Lấy ngày 18/12 là Ngày thị trường bảo hiểm VN

       Thủ tướng Chính phủ Quyết định lấy ngày 18 tháng 12 hàng năm là “Ngày thị trường bảo hiểm Việt Nam”.

Ảnh minh họa

Thủ tướng yêu cầu tổ chức Ngày thị trường bảo hiểm Việt Nam hàng năm phải đảm bảo bảo thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức.

Bên cạnh đó, giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực bảo hiểm.

Đồng thời, biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng thị trường bảo hiểm, gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Nguồn Chính phủ