Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công: Bước ngoặt vĩ đại của dân tộc

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một trong những thắng lợi vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 – 19.8.2020) và Quốc khánh 2-9 (2.9.1945 – 2.9.2020), mới đây tại Hà Nội, Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.

Sự vận dụng sáng tạo

Các ý kiến, trình bày tại hội thảo đã làm rõ những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám; tầm vóc thời đại và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám; những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập; giá trị lịch sử và tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Tuyên ngôn Độc lập; sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước và trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập hiện nay…

Tham luận của bà Nguyễn Vân Anh, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, cho biết Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những quyết định mang tính chất lịch sử. Đó là, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành vượt qua các đại dương, đến với nhân loại cần lao đang tranh đấu ở nhiều châu lục và các quốc gia trên trái đất. Bắt đầu cuộc hành trình tìm hiểu lý luận kết hợp khảo sát thực tiễn, đặc biệt là ở những nước tư bản phát triển như: Anh, Pháp, Mỹ. Có thể khẳng định sang phương Tây là một quyết định có ý nghĩa lịch sử, thể hiện rõ tư duy độc lập, tự chủ của Nguyễn Tất Thành. Quyết định này mang tính bước ngoặt, mở đầu cho việc lựa chọn con đường đúng đắn của người thanh niên yêu nước, để đạt được mục tiêu mà Người dành cả cuộc đời theo đuổi “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn; đấy là tất cả những điều tôi hiểu”.

“Quyết định lựa chọn và đi theo con đường cách mạng vô sản, theo con đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, theo chủ nghĩa Mác – Lênin. Đây là quyết định đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về mặt nhận thức tư tưởng cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đồng thời mang tính bước ngoặt căn bản để đến thắng lợi đối với cách mạng Việt Nam” – bà Vân Anh nhấn mạnh.

Đó là quyết định thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, con đường cách mạng đúng đắn được xác định. Thông qua sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh dấu sự thắng lợi khuynh hướng cách mạng vô sản, chứng minh cho con đường đúng đắn mà Nguyễn Ái Quốc lựa chọn.

Những quyết định đúng đắn đó đã làm nên thành công của Cách mạng Tháng Tám lịch sử, là kết quả tất yếu của lịch sử. Cách mạng Tháng Tám thành công đã mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc, mở đầu kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập tự do; nhân dân lao động nắm chính quyền và làm chủ vận mệnh dân tộc, làm chủ đất nước; kỷ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công: Bước ngoặt vĩ đại của dân tộc - Ảnh 1.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 2-9-1945 (Ảnh tư liệu TTXVN)

Sức mạnh của khối đại đoàn kết

PGS-TS Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, khẳng định thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám là cột mốc lịch sử mang lại biến đổi lớn lao chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Bằng thắng lợi của cuộc cách mạng này, nhân dân ta đã đập tan ách phát xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến ngự trị hàng ngàn năm, đưa dân tộc bước sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, tự do gắn liền chủ nghĩa xã hội.

Khẳng định về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám, ThS Bùi Thế Đông (Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch) nhấn mạnh chủ trương đoàn kết, tập hợp lực lượng của Mặt trận Việt Minh góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị lực lượng cách mạng, chuyển cách mạng Việt Nam sang thời kỳ cao trào và tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Có thể nói, Mặt trận Việt Minh ra đời là đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm thực hiện chiến lược đoàn kết toàn dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám. Chính nhờ việc xây dựng có hệ thống vững chắc, rộng khắp, các tổ chức quần chúng yêu nước trong Mặt trận Việt Minh mà cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và ít đổ máu.

PGS-TS Đỗ Xuân Tuất khẳng định sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là cội nguồn thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, mà còn là nguồn động lực vĩ đại cho thắng lợi của dân tộc qua 2 cuộc chiến tranh vệ quốc, chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975).

Theo ông Tuất, những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX, những thành tựu to lớn mà đất nước ta đạt được trong 35 năm đổi mới bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong đó có công lao đóng góp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, dưới ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phát huy bài học “lấy dân làm gốc”, thực hiện chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, giương cao ngọn cờ Hồ Chí Minh, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân tiến hành đường lối đổi mới toàn diện đất nước (từ năm 1986 đến nay) và đạt được những thành tựu to lớn, mang tầm vóc lịch sử.

“Sự nghiệp đổi mới chính là sự nghiệp cách mạng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đổi mới bắt nguồn từ nhân dân, do dân sáng tạo và tổ chức thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã có nhiều chủ trương, chính sách phát huy vai trò của nhân dân, đem trí dân, tài dân, sức dân làm lợi cho dân. Nhờ đó, đất nước, xã hội và con người đều đổi mới, tạo tiền đề, nền tảng để phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới” – ông Tuất bày tỏ.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*