Kỷ niệm 94 năm cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2011)

       Cách mệnh Nga dạy cho chúng ta rằng muốn cách mệnh thành công thì phải dân chúng (công nông) làm gốc, phải có đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống nhất.