Khai mạc trọng thể Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

(THTG) Ngày 26-01, Đại hội Đại biểu lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm hội nghị quốc gia – Thủ đô Hà Nội. Đại hội được tổ chức với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển” với sự tham dự của 1587 đại biểu đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên trên cả nước. Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang gồm 19 đại biểu, do đồng chí Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII – Bí thư  Tỉnh ủy Tiền Giang làm trưởng đoàn đã tham dự đại hội.

ttxvn_2601_khai_mac_10

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đọc diễn văn khai mạc đại hội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng các đại biểu tham dự đại hội, chào mừng các đại biểu quốc tế đến dự đại hội.

Sau nghi thức khai mạc, thay mặt ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày những nội dung chủ yếu của dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII và những vấn đề cần được đại hội quan tâm xem xét.

ttxvn_2601_khai_mac_1

Ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc báo cáo chính trị của Ban Chấp  hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình đại hội. Ảnh: TTXVN

Báo cáo chính trị lần này có chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Đại hội có nhiệm vụ tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

vlcsnap-2021-01-26-09h43m30s896

Đoàn Đại biểu tỉnh Tiền Giang tham dự Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Trần Liêm

Đại hội XIII xác định tầm nhìn xa hơn đến giữa thế kỷ XXI, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đặt ra mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể phải hoàn thành cho mỗi chặng đường; thể hiện rõ tính kế thừa và phát triển, tính liên tục và hoàn chỉnh trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Các mục tiêu nêu cụ thể hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước ta là: Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến của Đại hội XIII của Đảng trong các bản tin tiếp theo.

Công Thức