ NHẬT 08/03/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Thanh Vân Chí T55 PTQ – Thanh Vân Chí T56 PTQ – Thanh Vân Chí T57 PTQ – Thanh Vân Chí T58 PTQ – Thanh Vân Chí T59 PTQ – Thanh Vân Chí T60 PTQ – Thanh Vân Chí T61
7:05 (PL 21:35) PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T26 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T27 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T28 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T29 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T30 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T31
8:35 PTQ – Tình bạn tri kỷ T5 PTQ – Tình bạn tri kỷ T6 PTQ – Tình bạn tri kỷ T7 PTQ – Tình bạn tri kỷ T8 PTQ – Tình bạn tri kỷ T9 PTQ – Tình bạn tri kỷ T10 PTQ – Tình bạn tri kỷ T11
12:00 PVN: Về đất Thăng Long T32 PVN: Về đất Thăng Long T33 PVN: Về đất Thăng Long T34 PVN: Về đất Thăng Long T35 PVN: Về đất Thăng Long T36 PVN: Về đất Thăng Long T37 PVN: Về đất Thăng Long T38
12:45 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T8 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T9 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T10 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T11 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T12 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T13 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T14
14:00 PVN – Tình thù hai mặt T19 PVN – Tình thù hai mặt T20 PVN – Tình thù hai mặt T21 PVN – Tình thù hai mặt T22 PVN – Tình thù hai mặt T23 PVN – Tình thù hai mặt T24 PVN – Tình thù hai mặt T26
16:25 PTQ – Phù dao hoàng hậu T27 PTQ – Phù dao hoàng hậu T28 PTQ – Phù dao hoàng hậu T29 PTQ – Phù dao hoàng hậu T30 PTQ – Phù dao hoàng hậu T31 PTQ – Phù dao hoàng hậu T32 PTQ – Phù dao hoàng hậu T33
17:30 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T15 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T16 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T17 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T18 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T19 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T20 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T21
19:48 PTQ – Thanh Vân Chí T56 PTQ – Thanh Vân Chí T57 PTQ – Thanh Vân Chí T58 PTQ – Thanh Vân Chí T59 PTQ – Thanh Vân Chí T60 PTQ – Thanh Vân Chí T61 PTQ – Thanh Vân Chí T62
20:50 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T19 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T20 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T21 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T22 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T23 ĐĐVQ PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T24
21:35 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T27 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T28 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T29 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T30 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T31 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T32
22:45 (PL 14:00) PVN – Tình thù hai mặt T19 PVN – Tình thù hai mặt T20 PVN – Tình thù hai mặt T21 PVN – Tình thù hai mặt T22 PVN – Tình thù hai mặt T23 PVN – Tình thù hai mặt T24 PVN – Tình thù hai mặt T26
23:30 (PL 8:35) PTQ – Tình bạn tri kỷ T5 PTQ – Tình bạn tri kỷ T6 PTQ – Tình bạn tri kỷ T7 PTQ – Tình bạn tri kỷ T8 PTQ – Tình bạn tri kỷ T9 PTQ – Tình bạn tri kỷ T10 PTQ – Tình bạn tri kỷ T11
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phù dao hoàng hậu T27 PTQ – Phù dao hoàng hậu T28 PTQ – Phù dao hoàng hậu T29 PTQ – Phù dao hoàng hậu T30 PTQ – Phù dao hoàng hậu T31 PTQ – Phù dao hoàng hậu T32 PTQ – Phù dao hoàng hậu T33
1:30  (PL17:30) PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T15 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T16 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T17 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T18 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T19 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T20 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T21
2:15 (PL 20:50) PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T19 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T20 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T21 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T22 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T23 ĐĐVQ PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T24
3:30 (PL 12:00) PVN: Về đất Thăng Long T32 PVN: Về đất Thăng Long T33 PVN: Về đất Thăng Long T34 PVN: Về đất Thăng Long T35 PVN: Về đất Thăng Long T36 PVN: Về đất Thăng Long T37 PVN: Về đất Thăng Long T38
4:15 (PL 12:45) PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T8 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T9 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T10 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T11 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T12 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T13 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T14
KHUNG GIỜ THỨ 2 09/03/2020 THỨ 3 10/03/2020 THỨ 4 11/03/2020 THỨ 5 12/03/2020 THỨ 6 13/03/2020 THỨ 7 14/03/2020 CHỦ NHẬT 15/03/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Thanh Vân Chí T62 PTQ – Thanh Vân Chí T63 PTQ – Thanh Vân Chí T64 PTQ – Thanh Vân Chí T65 PTQ – Thanh Vân Chí T66 PTQ – Thanh Vân Chí T67 PTQ – Thanh Vân Chí T68
7:05 (PL 21:35) PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T32 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T33 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T34 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T35 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T36 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T37
8:35 PTQ – Tình bạn tri kỷ T12 PTQ – Tình bạn tri kỷ T13 PTQ – Tình bạn tri kỷ T14 PTQ – Tình bạn tri kỷ T15 PTQ – Tình bạn tri kỷ T16 PTQ – Tình bạn tri kỷ T17 PTQ – Tình bạn tri kỷ T18
12:00 PVN: Về đất Thăng Long T39 PVN: Về đất Thăng Long T40 (Hết) PVN: Gia tài bác sỹ T1 PVN: Gia tài bác sỹ T2 PVN: Gia tài bác sỹ T3 PVN: Gia tài bác sỹ T4 PVN: Gia tài bác sỹ T5
12:45 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T15 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T16 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T17 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T18 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T19 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T20 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T21
14:00 PVN – Tình thù hai mặt T27 PVN – Tình thù hai mặt T28 PVN – Tình thù hai mặt T29 PVN – Tình thù hai mặt T30 PVN – Tình thù hai mặt T31 (Hết) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T1 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T2
16:25 PTQ – Phù dao hoàng hậu T34 PTQ – Phù dao hoàng hậu T35 PTQ – Phù dao hoàng hậu T36 PTQ – Phù dao hoàng hậu T37 PTQ – Phù dao hoàng hậu T38 PTQ – Phù dao hoàng hậu T39 PTQ – Phù dao hoàng hậu T40
17:30 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T22 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T23 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T24 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T25 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T26 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T27 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T28
19:48 PTQ – Thanh Vân Chí T63 PTQ – Thanh Vân Chí T64 PTQ – Thanh Vân Chí T65 PTQ – Thanh Vân Chí T66 PTQ – Thanh Vân Chí T67 PTQ – Thanh Vân Chí T68 PTQ – Thanh Vân Chí T69
20:50 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T25 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T26 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T27 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T28 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T29 ĐĐVQ PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T30
21:35 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T33 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T34 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T35 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T36 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T37 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T38
22:45 (PL 14:00) PVN – Tình thù hai mặt T27 PVN – Tình thù hai mặt T28 PVN – Tình thù hai mặt T29 PVN – Tình thù hai mặt T30 PVN – Tình thù hai mặt T31 (Hết) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T1 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T2
23:30 (PL 8:35) PTQ – Tình bạn tri kỷ T12 PTQ – Tình bạn tri kỷ T13 PTQ – Tình bạn tri kỷ T14 PTQ – Tình bạn tri kỷ T15 PTQ – Tình bạn tri kỷ T16 PTQ – Tình bạn tri kỷ T17 PTQ – Tình bạn tri kỷ T18
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phù dao hoàng hậu T34 PTQ – Phù dao hoàng hậu T35 PTQ – Phù dao hoàng hậu T36 PTQ – Phù dao hoàng hậu T37 PTQ – Phù dao hoàng hậu T38 PTQ – Phù dao hoàng hậu T39 PTQ – Phù dao hoàng hậu T40
1:30  (PL17:30) PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T22 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T23 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T24 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T25 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T26 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T27 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T28
2:15 (PL 20:50) PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T25 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T26 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T27 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T28 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T29 ĐĐVQ PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T30
3:30 (PL 12:00) PVN: Về đất Thăng Long T39 PVN: Về đất Thăng Long T40 (Hết) PVN: Gia tài bác sỹ T1 PVN: Gia tài bác sỹ T2 PVN: Gia tài bác sỹ T3 PVN: Gia tài bác sỹ T4 PVN: Gia tài bác sỹ T5
4:15 (PL 12:45) PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T15 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T16 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T17 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T18 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T19 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T20 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T21
KHUNG GIỜ THỨ 2 16/03/2020 THỨ 3 17/03/2020 THỨ 4 18/03/2020 THỨ 5 19/03/2020 THỨ 6 20/03/2020 THỨ 7 21/03/2020 CHỦ NHẬT 22/03/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Thanh Vân Chí T69 PTQ – Thanh Vân Chí T70 PTQ – Thanh Vân Chí T71 PTQ – Thanh Vân Chí T72 PTQ – Thanh Vân Chí T73 PTQ – Thanh Vân Chí T74 (Hết) PTQ – Long Châu truyền kỳ T1
7:05 (PL 21:35) PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T38 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T39 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T40 (Hết) PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T1 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T2 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T3
8:35 PTQ – Tình bạn tri kỷ T19 PTQ – Tình bạn tri kỷ T20 PTQ – Tình bạn tri kỷ T21 PTQ – Tình bạn tri kỷ T22 PTQ – Tình bạn tri kỷ T23 PTQ – Tình bạn tri kỷ T24 PTQ – Tình bạn tri kỷ T25
12:00 PVN: Gia tài bác sỹ T6 PVN: Gia tài bác sỹ T7 PVN: Gia tài bác sỹ T8 PVN: Gia tài bác sỹ T9 PVN: Gia tài bác sỹ T10 PVN: Gia tài bác sỹ T11 PVN: Gia tài bác sỹ T12
12:45 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T22 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T23 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T24 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T25 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T26 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T27 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T28
14:00 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T3 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T4 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T5 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T6 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T7 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T8 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T9
16:25 PTQ – Phù dao hoàng hậu T41 PTQ – Phù dao hoàng hậu T42 PTQ – Phù dao hoàng hậu T43 PTQ – Phù dao hoàng hậu T44 PTQ – Phù dao hoàng hậu T45 PTQ – Phù dao hoàng hậu T46 PTQ – Phù dao hoàng hậu T47
17:30 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T29 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T30 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T31 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T32 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T33 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T34 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T35
19:48 PTQ – Thanh Vân Chí T70 PTQ – Thanh Vân Chí T71 PTQ – Thanh Vân Chí T72 PTQ – Thanh Vân Chí T73 PTQ – Thanh Vân Chí T74 (Hết) PTQ – Long Châu truyền kỳ T1 PTQ – Long Châu truyền kỳ T2
20:50 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T31 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T32 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T33 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T34 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T35 ĐĐVQ PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T36
21:35 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T39 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T40 (Hết) PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T1 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T2 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T3 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T4
22:45 (PL 14:00) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T3 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T4 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T5 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T6 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T7 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T8 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T9
23:30 (PL 8:35) PTQ – Tình bạn tri kỷ T19 PTQ – Tình bạn tri kỷ T20 PTQ – Tình bạn tri kỷ T21 PTQ – Tình bạn tri kỷ T22 PTQ – Tình bạn tri kỷ T23 PTQ – Tình bạn tri kỷ T24 PTQ – Tình bạn tri kỷ T25
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phù dao hoàng hậu T41 PTQ – Phù dao hoàng hậu T42 PTQ – Phù dao hoàng hậu T43 PTQ – Phù dao hoàng hậu T44 PTQ – Phù dao hoàng hậu T45 PTQ – Phù dao hoàng hậu T46 PTQ – Phù dao hoàng hậu T47
1:30  (PL17:30) PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T29 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T30 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T31 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T32 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T33 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T34 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T35
2:15 (PL 20:50) PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T31 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T32 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T33 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T34 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T35 ĐĐVQ PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T36
3:30 (PL 12:00) PVN: Gia tài bác sỹ T6 PVN: Gia tài bác sỹ T7 PVN: Gia tài bác sỹ T8 PVN: Gia tài bác sỹ T9 PVN: Gia tài bác sỹ T10 PVN: Gia tài bác sỹ T11 PVN: Gia tài bác sỹ T12
4:15 (PL 12:45) PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T22 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T23 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T24 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T25 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T26 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T27 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T28
KHUNG GIỜ THỨ 2 23/03/2020 THỨ 3 24/03/2020 THỨ 4 25/03/2020 THỨ 5 26/03/2020 THỨ 6 27/03/2020 THỨ 7 28/03/2020 CHỦ NHẬT 29/03/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Long Châu truyền kỳ T2 PTQ – Long Châu truyền kỳ T3 PTQ – Long Châu truyền kỳ T4 PTQ – Long Châu truyền kỳ T5 PTQ – Long Châu truyền kỳ T6 PTQ – Long Châu truyền kỳ T7 PTQ – Long Châu truyền kỳ T8
7:05 (PL 21:35) PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T4 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T5 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T6 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T7 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T8 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T9
8:35 PTQ – Tình bạn tri kỷ T26 PTQ – Tình bạn tri kỷ T27 PTQ – Tình bạn tri kỷ T28 PTQ – Tình bạn tri kỷ T29 PTQ – Tình bạn tri kỷ T30 PTQ – Tình bạn tri kỷ T31 PTQ – Tình bạn tri kỷ T32
12:00 PVN: Gia tài bác sỹ T13 PVN: Gia tài bác sỹ T14 PVN: Gia tài bác sỹ T15 PVN: Gia tài bác sỹ T16 PVN: Gia tài bác sỹ T17 PVN: Gia tài bác sỹ T18 PVN: Gia tài bác sỹ T19
12:45 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T29 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T30 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T31 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T32 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T33 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T34 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T35
14:00 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T10 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T11 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T12 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T13 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T14 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T15 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T16
16:25 PTQ – Phù dao hoàng hậu T48 PTQ – Phù dao hoàng hậu T49 PTQ – Phù dao hoàng hậu T50 PTQ – Phù dao hoàng hậu T51 PTQ – Phù dao hoàng hậu T52 PTQ – Phù dao hoàng hậu T53 PTQ – Phù dao hoàng hậu T54
17:30 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T36 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T37 (Hết) PTQ – Thần phong đao T1 PTQ – Thần phong đao T2 PTQ – Thần phong đao T3 PTQ – Thần phong đao T4 PTQ – Thần phong đao T5
19:48 PTQ – Long Châu truyền kỳ T3 PTQ – Long Châu truyền kỳ T4 PTQ – Long Châu truyền kỳ T5 PTQ – Long Châu truyền kỳ T6 PTQ – Long Châu truyền kỳ T7 PTQ – Long Châu truyền kỳ T8 PTQ – Long Châu truyền kỳ T9
20:50 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T37 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T38 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T39 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T40 (Hết) PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T1 ĐĐVQ PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T2
21:35 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T5 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T6 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T7 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T8 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T9 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T10
22:45 (PL 14:00) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T10 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T11 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T12 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T13 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T14 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T15 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T16
23:30 (PL 8:35) PTQ – Tình bạn tri kỷ T26 PTQ – Tình bạn tri kỷ T27 PTQ – Tình bạn tri kỷ T28 PTQ – Tình bạn tri kỷ T29 PTQ – Tình bạn tri kỷ T30 PTQ – Tình bạn tri kỷ T31 PTQ – Tình bạn tri kỷ T32
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phù dao hoàng hậu T48 PTQ – Phù dao hoàng hậu T49 PTQ – Phù dao hoàng hậu T50 PTQ – Phù dao hoàng hậu T51 PTQ – Phù dao hoàng hậu T52 PTQ – Phù dao hoàng hậu T53 PTQ – Phù dao hoàng hậu T54
1:30  (PL17:30) PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T36 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T37 (Hết) PTQ – Thần phong đao T1 PTQ – Thần phong đao T2 PTQ – Thần phong đao T3 PTQ – Thần phong đao T4 PTQ – Thần phong đao T5
2:15 (PL 20:50) PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T37 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T38 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T39 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T40 (Hết) PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T1 ĐĐVQ PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T2
3:30 (PL 12:00) PVN: Gia tài bác sỹ T13 PVN: Gia tài bác sỹ T14 PVN: Gia tài bác sỹ T15 PVN: Gia tài bác sỹ T16 PVN: Gia tài bác sỹ T17 PVN: Gia tài bác sỹ T18 PVN: Gia tài bác sỹ T19
4:15 (PL 12:45) PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T29 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T30 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T31 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T32 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T33 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T34 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T35
KHUNG GIỜ THỨ 2 30/03/2020 THỨ 3 31/03/2020 THỨ 4 01/04/2020 THỨ 5 02/04/2020 THỨ 6 03/04/2020 THỨ 7 04/04/2020 CHỦ NHẬT 05/04/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Long Châu truyền kỳ T9 PTQ – Long Châu truyền kỳ T10 PTQ – Long Châu truyền kỳ T11 PTQ – Long Châu truyền kỳ T12 PTQ – Long Châu truyền kỳ T13 PTQ – Long Châu truyền kỳ T14 PTQ – Long Châu truyền kỳ T15
7:05 (PL 21:35) PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T10 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T11 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T12 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T13 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T14 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T16
8:35 PTQ – Tình bạn tri kỷ T33 PTQ – Tình bạn tri kỷ T34 PTQ – Tình bạn tri kỷ T35 PTQ – Tình bạn tri kỷ T36 PTQ – Tình bạn tri kỷ T37 PTQ – Tình bạn tri kỷ T38 PTQ – Tình bạn tri kỷ T39
12:00 PVN: Gia tài bác sỹ T20 PVN: Gia tài bác sỹ T21 PVN: Gia tài bác sỹ T22 PVN: Gia tài bác sỹ T23 PVN: Gia tài bác sỹ T24 PVN: Gia tài bác sỹ T25 PVN: Gia tài bác sỹ T26
12:45 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T36 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T37 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T38 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T39 (Hết) PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T1 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T2 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T3
14:00 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T17 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T18 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T19 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T20 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T21 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T22 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T23
16:25 PTQ – Phù dao hoàng hậu T55 PTQ – Phù dao hoàng hậu T56 PTQ – Phù dao hoàng hậu T57 PTQ – Phù dao hoàng hậu T58 PTQ – Phù dao hoàng hậu T59 PTQ – Phù dao hoàng hậu T60 PTQ – Phù dao hoàng hậu T61
17:30 PTQ – Thần phong đao T6 PTQ – Thần phong đao T7 PTQ – Thần phong đao T8 PTQ – Thần phong đao T9 PTQ – Thần phong đao T10 PTQ – Thần phong đao T11 PTQ – Thần phong đao T12
19:48 PTQ – Long Châu truyền kỳ T10 PTQ – Long Châu truyền kỳ T11 PTQ – Long Châu truyền kỳ T12 PTQ – Long Châu truyền kỳ T13 PTQ – Long Châu truyền kỳ T14 PTQ – Long Châu truyền kỳ T15 PTQ – Long Châu truyền kỳ T16
20:50 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T3 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T4 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T5 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T6 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T7 ĐĐVQ PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T8
21:35 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T11 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T12 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T13 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T14 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T16 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T17
22:45 (PL 14:00) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T17 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T18 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T19 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T20 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T21 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T22 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T23
23:30 (PL 8:35) PTQ – Tình bạn tri kỷ T33 PTQ – Tình bạn tri kỷ T34 PTQ – Tình bạn tri kỷ T35 PTQ – Tình bạn tri kỷ T36 PTQ – Tình bạn tri kỷ T37 PTQ – Tình bạn tri kỷ T38 PTQ – Tình bạn tri kỷ T39
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phù dao hoàng hậu T55 PTQ – Phù dao hoàng hậu T56 PTQ – Phù dao hoàng hậu T57 PTQ – Phù dao hoàng hậu T58 PTQ – Phù dao hoàng hậu T59 PTQ – Phù dao hoàng hậu T60 PTQ – Phù dao hoàng hậu T61
1:30  (PL17:30) PTQ – Thần phong đao T6 PTQ – Thần phong đao T7 PTQ – Thần phong đao T8 PTQ – Thần phong đao T9 PTQ – Thần phong đao T10 PTQ – Thần phong đao T11 PTQ – Thần phong đao T12
2:15 (PL 20:50) PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T3 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T4 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T5 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T6 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T7 ĐĐVQ PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T8
3:30 (PL 12:00) PVN: Gia tài bác sỹ T20 PVN: Gia tài bác sỹ T21 PVN: Gia tài bác sỹ T22 PVN: Gia tài bác sỹ T23 PVN: Gia tài bác sỹ T24 PVN: Gia tài bác sỹ T25 PVN: Gia tài bác sỹ T26
4:15 (PL 12:45) PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T36 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T37 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T38 PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T39 (Hết) PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T1 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T2 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T3